Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 11.02.15

Bruk ab nettbrett

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Dato: 11.02.15
Tid: 13:00 - 13:40

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 8/15 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 9/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 10/15 Detaljregulering Gamle Kongeveg/Ringvegen og Elvebredden - gang-/sykkelveger utredning vedtak
PS 11/15 Detaljregulering for Sjøgata 33 utredning vedtak
PS 12/15 Endring av bestemmelser - Reguleringsplan Kjønstadmarka boligfelt etappe 1 utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x  
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder Samfunnsutvikling Petter Voll, Åsmund Brygfjeld 
Til toppen av siden

 

 

 

PS 8/15 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.02.2015

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 9/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.02.2015

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Ingvill Berg Fordal, AP og Børge Lund, KRF

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Ingvill Berg Fordal, AP og Børge Lund, KRF
Til toppen av siden

 

 

 

PS 10/15 Detaljregulering Gamle Kongeveg/Ringvegen og Elvebredden - gang-/sykkelveger

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til detaljregulering Gamle Kongeveg/Ringvegen, dat. 06.06.2014 med revisjoner dat. 26.01.2015, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.02.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Astrid Juberg Vordal, AP

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Forslag til detaljregulering Gamle Kongeveg/Ringvegen, dat. 06.06.2014 med revisjoner dat. 26.01.2015, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 11/15 Detaljregulering for Sjøgata 33

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

  • De to siste setningene i andre avsnitt av § 2-5 i reguleringsbestemmelsene fjernes.
  • I reguleringsbestemmelsenes § 3-1 tilføyes følgende setning: «Høyde på terskelen for nedkjøringsrampen til parkeringskjeller skal være minimum på kote +3,5 meter»


Forslag til detaljregulering for Sjøgata 33, med overnevnte endringer, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.02.2015

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Saken sendes tilbake til ny vurdering.

Begrunnelse:

Det er planlagt et leilighetsbygg med 21 leiligheter med byggehøyde på 9,9 meter. Deler av det nye bygget er plassert på tvers av eksisterende bygg og vil strekke seg fram til gangvei ned til ferjeleiet. Et av momentene i saken som taler mot å bygge dette tilbygget, er at det vil bryte med eksisterende siktlinjer og etablerte byggelinjer. I tillegg vil en del av allmenningen mot Sundet bygges igjen. Området er en del av allmenningen fra byplanen 1846 som åpner opp mellom byen og sundet. I forslag til forvaltningsplan «Levanger Kulturmiljø» pkt. 5.8.2, utarbeidet av Riksantikvaren er allmenningen omtalt som en svært viktig del, med stor kulturhistorisk verdi for Levanger.

Kravet til næring i planen er 25 %, ¼ del av bygget. Det betyr at store deler av den eksisterende «Lensmannsgården» ikke vil bli utbygd, men stå som i dag. Dette vil skjemme området. Det beste hadde vært at utbygger også fikk ta i bruk dette arealet til boligbygging og at planlagt del av bygg på tvers av eksisterende bygg sløyfes. Hovedformålet i eksisterende planforslag er reguleringen til kombinert formål bolig/forretning/kontor/offentlig eller privat tjenesteyting. Det betyr at det må fremmes en dispensasjonssøknad fra hovedformålet til bolig i denne aktuelle saken, jf. Plan- og bygningsloven § 19- 1 og § 19- 2.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Løvås:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 10 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

  • De to siste setningene i andre avsnitt av § 2-5 i reguleringsbestemmelsene fjernes.
  • I reguleringsbestemmelsenes § 3-1 tilføyes følgende setning: «Høyde på terskelen for nedkjøringsrampen til parkeringskjeller skal være minimum på kote +3,5 meter»


Forslag til detaljregulering for Sjøgata 33, med overnevnte endringer, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen av siden

  

 

PS 12/15 Endring av bestemmelser - Reguleringsplan Kjønstadmarka boligfelt etappe 1

Rådmannens forslag til vedtak:

Bestemmelser sist rev. 28.01.2015, som gjelder endring av garasjehøyde i § 3.1 fjerde ledd, vedtas som en mindre endring av reguleringsplan for Kjønstadmarka boligfelt etappe 1, iht. plan- og bygningslovens § 12-14.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.02.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Bestemmelser sist rev. 28.01.2015, som gjelder endring av garasjehøyde i § 3.1 fjerde ledd, vedtas som en mindre endring av reguleringsplan for Kjønstadmarka boligfelt etappe 1, iht. plan- og bygningslovens § 12-14.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 12.02.2015 12:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051