Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Oversendelsesforslag - behandlet ferdig

 

28.05.14 Forespørsel fra Jostein Trøite, SV: Refusjon av barnevernsutgifter for mindreårige asylsøkere
Oversendelse til Stortingets kommunal- og forvaltningskomite:

Levanger kommune har på humanitært og faglig grunnlag tatt imot mange mindreårige asylsøkere og flyktninger. I kommuneproposisjonen 2015 blir det varslet at refusjon av barnevernsutgifter til enslige mindreårige blir fjernet fra 2015. Hvis dette blir gjennomført, vil det av økonomiske grunner bli vanskeligere for kommunene å ta imot denne gruppen.

Kommunestyret i Levanger ber på denne bakgrunn om at refusjonsordninga ikke endres.

Forslagsstiller: Jostein Trøite, SV
Saksbehandler: Randi Venås Eriksen
04.06.14 - Formannskapet PS 53/14 Refusjon av barnevernsutgifter til enslige mindreårige tas bort og legges inn i tilskuddet til enslige mindreårige fra 2015 - vedtak

Til toppen av siden

30.04.14 FO 12/14 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Levanger kommune som miljøfyrtårn

Levanger kommune vil i 2014 starte arbeidet med å miljøsertifisere et kommunalt bygg / en kommunal enhet, gjennom miljøsertifiseringsordningen Miljøfyrtårn.

Forslagsstiller: Karl M. Buchholdt, V
Saksansvarlig: Alf Birger Haugnes
04.02.15 - Formannskapet PS 16/15 Miljøsertifisering av kommunal virksomhet, Miljøfyrtårn - Vurdering - vedtak

Til toppen av siden

30.04.14 FO 11/14 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Familievikar – en modernisert husmorvikar
Levanger kommune vil arbeide for at familievikarordningen reetableres som et lavterskeltilbud organisert gjennom helsestasjonen

Forslagsstiller: Hanne Ihler Toldnes, SV
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
21.05.14 - Formannskapet PS 41/14 Oversendelsesforslag - Familievikaordning i tilknytning til helsestasjonen - Levanger kommune - vedtak

Til toppen av siden

18.12.13 PS 62/13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune
Det settes av inntil kr. 200.000 som skal brukes til skuddpremie på kråke, rev, mår, mink og måse. Da disse arter er overtallig i forhold til annet småvilt. Det er på tusenvis av kråker og måser i fjellet og dette går sterkt utover annet småvilt.
Inndekning tas fra formannskapets konto 14709-1000-1000 diverse overføringer.

Forslagsstiller: Svein Erik Musum, FRP
Saksbehandler: Trond Rian 
05.03.14 - Formannskapet PS 24/14 Kommunale midler til skuddpremie på kråke, rev, mår, mink og måse - vedtak

Til toppen av siden

16.10.13 PS 43/13 Fastsetting av planprogram for områderegulering, Holåsen vest
Det reguleres inn tomt for barnehage i planområdet.

Forslagsstiller: Jostein Trøite, SV
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
12.02.14 - Formannskapet PS 7/14 Oversendelsesforslag - planprogram Holåsen vest - utredning av barnehagetomt - vedtak

Til toppen av siden

19.06.13 PS 28/13 Justeringer i Planstrategiens del 3 - Planbehov
Felles plan for kultur og idrettsanlegg utredes.

Forslagsstiller: Marit Voll, SP (samkommunestyret)
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
19.02.14 - Driftskomiteen PS 4/14 Felles plan for kultur og idrettsanlegg i Levanger og Verdal - vedtak

Til toppen av siden 

25.05.11 - PS 19/11 Årsregnskap / årsberetning 2010 - Levanger kommune - video

 • Fortsette sterkt fokus på å redusere uønsket deltid. Jmfr. Tidligere vedtak.
 • Konkretisere tiltak og videre framdrift meldes i forbindelse med tertialrapportering til kommunestyret.
 • Kommunestyret ber driftskomiteen om å vurdere årsaker til ulikheter i skole/barnehage i Levanger, når det gjelder bruk av spesialundervisning.
 • Kommunestyret ber driftskomiteen vurdere hvordan det kan legges til rette for at barn, som har behov for spesialpedagogisk hjelp og eventuelt spesialundervisning, ikke settes på ventelister for utredning og tiltak


Forslagsstiller: Hanne Ihler Toldnes, SV
Forslagsstiller: Ragnhild Torun Skjerve, SV
Saksansvarlig: Trude Nøst
Formannskapet 08.06.11 - sak 46/11
Driftskomiteen 14.03.12, sak PS 13/12 Ventelister i PPT. Orientering om arbeidet med å lukke avvik ift forvaltningslovens §11 a

Til toppen av siden

15.12.10 - PS 76/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 - Levanger kommune - video - etter pause
Det blir i vårhalvåret 2011 gjennomført ei vurdering av styringsordninga i Levanger kommune. På grunnlag av erfaringar i det politiske miljøet og administrasjonen blir det gjort ei brei vurdering for å styrke kontakten mellom dei politiske organa og administrasjonen og effektivisere administrasjonen med sikte på å fremme den allmenne deltakinga i styringa av lokalsamfunnet. Konkrete område som bør vurderast er ansvarsfordelinga mellom kommunestyret og administrasjonen, talet på komitear og utvalg og fordelinga av ansvar mellom dei, og det administrative organisasjonsmønstret.

