Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 07.12.11

Møtested: formannskapssalen, rom 3008, Levanger rådhus
Dato: 07.12.11
Tid: kl. 13:00-15:30

Sakliste som PDF (8MB)   -   protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 mening)

Send e-post til Plan- og utviklingskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 71/11 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 72/11

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 73/11 Plan- og utviklingskomiteen's valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg 2011 - 2015 utredning vedtak
PS 74/11 Klage på vedtak angående søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og oppføring av hytte - 1719/232/153 Tomt nr 33 Langøya - Mette Helgesen utredning vedtak
PS 75/11 Søknad om riving/oppføring av ny hytte med to boenheter - 1719/371/1/27 Grønning Statsalmenning - Torgeir Hallan og Nils Veimo utredning vedtak
PS 76/11 Reguleringsplan Vollamarka boligfelt 2. etappe - endring utredning vedtak
PS 77/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - Fradeling av to tomter fra eiendommen 1719/48/4 Reitan - Anne Margrethe Leite utredning vedtak
PS 78/11 Mindre endring av reguleringsplan Nordlijordet utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7+4 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf - forfall
Lill Kristin Nordahl ap medlem ap/sp/krf x
Torbjørn Andre Moe ap medlem ap/sp/krf - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf medlem ap/sp/krf - forfall
Nina Bakken Bye h medlem h/v/sv x
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv - forfall
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Ingvill Berg Fordal ap varamedlem 1 ap/sp/krf x Svein Erik Veie
Ingrid Brattgjerd sp varamedlem 2 ap/sp/krf x Torbjørn Andre Moe
Børge Lund krf varamedlem 5 ap/sp/krf x Britt Tønne Haugan
Kjellrun Støp v varamedlem 2 h/v/sv x Gunnar Morten Løvås


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind HolandÅsmund Brygfjeld

Orienteringer:
Møtet starter med politikeropplæring: Byggesak PDF v/Torbjørn Sirum

Merknader
Sak 75/11 ble behandlet først.
Nina Bakken Bye, H, innvilget permisjon før behandling av sak 74/11
    Til toppen av siden

 

 


PS 71/11 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 07.12.2011

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
    Til toppen av siden


 

 

PS 72/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 07.12.2011

Forslag i møte:
Til å godkjenne og underskrive protokoll: Lill Kristin Nordahl, DNA og Børge Lund, KRF

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til å godkjenne og underskrive protokoll: Lill Kristin Nordahl, DNA og Børge Lund, KRF
    Til toppen av siden

 


PS 73/11 Plan- og utviklingskomiteen's valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg 2011 - 2015

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 07.12.2011

Forslag i møte:
Nemndas forslag til estetikkutvalg 2011-2015:

  
Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Estetikkutvalg 2011-2015:


 

 

PS 74/11 Klage på vedtak angående søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og oppføring av hytte - 1719/232/153 Tomt nr 33 Langøya - Mette Helgesen

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og utviklingskomiteen har vurdert klagen, men finner ikke at klagen inneholder momenter som gjør at vedtak med avslag datert 30.08.2011 bør endres eller oppheves.

Klagen sendes til klageinstansen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Jfr foraltningslovens § 33.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 07.12.2011

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Alf Magnar Reberg, SP:
Plan- og utviklingskomiteen gir klager delvis medhold i klagen.
Klager gis medhold i den delen av klagen som går på dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene om størrelse på bygg, takvinkel, taktype og innvendig takhøyde.
Klager gis ikke medhold i den delen av klagen som går på rammetillatelse.

Begrunnelse:
Det søkes om små endringer på bygg.
Det er kun en tomt igjen innenfor planområdet.
Begrunnelse ellers finnes i saksframlegget.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Rebergs forslag:
Rebergs forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

VEDTAK:
Plan- og utviklingskomiteen gir klager delvis medhold i klagen.
Klager gis medhold i den delen av klagen som går på dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene om størrelse på bygg, takvinkel, taktype og innvendig takhøyde.
Klager gis ikke medhold i den delen av klagen som går på rammetillatelse.

