Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Politiske vedtak for oppfølging av vedtatte forslag i forbindelse med interpellasjoner og spørsmål samt andre verbalforslag vedtatt i kommunestyret

Sak Status Forventa
avsluttet
 2019   Til toppen av siden  

FO 45/19 - Interpellasjon fra Gunnar M. Løvås (SV) - Redusering av støvplagen og gjennomgangstrafikken i Levanger sentrum
Kommunestyret ber ordfører orientere i neste møte om innholdet i møter med veieier og tiltak som skisseres.

   

FO 43/19 - Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Omsorg og helsetjenester i kommunal regi - Skogn helsetun

  • Kommunestyret ber kommunedirektøren å utrede muligheter og behov for å ta tidligere Skogn helsetun i bruk, i løpet av denne perioden, for omsorg og helsetjenester i kommunal regi.
  • Kommunedirektøren legger frem saken til både Driftsutvalg og Plan og utviklingsutvalg, før den fremlegges til kommunestyret.
  • Både investeringskostnader og driftskostnader skal være en del av utredningen.
Saken legges frem i løpet av 2020.
   

FO 42/19 - Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG)
Klimabudsjett og klimaregnskap legges fram for kommunestyret på tilsvarende måte som dagens økonomiske regnskap og budsjett

   

FO 40/19 - Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - Rovdyr i Levanger
Levanger kommunestyre støtter beitenæringa i deres kamp for en bedre rovdyrforvaltning.
Levanger kommune ber staten dekke alle utgiftene knytta til rovdyrforvaltninga

   

FO 39/19 - Interpellasjon fra Astrid Juberg Vordal (AP) – Skjenkebevilling
Kommunestyret ber Kommunedirektøren innføre krav om minstelønn til ansatte i utelivsbransjen for å få skjenkebevilling i Levanger kommune. Virksomheter som ikke kan dokumentere dette kravet, får ikke bevilling. Dette skal gjelde fra ny tildeling pr. 1.1.20.

   

FO 37/19 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Klimakrise
1. Levanger kommune erkjenner at en levelig klode og framtiden til generasjoner etter oss må ha høyest prioritet.
2. Levanger kommune erkjenner at vi lever i en klima- og miljøkrise

   

FO 32/19 - Interpellasjon fra Nina E. Berget - Destinasjon Levanger
Rådmannen bes fremme egen sak om destinasjon Levanger innen utgangen av 2019.

Avklart i møte 16.10.19 at arbeidet kan inngå i kommunedelplan næring som er under utarbeidelse.  

FO 29/19 - Interpellasjon fra Lars Holan (AP) - utvikling av hyttefelt og fritidseiendommer i Levanger kommune
Det fremmes en sak til kommunestyret der vi får frem potensiale og muligheter for å utnytte potensialet vi har enda bedre, når kommuneplanens arealdel er vedtatt.
Eksisterende planer og strategier revideres (herunder Frolfjellplanen) og legges frem til politisk behandling i etterkant av dette.

   

FO 25/19 - Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Teatertak på torvet
Rådmannen bes utrede framtidige behov og lage en plan for utvikling av parkdraget.
Budsjett for utredningen settes opp for 2020 og budsjett for eventuelle tiltak i 2021.

   

FO 22/19 - Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Hotranvassdraget
Kommunestyret ber ordfører og administrativ ledelse ta et initiativ slik at eiendommer langs Ståbekken blir tilsluttet det kommunale kloakkanlegget.

   

FO 21/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - om 11 skoleår
Kommunestyret i Levanger ber om at søknad om ett 11. skoleår for Ruben, vurderes på nytt. Dette for å sikre at alle uttalelser og evnt. nye momenter i saken blir grundig vurdert før en endelig avgjørelse av søknaden.

Nytt vedtak fattet. Samarbeid med Levanger vgs. Vedtaket er ikke påklaget.  

PS 36/19 Økonomirapportering 1. kvartal 2019
- Det utredes en ordning for innføring av søskenmoderasjon for familier med barn i både barnehage og SFO
- Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til et samarbeid med Verdal kommune og Inderøy kommune for å sikre fortsatt drift ved varmebassenget på Leklemåsen.

   

FO 16/19 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Blålysbygg på Mule
1. Rådmannen bes legge fram en sak for formannskapet der vi får vurdert utbedring av dagens brannstasjon på Moan og et alternativ med bygging av et nytt anlegg på Mule eller et annet egnet område.
2. Saken må ha et anslag på investeringskostnader og konsekvenser for drift. Saken bør vise potensialet for samlokalisering av flere blålysfunksjoner.

