Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 11.06.14 - sak 48/14 - Detaljregulering for kombinasjonsbygg med helikopterlandingsplass – sykehuset Levanger

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr:  2014/753 - /L12

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 11.06.14 48/14

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Detaljregulering for kombinasjonsbygg med helikopterlandingsplass – sykehuset Levanger sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Vedlegg: 

 1. Planbeskrivelse, datert 30.5.2014 PDF
   
 2. Plankart, datert 8.5.2014 PDF
   
 3. Planbestemmelser, datert 28.5.2014 PDF
   
 4. Ros-analyse PDF
   
 5. Støyrapport flytrafikk PDF
   
 6. Støyrapport vegtrafikkstøy


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Innspill til varsel om oppstart

Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Planforslaget er fremmet av Madsø Sveen arkitekter AS på vegne av utbygger Levanger kommune. Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for bygging av et kombinasjonsbygg med garasjer, kontorlokaler og helikopterlandingsplass ved Sykehuset Levanger.  

Kombinasjonsbygget skal romme forskjellige funksjoner, blant annet garasjer for ambulansetjenesten og helikopterlandingsplass hvor sistnevnte vil være den mest eksponerte og prege utformingen av bygget. Bygget vil ligge svært sentralt i forhold til funksjonene som betjener sykehuset. Anlegget ligger også sentralt i Levanger sentrum og er eksponert ut mot hovedvegen inn til Levanger sentrum. Det er derfor et mål å gi bygget en høy estetisk kvalitet og skape et positivt tilskudd både til sykehuset og omgivelsene.

Planområdet.

Planområdet ligger mellom sykehusbebyggelsen og Kirkegata.  Området benyttes i dag hovedsakelig til parkering. Et mindre garasjebygg må rives. 

Klikk for større foto

Klikk for større foto

Planstatus.

Planområdet er regulert gjennom reguleringsplan for Levanger sentrum. Det meste av området er avsatt til offentlig bebyggelse, område 44C, med krav om detaljregulering. I sør-vestre del av planområdet er det regulert en avkjørsel inn til sykehusområdet og en gang/sykkelveg undergang under fylkesvegen. I område 44C kan det anlegges landingsplass for helikopter, forutsatt at bruken har et støynivå som tilfredsstiller Miljøverndepartementets retningslinjer.

Klikk for større kart

Gjeldende regulering

Planforslaget.

Generelt.

Den foreslåtte arealbruken i planforslaget er i all vesentlighet i samsvar med gjeldende regulering. Det er lagt opp til en fleksibel plan hvor byggegrenser, utnyttelsesgrad og høydebegrensninger regulerer hva som kan tillates bygd på planområdet. Planforslaget viderefører ikke den regulerte undergangen under FV 125 (Kirkegata) over til Levanger videregående skole.

Bebyggelsen.

Den nye bebyggelsens endelige plassering og utforming skal godkjennes på byggesaksnivået. Reguleringsforslaget foreslår en maksimal gesimshøyde på kotehøyde +22 meter og +23 meter for deler av området. Dette er vesentlig over det gjeldende regulering hjemler (+12,5m).

Biladkomst og gang-/sykkelveg.

Biladkomst til planområdet vil være gjeldende avkjørsel fra Fv 125 (Kirkegata). Gang- og sykkeladkomst vil være fra dagens fortau langs fylkesvegen.

Parkering.

Innenfor området avsatt til offentlig- og privat tjenesteyting kan det tilrettelegges for parkering både på terreng og i parkeringsanlegg. Det er i reguleringsbestemmelse satt krav til at parkeringsdekningen skal være i henhold til Levanger kommunes normer for parkering.

For å dekke kravet om biloppstillingsplassene som planlagte bebyggelse krever, kan parkering helt eller delvis bli anordnet på et annet sted i rimelig nærhet. Avklaring angående parkeringsdekning, og hvordan dette løses, skal avklares i byggesaksbehandlingen. 

Universell utforming.

I reguleringsbestemmelsenes punkt 2.4 settes det krav til at både bebyggelsen og uteområdene skal tilrettelegges med universell utforming.

Støy.

Det er i arbeidet med planforslaget utarbeidet støyutredninger både i forhold til vegtrafikkstøy fra Fv 125 og fra helikopterlandingsplassen.

Beregningene for støy fra helikopterlandingsplassen viser at det ikke er bygninger med støyømfintlig bruksformål innenfor støysonene relatert til retningslinjene for flystøy i forurensningsforskriften.

Beregningene for vegtrafikkstøy fra Fv 125 viser at alle rom innvendig vil kunne sikres i henhold til kravene teknisk forskrift ved tiltak på vinduer og fasader. Reguleringsbestemmelsene sikrer at dette følges opp på byggesaksnivået.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Vedlagte ROS-analyse er basert på veilederen ”Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet”. Analysen viser at det er få aktuelle hendelser som medfører nevneverdig risiko. Omreguleringen i seg selv medfører få endringer for omgivelsene. Trafikkbildet og derved ulykkessituasjonen er nær uendret. I og med at parkeringsplasser forsvinner, vil det bli noe mindre trafikk til området. Store biler med varetransport og tankfylling vil komme fra eksisterende avkjøring.

Støy fra trafikk og helikopter vil være kritisk i forhold til områdets beliggenhet, men den nye bebyggelsen vil virke gunstig som støyskjerm mellom Kirkegata og sykehuset. Det vises til støyvurderingene for nærmere analyser angående støyproblematikken 

Kulturminner.

Det er ikke registret automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet, men fylkeskommunen gjør oppmerksom på aktsomhets- og meldeplikten dersom det påtreffes slike kulturminner under byggearbeidene.

Planprosess.

Medvirkning.

Oppstartmøte med Innherred samkommune ble gjennomført 13.01.2014.  Planoppstart ble kunngjort i Levangeravisa den 8.2.2014, samt kommunens hjemmeside. Samtidig ble det sendt skriftlig varsel til naboer og aktuelle fylkesetater. Det kom inn 4 uttalelser i forbindelse med varslingen av planoppstart. Det vises til vedlagte planbeskrivelse for forslagsstillers kommentarer til de innspill som kom i forbindelse med varslingen.

Vurdering:

Planforslaget tilrettelegger for bygging av en komplett helikopterlandingsplass ved Sykehuset Levanger, med kort avstand fra landingsplass til akuttmottak. I kombinasjon med helikopterlandingsplassen legges det til rette for et bygg for forskjellige enheter i Helse Midt-Norge og ambulansestasjon for Levanger med garasjeanlegg, administrasjon og overnatting.

Støyproblematikken med å etablere helikopterlandingsplass så nærme eksisterende bebyggelse, med sykehus, videregående skole og Mo gård i nærheten, var noe vi var spente på konsekvensene av. Støyrapporten viser imidlertid at dette har liten negativ virkning på omgivelsene, noe som skyldes at trafikkmengden vil være forholdsvis begrenset (150 oppdrag pr. år).

Det er positivt at tiltakshaver er bevisst på at det planlagte bygget ligger sentralt i Levanger sentrum og eksponert ut mot hovedvegen inn til Levanger sentrum og har som mål å gi bygget en høy estetisk kvalitet som kan skape et positivt tilskudd både til sykehuset og omgivelsene.

Planforslaget hjemler en virksomhet som i all hovedsak er i tråd med overordnet regulering og er dessuten et særdeles viktig samfunnsviktig tiltak.

Etter en samlet vurdering anbefaler Rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn slik at berørte får uttale seg til plansaken.

Til toppen av siden

 

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 11.06.2014 15:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051