Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 10.06.15 - sak 44/15 - Mindre endring - Områderegulering Staup - 1719/1/1

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2012/3675 - /L2012007


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og byggesakssjefen – delegert sak 11.05.15 382/15
Plan- og utviklingskomiteen 10.06.15 44/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende tilføyes bestemmelsenes § 3.4: «Dokumentasjon på tilfredsstillende stabilitet skal vedlegges søknad om ramme-/byggetillatelse, jf. Notat Geo-01 «Geoteknisk vurdering for reguleringsplan» datert 04.12.2014 fra SWECO». 

Vedlagte forslag til mindre endring av bestemmelsenes § 7.4, med overnevnte endring, vedtas iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14

Vedlegg:

1

Reguleringsbestemmelser sist rev. 08.05.2015 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Levanger kommune ved enhet for Bygg og Eiendom har søkt om en endring av bestemmelsene tilknyttet områderegulering for Staup, som ble vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den 17.09.2014, sak 40/14. Forslag til endring av bestemmelser har vært på høring iht. Plan- og byggesakssjefens vedtak i delegert sak 382/15 den 11. mai 2015. Frist for uttalelser var satt til 1. juni 2015. 

Reguleringsbestemmelsenes punkt 7.4 foreslås endret. Punkt 7.4 gjelder bestemmelsesområde #3, som er regulert til ekspansjonsområde for pleie- og omsorgsvirksomheten øst for området. Det legges til rette for oppføring av ett bygg med 8 boenheter i stedet for 3 bygg med 4 boenheter i hvert bygg, og maks grad av utnytting foreslås økt fra 1000 m2 BRA (bruksareal) til 2500 m2 BRA.

I reguleringsbestemmelsene er det krav om grunnundersøkelser før rammetillatelse. Da geoteknisk vurdering forelå etter planvedtak, ble mottatte rapporter vedlagt høring til offentlige myndigheter.

Det er mottatt følgende høringsuttalelser:

01    NVE, 18.05.2015

02    Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 29.05.2015

03    Nord-Trøndelag fylkeskommune,

I det følgende er mottatte innspill oppsummert og kommentert:

01  NVE, 18.05.2015

NVE har ingen kommentarer til endringen. NVE har sett på notatet fra Sweco, som innfrir bestemmelse om krav om geoteknisk undersøkelse. Det ser greit ut.

Kommentar:

Uttalelsen tas til orientering, men følgende tilføyes bestemmelsenes § 3.4: «Dokumentasjon på tilfredsstillende stabilitet skal vedlegges søknad om ramme-/byggetillatelse, jf. Notat Geo-01 «Geoteknisk vurdering for reguleringsplan» datert 04.12.2014 fra SWECO».

02  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Landbruksavdelingen:

Forslaget til endring av reguleringsbestemmelser for område #3 innebærer at det åpnes for større tillatt BRA, fra 1000 m2 til 2500 m2, men hvor maks antall boenheter reduseres fra 12 til 8. Landbruksavdelingen har forståelse for at det ut fra driftsmessige hensyn er formålstjenlig å samle boenhetene til ett bygg. Landbruksavdelingen ber imidlertid kommunen vurdere hensiktsmessigheten av å klargjøre maks antall boenheter i reguleringsbestemmelsene. For utnyttingen av området ville det være positivt at området over tid kan nyttes med flere enn 8 boenheter, og da vil forslaget til reguleringsbestemmelse sette begrensing for det. BRA fastsetter utbyggingsvolumet innenfor området. Dette kunne også vært angitt som et spenn, maks og min. Dersom antall enheter også skal fastsettes i reguleringsplanen vil det gi større muligheter for framtida dersom minimum antall boenheter innenfor området settes, eksempelvis, til 8. Landbruksavdelingen ber kommunen gjøre en vurdering av dette.

Miljøvernavdelingen har ut fra hensynet til regionale og nasjonale miljøinteresser ingen merknad til framlagt forslag til endring av reguleringsbestemmelsene.

Kommunalavdelingen – samfunnssikkerhet og beredskap:

Under forutsetning av at alle tilrådingene i geoteknisk undersøkelse fra Sweco datert 04.12.14 følges opp, har vi ikke innvendinger mot at § 7.4 i reguleringsbestemmelsene endres.

Kommentar:

Plassering og volum av det eneste bygget som foreslås tillatt må være iht. viste byggegrenser, BRA og byggehøyde. Å evt. endre på antall boenheter som bygget kan inneholde kan endre omfanget av ferdsel/trafikk til/fra bygget og behovet for uteopphold og parkering, uten at dette nødvendigvis trenger å være negativt. Her er det ikke krevd detaljregulering, og foreslått bestemmelse om antall bygg og boenheter har under høringen sagt noe om hva som kan forventes i dette området. Kommunen ser ikke behov for å endre bestemmelsen etter høring, da den også er tilpasset et konkret prosjekt.

