Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 09.05.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: formannskapssalen, rom 3008, Levanger rådhus
Dato: 09.05.12
Tid: 14:00-17:00

Sakliste som PDF    -  som EPUB (epub-format for eBok til nettbrett/mobil, best til tekstlesing)

Protokoll som PDF   -   som EPUB (epub-format for eBok til nettbrett/mobil, best til tekstlesing)

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger) 

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 32/12 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 33/12

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 34/12 Detaljregulering for felt B3 Kjønstadmarka utredning vedtak
PS 35/12 Utbyggingsavtale Kjønstadmarka Felt B3 utredning vedtak
PS 36/12 Klage på vedtak - Søknad om fradeling fra eiendommen - 1719/340/12 Sjølyst - Mildrid Norum - Tilleggsareal til hyttetomt utredning vedtak
PS 37/12 Klage på vedtak - Søknad om deling av eiendommen 1719/340/5 Brenne østre - Svanhild Sørli - Hyttetomt utredning vedtak
PS 38/12 Mindre endring av bestemmelser - Reguleringsplan Tronnofoten / område B1 i Kjønstadmarka utredning vedtak
PS 39/12 1719/18/74 - Detaljregulering / planendring Nossumhyllan felt D1 og D2 utredning vedtak
PS 40/12 Søknad om fradeling - 1719/183/1 - Sonstad Nedre - Bodvar Sonstad - Tomt for fritidsbebyggelse - Dispensasjon fra kommuneplan utredning vedtak
PS 41/12 Søknad om bruksendring av næringslokale til hybelleilighet - 1719/315/58 Jernbanegata 17 B - Bente Berntine Haugen utredning vedtak
PS 42/12 Søknad om oppføring av boligbrakker - 1719/279/30 Heir - Kjell Lian AS utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 + 3 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl ap medlem ap/sp/krf - forfall
Torbjørn Andre Moe ap medlem ap/sp/krf - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf medlem ap/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v/sv - forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem frp - forfall
Ingvill Berg Fordal ap vara 1 ap/sp/krf x Lill Kristin Nordahl
Ingrid Brattgjerd sp vara 2 ap/sp/krf x Torbjørn Andre Moe
Per Olav Gilstad h vara 5 h/v/sv Vebjørn Haugom


Fra administrasjonen møtte:
Enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind Holand, barne- og ungdomsrepresentanten Berit Sunnset Voldseth, Åsmund Brygfjeld 

Merknad
Befaring i Kjønstadmarka fra kl. 13:00 med enhetsleder Kommunalteknikk, Øyvind Nybakken.
Britt Tønne Haugan fikk permisjon og fratrådte etter behandling av sak 35/11.

Orienteringer:

Parkering i Levanger sentrum
Enstemmig vedtatt oversendelse fra Plan- og utviklingskomiteen til rådmannen:
Gratis gateparkeringsplasser i sentrum gjøres tilgjengelige for allmennheten, og skal ikke brukes av næringsdrivende og ansatte i Levanger sentrum.
Det må legges til rette for at disse kan parkere på andre steder enn i sentrum på gratis parkeringsplasser.

Plan- og utviklingskomiteen ber om at rådmannen kommer tilbake med forslag på løsning av problemet til møtet den 13.06.12.
Det forutsettes at saken løses i samarbeid med handelsstanden.
    Til toppen av siden

 

 

 

PS 32/12 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.05.2012

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
    Til toppen av siden

 

 

PS 33/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.05.2012
Forslag i møte:

Til å godkjenne og underskrive protokoll: Gunnar Morten Løvås, SV og Ingrid Brattgjerd, SP

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til å godkjenne og underskrive protokoll: Gunnar Løvås, SV og Ingrid Brattgjerd, SP
    Til toppen av siden

 

 

PS 34/12 Detaljregulering for felt B3 Kjønstadmarka

Rådmannens forslag til innstilling:
Forslag til detaljregulering for felt B3 Kjønstadmarka, datert 09.01.2012, rev 25.01.2012, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 12-12. Det tas forbehold om at det for skjæringer og fyllinger med større høydeforskjell enn 3 meter, må det utføres geoteknisk prosjektering.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.05.2012

Forslag i møte:
Forslag til tillegg fra Gunnar Morten Løvås, SV:
Bygningene skal prosjekteres og utføres slik at minimum 40 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.
Alternativt at boligene utstyres med skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel.

