Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 04.12.13

Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus
Dato: 04.12.13
Tid: 13:00 - 14:15

Sakliste som PDF - som EPUB (for eBok til nettbrett/mobil)

Protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 76/13 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 77/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 78/13 Detaljregulering for kommuneveg 81 - Myr Øvre 1719/351/1 utredning vedtak
PS 79/13 1719/1/255 - Detaljregulering Byborgvegen 10 - Levangernesset utredning vedtak
PS 80/13 Reguleringsplan Djupvika hyttefelt - klager på planvedtak utredning vedtak
PS 81/13 1719/ 315/128 og 327 - Detaljregulering Sjøsiden Levanger Havn - Deler av Levanger Havn felt B/F-2 og KBA-3, sone H810-15 og H810-17 utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 + 3 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf - forfall
Torbjørn Andre Moe ap medlem ap/sp/krf - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x  
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp - forfall
Ingvill Berg Fordal ap varamedlem ap/sp/krf Svein Erik Veie
Ingrid Brattgjerd sp varamedlem  ap/sp/krf Torbjørn Andre Moe
Svein-Erik Musum frp varamedlem frp x Geir Tore Persøy

 

Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, fagansvarlig plan Åge Isaksen, Åsmund Brygfjeld

 

Merknader

Byggeskikkpris 2013 – utvalg/jury:
Bent Ingar Fuglu, Gerd Haugberg, Alf Magnar Reberg, Gunnar Morten Løvås, Nina Elisabeth Berget.

PUK delegerer til juryen å fatte vedtak i saken tildeling av byggeskikkprise for 2013.

 

 

PS 76/13 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 04.12.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 77/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 04.12.2013

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Lars Petter Holan, Ap og Gerd Haugberg, H

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Lars Petter Holan, Ap og Gerd Haugberg, H
Til toppen av siden

 

 

PS 78/13 Detaljregulering for kommuneveg 81 - Myr Øvre 1719/351/1

Rådmannens forslag til vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for kv. 81 ved Myr dat. 18.10.2013 framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 04.12.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Gunnar Morten Løvås, SV

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for kv. 81 ved Myr dat. 18.10.2013 framlagt for høring og offentlig ettersyn.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 79/13 1719/1/255 - Detaljregulering Byborgvegen 10 - Levangernesset

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gjøres følgende endringer i plankartet:

 • Plankartet suppleres med tegnforklaring for bebyggelse som forutsettes fjernet.
 • Tegnforklaring for felles lekeplass tas ut.


Detaljregulering for Byborgvegen 10, datert 06.10.2013, med overnevnte endring, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 04.12.2013

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Saken sendes tilbake til tiltakshaver og PUK ber samtidig tiltakshaver revidere byggeprosjektet i henhold til vedtak i kommunestyret 22.05.13. Dette gjennom å redusere BYA til 35%, og høyde settes til maksimalt 15 meter.

Forslag til endring fra Lars Petter Holan, Ap på vegne av AP, Sp og Krf:

Nytt kulepunkt (først):

 • Utbygger bes vurdere utnyttingsgrad opp mot kommunedelplan Levanger sentrum. Dette ut fra kommunestyrets vedtak 22.05.13


Forslag til vedtak fra Svein-Erik Musum, Frp:

Saken sendes tilbake til tiltakshaver. Andre etasje i framlagte forslag fjernes, og saltaket beholdes.

Avstemning:

Forslag fra Løvås avvist med 9 not 2 stemmer.

Forslag fra Musum avvist med 9 mot 2 stemmer.

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og fellesforslag fra Ap, SP og Krf, kulepunkt:

Fellesforslag vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

Rådmannens forslag til vedtak med endring i møtet vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

 • Utbygger bes vurdere utnyttingsgrad opp mot kommunedelplan Levanger sentrum. Dette ut fra kommunestyrets vedtak 22.05.13.

Det gjøres følgende endringer i plankartet:

 • Plankartet suppleres med tegnforklaring for bebyggelse som forutsettes fjernet.
 • Tegnforklaring for felles lekeplass tas ut.


Detaljregulering for Byborgvegen 10, datert 06.10.2013, med overnevnte endring, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 80/13 Reguleringsplan Djupvika hyttefelt - klager på planvedtak

Rådmannens forslag til vedtak:

Klager på reguleringsplan for Djupvika hyttefelt tas ikke til følge. Klagene oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 04.12.2013

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Klager på reguleringsplan for Djupvika hyttefelt tas ikke til følge. Klagene oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 81/13 1719/ 315/128 og 327 - Detaljregulering Sjøsiden Levanger Havn - Deler av Levanger Havn felt B/F-2 og KBA-3, sone H810-15 og H810-17

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. For utbygging av denne detaljreguleringen gis det dispensasjon fra fellesbestemmelse § 3.1 andre ledd i områderegulering for Levanger havn, vedtatt 25.05.2011, som tilsier at kvartalslekeplass skal detaljreguleres senest samtidig med detaljregulering for felt som forutsettes å få dekket deler av sitt uteoppholdsareal i slike anlegg.
 2. Samtidig gis det dispensasjon fra områdereguleringens bestemmelse § 6.3 andre ledd som sier at kvartalslekeplasser skal ferdigstilles samtidig med boligene de skal betjene.  
 3. Forslag til detaljregulering for Sjøsiden Levanger havn, sist rev. 11.10.2013, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12, med følgende presisering om at byggetrinn 1 og 2 (angitt som byggetrinn I og neste byggetrinn i vedlegg 9) hver for seg skal inneholde 15 % forretning, kontor, annen næring eller offentlig eller privat tjenesteyting. Følgelig suppleres § 3.4 andre ledd med: «Hvert byggetrinn som berører felt KBA skal inneholde 15 % forretning, kontor, annen næring eller offentlig eller privat tjenesteyting.»


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 04.12.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

 1. For utbygging av denne detaljreguleringen gis det dispensasjon fra fellesbestemmelse § 3.1 andre ledd i områderegulering for Levanger havn, vedtatt 25.05.2011, som tilsier at kvartalslekeplass skal detaljreguleres senest samtidig med detaljregulering for felt som forutsettes å få dekket deler av sitt uteoppholdsareal i slike anlegg.
 2. Samtidig gis det dispensasjon fra områdereguleringens bestemmelse § 6.3 andre ledd som sier at kvartalslekeplasser skal ferdigstilles samtidig med boligene de skal betjene.  
 3. Forslag til detaljregulering for Sjøsiden Levanger havn, sist rev. 11.10.2013, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12, med følgende presisering om at byggetrinn 1 og 2 (angitt som byggetrinn I og neste byggetrinn i vedlegg 9) hver for seg skal inneholde 15 % forretning, kontor, annen næring eller offentlig eller privat tjenesteyting. Følgelig suppleres § 3.4 andre ledd med: «Hvert byggetrinn som berører felt KBA skal inneholde 15 % forretning, kontor, annen næring eller offentlig eller privat tjenesteyting.» 

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:40 Sist endret: 18.12.2013 14:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051