K-sak 43/19  

FO 15/19 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - forbud mot atomvåpen
Levanger kommune signerer ICANs "Cities Appeal".

Utført  

FO 12/19 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - tiltak mot insektsdød i Levanger kommune
Kommunestyret ber om at det legges fram en plan for å styrke insektenes levevilkår i kommunen. Planen innarbeides i kommunedelplan for klima, energi og miljø.

Arbeid med kommunedelplan startet opp, jfr. F-sak 57/19  

FO 8/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Pliktår i Levanger kommune
Levanger kommune innfører plikttid ved etterutdannelse/spesialkursing som kommunen har påkostet sine ansatte.

Praksis innført og klargjøres i permisjonsreglement  

FO 1/19 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Politisk behandling av Marknadsvegen
Kommunestyret ber om å få saken om Marknadsvegen lagt fram til behandling i kommunestyret våren 2019.
I saken må følgende forhold undersøkes:
De økonomiske konsekvensene ved flytting må legges fram, en grundig kost nytte analyse.Vurdering av konsekvensene for de som bor der må legges fram.Utnytting av personalressursene i de ulike avdelingene i enhet habilitering må også legges fram.

K-sak 28/19  
2018   Til toppen av siden  
PS 62/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune  
Bygging av Kino/Bibliotek vurderes når årsregnskap for 2018 foreligger, og ved økonomiplan 2020-2023. Sak forberedes for det nye kommunestyret Vinter 2019/2020
Det gamle herredshuset på Ytterøy selges til næringsformål K-sak 21/19  
Kommunestyret ber rådmannen legge det gamle herredshuset på Skogn og den gamle presteboligen på Ytterøy ut for salg. K-sak 21/19  
Rådmannen legger frem en oversikt over eiendommer som kommunen eier, leier, fester etc. Oversikten skal videre inneholde forslag til eiendommer som kommunen kan selge. K-sak 21/19  
Til neste års budsjett skal alle enheter utarbeide en oversikt over hvilke aktiviteter/tiltak som må tas ut av budsjettet for å oppnå en reduksjon på 2,5% av tildelt ramme. Samt en tilsvarende oversikt over hvilke aktiviteter/tiltak som vil gjennomføres hvis man får økt rammen med 2,5%. Det utarbeides så en samlet oversikt fra hver kommunalsjef der de ulike forslagene prioriteres med en kort kommentar. Justert i administasjonsutvalgssak 3/19  
FO 28/18 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Jordvern i Levanger  
Levanger kommune vil i sitt arbeid med ulike planar følgja opp den vedtekne nasjonale jordvernstrategien. Følges opp løpende  
FO 24/18 Interpellasjon fra Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) - Flerbrukshall på Nesset  
  1. Levanger kommune stiller seg positiv til initiativet fra Nessegutten og vil bistå klubben i planlegging og forprosjektering.
  2. Levanger kommune går i dialog med Nessegutten om muligheten for langsiktige leieavtaler.
Møte med Nesegutten avholdt 13.11.2018. Kommunen vil bidra med informasjon om mulighet for tilskudd etc. Klubben avgjør framdrift  
FO 21/18 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Leve hele livet 
Levanger kommune ønsker å delta i reformarbeidet så snart som mulig, og starter prosessen med å gjennomgå hvilke løsninger som er relevante for Levanger kommune. Det legges frem sak innen 26.09 om implementering av arbeidet. K-sak 66/18  
FO 18/18 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Parkeringsrampe på Løvåssagtomta  
Kommunestyret ber om at det blir ei utgreiing om parkeringsanlegg på Løvåssagtomta. Kontakt med grunneier Bane Nord avklarte at det ikke er grunnlag for bygging. Sak om parkeringsavgift sentrumsnære parkeringsplasser kommer høst 2019  
FO 6/18 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Satser for sosialhjelp
Kommunestyret ber rådmannen legge fram forslag om nye og høyere satser for økonomisk sosialhjelp til politisk behandling i kommunestyret med tanke på nye satser fra 1. juli 2018 K-sak 52/18  
FO 1/18 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Reglement for kommunestyret, Interpellasjon og spørsmål
Reglement for kommunestyret endres slik at svar på interpellasjoner og spørsmål gis skriftlig og gjengis i referat fra møtet. Frist for innsending av interpellasjon endres til mandag kl. 12 i uka før møtet skal holdes. K-sak 18/18
2017   Til toppen av siden  

PS 45/17 Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021

Det gjennomføres tiltak for å få omregulert deler av friområdet i det kommunale boligfeltet på Ekne til nye boligtomter (4-6 stk). Kravet til friområde innenfor planområdet dekkes av tilstøtende friarealer. Begrunnelsen er at det i dag ikke finnes ledige boligtomter på Ekne. Tiltaket gjennomføres raskt.