Dette arbeidet blir styrt av ei gruppa på sju medlemmer frå formannskap og kommunestyre, valt av kommunestyret. Gruppa knyter til seg sakkyndig bistand i det omfang gruppa finn det tenleg. Gruppa legg fram si innstilling med eventuelle forslag til forandringar til kommunestyrets møte i august 2011. 

Forslagsstiller: Asbjørn Folkvord, SV
Saksbehandler: Ola Stene
30.03.11 - Formannskapet PS 26/11 Gjennomgang av politisk og administrativ organisering våren 2011 – oversendelsesforslag - vedtak

Til toppen av siden 

09.12.09 - PS 68/09 Budsjett 2010
Ved vedtak om retakstering knyttet til eiendomsskatt i Levanger kommune, legges det til grunn at en gjennomføring skal gjøres på følgende måte:

 1. Kostnader knyttet til en slik retakstering skal utarbeides og forelegges formannskapet / kommunestyret.
 2. Retakstering skal gjennomføres på en slik måte at det påfører kommunens innbyggere lavest mulig kostnader.
 3. Primært skal kommunens ansatte benyttes i utførelsen, slik at kompetanse som opparbeides blir værende i kommunen.
 4. Sekundært, hvis det er behov for eksterne deltakere, skal dette konkurranseutsettes og lover og regler knyttet til offentlig anskaffelse etterleves, ihht nasjonale og internasjonale (EØS) krav. 


Forslagsstiller: Hans Alberg, FRP
Saksbehandler: Harald Bakken
13.01.10 - Formannskapet PS 6/10 Oversendelsesforslag fra kommunestyre – opplegg og kostnadsoverslag for retaksering av eiendommer - vedtak

Til toppen av siden      
  
09.12.09 - PS 68/09 Budsjett 2010
For å kunne selge mest mulig tomter og få folk til å flytte til vår kommune, bør vi satse stort på markedsføring av alle våre tomter. Særlig bruk av markedsføring på vår nye hjemmeside. 

Forslagsstiller: Siv By, SP
Saksbehandler: Ola Stene
13.01.10 - Formannskapet PS 7/10 Oversendelsesforslag fra kommunestyret - markedsføring av ledige tomter - vedtak

Til toppen av siden

24.06.09 - PS 39/09 Tertialrapport 1. tertial 2009 - Levanger kommune

 1. Det er ønskelig at egenandelen for aktivitetstilbudet i dagsentrene justeres ned slik at etterspørsel igjen vil stige og skape balanse i kostnadene med tilbudet. Saken utredes og oversendes formannskapet for vedtak.
 2. Tjenestetilbudet i PPT er ikke akseptabelt i dag med inntil 15 mnd venteliste og 200 nye saker. Rådmannen bes legge til en stilling i budsjettforslaget for neste år.  


Forslagsstiller: Asbjørn Brustad, SP
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
25.11.09 - Formannskapet sak 118/09 - Vurdert som en del av budsjettet for 2010. Ikke funnet rom for tiltakene

Til toppen av siden

20.05.09 FO 13/09 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Øke det kommunale tilskuddet til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene - video

"Det er ønskelig å øke tilskuddet til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene. Saken vurderes i forbindelse med behandlingen av budsjett 2010." 

Forslagsstiller: Karl M. Buchholdt, V
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
25.11.09 - Formannskapet sak 118/09 - Vurdert som en del av budsjettet for 2010. Ikke funnet rom for tiltakene

Til toppen av siden

01.04.09 - PS 24/09 Kvalitetsmelding for grunnskolen i Levanger 2008
Levanger kommune utreder muligheten for å innføre et kompetanseår for lærere. Saken vurderes i forbindelse med kommunedelplan oppvekst i Levanger kommune.
Begrunnelse:
Levanger kommune bør ha en systematisk ordning som ivaretar det faglige aspektet ved etter – og videreutdanning, samtidig som man gir lærerne tid nok til å gjennomføre et slikt opplegg.
Levanger kommune bør derfor utrede og innføre et kompetanseår for lærere. Denne ordningen innebærer at lærere etter et visst antall år – for eksempel syv år – kan få permisjon inntil et år med full eller delvis lønn for å ta relevant videreutdannelse eller praktisere annet relevant arbeid. 

Forslagsstiller: Karl M. Buchholdt, V
Saksbehandler: Trude Nøst
Behandlet 12.08.09 - Formannskapet sak 72/09

Til toppen av siden

28.01.09 - FO 2/09 Interpellasjon: Levanger vil satse på egne profileringstiltak

 1. Levanger kommune vil si opp avtalen om felles destinasjonssamarbeid fra 2010. 
 2. Levanger kommune vil ta initiativ til et samarbeid mellom privat, offentlig og ideell virksomhet for å utarbeide en egen løsning for å styrke reiseliv og turistinformasjonsarbeidet i kommunen.


Forslagsstiller: Karl M. Buchholdt, V
Saksbehandler: Grete Ludvigsen
Behandlet 18.11.09 - Kommunestyret sak 58/09

Til toppen av siden 

28.01.09 - PS 9/09 Reguleringsplan Reemyra 1 - barnehage
I forbindelse med utbygging av kjøpesenter og barnehage på Reemyra, Skogn, ber vi administrasjonen ta initiativ til dialog med Statens vegvesen for å få fortgang i realiseringen av planskilt overgang over jernbanelinja i Skogn sentrum. 

Forslagsstiller: Kristin Aas, DNA
Saksbehandler: Roar Eriksen
Oversendt statens vegvesen

Til toppen av siden 

eldre saker>>

Publisert: 04.01.2010 10:28 Sist endret: 07.01.2019 12:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051