Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 10.09.14 - sak 65/14 - Detaljregulering Falstadberget 9 og 11 - 1719/158/35, 36

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2013/4359

Svein Erik Veie - klikk for personkort
Saksordfører: Svein Erik Veie, AP

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 18.06.14 55/14
Plan- og utviklingskomiteen 10.09.14 65/14
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering for Falstadberget 9 og 11, datert 27.05.14, med bestemmelser sist rev. 22.08.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse sist rev. 22.08.2014 PDF
 

2

Plankart 2014-05-27 PDF  -  jpg
 

3

Reguleringsbestemmelser sist rev. 22.08.2014 PDF
 

4

Sjekkliste ROS _Falstadberget 9-11 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Geoteknisk vurdering PDF
  • Høringsuttalelser (5 stk., oppsummert og kommentert i sakspapir)
  • Forhåndsuttalelser (4 stk., oppsummert og kommentert i planbeskrivelse)
  • Reguleringsplan for Ekne III, vedtatt 19.05.1988


Saksopplysninger:

Planområdet er på ca. 1,8 daa og ligger i boligfeltet Falstadberget, ca. 1 km nord for Ekne «sentrum» og ca. 16 km fra Levanger sentrum. Planforslaget legger til rette for at to eneboligtomter i stedet kan bebygges med rekkehus/leilighetsbygg med 6 - 8 boenheter. 

Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn iht. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger sitt vedtak i møte den 18. juni 2014, sak 55/14.

Offentlig ettersyn ble kunngjort den 21.06.14 og berørte parter ble tilskrevet med brev av 20.06.2014. Høringsfristen var 9. august 2014. Eldres råd fikk utsatt frist til 13.08.2014.

Det er mottatt følgende uttalelser:

01  NVE, 08.07.14

02  Nord-Trøndelag fylkeskommune, 10.07.14

03  Sametinget, 09.07.14

04  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 11.08.14

05  Eldres råd, 15.08.14

I det følgende er høringsuttalelsene oppsummert og evt. kommentert:

01  NVE, 08.07.14

I NVEs uttalelse av 15.11 f.å. minnet de om at forholdet til geoteknikk må avklares i forbindelse med planarbeidet. I planbeskrivelsens 3.6 s. 10 vurderes tomta å inneha stabil byggegrunn men at det for sikkerhetsskyld vil bli utført en geoteknisk vurdering av fagkyndig før planen legges fram til 2. gangs behandling. Dette er positivt og vil bidra til å oppfylle kravene om sikker byggegrunn mot naturfare. For å kunne forankre intensjonen om geoteknisk vurdering juridisk, må dette tas inn i reguleringsbestemmelsene. NVE finner ikke igjen kravet om geoteknisk vurdering i bestemmelsene og forutsetter at dette rettes opp.

Kommentar:

Bestemmelsene er supplert for å imøtekomme NVEs innspill, se § 2.4.

02  Nord-Trøndelag fylkeskommune, 10.07.14

Ingen planfaglige merknader.

Kulturminnefaglig uttalelse

Det ble gjennomført en arkeologisk undersøkelse av planområdet 29.4.2014, i form av visuell overflateregistrering med prøvestikking. Ved denne registreringen ble det ikke påvist nye arkeologiske kulturminner. Fylkeskommunen har derfor ingen innvendinger til planarbeidet. De gjør likevel oppmerksom på at om det under arbeidet skulle oppdages hittil ikke kjente kulturminner, skal arbeidet stanses og fylkeskommunen kontaktes jf. kulturminneloven § 8.2.

Kommentar:

Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.

03  Sametinget, 09.07.14

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det nåværende tidspunktet.

De minner imidlertid om det generelle aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå av

reguleringsbestemmelsene og de foreslår følgende tekst når det gjelder dette:

«Kulturminner og aktsomhetsansvaret. Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nord-Trøndelag fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.»

De minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda og gir eksempler på hva dette kan være. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 m rundt kulturminner, jf. kml. §§ 3 og 6.

Kommentar:

Høringsforslaget inneholdt bestemmelse (§ 2.3) om kulturminner, som kommunen anser som dekkende, men bestemmelsen er likevel endret iht. uttalelse fra Sametinget.

Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes fulgt opp av tiltakshaver. 

04  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 11.08.14

Ingen merknader.

