Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 06.11.13 - sak 70/13 - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging - høring

Åge Isaksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Åge Isaksen
Arkivsaknr: 2013/6049
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 06.11.13 70/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Ved omdisponering av dyrkajord til bolig og næringsformål bør det vurderes muligheten for at et kommuneregnskap som forutsetter nydyrking i forholdet 2:1, kan inngå som del av beslutningsunderlaget.

Levanger kommune har for øvrig ingen merknader til forslag om statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Vedlegg:

  1. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging – høringsforslag PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Regjeringen har bestemt at det skal utarbeides Statlige planretningslinjer (SPR) for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, med utgangspunkt i gjeldende Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging fra 1993. De eksisterende retningslinjene har vært et viktig styringsgrunnlag for kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter i deres arbeid med areal- og transportplanlegging, men retningslinjene trenger nå fornyelse og oppdatering. Dette gjelder spesielt på sentrale politikkområder som klima, bærekraftig transport, sentrumsutvikling, fortetting og jordvern. 

Hensikten med nye statlige planretningslinjer på området er å oppnå en bedre samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen, både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Retningslinjene skal også bidra til bedre og mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal legges til grunn ved statlig, regional og kommunal planlegging etter plan-­ og bygningsloven og ved enkeltvedtak som statlige, regionale og kommunale organer treffer etter plan- og bygningsloven eller annen lovgivning. 

Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Utbyggingsmønster og transportsystem skal videre utvikles med sikte på å fremme kompakt utvikling av byer og større tettsteder, redusere transportbehovet og styrke grunnlaget for klima- og miljøvennlige transportformer.  I storbyområdene er det et mål at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

Utenfor byer og større tettsteder kan lokale myndigheter ivareta kvaliteter ved spredtbygd bebyggelse, der potensialet for fortetting er begrenset, samtidig som det planlegges for fortetting i definerte, tettbygde strøk.

Et viktig mål for planleggingen er å legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet og en hensiktsmessig fordeling av veksten.  

Det skal legges til grunn et langsiktig perspektiv i planleggingen, og fleksibilitet til å håndtere endringer i demografi, etterspørsel og annet som har betydning for planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene.

Miljøverndepartementet har som øverste planmyndighet utarbeidet forslaget til nye retningslinjer i samarbeid med berørte departement. Etter at høringen er gjennomført, vil retningslinjene bli vedtatt av Kongen i statsråd. 

Vurdering:

Gjeldende retningslinjer fanger ikke opp den politikk- og lovutvikling som har funnet sted etter 1993, spesielt i forhold til klima, transport og arealforvaltning. De ivaretar heller ikke i tilstrekkelig grad behovet for effektivisering av planprosessene, samt bedre samordning og avklaring av målkonflikter. 

Nye statlige planretningslinjer medfører ingen revolusjon i forhold til de eksisterende, men styrker en del viktige prinsipper og innebærer noen mer helhetlige grep og oppdateringer: 

  • Mål om helhetlig arealforvaltning, attraktive byer og tettsteder, miljøvennlige transportløsninger, funksjonelt utformede byregioner, sikring av viktige naturområder og jordbruksarealer.
  • Klima og bolig er nye tema.
  • Gjelder hele landet, men noe differensiering by/land.
  • Tydeliggjør behovet for styrking av sentrum med høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon.
  • Prioritering av infrastruktur og fremkommelighet for kollektivtrafikken.
  • Styrking av gange og sykkel i planleggingen.


Statlige planretningsliner skal ivareta nasjonale eller regionale interesser i planlegginga, og ligge til grunn for den regionale og kommunale planleggingen. I den sammenheng vil det være viktig at prinsippene i planretningslinjene kan tilpasses lokale forhold. Det er nylig vedtatt regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag, som er retningsgivende for kommunenes planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem. Regional plan for arealbruk synes på en tilfredsstillende måte å kunne ivareta de nye statlige planretningslinjer, slik at de tilpasses lokale utfordringer og løsninger knyttet til bolig-, areal- og transportplanleggingen. 

Innherred samkommune har i forbindelse med høring av Regional plan for arealbruk signalisert et ønske om en tillemping av restriksjonene i forhold til dyrkajord. Det ble uttrykt et ønske om å kunne akseptere et kommuneregnskap som forutsetter en nydyrking i forholdet 2:1 ved omdisponering av dyrkajord til bolig- og næringsformål. Ett slikt prinsipp er per i dag ikke forenelig med gjeldende nasjonal politikk. Fylkestinget har i vedtatt regional plan for arealbruk uttrykt at det er en regionalpolitisk intensjon å få endrede mekanismer når det gjelder framtidig omdisponering av dyrkajord.

Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 06.11.2013 17:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051