Begrunnelse:
Det søkes om små endringer på bygg.
Det er kun en tomt igjen innenfor planområdet.
Begrunnelse ellers finnes i saksframlegget.
    Til toppen av siden

 

 

PS 75/11 Søknad om riving/oppføring av ny hytte med to boenheter - 1719/371/1/27 Grønning Statsalmenning - Torgeir Hallan og Nils Veimo

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, dennes pkt. 1.5.4, for tillatelse til oppføring av hytte med to boenheter.

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 07.12.2011

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Alf Magnar Reberg, SP:
Saken sendes tilbake til administrasjonen da PUK ønsker å gi tillatelse til en oppføring av en hytteenhet som omsøkt.

Begrunnelse
Søknaden er innenfor rammebetingelsene i reguleringsbestemmelsene.
Kommunen har ingen innvending mot tegningene av ny hytte.
Det understrekes at tiltaket dreier seg om en hytteenhet.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Rebergs forslag:
Rebergs forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken sendes tilbake til administrasjonen da PUK ønsker å gi tillatelse til en oppføring av en hytteenhet som omsøkt.

Begrunnelse
Søknaden er innenfor rammebetingelsene i reguleringsbestemmelsene.
Kommunen har ingen innvending mot tegningene av ny hytte.
Det understrekes at tiltaket dreier seg om en hytteenhet.
    Til toppen av siden

 

 

PS 76/11 Reguleringsplan Vollamarka boligfelt 2. etappe - endring

Rådmannens forslag til innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtas følgende endring av reguleringsplan for Vollamarka boligfelt 2. etappe:
Bestemmelsene § 5.3 ”Gang-/sykkelveg langs rv. 753 skal være opparbeidet før innflytting kan skje på tomter i følgende boligområder: B8, B9, B10 og B11,” utgår.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 07.12.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Saksordfører:
Alf Magnar Reberg, SP

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtas følgende endring av reguleringsplan for Vollamarka boligfelt 2. etappe:
Bestemmelsene § 5.3 ”Gang-/sykkelveg langs rv. 753 skal være opparbeidet før innflytting kan skje på tomter i følgende boligområder: B8, B9, B10 og B11,” utgår.
    Til toppen av siden

 

 

PS 77/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - Fradeling av to tomter fra eiendommen 1719/48/4 Reitan - Anne Margrethe Leite

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19 (Dispensasjon) gis Anne Margrethe Leite dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune til fradeling av to boligtomter i område for Landbruks-, Natur- og Friluftsformål, samt Reindrift. Bakgrunn og forutsetninger for dispensasjon er gitt i dette saksframlegg.
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknad fra Anne Margrethe Leite om fradeling av to parseller hver på ca 1 dekar fra eiendommen Reitan med gnr/bnr 48/4 i Levanger kommune. Parsellen skal benyttes til boligtomter.

Det forutsettes at parsellene sikres rettigheter til atkomst frem til offentlig veg, samt rettigheter til å ha evt vann- og avløpsledninger på annen privat grunn.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 07.12.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19 (Dispensasjon) gis Anne Margrethe Leite dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune til fradeling av to boligtomter i område for Landbruks-, Natur- og Friluftsformål, samt Reindrift. Bakgrunn og forutsetninger for dispensasjon er gitt i dette saksframlegg.
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknad fra Anne Margrethe Leite om fradeling av to parseller hver på ca 1 dekar fra eiendommen Reitan med gnr/bnr 48/4 i Levanger kommune. Parsellen skal benyttes til boligtomter.

Det forutsettes at parsellene sikres rettigheter til atkomst frem til offentlig veg, samt rettigheter til å ha evt vann- og avløpsledninger på annen privat grunn.
    Til toppen av siden

 

 

PS 78/11 Mindre endring av reguleringsplan Nordlijordet

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til mindre endring av reguleringsplan for Nordlijordet vedtas iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 07.12.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedlagte forslag til mindre endring av reguleringsplan for Nordlijordet vedtas iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.
    Til toppen av siden

Publisert: 03.01.2011 10:33 Sist endret: 24.02.2012 13:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051