K-sak 45/19

 

Levanger kommune har et sykefravær som ligger anslagsvis over 10% i enkelte områder. Dette er noe som utgjør betydelige ekstra utgifter for kommunen, og har store menneskelige konsekvenser. Rådmannen går inn i de enhetene som har høyt sykefravær og gjør undersøkelser for å finne årsakene til dette. Rådmannen kommer deretter med forslag til tiltak som har som har som mål å få sykefraværet ned mot 5%. Rådmannen holder formannskap, driftskomiteen og kommunestyret fortløpende orientert om planer, tiltak og resultater av dette arbeidet.

Lagt inn i ordinær kvartalsrapportering

 

Rådmannen setter i gang arbeidet med å utbedre uteområdet rundt Skogn barne- og ungdomsskole, og presenterer en tidsplan for arbeidet i kommunestyremøtet i oktober. Kommunestyret forventer at rådmannen arbeider for at området skal bli ferdig til skolestart høsten 2018.

Presentasjon i kommunestyret 21.2.18

 

Strandryddedagen er en årlig, landsomfattende miljøbegivenhet der intensjonen er å rydde Norges strender frie fra plast og søppel. Kommunestyret ber om at rådmannen tar kommandoen og organiserer denne aksjonen innenfor Levanger kommune i 2018.

Gjennomført i samarbeid med Innherred renovasjon

 

PS 43/17 Økonomirapportering 1. tertial 2017

Kommunestyret ber om å få utarbeidet en rapport som beskriver årsakene til det høye sykefraværet i enkelte enheter. Rapporten må også inneholde hvilke tiltak som gjennomføres/tenkes gjennomført for å redusere fraværet. Rapporten tas inn som en sak til kommunestyret i forbindelse med årsrapporten for 2017.

K-sak 39/18

 

FO 16/17 Lokal regulering av vannscooter

  1. Levanger kommune innfører en midlertidig forskrift i tråd med den tidligere forskriften, slik at vannscooterkjøring må foregå minst 400 meter fra land og at man på veien dit kan det holdes maks fart på fem knop.
  2. Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med nabokommunene med henblikk på å samordne en ny, permanent forskrift.

Kommunene i regionen samarbeider om felles praksis.

 

FO 17/17 Solceller på kommunale bygg

  1. Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede muligheten for at kommunale bygg kan benytte solenergi. Både ved restaurering, ombygging og ved nybygging.
  2. Levanger kommune skal installere solceller på minst ett kommunalt bygg i løpet av 2018. Dette i en størrelsesorden som gir vesentlig strømproduksjon og hvor overskuddsenergi kan leveres på nettet.

Gjennomføres. Bl. a ved K-sak 16/18

 

FO 18/17 Heliumballonger

Rådmannen bes starte arbeidet med å endre politivedtektene slik at salg av heliumballonger kan forbys i Levanger kommune.

