Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 10.09.13 - sak 69/13 Endring av planprogram og utsiling av trasealternativer - Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen, Stjørdal - Åsen

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivref. 2013/4733
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Samkommunestyret 20.11.13 34/13
Kommunestyret 20.11.13 54/13
Plan- og utviklingskomiteen 10.09.14 69/14
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Endringene av planprogram for «Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen, Stjørdal – Åsen», som berører Levanger kommune, beskrevet i brev fra Staten vegvesen, datert 26.6.2014, vedtas. 

Vedlegg:

 1. Kart fra vedtatt planprogram, datert 26.6.2013 PDF
   
 2. Endring av planprogram til kommunal behandling - Kommunedelplan E6 & bane Stjørdal – Åsen. Brev datert 26.6.2014 fra Statens vegvesen. PDF
   
 3. Silingsprosess med valg av alternativer før KU, datert 23.5.2014 PDF
   
 4. Kart anbefalte linjer til KU, datert 20.5.2014 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Planprogram fastsatt av Levanger kommune, november 2013.


Saksopplysninger:

Kommunestyret behandlet 20.11.2013, under sak 54/13, planprogrammet for langsiktig omlegging av E6 og jernbane mellom Stjørdal og Åsen. Det ble fattet følgende vedtak:

Vedlagte forslag til planprogram for Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen, Stjørdal - Åsen fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13.

Vedlegg 1 viser planområdet med skissering av de ulike vei- og jernbanelinjene som er omfattet av planprogrammet. Levanger kommune er planmyndighet bare til kommunegrensa mot Stjørdal. De ulike alternativene er imidlertid delt opp i delstrekninger slik at de kan kombineres. Dette gjør at delstrekninger på Levanger-siden kan kombineres med ulike alternativene på Stjørdal-siden. Nederst i Fættenfjorden er det imidlertid delstrekninger som går over kommunegrensen til begge kommunene.

Jernbaneverket har ikke foretatt noen siling av jernbanetraseene. Det betyr at endringene i planprogrammet nå begrenser seg til bare å gjelde omleggingen av E6 på strekningen.

I dette arbeidet har tiltakshaver Statens vegvesen, gjennom en bred administrativ medvirkning, foretatt ideutvikling og vurderinger av mulige trasealternativer for ny E6 med utgangspunkt i gjeldende planprogram. Levanger kommune har også deltatt her med representanter. Arbeidet har munnet ut i en anbefaling om utsiling av uaktuelle traséer – både på grunnlag av planprogrammets traséskisser og tilfanget av nye traséer fra den nevnte ideutviklingen. Felles for alle lanserte trasealternativer er imidlertid at de har vært gjenstand for samme skjematiske vurdering – under prosessen også kalt «KU-Light». (KU er forkortelse av konsekvensutredning)

I planprogrammets avsnitt 2.2; «Fase 2: Kommunedelplan med konsekvensutredning», står det følgende:

«Siling av alternativer KU-Light. Anbefaling forelegges kommunene til politisk behandling.»

De konsekvensvurderingene som hittil er gjennomført har ikke avdekket konsekvenser av en slik art at det tilsier en massiv utsiling av alternativer. De fleste alternativene vist i

planprogrammet er derfor fortsatt aktuelle, men noen alternativer er imidlertid allerede vurdert som uaktuelle. Arbeidet så langt har også kommet fram til to nye alternativer, samt andre endringer av planprogrammet. Tiltakshavers anbefaling til endringer er deretter oversendt kommunene til behandling, jfr. også pkt. 2.2 i planprogrammet.

Følgende alternativ innenfor Levangers kommunegrense anbefales tatt ut av videre prosess:

 • Strekningen Vuddudalen – Vassmarka: Veglinje 3 tas ut.
  Klikk for større kart
  Begrunnelse: Store inngrep i dyrkamark, og danner en ny barriere i det sammenhengende kulturlandskapet og landbruksarealet.