05  Eldres råd, 15.08.14

Rådet ser ikke behov for nærmere uttalelse angående denne saken.

Endringer av planen etter høring / offentlig ettersyn

I samråd med tiltakshaver er det etter høring og offentlig ettersyn gjort følgende endringer i plandokumentene:

Planbeskrivelse

Vedleggsliste er oppdatert.

Bestemmelser

Bestemmelsene er supplert med krav tilsvarende geoteknisk vurdering (§ 2.4).

§ 3.2 Kulturminner er endret iht. uttalelse fra Sametinget.

Vurdering sluttbehandling:

Det er mottatt fem høringsuttalelser, hvorav to med innvendinger. Sametinget foreslår en annen bestemmelse ift. kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt enn den som forelå ved høring. NVE etterlyser krav om geoteknisk vurdering i bestemmelsene, og viser til at slik vurdering var lovt til andre gangs behandling. Bestemmelsene er supplert iht. overnevnte innspill, men geoteknisk vurdering forutsettes også framlagt i Plan- og utviklingskomiteens møte ved sluttbehandling av planen.

Rådmannen tilrår at det innstilles på at planforslaget vedtas.

Til toppen av siden   

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.06.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Svein Erik Veie, AP 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Falstadberget 9 og 11, datert 27.05.14 og 11.06.14, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Falstadberget 9 og 11, datert 27.05.14 og 11.06.14, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.  

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse/bestemmelser 2014-06-11 PDF
 

2

Plankart 2014-05-27 PDF
 

3

Sjekkliste ROS _Falstadberget 9-11


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Formålet med planen er å endre to eneboligtomter til en tomt med høyere grad av utnytting, da det har vært etterspørsel etter alternativ boform til enebolig i dette området.  

Dette er også iht. Plan- og utviklingskomiteens vedtak den 17.04.2013, sak 27/13:

1) Det framlegges sak for PUK vedrørende vurdering av omregulering av tomt 158/35 og 158/36 (15 og 16) i Falstadberget boligområde til konsentrert bebyggelse (leilighetsbygg). Dette gjøres på følgende måte:

a) Kommunalteknikk som forvalter for grunneier tar omreguleringen

b) Deretter legges tomtene ut for salg i markedet (markedspris/takst) etter gjeldende lov/regelverk

2) Det ses på muligheten for å omregulere kommunalt areal, som i dag er regulert til LNF (ca. 8 daa) til bolig og konsentrert bebyggelse

Planforslaget åpner for rekkehus/leilighetsbygg i 2 etasjer med inntil 8 boenheter og parkering i kjeller. Planforslaget er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av Levanger kommune som grunneier.

Planområdet

Planområdet er på ca. 1,8 daa og ligger i boligfeltet Falstadberget, ca. 1 km nord for Ekne «sentrum» og ca. 16 km fra Levanger sentrum.  

Planområdet ligger langs adkomstvegen Falstadberget, med utsikt til fjorden og kort veg ned til sjøen og småbåthavna. Det ligger barnehage i boligfeltet og barneskole og idrettsanlegg i «sentrum» ca. 1 km unna. På vestsiden av tomtene ligger en sti/snarveg. Tilsvarende andre «resttomter» og ubebygde grønne områder i boligfeltet har også tomtene Falstadberget 7, 9 og 11 i perioder vært noe benyttet til lek.

Søndre del av planområdet oppleves tilnærmet flatt med en slak stigning opp mot vest. I nordvest stiger terrenget nokså bratt opp mot tomt 13. Vegen på østsiden av planområdet ligger på kote +20,0 - 21,0. Det nordvestre hjørnet av planområdet ligger på kote +26,0.

Planstatus

Planområdet omfattes at reguleringsplan for Ekne III, vedtatt 19.05.1988, hvor tomt 15 og 16 i felt B8 er regulert til boligformål for frittliggende eneboliger. I reguleringsbestemmelsene tillates det boliger oppført i 1 ½ etasje med sokkel der det ligger til rette for det. Bygningene skal ha saltak, valmtak eller pulttak. Det stilles krav om 1 garasjeplass og en biloppstillingsplass per boenhet. Tillatt bebygd areal er 35 %. Tomt 17 og 18 (adresse Falstadberget 13 og 15) i felt B8 er bebygd.