Arbeid med felles politivedtekter for kommunene på Innherred pågår

Høst 2019

FO 19/17 Miljøvennlig tiltak

Kommunestyre beslutter seg til at rådmannen skal opparbeide en plan for å motivere alle butikker i Levanger til å slutte å bruke plastpose og bruke heller papp- og/eller stoff-pose. Hele prosjektet skal kostnadsberegnes og legges frem med budsjettet for 2018.
Deretter fremlegges et forslag for å forby plastpose i Levanger.
K-sak 32/18  
PS 7/17 Delegeringsreglement - oppdatering  
Arbeid med nytt delegeringsreglement startes opp høsten 2017, og legges fram for vedtak i kommunestyret innen 31.12.17. K-sak 49/17  
FO 1/17 Interpellasjon fra Ottar Bjerkeset (V) - Utvidelse av kapasiteten til Dagsverket – et lavterskel jobbtilbud for rusavhengige i Levanger
Levanger kommune vil i løpet av 2 mnd kontakte daglig leder ved Leva-Fro AS for å drøfte mulighetene for en utvidelse av kapasiteten til Dagsverket, samt bruken av VTA/ettervernsplasser ved Leva-Fro AS. Kapasitet vurdert å være tilstrekkelig, jfr. svar på interpellasjon i kommunsyret 21.06.17  
2016   Til toppen av siden
PS 47/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 - Levanger kommune  
I budsjettet står det at Familiens hus er et mål for planperioden. Etableringen er skjøvet på i tid i påvente av avklaringen av kommunereformen. Etter hva vi kan se er dette avklart nå. Rådmannen bes derfor legge frem en sak om Familiens hus i løpet av 2017 slik at oppstart kan innarbeides i budsjettet for 2018. Planlegging start januar 2017 I løpet av 2017
Levanger kommune er positiv til å gjennomføre et prøveprosjekt med et enkelt skolemåltid som et folkehelsetiltak i samarbeid med skoler/trinn og FAU som ønsker det. Utredning og kostnadsberegning av et prøveprosjekt legges fram for kommunestyret i løpet av våren 2017, med sikte på å kunne tilby skolemat fra høsten 2017. Prøveprosjektet forutsettes finansiert av statlige/regionale midler, og en vurdering av finansieringsform etter modell fra Frosta eller Snåsa, kan være med i utredningen. Arbeide med utredning startet opp 1. halvår 2017
Rådmannen bes revidere og oppdatere kommunens klima- og energiplan, og legge denne frem som egen sak i kommunestyret i løpet av første halvdel av 2017. Sak i samkommunestyret 17.11.16 - sak 29/16  
FO 18/16 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - KLP og investeringer i omstridt oljerørledning  
Rådmannen bes formulere en anmodning fra Levanger kommune til KLP om å trekke ut sine investeringer fra de fire selskapene som er store eiere av den omstridte oljerørledningen Dakota Access i USA. Brev sendt KLP KLP trakk seg ut av disse selskapene i mars 2017. Jfr pressemelding
FO 19/16 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Menneskehandel  
Kommunestyret ber ordføreren sette i gang et arbeid med å lage en lokal tilpasset tiltaksplan, i samarbeid med politi, helse og sosialtjenester, skoler, innvandrertjenesten og næringslivet i kommunen.    
PS 37/16 Økonomirapportering 1. tertial 2016 Levanger kommune   
Kommunestyret ber om at byantikvaren legg fram ei vurdering omkring muleg bevaring/ny bruk av den gamle skolebygningen ved Nesheim skole.  Pågår 1. halvår 2017
PS 13/16 Behovet for dagaktivitetstilbud til demente - en framskriving av behov og dimensjonering   
Kommunestyret ber ordføreren ta kontakt med Nasjonalforeningen for folkehelse med sikte på å inngå en samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn.  Samarbeidsavtale vedtatt av kommunestyret 18.05.16 - sak 24/16   
FO 8/16 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Klimatiltak i kommunen  
Kommunestyret ber rådmannen utforme en søknad om støtte til prosjekt som kan få støtte av "Klimatiltak i kommuner" som Stortinget har bevilga 100 millioner kr til.  Søknad ghår fra Kommunalteknikk Januar 2017
FO 7/16 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Krav til politiattest   
Levanger kommune iverksetter arbeid med å innføre politiattest for alle ansatte innen helse og omsorg så snart dette er mulig. Er innført  
2015  Til toppen av siden
PS 79/15 Budsjett 2016 -Vedtatte verbalforslag  
