Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 10.09.14 - sak 64/14 - Detaljregulering for Sjøbadet

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2014/755 - /L1f2


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 10.09.14 64/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Sjøbadet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 10/7 2014 PDF
   
 2. Plankart, datert 20/8 2014 PDF  -  jpg
   
 3. Planbestemmelser, datert 6/8 2014 PDF
   
 4. Illustrasjonsplan, datert 8/7 2014  PDF -  jpg


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Innspill til varsel om oppstart


Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Områdene rundt Sjøbadet på Nesset er i dag regulert gjennom Reguleringsplan for Sjøbadet – Fagerneset, vedtatt så langt tilbake som i 1984. Situasjonen i området i dag stemmer dårlig med innholdet i denne reguleringen. Det er derfor nå på høy tid med en ny gjennomgang, og nye vurderinger, av arealbruken i dette området.   

Forslaget til ny detaljregulering er utarbeidet av Norconsult AS i samarbeid med Levanger kommune og Sjøbadet Småbåthavn AS.

Levanger kommune og Levanger Vel ønsker å bedre tilgjengeligheten til Sjøbadet, og legge til rette for at stedet igjen kan gjenskapes som et yndet sted for bading og rekreasjon. Målet er at området skal bli mer attraktivt. Gangsti/turveg ønskes opparbeidet til badeplass og fyrlykta, og området ved lykta ønskes tilrettelagt for fiske.

Målsettingen med planen er å gjøre hele området mer attraktivt for friluftsliv, med tilgjengelighet for alle gjennom krav til universell utforming av tiltak. Tilgangen til sjø skal være god, samtidig som det skal tilrettelegges både for bading, kajakkpadling, brettseiling, turgåing og for småbåteiere.

Levanger kommune ønsker også å etablere et areal til næringsformål ved sjøen med verksteddrift for båtfartøy i tilknytning til småbåthavna.

Hovedmålet for småbåthavnen er å legge til rette for løsninger som øker antallet fra 150 båtplasser opptil 350 båtplasser.  En eventuell utvidelse av småbåthavna skal ivareta offentlighetens behov og tilgjengelighet til sjøen. For Sjøbadet Småbåthavn SA har det vært viktig å legge til rette for at småbåthavna skal være tilgjengelig for alle brukergrupper.

Landbrukseiendommen gnr 1 bnr 4 er i gjeldende plan regulert til friområde. For å ivareta eksisterende landbruksdrift er det ønskelig at eiendommen reguleres tilbake til landbruksformål. Samtidig er det godkjent en fradeling av en ny boligtomt på denne eiendommen som nå blir regulert.

Planområdet.

Planområdet omfatter kommunal grunn som hovedsakelig er friområder, men berører også og de private eiendommene gnr 3 bnr 15, gnr 1 bnr 4, gnr 1 bnr 314 og gnr 1 bnr 41.

Området omfatter strandsonen fra småbåthavna i nord og sørover mot Staupshaugen.

Klikk for større foto

Foruten småbåthavna ligger landbrukseiendommen Fagernes, gnr 1 bnr 4 og to fradelte boligeiendommer innenfor planen.

Sjøbadet småbåthavn er et andelslag som driver marina for sjøsport og for småbåter i Levanger. Ved havna er det bygd en møteplass med tak og vegger, som gir en fin møteplass for nærområdet. Benkene og bordene kan benyttes av alle.

Selve Sjøbadet har lange tradisjoner i Levanger, men blir lite brukt i dag. Ved stranden ligger det gamle omkledningshuset, som vitner om stedets historie og større aktivitet i tidligere tider.

Planstatus.

Området er i dag hovedsakelig regulert gjennom reguleringsplan for Sjøbadet-Fagerneset, vedtatt av Levanger kommunestyre i 1984. I gjeldende regulering er det regulert småbåthavn på hver side av Fagerneset, ellers er reguleringen dominert av store områder som er avsatt til friområder.

Klikk for større kart

Planforslaget.

Generelt.

Planens hovedgrep er å:

 • Samle båtaktivitetene på ett sted, i småbåthavna. Øke antall småbåtplasser her for å dekke framtidig behov. Det forslås å øke antall båtplasser fra 150 til 350 båtplasser. Det innebærer uttdyping av et område innenfor moloen ned til kote -3 under sjøkart null
 • Etablere parkeringsplasser for å dekke småbåthavnas behov og brukere av friområder (bading, tur og fiske).
 • Legge til rette for verksted, lagerbygg og flerbrukshus for brukere av småbåthavna.
 • Gjøre området mer attraktivt for friluftsliv og skape god tilgang til badestrand og fyrlykt. Etablere fiskeplass ved fyrlykt.
 • Etablere industriareal for et mindre båtverksted i forbindelse med småbåthavna.
 • Landbrukseiendommen Fagernes, gnr 1 bnr 4 omreguleres fra friområde til landbruksformål.


Bebyggelsen.