I gjeldende reguleringsplan er det åpnet for konsentrert bebyggelse (rekkehus) i to felt; B7 og B11. Begge disse feltene er bebygd med eneboliger. Per mai 2014 er det 2 ledige eneboligtomter i området. Det er ingen ledige tomter for konsentrert bebyggelse.

Forhold til KU-forskriften

Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Planforslaget

Generelt

Området foreslås regulert til boligbebyggelse og annen veggrunn - grøntareal.

Sammen med søknad om tiltak (byggetillatelse) skal det leveres situasjonsplan.

Bebyggelsen

Felt B1 foreslås utbygd med rekkehus/leilighetsbygg med minimum 6 og maksimum 8 boenheter. Maks %-BYA = 40 %, inkl. bakkeparkering.

Bebyggelsen tillates oppført i 2 etasjer med parkeringskjeller. Maks mønehøyde eller høyde på øvre gesims pulttak er 8,0 meter, målt fra topp golv i 1. etg., som skal legges på kote +22,5 m ± 0,5 m. Maks mønehøyde for garasje/carport er 3,5 m målt fra gjennomsnittlig terreng ved bygning. (22-koten går ca. midt over den sørligste tomta).

Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 15 og 22 grader eller pulttak med takvinkel under 5,0 grader.

Naboene i Falstadberget 5 har i planprosessen ytret bekymring for mulig tap av utsikt. Falstadberget 7 er ikke solgt ennå. For å ta hensyn til Falstadberget 5 og sørge for at Falstadberget 7 blir attraktiv for salg foreslås ny bebyggelse på Falstadberget 9 og 11 plassert i nordre del. Dette er sikret med byggegrense.

Falstadberget 13 ligger vesentlig høyere i terrenget enn Falstadberget 9 og 11 og vil ikke miste utsikt eller sjeneres vesentlig av den foreslåtte planendringen.

Biladkomst og gang-/sykkelveg

Det er foreslått en avkjørsel fra adkomstvegen Falstadberget, omtrent rett imot eksisterende avkjørsel. Ifølge planbeskrivelsen er ny avkjørsel plassert slik at det vil være god sikt i begge retninger. Krav til frisiktsone i avkjørsel er 3 x 20 m.

Det er gang- og sykkelavstand (under 1 km) til en rekke servicefunksjoner så som barnehage, barneskole, butikk og idrettsanlegg.

Parkering

Det skal avsettes 1 parkeringsplass per boenhet i parkeringskjeller eller garasje/carport. I

tillegg skal det opparbeides 0,5 plass per enhet på bakkenivå beregnet på besøkende/

ekstrabiler. Ved 7 eller 8 boenheter stilles det krav om at bygning oppføres med parkeringskjeller, ved 6 aksepteres garasje/ carport som alternativ til kjeller. 

Det kreves oppstillingsplass i bod eller carport/garasje for 2 sykler per boenhet.

Lek og uteopphold

Innenfor B1 skal det opparbeides minimum 25 m2 oppholds/- lekeareal per boenhet. Arealet skal opparbeides samlet og utgjøre minimum 150 m2. Arealet skal være til felles bruk for alle boenhetene, være godt egnet til formålet og minimum inneholde benk, sandkasse og huske. Avsatt areal skal være ferdigstilt før første leilighet kan tas i bruk.

Eksisterende friområde F3 (vest for planområdet) i gjeldende plan gir i tillegg gode muligheter for lek. Det er kort avstand til barnehage, skole- og idrettsanlegg.

Planendringen innebærer ikke vesentlige endringer ift. barn og unge. Området er i gjeldende plan regulert til boligformål, så selv om området i perioder har vært benyttet til lek så har dette vært en midlertidig situasjon.

Universell utforming

Minimum 50 % av boenhetene skal bygges som tilgjengelig enhet.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Sjekklister for vurdering av sikkerhet og sårbarhet (dsb.no) er gjennomgått og det er i forbindelse med reguleringsplanen ikke vurdert å være behov for spesielle undersøkelser eller beredskapstiltak – bortsett fra at det altså skal foretas en geoteknisk vurdering.

Området er ikke utsatt for naturkatastrofer som flom, ras e.l. Mulige konsekvenser av ekstremnedbør vil forebygges ved gjennomtenkte løsninger for håndtering av overflatevann på eiendommen.