Kommunestyret ber om at ordføreren tar initiativ til at det gjennomføres støvmålinger i Levanger sentrum i løpet av første halvår 2016. Kirkegata er en fylkesvei og det er ikke sikkert at kommunen skal ta utgiftene for disse målingene. Rapport legges fram for kommunestyret når målingene er gjennomført. Initiativ tatt, Dialog med Statens vegvesen 30.06.2016
I Levanger kommune er det ca. 545 ansatt i helse- og omsorgstjenesten. Av disse er ca. 110 ansatt i 100 % stilling, resten som er 80 % har stillingsstørrelser på 15 % og oppover. I tillegg brukte kommunen 52 millioner kroner til vikarbruk i 2014. Kommunestyret ber derfor rådmannen legge fram en sak som har til hensikt å øke antall heltidsstillinger i helse og omsorgstjenesten i kommunen. Saken legges fram for kommunestyret i løpet av første halvår 2016 Kartlegging pågår. Sak kommer før sommerferien 2016 30.06.2016
Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en strategi for universell utforming i Levanger sentrum. Nivå og omfang avklares gjennom arbeidet med planstrategi 31.10.2016
Ekstra avsnitt til slutt i innledningen på budsjett og økonomiplan 2016-2019: Levanger kommune arbeider kontinuerlig for å nå målet om å være en universelt utformet kommune innen 2025 Ok - oppdatert dokument  
Kommunestyret ber om at det legges fram en oversikt som viser behovet for dagaktivitetstilbud for personer med demens, og om mulig statlig støtte til dette OK, jfr. 17.02.16  
Ved videre arbeid med budsjett og økonomiplan prioriteres gang/sykkelveier i samsvar med temaplan sykkel Følges opp ved arbeidet med økonomiplan 2017-2020 01.10.2016
Det opprettes en egen sommerjobbordning for ungdom mellom 15 og 18 år med oppstart i 2016. Det settes av en egen post på minimum 0,5 millioner kroner som belastes enhetenes vikarbudsjetter, samt at administrasjonen skal undersøke om det finnes statlige midler til et slikt tiltak. Rådmannen legger frem en sak for formannskapet om organisering innen utgangen av mars 2016 Samarbeid med Leva Fro etablert. Sak kommer formannskapet 02.3.16 - sak 28/16 02.03.2016
Ansettelse av ny næringssjef utsettes til etter neste års budsjettbehandling    
Rådmannen bes å formulere en anmodning fra Levanger kommune til KLP om å trekke ut sine investeringer fra fossil energi Ok, brev sendt  
Rådmannen bes å formulere en anmodning fra Levanger kommune til KLP om å øke sine investeringer i fornybar energi Ok, brev sendt  
FO 10/15 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Fjernvarmekonsesjon i Levanger sentrum  
Dersom Statkraft Varme ikke har planer om å bygge ut en fjernvarmeløsning for hele konsesjonsområdet vil Levanger kommune kontakte konsesjonsmyndigheten for å se om det er mulig å få på plass en ny konsesjonsinnehaver som ser seg råd for å bygge ut fjernvarme i større deler av området Blir iverksatt  
FO 5/15 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Fremtiden for Åsveien 5  
Oversikt som viser beregning av framtidige innsparinger legges fram. Ok  
2014  Til toppen av siden 
PS 61/14 Budsjett 2015 - Vedtatte verbalforslag budsjett 2015  
Tilskudd til frivillige samles til en post på budsjettet. Ok, jfr. 27.01.16  
Oversikt over kommunale bygninger som kan selges legges fram for kommunestyret Bygg og eiendom har kapasitetsutfordringer og har ikke rukket å lage en sak Høst 2016
Matombringing til personer som ikke har krav på dette opprettholdes i Levanger kommune inntil en alternativ løsning foreligger. Ok, jfr. 02.09.15  
Skolefritidsordning/avlastning for barn med spesielle behov i 5. -7. klasse utredes før foreldrebetaling kan gjeninnføres. Ok  
Differensierte satser for støttekontakter/private avlastere ut i fra den kompetanse som kreves for å hjelpe de ulike mottakerne av tjenester utredes. Ok, jfr. 02.09.15  
Regulering/klargjøring av det planlagte boligfeltet i Bjørklia starter i 2015. Kommunalteknikk avklarer med jernbanervet og Statens vegvesen om muligheter. Sak kommer. Høst 2016
Arbeidet med avlastningsveger og gang/sykkelveier i Levanger sentrum intensiveres.
Sak om prioritering av gang- og sykkelveger i sentrum kommer i mai 2015.
Sanering av garasjer i Jernbanegata prioriteres.
Ok, gang- og sykkelveger i sentrum  
