Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 06.11.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus
Dato: 06.11.13
Tid: 12:00 - Oppmøte utenfor Rådhusets hovedinngang for en befaringsrunde
Tid: 13:00 - 16:10

Sakliste som PDF - som EPUB (for eBok til nettbrett/mobil)

Protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 64/13 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 65/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 66/13 Kommunedelplan Levanger sentrum - forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn utredning vedtak
PS 67/13 Områderegulering Kjønstadmarka 2 - 1719/6/57/61/62 utredning vedtak
PS 68/13 1719/4/1 - Detaljregulering Gjemble Lille utredning vedtak
PS 69/13 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen Gjemble nedre del - Deling av eiendommen 1719/3/1 Gjemble Nordre Vestre - Brit Anita Haugan - Boligtomt utredning vedtak
PS 70/13 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging - høring utredning vedtak
PS 71/13 Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel - høring utredning vedtak
PS 72/13 Søknad om omdisponering av fritidsbolig til helårsbolig - 1719/267/33 Oppstuggu - Ottar Røstad utredning vedtak
PS 73/13 Dispensasjon fra kommuneplan - Søknad om fradeling av tilleggsareal fra eiendommen 1719/85/2 Veie nordre - Kåre Skilbrigt utredning vedtak
PS 74/13 1719/276/5 - Dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan for Kathrines Minde utredning vedtak
PS 75/13 Reguleringsplan Fv. 119, gang-/sykkelveg Lysaker - Korsbakken. Klage utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Torbjørn Andre Moe ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x  
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, fagansvarlig plan Åge Isaksen, enhetsleder kommunalteknikk Øyvind Nybakken, barn- og unges representant Berit Sunnset VoldsethÅsmund Brygfjeld

Orienteringer:

 • Grilstad Åsen, presentasjon av bedriften og deres planer for utbygging

 

Merknader

 • Orientering park Skogn sentrum, byggesak leiligheter sentrumsparken Skogn v/Nordbohus skal behandles i PUK
 • Vegnavn, gjennomføring av vedtak
 • Status leiligheter Ekne – konsulent antatt, annonsering oppstart kommer
 • Estetikkutvalget noe diskutert

 

 

 

PS 64/13 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.11.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 65/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.11.2013

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Torbjørn Andre Moe, AP og Gunnar Morten Løvås, SV

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Torbjørn Andre Moe, AP og Gunnar Morten Løvås, SV
Til toppen av siden

 

 

 

PS 66/13 Kommunedelplan Levanger sentrum - forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til planprogram for kommunedelplan Levanger sentrum legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker i medhold av Plan- og bygningsloven § 4-1 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.11.2013

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Alf Magnar Reberg, SP, på vegne av AP, KRF og SP:

Følgende tekst tas inn:

Muligheten for ytterligere fortetting i eksisterende boligområder vurderes, jfr. henstillinger fra regionale myndigheter.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Forslag til tillegg fra Reberg enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Følgende tekst tas inn:

Muligheten for ytterligere fortetting i eksisterende boligområder vurderes, jfr. henstillinger fra regionale myndigheter. 

Forslag til planprogram for kommunedelplan Levanger sentrum legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker i medhold av Plan- og bygningsloven § 4-1
Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 67/13 Områderegulering Kjønstadmarka 2 - 1719/6/57/61/62

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til områderegulering for Kjønstadmarka 2, datert 20.09.2013, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.  

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.11.2013

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Astrid Juberg Vordal, Ap, på vegne av AP, KRF og SP:

1. Det tas inn i planbeskrivelsen at kommunens interesser skal sikres i tråd med de føringer som er lagt i Boligsosial Handlingsplan.

Dette ut fra følgende styringsprinsipp

Kommunen skal kunne ha en disponibel boligmasse i alle deler av kommunen og dermed sikre en spredt bosetting av personer som er vanskeligstilt på boligmarkedet og gjennom dette å unngå oppsamling av kommunalt disponerte boliger.

Fra Boligsosial handlingsplan som ble behandlet av kommunestyret 26.10.11, heter det blant annet følgende:

“For at innbyggerne i Levanger kommune og personer som ønsker å flytte til kommunen skal kunne skaffe tilpasset bolig for seg og sin familie, må kommunen ha en boligpolitikk som legger til rette for boligbygging i hele kommunen.

Kommunen må sørge for tomteområder som egner seg for alle typer boliger og legge til rette for etablerere som har uttalte mål om bolig for alle uansett årsak og behov.”