Følgende alternativ som ligger delvis innenfor Levangers kommunegrense anbefales tatt ut av videre prosess:

 • Strekningen Krokvika – Fætta forbi Langstein. Veglinje 2 tas ut 
  Klikk for større kart
  Begrunnelse: Hvis det blir behov for en så lang tunell dvs.ca 4,5km, er det flere fordeler ved å velge veglinje5 i planprogrammet ev. ny linje med lengre tunell fra Kvithammer, beskrevet som nytt alternativ 9 i vedlagte rapport. E6 strekningen vil da totalt sett bli noe kortere, og utfordringer med å bygge ny veg gjennom kulturlandskapet på Skatval og videre forbi Tillertoppen til Langstein vil bli borte.


Andre mindre endringer av alternativer i Levanger kommune:

 • Åsen midtre alternativ - tunnel helt til Vassmarka:
  Klikk for større kart


Lengre tunell for veglinje1-2 fra planprogrammet til Vassmarka anses som aktuelt, og den nordlige enden av veglinje 4 fra planprogrammet er trukket noe lenger østover. 

Begrunnelse: Mindre konflikt med RAMSAR området i Hammervatnet.

Vurdering:

Prosjektarbeidet som er beskrevet viser at det er mange ulike interesser og hensyn som ligger til grunn for vurdering av konsekvenser, og utsiling av alternativer. Utsilingsprosessen har foreløpig ikke ført til store endringer i forhold til det som ble skissert i planprogrammet. Dermed er det fortsatt mange ulike alternativer med i prosessen videre. Det er beklagelig at ikke Jernbaneverket følger prosessen videre parallelt med Vegvesenets arbeid, da deres valg av alternativer også kan ha konsekvenser for valg av vegtraseer.

De konkrete endringene av veitraseene i Levanger er enkelt å være enige i. Den største endringen er at traseen forbi Åsen (veglinje 3) tas ut av den videre planleggingen. Dette var et alternativ som gikk rett gjennom et aktivt jordbruksområde, og som ville hatt store konsekvenser for jordbruket i området om det hadde blitt valgt. Ellers i Åsen går begge tunellalternativene nå helt ut til Vassmarka, noe som virker fornuftig.

For området nederst i Vuddudalen – Fættenfjorden har de foreslåtte endringene små konsekvenser for området. Ett lengre tunellalternativ er tatt ut av den videre planleggingen. Her er det nå to alternativer som berører Levanger kommune. Det er en forskjell på hvor raskt disse alternativene går inn i tunell, men valg av løsninger her vil nok være svært avhengig av utfordringene på Stjørdalsia forbi Langstein.

Rådmannen foreslår at endringene av planprogrammet, som berører Levanger kommune, beskrevet i brev fra Staten vegvesen, datert 26.6.2014 (vedlegg 2), vedtas.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.11.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Vedlagte forslag til planprogram for Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen, Stjørdal - Åsen fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 20.11.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Vedlagte forslag til planprogram for Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen, Stjørdal - Åsen fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13.

Til toppen av siden

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:

Vedlagte forslag til planprogram for Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen, Stjørdal - Åsen fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Plan og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13.

Vedlegg:

1

Forslag til planprogram for Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen PDF
 

2

Oppsummering av høringsuttalelser PDF
 

3

Kart A3 Stjørdal – Vordalen PDF - JPG
 

4

Kart A4 Vordalen - Vassmarka PDF - JPG


Saksopplysninger:

Statens vegvesen og Jernbaneverket har i samarbeid med Stjørdal- og Levanger kommune startet arbeidet med kommunedelplan for ny E6 og jernbane på strekningen Stjørdal – Åsen.  

Statens vegvesen og Jernbaneverket er tiltakshavere for planleggingen og kommunene er planmyndighet.

For alle kommuneplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og hva som skal konsekvensutredes.

Tiltakene som planlegges er også konsekvensutredningspliktig etter PBL§4-2. Tiltakene kommer inn under forskrift om konsekvensutredninger § 2 ”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften”.

I henhold til Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023 kan det forventes bygging av ny E6 på strekningen fra 2018. I NTP er det frem til 2023 avsatt midler til elektrifisering og noe utbedring av eksisterende bane, men ikke til nytt jernbanespor. Det kan derfor bli aktuelt at hver etat utarbeider separate kommunedelplaner. Det vil fortsatt være samarbeid om relevante tema slik at utredningen for E6 ikke forsinkes, og at nødvendig koordinering mellom vei- og jernbanetiltak ivaretas. De nevnte tiltakene er ett av flere delprosjekt som er satt i gang som følge av godkjent Konseptvalgutredning (KVU) for transportløsning vei/bane Trondheim – Steinkjer.