«Reduksjon avlastning»: endres til: «Ved å gjennomgå utmålingen av tjenester er det et mål å redusere utgiftene til helse- og omsorgstjenester tilsvarende 500.000 i 2015. Dette skal skje ved en gjennomgang av tildelte tjenester og et uttak i bemanningen tilsvarende reduksjon i tjenester.» Ok  
Rådmannen bes fremme en egen sak om en egen kommunikasjon og mediestrategi som skal legges frem for kommunestyret.
Sak til formannskapet om organisering av arbeidet utarbeides.
Avventer reform ?
FO 21/14 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Boligbyggeprogram  
Rådmannen lovte at Boligbyggeprogram skal komme våren 2015. Ok, jfr. 02.09.15  
FO 18/14 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Biogassproduksjon i Skogn  
Kommunestyret ber ordføreren kontakte Stortinget før behandlinga av statsbudsjettet for å få endra på avgifta på fossil naturgass slik at biogass som er klimanøytral blir konkurransedyktig. Ok  
PS 54/14 Kommunedelplan "Mestring for alle"  
Etablering av Familiens hus utredes og presenteres for kommunestyret. Arbeid i gang Høst 2016
Levanger kommune ønsker fortsatt å lokalisere legehjemler i Åsen og Skogn. Kommunen har ikke styring over lokalisering av private fastleger.  
PS 16/14 Årsrapport 2013 Levanger kommune  
Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak som plasserer det politiske og administrative ansvaret for klima- og energispørsmål. Saken legges fram før sommeren 2014. Ok, jfr. F-sak 84/14. Ved justering av planbehov i planstrategien vedatt i kommunestyret 29.04.15 er det besluttet at strategi for klima og energi skal være gjennomgående i alle planer. Utredning som grunnlag for strategi for klima og energi utvikles i 2016.
I løpet av 2014 skal videre strategi for bruk av bygningen/eventuell utbygging av næringsbygget på Røstad utarbeides. Arbeidet gjøres i samarbeid med eksisterende virksomheter i filmklyngen og andre aktører i bygget Ok, jfr. F-sak 68/14. Tinnved har prosjektledelsen.  
FO 1/14 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - 200-årsjubileum for demokrati, menneskerettigheter og mangfold  
Kommunestyret ber ordføreren ta et initiativ til at det i 200-årsfeiringa av grunnloven blir lagt vekt på det kulturelle mangfoldet i kommunen. Ok  
PS 3/14 Prosjekt kulturminnevern og energieffektivisering (sak opprettet i møte)  
Levanger kommune tar kontakt med Enova med henblikk på å få i gang prosjektet Levanger – kulturminnevern og energieffektivsering som et samarbeidsprosjekt mellom Enova og Riksantikvaren. OK, jfr FO 3/14  
2013   Til toppen av siden
PS 62/13 Budsjett 2014 - Vedtatte verbalforslag budsjett 2014  
Institusjonsbruksplan (del av Kommunedelplan Helse / Omsorg) legges fram til politisk behandling i løpet av januar 2014. Deretter tas det stilling til tiltakene beskrevet i notatet «Omstilling, omfordeling og nye tiltak» (vedlagt budsjettdokumentet). Ok  
Kommunedelplan Oppvekst har delmålet "Videreutvikle arbeid med tidlig og tverrfaglig innsats" innen spesialundervisningen. Rådmannen bes sørge for at en større del av denne innsatsen vris fra ungdomstrinn til barnetrinn- fortrinnsvis 1-4 klasse.  Pågår løpende Langsiktig arbeid
Jordvern må fortsatt tillegges sterk vekt ved behandling av reguleringsplaner, fradelingsaker o. l. Pågår løpende Langsiktig arbeid
Arbeidet med å få til en bedre trafikkløsning i / rundt Levanger sentrum må prioriteres sterkere (gatebruksplan) Arbeidet pågår. Jerbaneverket sentral. Også vanskelig spørsmål i forhold til jordvern. I løpet av 2016
Rådmannen bes ta kontakt med miljøverndepartementet for mulighet for Levanger kommune også kan delta som en av de forsøkskommunene med snøskutertrace. Rådmannen bes fremme sak om egnet trace så fort denne saken er avklart fra departementet, da gjerne i samarbeide med våre nabokommuner. Ok. Avslag  
PS 32/13 Utsatt sak - framtidig kinodrift i Levanger   
1. Det tas kontakt med Berg Eiendom med sikte på konkrete forhandlinger om kinodrift på Moan. Ordfører får fullmakt til å fremforhandle avtale. Møter avholdt  
2. Eventuelt fremforhandlet avtale legges frem for kommunestyret til godkjenning. Anbud
nødvendig
Tidlig
høst 2015

Til toppen av siden

Publisert: 12.05.2015 14:49 Sist endret: 22.11.2019 13:32
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051