Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Politiske vedtak for oppfølging av vedtatte forslag i forbindelse med interpellasjoner og spørsmål samt andre verbalforslag vedtatt i kommunestyret


Sak

Status

Forventa
avsluttet

 2020     

FO 29/20 Interpellasjon fra Einar Dahlum (R) - Mobbing i skolen

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak som viser hvordan skolen har tatt tak i problemene med mobbing og at kommunestyret blir gitt en orientering om dette i neste møte. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak der man utreder behovet og funksjonen et mobbeombud kan ha, og der kommunestyret kan gå inn for å vedta eget mobbeombud i Levanger kommune.

 

 

FO 27/20 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Koronakrisen tydeliggjør behovet for realiserbare investeringsprosjekter

Levanger kommune vil ta initiativ opp mot stat (Bane NOR, regjering, storting) og fylke for å få realisert planfritt kryss på Skogn.

 

 

FO 26/20 Interpellasjon fra Stig O. Sommervoll (AP) - Industriens vilkår

Levanger kommunestyre anmoder sterkt om at regjeringa gjennom økonomisk tiltakspakker bidrar til å sikre kompetansen og sysselsetting ved industrimiljøet i Verdal. Levanger kommunestyre stiller seg bak aksjonen for å bevare et fortsatt sterkt industrimiljø på Verdal, og forlanger en snarlig statlig tiltakspakke som sikrer sysselsettinga.

 

 

FO 25/20 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) – beredskap

 • Kommunestyret bed kommunedirektøren fremme egen sak om hvordan samhandlingen mellom kommunen og beredskapsorganisasjonene kan forbedres.
 • Kommunen skal ved kjøp av relevante tjenester sjekke om dette tilbudet kan tilbys av ideelle organisasjoner i Levanger.

 

 

FO 24/20 Interpellasjon fra Janne K. J. Larsen (FRP) - skjenketider i Levanger

Sak om skjenketider avgjøres av formannskapet, jf Levanger kommunes delegeringsreglement, vedtatt 16.10.19.  På bakgrunn av at nye dokumenter av betydning for saken ble fremlagt for formannskapet 1.april 2020, behandles sak om skjenketider på nytt av samme organ.

PS 65/2020

 

 

FO 23/20 Interpellasjon fra Janne K. J. Larsen (FRP) – sykkelløype

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede mulighetene for å få anlagt en enkel terrengsykkelløype i Levanger.  I forbindelse med vurdering av kostnad og finansiering utredes eventuell mulig medvirkning fra frivillighet og næringsliv. Under arbeidet med utforming av løype skal det gjennomføres dialog med representanter fra aktuell(e) brukergruppe(r). Saken sendes tilbake til politisk behandling så snart som mulig.

 

 

FO 22/20 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - opprop "Evakuer barna fra Moria"

 1. Levanger kommune støtter støtter oppropet ‘Evakuer barna fra Moria’
 2. Levanger kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige og andre sårbare fra flyktningeleirene.
 3. Levanger kommune krever at Norge skal være en pådriver til at menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningleirer, og at grunnleggende behov blir dekket.

 

 

FO 20/20 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Omstilling innen pleie og omsorg

 1. Kommunestyret ber kontrollutvalget etterprøve om de økonomiske forutsetningene for strukturendringene innenfor pleie -og omsorg i 2014 er oppfylt. Kontrollutvalget vurderer om og i eventuelt hvilken grad revisor skal bistå i arbeidet.
 2. Med utgangspunkt i talleksemplene som framkommer i interpellasjonen overfor, ber kommunestyret spesielt om at kontrollutvalget foretar en analyse av kostnadene knyttet til enhetspris på institusjonsplasser i Levanger kommune.

 

 

FO 18/20 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - lærernormen 

Kommunedirektøren setter i gang alle nødvendige tiltak for å fylle lærernormen i alle skoler i Levanger kommune snarest og senest før første skoledag i august 2020. 