“Noen innbyggere har i en gitt situasjon, midlertidig eller varig, behov for bistand til å skaffe seg egnet bolig, eller beholde egen bolig. Disse innbyggerne er målgruppen for kommunens boligsosiale arbeid.”

2. Det tas inn i rekkefølgebestemmelse at det, etter utbygging av trinn 1, etableres rundkjøring i krysset Gjemblevegen-Sivs veg. Sivs veg er hovedveg fra størstedelen av Gjemblefeltet. Denne vegen møter nå en stadig økende trafikk i Gjemblevegen som en følge av utbyggingen av Kjønstadfeltet. Situasjonen er allerede krevende og det er behov for tiltak.

Begrunnelse:

Krysset Gjemblevegen- Sivs veg er verken dimensjonert eller tilpasset den trafikkmengden som nå etter hvert kommer fra Kjønstadfeltet. På glatt føre er krysset direkte farlig. 

Saksordfører:

Astrid Juberg Vordal, AP

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag pkt. 2 enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Det tas inn i planbeskrivelsen at kommunens interesser skal sikres i tråd med de føringer som er lagt i Boligsosial Handlingsplan.

Dette ut fra følgende styringsprinsipp

Kommunen skal kunne ha en disponibel boligmasse i alle deler av kommunen og dermed sikre en spredt bosetting av personer som er vanskeligstilt på boligmarkedet og gjennom dette å unngå oppsamling av kommunalt disponerte boliger.

Fra Boligsosial handlingsplan som ble behandlet av kommunestyret 26.10.11, heter det blant annet følgende:

“For at innbyggerne i Levanger kommune og personer som ønsker å flytte til kommunen skal kunne skaffe tilpasset bolig for seg og sin familie, må kommunen ha en boligpolitikk som legger til rette for boligbygging i hele kommunen.  

Kommunen må sørge for tomteområder som egner seg for alle typer boliger og legge til rette for etablerere som har uttalte mål om bolig for alle uansett årsak og behov.”

“Noen innbyggere har i en gitt situasjon, midlertidig eller varig, behov for bistand til å skaffe seg egnet bolig, eller beholde egen bolig. Disse innbyggerne er målgruppen for kommunens boligsosiale arbeid.”

2. Det tas inn i rekkefølgebestemmelse at det, etter utbygging av trinn 1, etableres rundkjøring i krysset Gjemblevegen-Sivs veg. Sivs veg er hovedveg fra størstedelen av Gjemblefeltet. Denne vegen møter nå en stadig økende trafikk i Gjemblevegen som en følge av utbyggingen av Kjønstadfeltet. Situasjonen er allerede krevende og det er behov for tiltak.

Begrunnelse:

Krysset Gjemblevegen- Sivs veg er verken dimensjonert eller tilpasset den trafikkmengden som nå etter hvert kommer fra Kjønstadfeltet. På glatt føre er krysset direkte farlig.

Forslag til områderegulering for Kjønstadmarka 2, datert 20.09.2013, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden

 

 

 

 

 

PS 68/13 1719/4/1 - Detaljregulering Gjemble lille

Rådmannens forslag til vedtak:

Forretningsformålet bør vurderes kombinert med privat tjenesteyting, for å muliggjøre etablering av mindre servicevirksomheter som f.eks. frisør. 

Vedlagte detaljregulering for Gjemble lille, datert/revidert 30.09.2013, evt. med overnevnte endring, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.11.2013

Forslag i møte:

Forslag til nytt vedtak fra rådmannen:

Forretningsformålet kombineres med kontor og tjenesteyting. 

Vedlagte detaljregulering for Gjemble lille, datert/revidert 30.09.2013, med overnevnte endring, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksordfører:

Børge Lund, KRF

Avstemning:

Rådmannens forslag til nytt vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forretningsformålet kombineres med kontor og tjenesteyting.

Vedlagte detaljregulering for Gjemble lille, datert/revidert 30.09.2013, med overnevnte endring, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden

 

 

 

 

 

PS 69/13 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen Gjemble nedre del - Deling av eiendommen 1719/3/1 Gjemble Nordre Vestre - Brit Anita Haugan - Boligtomt

Rådmannens forslag til vedtak:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg, innvilges ikke søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen «Gjemble nedre del» til fradeling av boligtomt i regulert landbruksområde. Søknad om fradeling innvilges ikke. Avslagene hjemles i reguleringsplanen «Gjemble nedre del», Plan- og bygningslovens § 12 – (Rettsvirkning av reguleringsplan) og Plan- og bygningslovens § 19-2 (Dispensasjonsvedtaket).

