Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 10.09.14 - sak 68/14 - Detaljregulering for Frol oppvekstsenter

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2014/3852


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 10.09.14 68/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Frol oppvekstsenter sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 27/6 2014 PDF
   
 2. Plankart, datert 27/6 2014 PDF  -  jpg
   
 3. Planbestemmelser, datert 27/6 2014 PDF
   
 4. Prinsipiell illustrasjonsplan, datert 26/6 2014 PDF  -  jpg
   
 5. ROS-analyse, datert 27/6 2014 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Innkomne innspill til planoppstart
 2. Lengde og tverrprofiler for vegnett


Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Selberg arkitekter AS har på vegne av Levanger kommune utarbeidet et forslag til detaljregulering for Frol oppvekstsenter. Detaljreguleringen skal legge til rette for utbedring og utvidelse av Frol oppvekstsenter med uteområder, samt eksisterende friområde og Leirabanen nord for skolen. Reguleringen skal også tilrettelegge for utvidelse av eksisterende barnehage øst for skolen. 

Planområdet.

Planområdet omfatter eiendommer som eies av Levanger kommune. I tillegg berører planen en stripe lands Fv 128 (Okkenhaugsvegen) som eies av Nord- Trøndelag Fylkeskommune og forvaltes av Statens vegvesen.

Klikk for større foto

Store deler av området benyttes i dag til Frol oppvekstsenter. Dette gjelder alt areal nord for Skolevegen. Sør for Skolevegen er det i dag et større parkeringsområde og Frol barnehage, samt et større område som i dag er dyrket mark.

Planstatus.

Området er i gjeldende kommuneplan – kommunedelplan for Levanger sentrum, vedtatt 27.9.2000, vist som friområde i tett bebyggelse (F4), områder med reguleringsplan som fortsatt skal gjelde (røde områder), og område for offentlig formål (O2). Svarte linjer tilsvarer Fylkesvei/Kommunal hovedvei, mens stiplet linje viser gangveg.

Klikk for større kart

Kommunedelplan for Levanger sentrum er unøyaktig i dette området. I de røde områdene hvor reguleringsplaner fortsatt skal gjelde er det ikke gjeldende reguleringsplaner overalt. Pr. i dag er det meste av området hvor Frol oppvekstsenter ligger i dag uregulert, inntil ny reguleringsplan, eller ny kommunedelplan for området blir vedtatt.

Unntaket er deler av området hvor det er regulert parkering og område for buss av- og påstigning i en egen reguleringsplan, og deler av området som er små deler av andre reguleringsplaner. Under er en oversikt over disse reguleringsplanene.

Klikk for større kart

Planforslaget.

Generelt.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljert reguleringsplan for Frol oppvekstsenter og Leirabanen. I dag er skolen kombinert barne- og ungdomsskole, men fra høsten 2015 skal skolen kun omfatte barneskole fra 1.-7. trinn. Ungdomsskolen skal flyttes og samlokaliseres med Nesset Ungdomsskole på Røstad fra august 2015. Dette innebærer en reduksjon i elevantall til ca. 550 elever, og en utbedring av bygningsmasse og uteområder tilpasset den nye situasjonen. Barnehagen skal utvides med 1 avd. fra høsten 2014 og uteområdene foreslås derfor utvidet i retning Skolevegen og Ulve i sørøst.

Plankartet i forslaget er enkelt når det gjelder formål. Parkering og bussoppstillingsplasser reguleres ikke som eget formål, men det stilles krav til en detaljert utomhusplan. Dette gir en fleksibel planløsning i forhold til fremtidige løsninger. Vedlagte prinsipielle illustrasjonsplan er retningsgivende og skal legges til grunn. Dette er sikret i reguleringsbestemmelsene.

Bebyggelsen.

Planforslaget viser 3 formålsområder som kan bebygges, o_TJ1,o_TJ2 og o_TJ3. Innenfor o_TJ1, som er skoleområdet, legger planforslaget til rette for utbedring av Frol oppvekstsenter. Her tillater planen 3 etasjes skolebygg med maksimal gesimshøyde på 15 meter innenfor viste byggegrense. Innenfor o_TJE2 og o_TJE3 tillates det offentlig bebyggelse med maksimal gesimshøyde på 10 meter. Dette gir muligheter for utvidelse av eksisterende barnehage, og en utnyttelse av hele kommunens eiendom til offentlig formål.

Trafikk, parkering og gang-/sykkelveg.

Dagens adkomst til området beholdes via Skolevegen og Okkenhaugvegen. Dagens store parkeringsplass og kantparkering langs Skolevegen beholdes her. Eksisterende oppstillingsplass for buss foreslås flyttet ned til Leirabanen, nord for skolen. Hoved trafikken tilknyttet varetransport etableres ved ny adkomst fra Okkenhaugvegen. Dette vil gi en bedre trafikksituasjon i de sentrale delene av skole- og barnehageområdet. Planbeskrivelsen beskriver en behov- og konseptstudie hvor ulike aktører og brukere har vært med i en prosess for å finne prosess hvor best mulige løsninger for trafikksikkerhet gode helhetlige løsninger. 

Et sentralt grep for å rydde opp i dagens trafikksituasjon rundt Skolevegen, er å etablere en bred, grønn hovedakse med «shared space» som binder skolens hovedadkomst sammen med parkeringsareal og adkomst for barnehage. Arealet krysser Skolevegen og vil få en særskilt detaljeringsgrad i forhold til arealavgrensende tiltak (dekke med mer), høydeforskjell og belysning. Gjennom den grønne hovedaksen er det foreslått en ca. 20 - 30 meter lang innsnevring til en vegbredde på 3,5 meter. Dette er for å senke hastighet og øke trafikksikkerheten, samt synliggjøre den grønne hovedaksen.