Med utgangspunkt i kjent informasjon om grunnforhold, grunnforhold på tilgrensende arealer, samt synlig fjell i dagen på deler av tomta vurderes tomta til å ha stabil grunn. Tomta vil med stor sannsynlighet kunne benyttes til formålet den foreslås utnyttet til, men for sikkerhets skyld vil bli utført en geoteknisk vurdering av fagkyndig før planen legges frem til 2. gangs behandling.

Planendringen innebærer en mindre økning av trafikkbelastningen på eksisterende boligveg. Risikoen knyttet til økningen er ikke vurdert til å være så stor at det anses som nødvendig å gjennomføre tiltak. Vegbredden på adkomstvegen Falstadberget er ca. 3,5 m, asfaltert og oppfyller minimumskrav i Håndbok 017 for adkomstveg A1 (færre enn 50 hus). Ny avkjørsel inn til leilighetsbygget er plassert slik at det vil være god sikt i begge retninger. Mellom boligfeltet og Ekne sentrum er det tilrettelagt med adskilt gang- og sykkelveg.

Det er ikke utført støyberegninger, da det pga. lite trafikk ikke anses å bli noe problem.

Kulturminner

Det foreligger ingen kjente automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Men det er en kjent lokalitet med bergkunst ca. 110 m sør for planområdet. I befaring utført i mai 2014 ble det ble ikke funnet kulturminner innenfor planområdet.

Biologisk mangfold

Planområdet var inntil nylig bevokst med lauvskog. Området er nå ryddet for all skog og kratt. Det er iht. fagsystemene Naturbasen eller Artsdatabanken ikke registrert viktige eller truede naturverdier innenfor planområdet.

Vann-, avløp-, energiløsninger, renovasjon

Området tenkes tilknyttet eksisterende vann- og avløpssystem. Eksisterende nettstasjoner i området forventes å ha tilstrekkelig kapasitet.

Avfallsbeholdere skal plasseres med god tilgjengelighet fra offentlig veg.

Utbyggingsavtale

Det er ikke påpekt behov for utbyggingsavtale.

Planprosess

Medvirkning

Oppstartsmøte er avholdt 20. juni 2013. Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble kunngjort på kommunens hjemmeside og annonsert i Trønder-Avisa og Levanger Avisa 08.11.2013. Regionale myndigheter og naboer ble tilskrevet direkte. Det kom inn forhåndsuttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, NVE og en nabo. Disse er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen. 

Barnerepresentanten har fått anledning til å uttale seg.

Vurdering:

Arealbruk - forholdet til kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplan

Boligformål er i samsvar med gjeldende reguleringsplan, men utnyttingsgrad, hustype og antall boenheter avviker. Området anses imidlertid egnet for konsentrert boligutbygging, og høyere utnytting anses positivt forutsatt at det oppnås tilfredsstillende uteoppholdsareal og parkering. Det er også tatt hensyn til naboer og nabotomter.

I planbeskrivelsen er det vist et eksempel/prinsippskisse på et leilighetsbygg med 8 boenheter. Situasjonsplan ved byggesøknad må vise at planens krav oppfylles.

I «Regional plan for arealbruk Nord-Trøndelag», vedtatt 25.04.2013, er det bl.a. angitt i regionalpolitiske retningslinjer for kommune- og bygdesenter at:

«Det bør legges til rette for ulike boformer i sentrum.»

Foreslått utnyttingsgrad på opptil 40 %-BYA er noe høyere enn i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, som begge angir 35 %-BYA for boligbebyggelse.

Med inntil 8 boenheter kan det bli ca. 4,7 boenheter pr. daa, som er forholdsvis mye.

Foreslått gesims-/mønehøyde på omtrent 8 m er ca. 1,5 m høyere enn gesimshøyden i kommuneplanens arealdel (som ikke har egen gesimshøyde for bygg med flatt tak eller pulttak), men samtidig ca. 1,5 m lavere enn arealdelens maks mønehøyde. Gjeldende reguleringsplan er noe uklar, så dette synes ikke urimelig.

Foreslått slakt saltak eller nesten flatt pulttak ser ut til å avvike fra det som er bygd på nabotomtene. I gjeldende reguleringsplan er det forutsatt at takvinkel fastsettes av bygningsrådet, som også kan kreve at bygninger i samme gruppe eller langs samme vegstrekning skal ha lik takvinkel. Hvis det skal tillates to vanlige boligetasjer vil lav takkonstruksjon gi et lavere bygg, og dermed være positivt.

