Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 10.09.13 - sak 70/13 Reguleringsendring Sagtun

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivref. 2014/4259
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
 Plan- og byggesakssjefen - delegert sak **.**.** 450/14
Plan- og utviklingskomiteen 10.09.14 70/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Reguleringsendring for Sagtun vedtas i medhold av Plan og bygningsloven §12-14.

Vedlegg:

 1. Plankart datert 14/5 2014 PDF  -  jpg
   
 2. Søknad om mindre endring av reguleringsplan, datert 27/5 2014 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Høringsuttalelser.
 2. Gjeldende reguleringsplan for Sagtun 


Saksopplysninger:

Sammendrag.

Martin Fiskvik har utarbeidet et forslag til endring av reguleringsplan for Sagtun i Åsenfjorden. Endringen har blitt behandlet som en mindre reguleringsendring etter reglene i Plan- og bygningslovens § 12-14 og sendt på høring etter delegert vedtak den 1.7.2014. 

Planområdet omfatter to delområder på tilsammen ca. 8,5 daa innenfor reguleringsplan for Sagtun. Plankartet for det aktuelle området, som er fra 2003, samsvarer dårlig med fradelte eiendommer og veisituasjonen i dette området. Forslagsstiller ønsker derfor å justere plankartet slik at det blir samsvar mellom plan, eiendommer og adkomstveier.

Oversendelsesforslaget inneholder følgende endringer:

 • Justering av reguleringsgrenser i forhold til grenser for fradelte eiendommer.
 • Justering av regulerte veier.
 • Inntegning av ny tomt fra gnr 232 bnr 149.
    

Klikk for større kart
Gjeldende regulering                                                                  Forslag til planendring 

Høring.

Planforslaget er framlagt for høring og offentlig ettersyn i samsvar med Plan- og byggesakssjefens delegerte vedtak 1.7.2014. I forbindelse med høringen og offentlig ettersyn har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:

1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 14.7.2014.

Fylkesmannen har ingen merknader til foreslåtte reguleringsendring.

2. Nord-Trøndelag fylkeskommune, datert 8.7.2014

Fylkeskommunen har ingen merknader til foreslåtte reguleringsendring. 

Vurdering:

Endringene vil innebære at det blir samsvar mellom tomtedelingen og reguleringsgrensene i området. De regulerte veiene vil også samsvare med der veiene går i terrenget. Dette vil gi en mer nøyaktig regulering som er tilpasset de faktiske forhold i området. Endringsforslaget sikrer også veiadkomst til alle eiendommene, og gir mulighet til fortetting av området lengst nord med en ny tomt.

Rådmannen foreslår at reguleringsendringen vedtas.

Til toppen av siden    

Plan- og byggesakssjefen - delegert sak

Plan- og byggesakssjefens vedtak:

Vedlagt planforslag sendes på høring

Vedlegg:

 1. Plankart datert 14/5 2014
 2. Søknad om mindre endring av reguleringsplan, datert 27/5 2014


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Gjeldende reguleringsplan for Sagtun


Saksopplysninger:

Martin Fiskvik har utarbeidet et forslag til endring av reguleringsplan for Sagtun i Åsenfjorden.

Planområdet omfatter to delområder på tilsammen ca. 8,5 daa innenfor reguleringsplan for Sagtun. Plankartet for det aktuelle området, som er fra 2003, samsvarer dårlig med fradelte eiendommer og veisituasjonen i dette området. Forslagsstiller ønsker derfor å justere plankartet slik at det blir samsvar mellom plan, eiendommer og adkomstveier.

Oversendelsesforslaget inneholder følgende endringer:

 • Justering av reguleringsgrenser i forhold til grenser for fradelte eiendommer.
 • Justering av regulerte veier.
 • Inntegning av ny tomt fra gnr 232 bnr 149.


Klikk for større kart
Gjeldende regulering                                                                  Forslag til planendring 

Vurdering:

Endringene vil innebære at det blir samsvar mellom tomtedelingen og reguleringsgrensene i området. De regulerte veiene vil også samsvare med der veiene går i terrenget. Dette vil gi en mer nøyaktig regulering som er tilpasset de faktiske forhold i området. Endringsforslaget sikrer også veiadkomst til alle eiendommene, og gir mulighet til fortetting av området lengst nord med en ny tomt.

Området rundt områdene regulert til fritidsbebyggelse er regulert til LNF-formål. Endringen vil ikke føre til omdisponering av dyrket mark.

Forslag til reguleringsendring i terrenget - Klikk for større foto

Forslag til reguleringsendring i terrenget

Kommunen antar at dette er endringer som kan behandles som mindre endring. Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, skal gis anledning til å uttale seg.

Kommunen finner at endringsforslaget kan sendes på høring.

Til toppen av siden

Publisert: 10.10.2013 14:53 Sist endret: 10.09.2014 15:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051