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.  

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.11.2013

Forslag i møte:

Forslag til vedtak ved Lars Petter Holan, AP, på vegne av AP, KRF og Sp:

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen «Gjemble nedre del» til fradeling av boligtomt i regulert landbruksområde innvilges etter Plan- og bygningslovens § 19-2.

Begrunnelse:

 • Det omsøkte arealet berører ikke dyrket mark og eksisterende veg skal benyttes.
 • Fradelingen er ikke til hinder for drift av det tilgrensende landbruksarealet.
 • Det omsøkte arealet er omgitt av eksisterende boligfelt
 • Ingen naboer motsetter seg tiltaket


Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møte:

Forslag til vedtak fremmet i møtet vedtatt med 10 mot 1 stemme (sv) 

VEDTAK:

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen «Gjemble nedre del» til fradeling av boligtomt i regulert landbruksområde innvilges etter plan- og bygningslovens § 19-2.

Begrunnelse:

 • Det omsøkte arealet berører ikke dyrket mark og eksisterende veg skal benyttes.
 • Fradelingen er ikke til hinder for drift av det tilgrensende landbruksarealet.
 • Det omsøkte arealet er omgitt av eksisterende boligfelt
 • Ingen naboer motsetter seg tiltaket
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 70/13 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging - høring

Rådmannens forslag til vedtak:

Ved omdisponering av dyrkajord til bolig og næringsformål bør det vurderes muligheten for at et kommuneregnskap som forutsetter nydyrking i forholdet 2:1, kan inngå som del av beslutningsunderlaget.

Levanger kommune har for øvrig ingen merknader til forslag om statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.11.2013

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Svein Erik Veie, AP:

Bør erstattes med skal i første setning

Forslag til tillegg fra Børge Lund, KRF:

For å sikre at nødvendig nydyrking finner sted bør det utredes om det kan etableres kommunale fond for nydyrking. Ved omdisponering av landbruksareal settes det av midler til fond som skal brukes til tilskudd ved nydyrking av areal i kommunene.

Forslag til endring fra Alf Magnar Reberg, SP:

«bolig og» slettes i første setning.

Avstemning:

Endringsforslaget fra Reberg avvist med 10 mot 1 stemme (SP)

Endringsforslag fra Veie enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak med endringer i møtet enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Lund enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Ved omdisponering av dyrkajord til bolig og næringsformål skal det vurderes muligheten for at et kommuneregnskap som forutsetter nydyrking i forholdet 2:1, kan inngå som del av beslutningsunderlaget. 

For å sikre at nødvendig nydyrking finner sted bør det utredes om det kan etableres kommunale fond for nydyrking. Ved omdisponering av landbruksareal settes det av midler til fond som skal brukes til tilskudd ved nydyrking av areal i kommunene.

Levanger kommune har for øvrig ingen merknader til forslag om statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 71/13 Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel - høring

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune har ingen merknader til forslag om statlige planbestemmelser for lokalisering av kjøpesentre og handel.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.11.2013

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Børge Lund, KRF:

Statlige planbestemmelser for lokalisering av kjøpesentre og handel er ikke ønskelig.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Lund:

Lunds forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

VEDTAK:

Statlige planbestemmelser for lokalisering av kjøpesentre og handel er ikke ønskelig.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 72/13 Søknad om omdisponering av fritidsbolig til helårsbolig - 1719/267/33 Oppstuggu - Ottar Røstad

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i § 19-2 i plan- og bygningsloven gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Børøya med tilhørende bestemmelser for bruksendring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 267 bnr. 33 til helårsbolig som omsøkt under følgende forutsetninger:

- Det må innsendes egen byggesøknad for selve bruksendringen av fritidsboligen til helårsbolig på eiendommen gnr. 267 bnr. 33, Børøya.

Merknader/orientering:

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jamfør Plan- og bygningsloven § 21.9. Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av vedtaket, jfr. Plan- og bygningslovens § 31-1.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.11.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Med hjemmel i § 19-2 i plan- og bygningsloven gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Børøya med tilhørende bestemmelser for bruksendring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 267 bnr. 33 til helårsbolig som omsøkt under følgende forutsetninger:

- Det må innsendes egen byggesøknad for selve bruksendringen av fritidsboligen til helårsbolig på eiendommen gnr. 267 bnr. 33, Børøya.