Eksisterende tomter er fradelt slik at de også omfatter en stripe med ca. 3-5 meter bredde av regulert friområde i vest. En slik fradeling hensyntar likevel en gangforbindelse i friområdet. I planforslaget er fradelte tomter lagt til grunn for planområdet. 

Dette betyr at det også er tatt hensyn til at eksisterende adkomstveg ikke ligger helt i samsvar med reguleringsplanen. Byggegrense fra senter adkomstveg er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Det samme gjelder byggegrense mot friområder.

Uteoppholdsareal

Ifølge kommuneplanens arealdel skal det i boligområdene avsettes minimum 50 m2 felles eller offentlig uteareal pr. boligenhet. For boligområder med 5 eller flere enheter skal det innenfor en avstand på 100 m fra boligbebyggelsen sikres småbarnslekeplass på min. 150 m2. Boligområder med 25 eller flere enheter skal sikres områdelekeplass på min. 1,5 daa innenfor en avstand på 250 m fra bebyggelsen. For boligområder med 100 boligenheter gjelder også krav om ballfelt på 1,5 daa, 400 m fra boligbebyggelsen.

Foreslått krav om 25 m2 felles uteopphold/lek pr. boenhet, min 150 m2 samlet, anses å være iht. overnevnte føring, da noe uteoppholdsareal kan dekkes i offentlig friområde.

Ifølge gjeldende reguleringsplan skal felles lekeplass 2 (rett sør for planområdet / på motsatt side av adkomstvegen) være felles for 8 tomter, hvorav to av disse er tomt 15 og 16, som nå kan få inntil 8 boenheter, og dermed foreslås med krav om lekeplass på egen tomt. (Regulert lekeplass 2 benyttes i dag til parkering og regulert felles parkeringsplass for felt B7 inntil dette arealet er ikke opparbeidet).

Parkering

Foreslått minimum parkeringsdekning på 1,5 pr. boenhet er innenfor rammene i kommuneplanens arealdel for rekkehus/boliger med 3 eller flere enheter.

Det er ikke gitt maks bebygd areal (BYA) for garasje/carportanlegg, men dette må ligge innenfor maks grad av utnytting. Krav om minst 1 p-plass pr. boenhet «under tak» går lenger enn overordna føring, men er en kvalitet. Bodkravet i TEK10 § 12-10 for sykler osv. er på 5 m2 (halvparten for ettroms leiligheter), så foreslått krav vedrørende dette anses ikke som et skjerpet krav.

For frittstående garasjer inntil BYA 50 m2 er det vanlig å gi bestemmelser om plassering ift. kjøreveg (portvegg min. 5 m fra vegkant eller sidevegg 2 m fra vegkant). Her kan det bli maks 6 plasser i garasje/carport med kun en avkjørsel og da er det ikke samme behov for en slik bestemmelse. For større garasje-/carportanlegg vil byggegrensen gjelde også mot veg og nabogrense, med mindre det gis tillatelse/dispensasjon iht. pbl. § 29-4.

Geoteknikk

Ifølge NGU`s kvartærgeologisk kart ligger planområdet innenfor et område med hav- og fjord- og strandavsetning, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Haugen ovenfor planområdet er registrert innenfor område med marin strandavsetning, sammenhengende dekke. Området ligger under marin grense. Det burde følgelig foreligget mer informasjon om grunnforhold/geoteknikk ved første gangs behandling av planen, men geoteknisk vurdering er forutsatt å foreligge før sluttbehandling. Helst burde den vært ettersendt i høringsperioden.

Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven

På vestsiden av Falstadbukta, nedenfor Hernes, er det registrert svartelista arter; rødhyll med høy risiko (HI) og blåhegg, ugrasmjølke og hagerips med svært høy risiko (SE). Kommunen har ikke sjekket om disse artene finnes i planområdet. Ved evt. masseutskifting bør en være forsiktig med å spre slike arter. 

Kommunen har vurdert tiltaket iht. prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i

Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem til at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i at det ikke er kjennskap til/påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig ift. sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Konklusjon første gangs behandling

Rådmannen tilrår at planforslaget sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn, men forutsetter at geoteknisk vurdering foreligger før sluttbehandling. 

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 10.09.2014 15:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051