Geoteknikk: Se vår kommentar til NVE.

03  Nord-Trøndelag fylkeskommune, 01.06.2015

Alle boenheter samles nå i et større bygg. Da må det legges vekt på en utforming som ikke blir for kompakt og ruvende i terrenget. Vi har ikke andre merknader til endringen.

Kommentar:

Uttalelsen tas til orientering, og rådet bør følges opp av tiltakshaver.

Vurdering:

Gjennom høring er det lagt opp til å behandle saken som en mindre endring. Med mindre endringer menes endringer som ikke har nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser. I lovkommentarene til plan- og bygningslovens § 12-14 går det fram at: «Dersom det foreligger innvendinger fra berørte myndigheter eller private, vil ikke endringene kunne anses som mindre. Da vil saken måtte behandles som en vanlig reguleringsendring.»

Uttalelsen fra fylkesmannen er en anmodning om å vurdere bestemmelsen om antall boenheter, dvs. ikke en direkte innvending. Aktuelt prosjekt med 8 boenheter ville også kunne blitt resultatet om det hadde stått min. 8 boenheter i stedet for maks 8 boenheter. Kommunen vil være forsiktig med å endre på forhold som har bidratt til å opplyse saken under høring. Rådmannen mener planendringen kan vedtas som en mindre endring.

Til toppen av siden

FØRSTE GANGS BEHANDLING

Utvalg

Dato

Saksnr.

Plan- og byggesakssjefen – delegert sak

11.05.2015

382/15

Plan- og byggesakssjefens vedtak:

Vedlagte forslag til mindre endring av bestemmelsenes § 7.4 sendes på høring iht. plan- og bygningslovens § 12-14 tredje ledd.

Vedlegg:

1

Søknad om mindre endring av bestemmelser

2

Reguleringsbestemmelser sist rev. 08.05.2015


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Områderegulering for Staup, vedtatt 17.09.2014

Saksopplysninger:

Levanger kommune ved enhet for Bygg og Eiendom har søkt om en endring av bestemmelsene tilknyttet områderegulering for Staup, som ble vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den 17.09.2014, sak 40/14. 

Reguleringsbestemmelsenes punkt 7.4 foreslås endret. Punkt 7.4 gjelder bestemmelsesområde #3, som er regulert til ekspansjonsområde for pleie- og omsorgsvirksomheten øst for området, se kartutsnitt neste side. Det legges til rette for oppføring av ett bygg med 8 boenheter i stedet for 3 bygg med 4 boenheter i hvert bygg, og grad av utnytting økes fra 1000 m2 BRA (bruksareal) til 2500 m2 BRA.

Behovet for bebyggelse er endret siden regulering pga. driftsmessige forhold omkring leilighetene, det tenkes parkering under bebyggelsen og det er ønskelig å legge til rette for en parkeringsplass i bestemmelsesområde #3 i stedet for en skjemmende utfylling av eksisterende P-plass nord for området. Se vedlagte søknad for nærmere begrunnelse.

Bestemmelsesområde #3 ligger sentralt i kartutsnittet - klikk for større kart

Bestemmelsesområde #3 ligger sentralt i kartutsnittet.

Vurdering:

Vi ser positivt på endringsforslaget, selv om det legger til rette for mer kompakt bebyggelse med færre boenheter. Det kan videre gi en parkeringsløsning bedre tilpasset eksisterende terrengforhold. 

Endringsforslaget legger opp til standard beregning av bruksareal. Bruksareal for bebyggelse på en tomt (BRA) er summen av bruksarealet for alle bygninger og konstruksjoner, åpent overbygd areal og parkeringsareal/biloppstillingsplasser

på tomta. Det kan fastsettes i bestemmelsene hvordan bruksareal helt eller delvis under terreng medregnes i grad av utnytting. Der planen ikke fastsetter noe annet, regnes bruksarealet under terreng med i bruksarealet. Planen fastsetter ikke hvordan dette skal regnes. Dvs. at både nødvendig parkering på bakken og i kjeller/sokkel regnes.

Det har allerede vært anledning til å komme med innspill til nabovarsel angående rammesøknad. Vi kan ikke se at innvendinger er mottatt. Kommunen tar sikte på å behandle saken som en mindre endring, og sender den på høring til berørte parter iht. pbl § 12-14 tredje ledd.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 10.06.2015 15:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051