Merknader/orientering:

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jamfør Plan- og bygningsloven § 21.9. Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av vedtaket, jfr. Plan- og bygningslovens § 31-1.
Til toppen av siden

 

 

 

 

 

PS 73/13 Dispensasjon fra kommuneplan - Søknad om fradeling av tilleggsareal fra eiendommen 1719/85/2 Veie nordre - Kåre Skilbrigt

Rådmannens forslag til vedtak:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg, innvilges ikke søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommunen til fradeling av tilleggsareal til boligeiendom i LNFR-område. Søknad om fradeling av parsell fra eiendommen Veie nordre med gnr/bnr 85/2 innvilges ikke. Søknadene avslås med hjemmel i kommuneplanen for Levanger kommune, Plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommuneplan) og Plan- og bygningslovens § 19-2 (Dispensasjonsvedtaket).

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages, jfr. forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.  

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.11.2013

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP:

Søknad om fradeling av parsell fra eiendommen Veie nordre med gnr/bnr 85/2 innvilges, jfr. plan- og bygningslovens § 19-2.

Dette med følgende begrunnelse:

 • Fritidstomt er godkjent omgjort til boligtomt, og er geografisk adskilt fra selve gården
 • Området hører naturlig til den nå godkjente boligtomta
 • Det omsøkte området vil best beholdes som beite ved at det blir tillagt boligtomta, jfr. uttalelse fra fylkesmannens landbruksavdeling

 
Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møtet:

Forslag til vedtak fra Veie vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

Søknad om fradeling av parsell fra eiendommen Veie nordre med gnr/bnr 85/2 innvilges, jfr. plan- og bygningslovens § 19-2.

Dette med følgende begrunnelse:

 • Fritidstomt er godkjent omgjort til boligtomt, og er geografisk adskilt fra selve gården
 • Området hører naturlig til den nå godkjente boligtomta
 • Det omsøkte området vil best beholdes som beite ved at det blir tillagt boligtomta, jfr. uttalelse fra fylkesmannens landbruksavdeling
  Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 74/13 1719/276/5 - Dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan for Kathrines Minde

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges Kathrines Minde AS dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse § 5.4 Utbygging, vedtatt 25.05.11, for oppføring av 13 boenheter i felt A under følgende vilkår:


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.11.2013

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Alf Magnar Reberg, SP, på vegne av AP, KRF og SP:

 1. Komiteen finner ingen begrunnelse for å gi dispensasjon i henhold til plan- og bygningslovens § 19-2, samt den praksis komiteen har i forhold til likebehandling. Der er heller ingen nye momenter siden siste klagebehandling. Klagen avvises derfor og PUKs vedtak av 19.10.11 stadfestes endelig.
 2. Det forutsettes at administrasjonen planavklarer avlastingsvei innen 1,5 år, jfr. informasjon i saksfremlegg, slik at etterlengtede boliger i området kan realiseres.


Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møtet:

Forslag til vedtak fremmet i møtet vedtatt med 7 mot 4 stemmer. 

VEDTAK:

 1. Komiteen finner ingen begrunnelse for å gi dispensasjon i henhold til plan- og bygningslovens § 19-2, samt den praksis komiteen har i forhold til likebehandling. Der er heller ingen nye momenter siden siste klagebehandling. Klagen avvises derfor og PUKs vedtak av 19.10.11 stadfestes endelig.
 2. Det forutsettes at administrasjonen planavklarer avlastingsvei innen 1,5 år, jfr. informasjon i saksfremlegg, slik at etterlengtede boliger i området kan realiseres.
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 75/13 Reguleringsplan Fv. 119, gang-/sykkelveg Lysaker - Korsbakken. Klage

Rådmannens forslag til vedtak:

Klagen fra John Løvås på kommunestyrets vedtak i sak nr. 35/11 tas ikke til følge.

Klagen fra Karianne og Eirik Bakken på kommunestyrets vedtak i sak nr. 35/11 tas til følge ved at det godkjennes løsning med fortau over denne eiendommen. Krav knyttet til erstatning inngår ikke i klagebehandlingen.

Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.11.2013

Habilitet:

Gunnar Morten Løvås, SV, ble av møtet enstemmig vurdert habil (onkel)

Forslag i møte:

Nytt forslag fra rådmannen:

Klagen fra John Løvås på kommunestyrets vedtak i sak nr. 35/11 tas ikke til følge.

(Avsnitt 2 fjernet da klage fra Bakken er trukket)

Klagen oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

Avstemning:

Rådmannens nye forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Klagen fra John Løvås på kommunestyrets vedtak i sak nr. 35/11 tas ikke til følge.

Klagen oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:40 Sist endret: 07.11.2013 09:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051