Lærernormen vil bli prioritert fra høsten, men det må dekkes innen de økonomiske rammene som ligger der. Kan bli nødvendig å overføre ressurser mellom enheter.

 

FO 12/20 Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG) - kommunale flyreiser 

Kommunale flyreiser tas med i Levanger kommunens klimaregnskap og klimabudsjett.

Iverksettes i første klimaregnskap og mål/budsjett settes i kommunedelplan klima, miljø og energi samt budsjett 2021

 

FO 10/20 Interpellasjon fra Oda Okkenhaug (AP) - Studentbyen Levanger 

Kommunestyret ber Kommunedirektøren legge fram forslag på sammensetning og mandat for samarbeidsorgan med representanter for Nord universitet, Studentrådet, administrasjonen og politikere, som får i oppdrag å foreslå strategi og tiltak for utviklingen av Campus Røstad

Det legges fram sak til formannskapet om samarbeidsorgan 20. mai.

 

Nord Universitet og Statsbygg inviterer kommunen inn i strategiarbeidet for Campus Røstad.

 

FO 9/20 Interpellasjon fra Kim Nilssen (H) - Levanger som student- og universitetsby 

 1. Det oppnevnes en egen kontaktperson i kommunen som har særskilt ansvar for oppfølging av studentene i samarbeid med studentorganisasjonen.

Kontaktpersonen starter snarest med å invitere til etablering av et forum med representanter fra studentorganisasjoner, leder i næringsforumet og frivilligkoordinatoren i kommunen. Målet til forumet skal være å bidra til tettere samspill mellom universitetene/studentene og øvrige samfunnsaktører, for å gjøre byen enda mer attraktiv for studentene, og bygge opp under Levanger som universitetsby.

 1. Administrativ kontaktperson er næringssjef Håkon Okkenhaug. Det legges fram egen sak til formannskapet om kommunale representanter i samarbeidsforum 20. mai.

 

 FO 8/20 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - jordbruk  Kommunedirektøren vurderer konkret fra år til år om kommunen skal levere en uttalelse til jordbruksforhandlingene. Hvis næringa lokalt ber om det, skal slik uttalelse gis. 

 Vurderes første gang våren 2021.

 

 2019     

PS 88/19 Budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023, Levanger kommune

 

 

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede sak til kommunestyret som går på hvordan vi som kommunen best mulig kan få ungdommene våre til å trives i kommunen vår. Kommunedirektøren bør undersøke hvordan andre kommuner jobber med dette, spesielt de som har hatt vellykkede tiltak.

Blir en del av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner, samt folkehelseprogrammet.
Orientering om arbeidet opp mot denne målgruppa blir gitt i driftsutvalg. Arbeidet har blitt forsenka som følge av Korona-pandemien.

Orientering i DU juni 2020

Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide for å redusere plastbruken i egen virksomhet og arbeider sammen med næringslivet i Levanger for å få til redusert plastbruk og redusert matsvinn.

Bevisstgjøre ledere og ansatte. Tas opp i enhetsledermøte. Og strategier utvikles i kommunedelplan næring og klima og miljø.
Matporsjoner tilpasses den enkelte bruker

30.06.20

Kommunestyret ber om at klima- og miljøkonsekvenser hensyntas i all kommunal planlegging

Blir gjort i alle planprosesser

kontinuerlig

Kommunesamarbeid
Innherred er en samlet bo- og arbeidsregion og den daglige pendlingen mellom kommunene er stor. Det er potensialer for å styrke både næringsutvikling og tjenesteutvikling gjennom økt samhandling.
Med sikte på å ta ut økonomiske gevinster bes kommunedirektøren sammen med sine kolleger på Innherred (Snåsa, Steinkjer, Inderøy og Verdal) utrede mulighetene for nærmere samarbeid i regionen. Følgende områder skal vurderes;

IKT - Brann - Legevakt - Økonomi/regnskap/lønn - Barnevernsinstitusjon - Kommuneadvokat

Listen er ikke uttømmende og kommunedirektørene står fritt til å foreslå ytterligere områder. Arbeidet skal ferdigstilles og legges fram for politisk behandling senest juni 2020, og det oppfordres til å involvere tillitsvalgte i arbeidet.
På samme måte er det aktuelt for Levanger å utrede ytterligere samarbeid med andre nabokommuner enn de ovenfor nevnte.