Saksordfører (ny):
Lars Petter Holan, AP

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
Forslag til tillegg fra Løvås avvist med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING:
Forslag til detaljregulering for felt B3 Kjønstadmarka, datert 09.01.2012, rev 25.01.2012, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 12-12. Det tas forbehold om at det for skjæringer og fyllinger med større høydeforskjell enn 3 meter, må det utføres geoteknisk prosjektering..
    Til toppen av siden

 

 

PS 35/12 Utbyggingsavtale Kjønstadmarka Felt B3

Rådmannens forslag til innstilling:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende “Kjønstadmarka Felt B3” godkjennes.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.05.2012

Forslag i møte:
Ingen

Saksordfører (ny):
Lars Petter Holan, AP

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende “Kjønstadmarka Felt B3” godkjennes.
    Til toppen av siden

 

 

PS 36/12 Klage på vedtak - Søknad om fradeling fra eiendommen - 1719/340/12 Sjølyst - Mildrid Norum - Tilleggsareal til hyttetomt

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtak i sak 19/12 datert 11.01.2012 opprettholdes. Klage fra Bodil og Trond Næss tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.05.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedtak i sak 19/12 datert 11.01.2012 opprettholdes. Klage fra Bodil og Trond Næss tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.
    Til toppen av siden

 

 

PS 37/12 Klage på vedtak - Søknad om deling av eiendommen 1719/340/5 Brenne østre - Svanhild Sørli - Hyttetomt

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtak i sak 18/12 datert 11.01.2012 opprettholdes. Klage fra Inger Salater tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelige avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.05.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedtak i sak 18/12 datert 11.01.2012 opprettholdes. Klage fra Inger Salater tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelige avgjørelse.
    Til toppen av siden

 

 

PS 38/12 Mindre endring av bestemmelser - Reguleringsplan Tronnofoten / område B1 i Kjønstadmarka

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagt forslag til endring av bestemmelsene tilknyttet reguleringsplan for Tronnofoten, vedtas som en mindre endring iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.   

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.05.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedlagt forslag til endring av bestemmelsene tilknyttet reguleringsplan for Tronnofoten, vedtas som en mindre endring iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.    
    Til toppen av siden


 

 

PS 39/12 1719/18/74 - Detaljregulering / planendring Nossumhyllan felt D1 og D2

Rådmannens forslag til vedtak:
Det gjøres følgende tilføyelser i reguleringsbestemmelsene:

 • § 2.1 andre ledd: Situasjonsplanen skal også vise utemøblering/utstyr på felles lekeplass, forstøtningsmurer, gjerder og vegetasjon.
 • § 3.3 Lekeområde: Området skal utstyres med minimum sittebenk, sandkasse og huske, før nye boliger tas i bruk.


Vedlagte planforslag for Nossumhyllan felt D1 og D2, med overnevnte endring, legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.05.2012

Forslag i møte:
Forslag til tillegg fra Gunnar Morten Løvås, SV:
Bygningene skal prosjekteres og utføres slik at minimum 40 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.
Alternativt at boligene utstyres med skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Forslag til tillegg fra Løvås avvist med 7 mot 1 stemme.

VEDTAK:
Det gjøres følgende tilføyelser i reguleringsbestemmelsene:

 • § 2.1 andre ledd: Situasjonsplanen skal også vise utemøblering/utstyr på felles lekeplass, forstøtningsmurer, gjerder og vegetasjon.
 • § 3.3 Lekeområde: Området skal utstyres med minimum sittebenk, sandkasse og huske, før nye boliger tas i bruk.


Vedlagte planforslag for Nossumhyllan felt D1 og D2, med overnevnte endring, legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
    Til toppen av siden


 

 

PS 40/12 Søknad om fradeling - 1719/183/1 - Sonstad Nedre - Bodvar Sonstad - Tomt for fritidsbebyggelse - Dispensasjon fra kommuneplan

Rådmannens forslag til vedtak:
I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg, innvilges ikke søknad om dispensasjon til fradeling av tomt for ny fritidsbolig i LNFR-område i kommuneplanen.
Avslaget hjemles i kommuneplanen for Levanger kommune med tilhørende bestemmelser, Plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommuneplan) og Plan- og bygningslovens § 19 (Dispensasjon).

Vedtaket kan påklages, jf Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.05.2012

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Astrid Juberg Vordal, AP på vegne av AP:
Det gis dispensasjon etter PBL §19-2 til fradeling av parsell på 1,5 da til fritidsbebyggelse, under forutsetning av det framskaffes evt. rettigheter til å ha vann og avløpsledning, utslippstillatelse, samt adkomst til offentlig veg, på annen privat eiendom, og evt. andre forhold/tillatelser.

Begrunnelse:
Dispensasjon har klart flere fordeler enn ulemper:

 • Søker har odelsrett og lang slektstilknytning til gården
 • Det er ønske om at begge med odelsrett i framtida skal ha direkte tilknytning til området
 • Tomta ligger i utmark, er gjenvokst og udyrkbar. Arealet vil ikke berøre dyrkbar mark.
 • Bygging på tomta vil få en trygg avkjøring og ikke berøre dyrka mark.
 • Ny bebyggelse vil ikke medføre sikkerhetsutfordringer, forringe biologisk mangfold eller kulturminner/-landskap.
 • Bygningen vil ligge skjermet og ikke være til sjenanse for naboer.
 • Bebyggelsen i dette området hemmer ikke allerede ferdsel.


Avstemning:
Alternativ avsteming mellom rådmannens forslag og forslag fra Vordal:
Vordals forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 1 stemme.