Hovedtraséene for gang- og sykkelvegnettet til skolen og barnehagen tar utgangspunkt i dagens eksisterende nett. Illustrasjonsplanen viser at det er planlagt et finmasket stinett innefor planområdet som har til formål å binde de ulike områdene sammen. 

Lek og uteopphold.

Uteområdenes har allerede i dag mange kvaliteter med hensyn til størrelse, grønne og varierte områder. Planforslaget spiller videre på dette og tilrettelegger for ulike miljøskapende elementer ved skole og barnehage gjennom å samle et mangfold av aktiviteter. Andre viktige stikkord i planarbeidet har vært god tilgjengelighet for alle, kombinert med estetisk og god funksjonell utforming. Som vist med ulike farger på illustrasjonsplanen er utearealene delt inn i soner for opphold og lek tilhørende de ulike trinnene og deres inngangsparti, henholdsvis 5.-7. trinn, 1.-2. trinn og 3.-4. trinn.  Utover dette er det også en del fellesarealer for hele skolen.

Universell utforming.

Føringene fra ny lov plan- og bygningslov (§ 1-1) vedrørende prinsippet om universell utforming og bestemmelser i Byggteknisk forskrift (TEK 10) er lagt til grunn og ivaretatt i planforslaget.

Støy.

Det er ingen nye veiløsninger i planområdet som generer støy.   

Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Vedlagte ROS-analyse viser at det totalt sett innenfor planområdet er registrert liten fare for uønskede hendelser. Det er likevel noen punkter som må følges opp i det videre arbeidet.

 • Ras og skredfare. Det skal gjennomføres en geoteknisk vurdering i forbindelse med tiltak. Dette er sikret i reguleringsbestemmelsene punkt 7.1.
 • Trafikk. Støyvurderinger skal legges til grunn ved utarbeidelse av utomhusarealene slik at utearealer under grenseverdiene sikres. Forholdet er sikret i reguleringsbestemmelsene pkt. 6.5.
 • Ulykker. Det må tas tilstrekkelig trafikksikkerhetshensyn i anleggsfaser, pga.at anleggsarbeidet gjennomføres nært barneskole, barnehage og idretts- og boligområder.


Kulturminner.

Det er ingen kjente kulturminner innenfor eller nært planområdet. Det har heller ikke kommet merknader om behov for nærmere undersøkelser 

Biologisk mangfold.

Det er i planarbeidet gjort en vurdering i hht. Naturmangfoldloven av hvorvidt foreslåtte utbygging berører og evt. vil få konsekvenser for naturmangfold. Dette konkluderer med at det ikke kan påvises negative effekter av tiltaket på naturmangfold.

Jordvern.

I sørdelen av planområdet er det i dag et større areal som brukes som fulldyrket jord. Hele dette arealet er det kommunen som eier, men det er bare delvis er avsatt til offentlig formål i kommunedelplanen for Levanger sentrum. Ca. 6 daa av dette arealet er i kommunedelplanen regulert til LNF-område. Som nevnt tidligere er kvaliteten og nøyaktigheten på den gamle kommunedelplanen av dårlig kvalitet. Intensjonen til kommunens erverv og kommunedelplanen har nok vært at hele det kommunale arealet skal kunne benyttes til offentlig virksomhet. Planforslaget foreslår nå å omdisponere hele den kommunale eiendommen til offentlig tjenesteyting. Med tanke på jordbruksverdier er kvaliteten på denne dyrkamarka av mindre god og god jordkvalitet. Begrunnelsen for omdisponeringen er at arealet har høy samfunnsmessig verdi som barnehage og skoleområde.

Klikk for større foto

Planprosess.

Medvirkning.

Formelt oppstartsmøte med Levanger kommune ble avholdt 28.04.2014. Brukergrupper representert ved skole og barnehage, samt respektive enheter i kommunen ble involvert tidlig i planprosessen. Behov og utfordringer fra dette møtet og senere arbeidsmøtene er lagt til grunn i analyser og videre planarbeid i planprosessen.

Alle naboer og gjenboere er varslet og orientert om innholdet i forslaget ved brev. I brevet ble det oppfordret til komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen. Den 26.5.2014 ble det avholdt åpen møte ved Frol oppvekstsenter.

Innspillene som har kommet til planoppstarten er oppsummert og kommentert i vedlagte planbeskrivelse.

Vurdering:

Planforslaget sikrer at områdene rundt Frol oppvekstsenter kan utvikles videre i årene som kommer. Det gis muligheter for utvikling både av skole- og barnehagevirksomheten fremover i tid. I arbeidet med planforslaget er det lagt ned mye analysearbeid i å finne gode løsninger både når det gjelder trafikale utfordringer, og å skape best mulige leke- og uteoppholdsarealer. Behov og utfordringer fra brukergruppene er lagt til grunn i analyse- og planarbeidet, noe som er veldig positivt.

Selve plankartet og bestemmelsene er lite detaljert, noe som gir stor grad av fleksibilitet i forhold til endelige valg av løsninger. Det er imidlertid i bestemmelsenes §3.1 og 3.2 satt store krav til utomhusplan og prinsippene i den detaljerte illustrasjonsplanen skal være retningsgivende. 

Rådmannen foreslår at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, slik at alle berørte får uttale seg til planforslaget.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 10.09.2014 15:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051