Kommunedirektøren inviterer alle andre kommunedirektører/rådmenn til en innledende diskusjon før nyttår.

 

 

 

egen tidsplan utarbeides

Sykefravær
Enkelte områder innen helse- og velferdssektoren i Levanger kommune har høyt sykefravær. Hvis arbeidsbelastning og/eller arbeidsmiljø er årsak til sykmeldingen er det viktig for kommunen å ta grep for å endre på situasjonen først og fremst for den ansattes del. Høyt sykefravær har imidlertid negative konsekvenser også for øvrige ansatte fordi disse kan få økt arbeidsbelastning, og fordi det er belastende for kommuneøkonomien med omfattende vikarbruk.

Den nasjonale IA-avtalen gjelder for hele arbeidslivet og partssamarbeidet presiseres å være viktig i arbeidet som skal gjøres. Innsatsen skal først og fremst rettes mot arbeidsmiljø og lange og hyppige sykefravær. HMS-gruppenes arbeid og systematisk oppfølging av sykmeldte vil være viktig. Kommunedirektøren og tillitsvalgte oppfordres til i fellesskap å utarbeide mål på et lavere gjennomsnittlig sykefravær enn det som er dagens nivå, og utarbeide tiltak for å nå disse.

Administrasjonen bes rapportere i hvert administrasjonsutvalg og for øvrig i formannskapsmøter, slik at det rapporteres omtrent hver annen måned fra og med januar 2020 hvordan sykefraværet er innen helse- og omsorgsektoren. Rapporteringen skal gi en oversikt over utviklingen i den enkelte avdeling og over hva som gjøres av tiltak for å bedre statistikken eller holde den stabilt på et lavt nivå.

Erfaring fra andre kommuner tilsier at en økt andel helstillinger kan virke positivt på sykefraværet. Levanger kommune har ansatte som ønsker seg helstilling, men som av organisatoriske eller andre årsaker ikke får tilbud om dette.

Det er også meldt om gode erfaringer fra bruk av lengre dagvakter på pluss/minus 12 timer, særlig i omsorgsboliger, fordi dette kan gi en roligere hverdag både for den ansatte og brukeren, samt øke fleksibiliteten for dagaktiviteter.

Levanger kommune ved kommunedirektør skal innen 30.06.2020 ha kartlagt og kunne fremlegge omfanget av ufrivillig deltid i kommunen. Videre skal det fremlegges en skisse for hvordan denne utfordringen tenkes løst samt tidsperspektiv og utfordringer i arbeidet. Saken fremstilles for kommunestyret.

Samtidig bes orientert om og eventuelt i hvilken grad lange dagvakter benyttes i Levanger og det bes i så fall utredet hvilke erfaringer man har gjort seg - blant annet i forhold til sykefravær. Ansatte som har erfaring med ordningen samt tillitsvalgte involveres i utredningsarbeidet.

En partssammensatt styringsgruppe er i 2018 etablert og følger opp dette arbeidet. NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten bistår i arbeidet og deltar i styringsgruppa.

Tydeligere og oppdaterte rutiner for fraværsoppfølgingen er utarbeidet. En gjennomgang og informasjon om de oppdaterte rutinene vil gjøres jevnlig på ulike opplæringsarenaer i 2020.

Enhetene arbeider med arbeidsmiljøutvikling i et forebyggende og helsefremmende perspektiv iht. sine HMS-planer.

I tillegg starter det et særskilt arbeid på tre utvalgte enheter/avdelinger i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og med bedriftshelsetjenesten ANT. Dette arbeidet skal følges tett av styringsgruppa og av strategisk ledelse, slik at man sikrer at de erfaringene man gjør seg og metoder som benyttes i dette arbeidet også kan brukes i andre enheter.