VEDTAK:
Det gis dispensasjon etter PBL §19-2 til fradeling av parsell på 1,5 da til fritidsbebyggelse, under forutsetning av det framskaffes evt. rettigheter til å ha vann og avløpsledning, utslippstillatelse, samt adkomst til offentlig veg, på annen privat eiendom, og evt. andre forhold/tillatelser.

Begrunnelse:
Dispensasjon har klart flere fordeler enn ulemper:

 • Søker har odelsrett og lang slektstilknytning til gården
 • Det er ønske om at begge med odelsrett i framtida skal ha direkte tilknytning til området
 • Tomta ligger i utmark, er gjenvokst og udyrkbar. Arealet vil ikke berøre dyrkbar mark.
 • Bygging på tomta vil få en trygg avkjøring og ikke berøre dyrka mark.
 • Ny bebyggelse vil ikke medføre sikkerhetsutfordringer, forringe biologisk mangfold eller kulturminner/-landskap.
 • Bygningen vil ligge skjermet og ikke være til sjenanse for naboer.
 • Bebyggelsen i dette området hemmer ikke allerede ferdsel.
      Til toppen av siden


 

 

PS 41/12 Søknad om bruksendring av næringslokale til hybelleilighet - 1719/315/58 Jernbanegata 17 B - Bente Berntine Haugen

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 jfr. § 12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan) avslås søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum for bruksendring av deler av forretningsformål i 1. etasje til boligformål. Begrunnelse for avslaget er gitt i dette saksfremlegg.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28, jf. plan og bygningsloven §1-9. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av vedtaket

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.05.2012

Forslag i møte:
Forslag til tillegg fra rådmannen:
Ved forestående revidering av reguleringsplan for Levanger sentrum skal området for tillatt bolig i 1. etasje vurderes.

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP:
Saken utsettes.
Med bakgrunn i mange søknader om dispensasjon fra reguleringsplan Levanger sentrum, og at det tidligere er gitt dispensasjon om boliger i 1. etasje på lignende saker, jfr. blant annet sak 90/08, bruksendring Kirkegata 27, tas sentrumsplanen (i forhold til næring/bolig i 1. etasje) opp til ny vurdering med evt. andre kriterier i forhold til bakgård og gateløp.
Administrasjonen kommer tilbake med forslag til revidert sentrumsplan.

Forslag til vedtak fra Per Olav Gilstad, H:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 jfr. § 12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan) innvilges søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum for bruksendring av deler av forretningsformål i 1. etasje, bakgård, til boligformål.

Ved forestående revidering av reguleringsplan for Levanger sentrum skal området for tillatt bolig i 1. etasje vurderes.

Avstemning:
Utsettelsesforslag fra Veie avvist med 4 mot 4 stemmer (leders stemme).

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Gilstad:
Gilstads forslag til vedtak vedtatt med 4 mot 4 stemmer (leders stemme).

VEDTAK:
Med hjemmel i  plan- og bygningsloven § 19-2 jfr. § 12-44 (rettsvirkning av reguleringsplan) innvilges søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum for bruksendring av deler av forretningsformål i 1. etasje, bakgård, til boligformål.

Ved forestående revidering av reguleringsplan for Levanger sentrum skal området for tillatt bolig i 1. etasje vurderes. 
    Til toppen av siden


 

 

PS 42/12 Søknad om oppføring av boligbrakker - 1719/279/30 Heir - Kjell Lian AS

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 -2 gis ikke dispensasjon fra reguleringsplanen for Industriområde Heir for oppføring av boligbrakkerigg som omsøkt.

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.05.2012

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-3 gis det midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Industriområde Heir for oppføring av boligbrakkerigg, Dispensasjonen gis i tråd med søknad, og gjelder kun for det omsøkte antall hybler.

Det er her oppstått en uforutsett situasjon, med akutt mangel på arbeidskraft, og det har ikke lyktes å skaffe bolig på kort sikt.
Det forutsettes at brakkeriggen brukes sommersesongen, dvs. ca. 8 måneder i året, og betraktes som en kriseløsning.

Administrasjonen bes se på muligheten for et område for brakkerigger i Levanger, på samme måte som i Verdal.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Veie:
Veies forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-3 gis det midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Industriområde Heir for oppføring av boligbrakkerigg, Dispensasjonen gis i tråd med søknad, og gjelder kun for det omsøkte antall hybler.

Det er her oppstått en uforutsett situasjon, med akutt mangel på arbeidskraft, og det har ikke lyktes å skaffe bolig på kort sikt.
Det forutsettes at brakkeriggen brukes sommersesongen, dvs. ca. 8 måneder i året, og betraktes som en kriseløsning.

Administrasjonen bes se på muligheten for et område for brakkerigger i Levanger, på samme måte som i Verdal.
    Til toppen av siden

Publisert: 03.01.2011 10:33 Sist endret: 07.06.2012 17:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051