Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 06.11.13 - sak 66/13 - Levanger sentrum - forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2013/5463
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 06.11.13 66/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til planprogram for kommunedelplan Levanger sentrum legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker i medhold av Plan- og bygningsloven § 4-1.

Vedlegg:

  1. Forslag til planprogram datert 8/10 2013 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Gjeldende kommunedelplan for Levanger sentrum ble vedtatt av kommunestyret den 27/9 2000. Planen regulerer arealbruken for områdene rundt Levanger sentrum. Dette er en gammel plan som er lite nøyaktig, og er laget etter den forrige Plan- og bygningsloven. I tillegg er det innenfor planområdet fortsatt gjeldende en rekke gamle reguleringsplaner i ferdig utbygde områder. Disse gamle planene har dårlig nøyaktighet og inneholder ofte uklare reguleringsbestemmelser. Dette har ført til mange dispensasjonssaker som gir mye ekstraarbeid for kommunens byggesaksbehandlere.  

Ved å utarbeide en ny kommunedelplan vil vi kunne oppheve disse gamle reguleringsplanene og erstatte disse med enklere og mer tidsriktige byggeregler i kommunedelplanen.

Utarbeidelsen av ny kommunedelplan vil også ta for seg viktige utviklingstema som blant annet veisystemet, gang- og sykkelveinett, boligbygging, næringsutbygging, landbruk og grønnstruktur.

Målet med kommunedelplanen er å fastsette klare, overordnete og helhetlige rammer og styringssignal for utviklingen av områdene omkring Levanger sentrum.

Planområde for revideringen, er i utgangspunktet, området hvor dagens kommunedelplan gjelder. Det vil imidlertid i prosessen vurderes om avgrensningen skal justeres slik at kommunedelplanen for Levanger sentrum skal avgrenses til å gjelde for et mindre areal. Målet er å få til en plangrense som omfatter det området som er nødvendig for å oppnå målene i planen. Området omfatter i dag sentrumsområdene av Levanger og forholdsvis store omkringliggende jordbruksområder. Planarbeidet vil ikke gå inn i detaljene for selve Levanger sentrum. Gjeldende reguleringsplan for Levanger sentrum, havna og Moan sør skal fortsatt gjelde. Planen er at reguleringsplanen for Levanger sentrum vil gjennomgå en revidering når riksantikvaren er ferdig med fredningsprosessen som nå er startet opp.

Planarbeidet faller inn under bestemmelsene i Plan- og bygningsloven § 4-1 om planprogram. Planprogram skal utarbeides av forslagsstiller og legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker i forbindelse med kunngjøring av oppstart av planarbeidet.

Innherred samkommune har utarbeidet forslag til planprogram og ønsker å kunngjøre oppstart av planarbeidet. Planprogrammet er utarbeidet iht. gjeldende bestemmelser jf. Plan og bygningslovens § 4-1 og Forskrift om konsekvensutredninger § 6.

Planprogrammet anbefales lagt ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker i medhold av Plan- og bygningslovens § 4-1.

Til toppen av siden

 

 

 

   

 

   

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 06.11.2013 17:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051