Den nylig vedtatt ledelsesplattformen skal realiseres i et lederutviklingsprogram som starter i 2020. Her vil inkluderende og mestringsorientert ledelse være et fokusområde.

Vi bli rapportert hver andre måned

Kartlegging gjennomføres på etterjulsvinteren

Vil bli kartlagt og det kommer sak til kommunestyremøtet i juni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.halvår 2020

Kultur
Kultur har egenverdi. Det å utøve eller oppleve kulturaktiviteter har verdi for den enkelte og for fellesskapet. Kulturlivet bidrar til bolyst, og har betydning for om mennesker velger å flytte hit eller besøke kommunen. Det gode livet i kommunen skjer i møtet mellom frivilligheten, kommunen og andre aktører. Vi ønsker å legge til rette for kultur, og ønsker å øke budsjettet til Enhet kultur for å øke satsingen på frivilligheten gjennom aktivitetsmidler til lag, organisasjoner, grende- og samfunnshus.

Kommunestyret vurderer det riktig å sette av midler til å utrede nytt bibliotek og aktivitetshus i perioden. I investeringsbudsjettet er det allerede i 2020 satt av penger til utredning av kulturarenaer. Festiviteten har et stort potensial som ressurs i Trehusbyen, og det er ønskelig at Festiviteten blir mer fleksibel og kan gi muligheter til flere typer arrangement og større publikum enn i dag. Vi anser investeringen i Torsbustaden snøproduksjonsanlegg som et positivt tiltak for aktivisering av barn og unge i hele kommunen. Et slikt anlegg er også etterspurt av Nord universitet som aktivitet for studentene, og er derfor et positivt tiltak fra Levanger som vertskommune for to universiteter.

Kommunen er privilegert som gjennom Falstadsenteret på Ekne har et museum, minnested og senter for menneskerettigheter av nasjonal og internasjonal betydning. Som vertskommune har Levanger i mange år gitt kr 100 000 som tilskudd til senteret. Dette har over tid vært en del under det nivå andre menneskerettighetssentre mottar i støtte fra sin vertskommune. Kommunen har nytte og glede av Falstadsenteret blant annet gjennom undervisningsopplegg for ungdomsskolene, utstillinger, forestillinger og foredrag. Senteret trekker store mengder turister og andre besøkende til kommunen. Vi anser det derfor rimelig at kommunens faste tilskudd til senteret økes innenfor rammen til enhet kultur. Falstadsenteret benyttes også av en rekke videregående skoler i fylket. Administrasjonen bes gå i dialog med fylkeskommunen vedrørende mulig økning av tilskuddet også fra fylkeskommunens side.

Tilskuddet til Falstadsenteret er økt til 150 000 i 2020.

Fylkeskommunen har økt tilskuddet. Det er etablert god dialog

 OK

 

Tiltak for barn og ungdom
Ungdomskontaktene gjør en svært viktig jobb i ungdomsmiljøene, både forebyggende og ved å avdekke enkelte ungdommers behov for hjelp og tiltak fra det offentlige. Gjennom opprettelse av en ruskontakt høsten 2019 har det forebyggende arbeidet blitt styrket ytterligere på en svært positiv måte. Det er viktig at disse tre stillingene opprettholdes.

Som tiltak i det forebyggende arbeidet har ungdomskontaktene anledning til å ta med ungdommene på aktiviteter som turer og lignende. Ungdomskontaktene skal gis anledning til å benytte minibusser i kommunens eie til sine aktiviteter, når en aktuell buss ikke er i bruk ved den enhet som til daglig har den til disposisjon. Administrasjonen bes sørge for at dette lar seg gjøre i praksis.

Kommunen skal støtte opp om etablering av ungdomshus på Skogn og i Åsen. Frivilligheten er svært viktig i denne sammenheng, men det legges til grunn at også kommunale ressurser brukes. Ungdomstilbudet i sentrum skal styrkes, for eksempel kan dette gjøres ved å gjenåpne en tredje kveld på ungdomshuset.