Statens vegvesen og Jernbaneverket har i fellesskap utarbeidet planprogrammet for kommunedelplan med konsekvensutredning. Planprogrammet har vært lagt ut til offentlig ettersyn etter at oppstart av planarbeidet ble varslet i juli i år.  Etter at planprogrammet nå har vært ute på offentlig ettersyn blir det forelagt kommunestyret med innkomne uttalelser. Kommunestyret skal fastsette planprogrammet i henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1.

Planprogrammet

Planprogrammet viser en korridor med aktuelle traseer for ny E6 på strekningen fra nytt kryss på Kvithammer i Stjørdal til Vassmarka like nord for Åsen sentrum. For jernbanetiltaket vises aktuelle korridorer for ny jernbanelinje fra Stjørdal stasjon til Vordal øverst i Vuddudalen.

Formålet med planarbeidet er bedre trafikksikkerhet og økt kapasitet på strekningen.

Dette skal løses ved å fastlegge ny trase for Nordlandsbanen og fremtidig E6, samt lokalisering av kryss, lokalveier, løsninger for kollektivtrafikk og sammenhengende gang og sykkelveinett. Planprogrammet beskriver aktuelle alternativer og konsekvenser som skal utredes i det videre planarbeidet.

Planområdet til kommunedelplanarbeidet strekker seg fra Stjørdal til Åsen. Det vil si at planen strekker seg over både Stjørdal og Levanger kommune. Det vil bli laget en kommunedelplan for hele strekningen, men den politiske behandlingen vil skje i hver av de 2 kommunene. Levanger kommunestyre er planmyndighet i Levanger og vil få den delen av planen som omhandler Levanger til politisk behandling. Planprogrammet som er utarbeidet er felles for hele prosjektet.

Det vises til vedlagte forslag til planprogram datert 02.07.2013.

Medvirkning / Høringsuttalelser

Etter kunngjøring ble det den 22. august, arrangert et åpent møte i Åsen samfunnshus hvor Vegvesenet og Jernbaneverket informerte om prosjektet. Det var stort oppmøte, noe som viser at dette er en sak som er viktig og engasjerer mange, særlig i og omkring Åsen. 

I høringsperioden har det kommet inn i alt 39 høringsuttalelser. Disse er vurdert av tiltakshaverne i et eget brev.  

Vurdering:

Dette dreier seg om en stor og viktig plansak på så vel nasjonalt, som regionalt og lokalt nivå. Administrasjonssjefen har ingen innvendinger mot valget av «korridorområde» og standardvalget for ny E6 og fremtidig jernbanetrasé mellom Stjørdal og Åsen, slik det fremgår av planprogrammet.

Vedlagte høringsuttalelser inneholder mange synspunkter på de ulike alternativene som er skissert i planprogrammet. Statens vegvesen og Jernbaneverket ser imidlertid ingen grunn til å forkaste eller velge alternativer i denne fasen av planprosessen, og ønsker derfor ikke å endre planprogrammet nå. Administrasjonssjefen har ingen innvendinger mot at alle alternativene som skissert i planprogrammet fortsatt er med i prosessen videre. Neste fase i planprosessen vil være en silingsprosess hvor de mest «uaktuelle» alternativene vil bli forkastet. Dette vil skje i samarbeid med kommunen, og tiltakshavernes konklusjoner av denne prosessen vil bli forelagt kommunene til politisk behandling (jfr. Side 5 i planprogrammet). 

Administrasjonssjefen finner at forslaget til planprogram, på en god måte, gjør rede for planarbeidet, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. Administrasjonssjefen innstiller derfor på at forslag til planprogram for kommunedelplan E6 og Nordlandsbanen Stjørdal – Åsen, fastsettes i medhold av pbl §§ 4-1 og 11-13.

Til toppen av siden

Publisert: 10.10.2013 14:53 Sist endret: 10.09.2014 15:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051