Planen inneholder to eksisterende bebygde boligeiendommer. I tillegg ligger nylig godkjente fradelte boligtomt fra gnr. 1 bnr 4, innenfor planområdet. Ved småbåthavna er det regulert ett område for industribebyggelse. I tillegg tillates det noe bebyggelse innenfor områdene regulert til småbåtanlegg.  

Biladkomst og gang-/sykkelveg.

Det er regulert kjøreveg til småbåthavna, landbrukseiendommen og eksisterende boligtomt. De regulerte veiene er i samsvar med eksisterende veger i området i dag.

Parkering.

Ved småbåthavna reguleres et område til offentlig parkering med ca. 87 parkeringsplasser. Det stilles krav om at 5 % av disse skal forbeholdes bevegelseshemmede. Parkeringsområdet tillates brukt som opplagsplass for båter vinterstid. 

Universell utforming.

Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn ved utforming av småbåtanlegget, bygg, sanitæranlegg, tursti og friluftsområdene.

Støy.

Båtverksted og virksomhet på småbåthavna vil kunne medføre støy. Miljøverndepartementets retningslinjer for støy T-1442, eller de til enhver tid gjeldende retningslinjer for utendørs støy, skal tilfredsstilles. Til grunn for avbøtende tiltak skal det foreligge en støyfaglig utredning som legges ved søknaden om rammetillatelse.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Det er vurdert både risiko for planområdet/plantiltaket fra omgivelsene, og risiko som plantiltaket kan medføre for omgivelsene. Metoden er basert på veilederen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko og sårbarhet (Revidert utgave januar 2010).

Det er påvist bløt/kvikk leire i planområdet. På reguleringskartet er det derfor regulert enn faresone for dette området med tilhørende bestemmelser om ytterligere undersøkelser før tiltak iverksettes (se bestemmelse § 3.7 og § 3.8).

Området kan også være utsatt for stormflo/springflo. I planbeskrivelsen anbefales det at, for å redusere risikoen for at bygninger ikke oversvømmes i en 200-årsperiode, må nivå på gulv i første etasje må ikke legges lavere enn kote 3,8 (NGO). Dette er sikret gjennom en fellesbestemmelse i reguleringsbestemmelsene.

Båter, fylleanlegg og verksted kan gi brann- og eksplosjonsfare. Nærheten til vannet og sikkerhetskravene til oppbevaring og tanking av brannfarlige væsker gjør at sannsynligheten for brann eller eksplosjon anses som liten.

Kulturminner.

De to Sefrak-registrerte bygningen på Fagernes, eiendom 1/4, foreslås bevart på grunn av sin kulturhistoriske verdi. De tillates ikke revet, og ved restaurering skal mest mulig av de originale bygningsdelene ivaretas. Det er utarbeidet egen bestemmelse for å ivareta disse bygningene for framtiden. Fylkeskommunen har gjennomført undersøkelser i området i forhold til kulturminner.

Biologisk mangfold.

Det er registrert et stort ålegrassamfunn innenfor planområdet. Større forekomster av undervannsenger er uvanlige og dels sjeldne. Naturtypen inneholder flere spesialiserte arter og samfunn, og rødlistearter og sjeldne utforminger forekommer. Ålegrasenger og andre sjøgrasområder er svært produktive og regnes som viktige marine økosystemer på verdensbasis. Undervannsenger er ofte viktige næringssøkområder for sjeldne fuglearter.

Forekomsten av ålegrass ved badeplass sikres i reguleringsplanen med hensynssone. Det tillates ikke graving, fylling eller lignende tiltak som kan ødelegge forekomsten her.

Mudring innenfor moloen vil redusere ålegrassenga, som igjen kan påvirke fugler og fisk i dette området. Tiltaket vil gi en lokal negativ påvirkning, men det er andre nærområder med ålegrass tett opp til utdypingsområdet. For å ivareta disse områdene og unngå for høy sedimentering på plantene stilles det krav til at det ikke utføres utdypingstiltak i vekstsesongen vår og sommer.

Sør for badeplassen og innover i Sundet er Levangersundet definert som et svært viktig beiteområde for ærfugl. I det nye planforslaget er dagens regulerte småbåthavn sør for Fagerneset fjernet. Dette vil være positivt for ærfuglens beiteområde.

Klikk for større kart
Ålegras og beiteområder for Ærfugl

Planprosess.

Medvirkning.

Det er kommet inn åtte innspill til melding om reguleringsplanoppstart for Sjøbadet. Innspillene er kommentert i vedlagte planbeskrivelse.  

Vurdering:

Områdene rundt Sjøbadet har i dag en reguleringssituasjon som det er viktig at det nå blir ryddet opp i. Planforslaget legger til rette for en situasjon hvor området kan bli mer attraktivt som friluftsområde. Sjø- og strandområdene lengst sør sikres nå som friluftsområder, og tilgjengeligheten til badeområdet bedres. Planforslaget samler også småbåt- og maritim virksomhet på en plass, i tilknytning til den eksisterende småbåthavna. Som helhet mener rådmannen at dette er riktige grep for utviklingen av området fremover.

Rådmannen foreslår at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, slik at berørte får uttale seg til planforslaget.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 10.09.2014 15:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051