 

Forutsatt at de har gyldig førerkort må vi finne en løsning på at kjøretøy som er ledig blir mulig å disponere.

 

De er opprettholdt.

 

 

Ok

 

 

 

 

Planlegging er oppstartet.

 

 

ok

 

 

 

 

1. halvår 20

Helse og omsorg
Kommunestyret imøteser utredningen som er i gang vedrørende organisering av helse- og omsorgsektoren. Det legges til grunn at ny kommunedelplan for området som utarbeides i løpet av våren 2020 vil beskrive aktuelle tiltak som på sikt både vil redusere sykefraværet og bedre tjenestetilbudet.

Kommunestyret støtter bevilgningen på kr 3 millioner som gir grunnlag for gjenåpning av 6 institusjonsplasser ved Staup helsehus. Dette er viktig fordi det gir økt tilbud til de innbyggere som har behov for en slik plass, det avlaster hjemmetjenesten, og det vil få ned antall utskrivningsklare pasienter på sykehuset. Døgnprisen for såkalte «overliggere» på sykehus koster kommunen nærmere 5000 kr pr døgn pr pasient.

Kommunestyret ønsker å få åpnet ytterligere minst to plasser (til totalt minst 8 plasser) ved Staup helsehus i 2020. For å oppnå dette omfordeles 1 million kroner i budsjettforslaget slik at enheten tilføres samlet 4 millioner kroner til gjenåpning av plasser.

Kommunen skal ha et dagtilbud for demente, både for de som bor på institusjon og for de som er hjemmeboende. Frivilligheten og kommunen er viktige samarbeidspartnere på dette området for å oppnå et godt og tilstrekkelig variert tilbud. Det forutsettes at helse- og omsorgsenheten legger til rette for et enda bedre samarbeid med frivilligheten, også for å sikre tilbud utenfor sentrum.

 

 

 

6 plasser åpnet januar 2020

Ytterligere plasser planlegges åpnet så snart en har bemanning og økonomi på plass

 

tjeneste etablert
samarbeid med frivillige utvikles

 

Coronapandemien har medført beredskapssituasjon og helse Staup helsehus er åpnet for å kunne ta imot flere fra sykehus og evt smittede pasienter som skal isoleres.

 

Dagtilbudene er i forbindelse med pandemien midlertidig stengt og planlegging av nye tilbud satt på vent.

 

 

 

 

 

 (sommer 2020)

 

(1. kv 20)

 

Forsinkes pga coronapandemi.

Næringsarealer
Det jobbes godt med utvikling av næringsarealer og nye næringer i Levanger. Det er viktig at prosjektet Fiborgtangen som vekstmotor i Trøndelag, også benevnt som Skogn Biopark, får den oppmerksomheten det trenger for å holde tidsplanen. Dette kan få store og positive ringvirkninger for både næringsliv og kommune.
Næringslivet i Levanger etterlyser næringsarealer. Vi ber derfor kommunedirektøren holde god kontakt med disse aktørene og i forbindelse med planprosessen 2020, klargjøre tiltak som setter fortgang i utviklingen av nye arealer utenfor dyrka og dyrkbar jord.

Arbeid pågår løpende

 

Næringsutvikling trehusbyen
Kulturmiljøfredning av trehusbyen vår er ikke til hinder for næringsvirksomhet, snarere tvert imot, da dette kan gi rom for nye næringer som turisme og opplevelsesnæring. Det er likevel en kjensgjerning at det er lite fristende for nye næringer og butikker å etablere seg i trehusbyen vår. Vi mener det er viktig å samarbeide på tvers for å utvikle «gamlebyen» og gjøre den attraktiv for besøkende og næringsliv. Det legges ned mye godt arbeid i frivilligheten som formidlere av Levangers identitet og historie. Gjennom byantikvaren og kulturavdelingen er det allerede et godt samspill mellom frivilligheten, Levanger vel og næringslivet for å legge til rette for opplevelser og bevaring. Vi ser imidlertid at det er for lite fokus på selve næringslivet og ønsker en styrking av dette. By og bygdelab er et prosjekt som er godt i gang og som vi venter positive resultater av. Kommunestyret imøteser kommunedelplanen som skal legges

 

 fram i løpet av 2020. 
Kommunedirektøren bes sørge for at det i forbindelse med kommunedelplan næring utarbeides en plan for faste møtesteder der kommunen ved avdelingene kultur og næring, aktører fra frivilligheten, velforening, byantikvar, næringslivet/næringsforeningen, gårdeiere og eiendomsutviklere møtes for å jobbe konkret med muligheter for utvikling av trehusbyen.    

Kommunen inviterer til slik møteplass våren 2020. Noe forsinket grunnet Korona-pandemien.

 

God dialog i By- og bygdelab i Levanger sentrum.


Mål om å komme i dialog med gårdeiere våren 2020.

 

Investeringsbudsjettet
Kommunedirektøren har lagt frem et detaljert og omfattende investeringsbudsjett. Budsjettet viser totale investeringer på kr 1.180 mill. for planperioden. Investeringene er beregnet å kreve et samlet låneopptak på kr 920 mill.
Samtidig skriver kommunedirektøren i sitt budsjettforslag at renteutgifter belastet driftsbudsjettet er beregnet ut fra et planlagt låneopptak på kr 130 mill. årlig, altså kr 520 mill. samlet for planperioden. Det er kr 400 mill. lavere enn behovet som kommer frem av investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren skriver videre at låneopptak kan reduseres betydelig for 2020, grunnet ubrukte lånemidler fra tidligere år, og at det vil fremmes en egen sak tilknyttet dette i 1. kvartal 2020.
Det er å oppfatte at kommunedirektøren ser behovet for å redusere investeringsnivået for Levanger kommune i planperioden, for å begrense økningen for kommunens lånegjeld.
Kommunestyret ser også behovet for dette. Levanger kommune har høy lånegjeld, og det betyr høy økonomisk risiko. Større endringer i rentemarkedet vil gi store utslag på kommunens driftsøkonomi. Øker rentekostnaden med 1 %, vil kommunens rentekostnader øke med ca. kr 25 mill. årlig. Det vil derfor være avgjørende å holde kommunens lånegjeld så lav som mulig i årene fremover for å holde renterisikoen så lav som mulig.
Å budsjettere med et årlig låneopptak på kr 130 mill., vurderes å være fornuftig. Kommunens lånegjeld vil øke gjennom planperioden, men ikke mer enn hva som kan aksepteres. Samtidig gir det rom for gjennomføring av nødvendige investeringer. Dette krever imidlertid en prioritering av investeringsprosjektene. Enkelte investeringer kan ikke gjennomføres, eller må eventuelt utsettes. Det vil også være nødvendig å se på om de enkelte investeringsprosjektene kan reduseres.
Levanger kommune skal ikke foreta låneopptak ut over kr 130 mill. pr. år for planperioden 2020 – 23, dvs. kr 520 mill. samlet for perioden. Det kan overføres låneramme fra et år til et annet innenfor planperioden, dersom det er hensiktsmessig for praktisk gjennomføring av konkrete investeringsprosjekter.
Kommunedirektøren legger frem for kommunestyret en oversikt over prioriterte investeringsprosjekter, ut fra gitte lånerammer, i løpet av 1. kvartal 2020.

Sak legges fram i løpet av 1. kvartal 2020.

 

Pga. Koronasituasjonen ble strategiene endret for 2020 og 2021.

KOM 28/20 29.4.20

Brannstasjon
På grunn av høyt investeringspress i Levanger kommune, reverseres tidligere vedtak om plusshus, heltrehus og solcelledrift på brannstasjonen, for å holde kostnadene nede.
Sparte kostnader på anslagsvis 30 % av totalkostnader kan være reelt.

Prosjektet utreder ulike alternativ - kan også tenke flere byggetrinn

Mulighetsstudie i kommunestyre i juni

Kommunaldirektøren bes legge fram en plan for arealeffektivisering i kommunal virksomhet.

I første omgang foretas en kartlegging av arealbruk i rådhuset    

 

Kommunestyret vil påpeke betydninga av at det satses sterkere på frivilligheta som en del av omsorgstilbudet i Levanger    

Løpende arbeid.

 

Har tatt i bruk “Friskus-appen” for nødvendig dialog mellom helse og omsorgstjenestene og frivilligheten

 

Kommunedirektøren bes fremme egen sak om destinasjon Falstadsenterets i løpet av 2020, dette for å sikre Falstadsenterets utvikling, og Levanger kommune som vertskommune

Legges inn i arbeidet destinasjon Levanger i forbindelse med kommunedelplan næring

Næringssjef 

Kommunedirektøren bes om å utrede muligheten for å tilby ungdomsskoleelever, som har behov, en alternativ opplæringsarena. Saken legges fram til kommunestyret i 2020.

Det lages en sak som belyser saksfeltet til DU/kommunestyret. Ses i sammenheng med sak om spesialundervisning.

I løpet av 2020

Kommunestyret ber Kommunedirektøren ta initiativ overfor de andre vertskommunene om å få gjennomført en ekstern evaluering av status for den museumsfaglige, organisatoriske og økonomiske utviklingen i Stiklestadmuseene, SNK etter konsolideringsprosessen etter konsolideringen i 2004.
Kommunestyret ber om at Levanger kommune deltar aktivt i evalueringsarbeidet, og at både de lokale eierstyrene og ansatte sikres medbestemmelse i prosessen.

Kommunen ble invitert inn i fylkeskommunens utredningsarbeid sammen med de andre eierkommunene.

 

Kultursjefen deltar og har ansvar for dialog med det lokale eierstyret.

Juni 2020

FO 45/19 - Interpellasjon fra Gunnar M. Løvås (SV) - Redusering av støvplagen og gjennomgangstrafikken i Levanger sentrum
Kommunestyret ber ordfører orientere i neste møte om innholdet i møter med veieier og tiltak som skisseres.

Prosjektorganisasjon etablert. Konkurransegrunnlag for anbud under utarbeidelse i mai 2020.

 

FO 43/19 - Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Omsorg og helsetjenester i kommunal regi - Skogn helsetun

 • Kommunestyret ber kommunedirektøren å utrede muligheter og behov for å ta tidligere Skogn helsetun i bruk, i løpet av denne perioden, for omsorg og helsetjenester i kommunal regi.
 • Kommunedirektøren legger frem saken til både Driftsutvalg og Plan og utviklingsutvalg, før den fremlegges til kommunestyret.
 • Både investeringskostnader og driftskostnader skal være en del av utredningen.

 
Saken legges frem i løpet av 2020.

Må ses i sammenheng med boligsosial handlingsplan. Den vil det bli jobbet med når kommunedelplanene er i havn.

Tidligst på slutten av 2020

FO 42/19 - Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG)
Klimabudsjett og klimaregnskap legges fram for kommunestyret på tilsvarende måte som dagens økonomiske regnskap og budsjett

Ses i sammenheng med Klima, miljø og energiplanen hvor mål for klimaarbeidet settes. Systemet for klimabudsjett og - regnskap innarbeides i økonomiplan fra 2021.

Budsjett september 2020 regnskap våren 2021

FO 40/19 - Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - Rovdyr i Levanger
Levanger kommunestyre støtter beitenæringa i deres kamp for en bedre rovdyrforvaltning.
Levanger kommune ber staten dekke alle utgiftene knytta til rovdyrforvaltninga

Ordfører sender brev til Klima- og miljøminister og landbruks- og matminister.

desember 2019

FO 39/19 - Interpellasjon fra Astrid Juberg Vordal (AP) – Skjenkebevilling
Kommunestyret ber Kommunedirektøren innføre krav om minstelønn til ansatte i utelivsbransjen for å få skjenkebevilling i Levanger kommune. Virksomheter som ikke kan dokumentere dette kravet, får ikke bevilling. Dette skal gjelde fra ny tildeling pr. 1.1.20.

Fulgt opp i For

FOR 142/19

FO 37/19 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Klimakrise
1. Levanger kommune erkjenner at en levelig klode og framtiden til generasjoner etter oss må ha høyest prioritet.
2. Levanger kommune erkjenner at vi lever i en klima- og miljøkrise

Følges opp i alt planarbeid.

 

FO 32/19 - Interpellasjon fra Nina E. Berget - Destinasjon Levanger
Rådmannen bes fremme egen sak om destinasjon Levanger innen utgangen av 2019.

Avklart i møte 16.10.19 at arbeidet kan inngå i kommunedelplan næring som er under utarbeidelse.

 

FO 29/19 - Interpellasjon fra Lars Holan (AP) - utvikling av hyttefelt og fritidseiendommer i Levanger kommune
Det fremmes en sak til kommunestyret der vi får frem potensiale og muligheter for å utnytte potensialet vi har enda bedre, når kommuneplanens arealdel er vedtatt.
Eksisterende planer og strategier revideres (herunder Frolfjellplanen) og legges frem til politisk behandling i etterkant av dette.

 1. Det er en ambisjon å fange opp potensialer i kommuneplanens arealdel.
 2. Vurdering av behov for revidering av eksisterende planer (inkl. Frolfjellplanen) gjøres ved behandling av planstrategien.

 

FO 25/19 - Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Teatertak på torvet
Rådmannen bes utrede framtidige behov og lage en plan for utvikling av parkdraget.
Budsjett for utredningen settes opp for 2020 og budsjett for eventuelle tiltak i 2021.

Fulgt opp i budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020- 2023. Utredning starter i 2020. 

 

FO 22/19 - Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Hotranvassdraget
Kommunestyret ber ordfører og administrativ ledelse ta et initiativ slik at eiendommer langs Ståbekken blir tilsluttet det kommunale kloakkanlegget.

Prioritering av områder som skal tilknyttes kommunalt kloakkanlegg gjøres i temaplan for avløp og vannmiljø. Planen kommer til behandling i januar/februar 2020.

 

FO 21/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - om 11 skoleår
Kommunestyret i Levanger ber om at søknad om ett 11. skoleår for Ruben, vurderes på nytt. Dette for å sikre at alle uttalelser og evnt. nye momenter i saken blir grundig vurdert før en endelig avgjørelse av søknaden.

Nytt vedtak fattet. Samarbeid med Levanger vgs. Vedtaket er ikke påklaget.

 

    PS 32/19 Revisors rapport vedrørende forvaltningsrevisjon knyttet til rådmannens internkontroll

1. Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå og forbedre internkontrollen innenfor Helse og velferd i samsvar med revisors anbefalinger. Kommunestyret anser følgende punkter som særskilt viktige:

 • Klargjøring av den administrative delegasjonsrekken.
 • Sikre grunnleggende opplæring av ledere og øvrige ansatte.
 • Brukernes rettigheter må inngå som element i risiko- og sårbarhetsanalysene (ROS analyser).
 • Gjennomføre analyser for å avdekke hvilke kontrollhandlinger som bør settes i verk for å påse lov og regeletterlevelse innen helse og velferdsområde.
 • Sikre tillit til avviksoppfølgingen og likt syn på informasjons- og kunnskapsdeling i organisasjonen.
 • Sikre at de operasjonaliserte mål og den faktiske rapportering henger sammen.

 
2.   Kommunestyret ber rådmannen vurdere hvorvidt rapporten har overføringsverdi til andre virksomhetsområder.

3.   Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en egen sak om oppfølgingen av rapporten i løpet av første halvår 2020.

4.   Rådmannen skal kvartalsvis rapportere avvik og forslag til tiltak til driftskomiteen.

 

 

Publisert: 12.05.2015 14:49 Sist endret: 29.05.2020 14:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051