Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Politiske vedtak for oppfølging av vedtatte forslag i forbindelse med interpellasjoner og spørsmål samt andre verbalforslag vedtatt i kommunestyret

 
Sak 

Status 

Forventa 
avsluttet 

2020  

FO 29/20 Interpellasjon fra Einar Dahlum (R) - Mobbing i skolen 

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak som viser hvordan skolen har tatt tak i problemene med mobbing og at kommunestyret blir gitt en orientering om dette i neste møte. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak der man utreder behovet og funksjonen et mobbeombud kan ha, og der kommunestyret kan gå inn for å vedta eget mobbeombud i Levanger kommune. 

Det blir orientering og politisk sak i kommunestyremøtet 23. september 

 

FO 27/20 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Koronakrisen tydeliggjør behovet for realiserbare investeringsprosjekter 

Levanger kommune vil ta initiativ opp mot stat (Bane NOR, regjering, storting) og fylke for å få realisert planfritt kryss på Skogn. 

Møte avholdt med Trøndelag fylkeskommune. Det vil bli arbeidet med saken inn i Innherredsbyen og i kommunedelplan for Skogn sentrum. 

 

FO 26/20 Interpellasjon fra Stig O. Sommervoll (AP) - Industriens vilkår 

Levanger kommunestyre anmoder sterkt om at regjeringa gjennom økonomisk tiltakspakker bidrar til å sikre kompetansen og sysselsetting ved industrimiljøet i Verdal. Levanger kommunestyre stiller seg bak aksjonen for å bevare et fortsatt sterkt industrimiljø på Verdal, og forlanger en snarlig statlig tiltakspakke som sikrer sysselsettinga. 

Stortinget vedtok tiltakspakke 11. Juni 2020. 

 

FO 25/20 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) – beredskap 

  • Kommunestyret bed kommunedirektøren fremme egen sak om hvordan samhandlingen mellom kommunen og beredskapsorganisasjonene kan forbedres. 

  • Kommunen skal ved kjøp av relevante tjenester sjekke om dette tilbudet kan tilbys av ideelle organisasjoner i Levanger. 

Beredskapsplanen revideres første halvår 2021. 

 

FO 24/20 Interpellasjon fra Janne K. J. Larsen (FRP) - skjenketider i Levanger 

Sak om skjenketider avgjøres av formannskapet, jf Levanger kommunes delegeringsreglement, vedtatt 16.10.19.  På bakgrunn av at nye dokumenter av betydning for saken ble fremlagt for formannskapet 1.april 2020, behandles sak om skjenketider på nytt av samme organ. 

PS 65/2020 

 

 

FO 23/20 Interpellasjon fra Janne K. J. Larsen (FRP) – sykkelløype 

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede mulighetene for å få anlagt en enkel terrengsykkelløype i Levanger.  I forbindelse med vurdering av kostnad og finansiering utredes eventuell mulig medvirkning fra frivillighet og næringsliv. Under arbeidet med utforming av løype skal det gjennomføres dialog med representanter fra aktuell(e) brukergruppe(r). Saken sendes tilbake til politisk behandling så snart som mulig. 

Teknisk enhet har fått ansvar for å gå i dialog med aktuelle brukergrupper. 

 

FO 22/20 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - opprop "Evakuer barna fra Moria" 

  1. Levanger kommune støtter støtter oppropet ‘Evakuer barna fra Moria’ 

  1. Levanger kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige og andre sårbare fra flyktningeleirene. 

  1. Levanger kommune krever at Norge skal være en pådriver til at menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningleirer, og at grunnleggende behov blir dekket. 

Opprop oversendt regjeringen. 

 

FO 20/20 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Omstilling innen pleie og omsorg 

  1. Kommunestyret ber kontrollutvalget etterprøve om de økonomiske forutsetningene for strukturendringene innenfor pleie -og omsorg i 2014 er oppfylt. Kontrollutvalget vurderer om og i eventuelt hvilken grad revisor skal bistå i arbeidet. 

  1. Med utgangspunkt i talleksemplene som framkommer i interpellasjonen overfor, ber kommunestyret spesielt om at kontrollutvalget foretar en analyse av kostnadene knyttet til enhetspris på institusjonsplasser i Levanger kommune. 

Anmodning sendt til kontrollutvalget 05.05.20 

 

Kommunedirektøren setter i gang alle nødvendige tiltak for å fylle lærernormen i alle skoler i Levanger kommune snarest og senest før første skoledag i august 2020.  

Lærernormen vil bli prioritert fra høsten, men det må dekkes innen de økonomiske rammene som ligger der. Kan bli nødvendig å overføre ressurser mellom enheter. 

 

Kommunale flyreiser tas med i Levanger kommunens klimaregnskap og klimabudsjett. 

Iverksettes i første klimaregnskap og mål/budsjett settes i kommunedelplan klima, miljø og energi samt budsjett 2021 

 

Kommunestyret ber Kommunedirektøren legge fram forslag på sammensetning og mandat for samarbeidsorgan med representanter for Nord universitet, Studentrådet, administrasjonen og politikere, som får i oppdrag å foreslå strategi og tiltak for utviklingen av Campus Røstad 

Det legges fram sak til formannskapet om samarbeidsorgan 20. mai. 

 

Nord Universitet og Statsbygg inviterer kommunen inn i strategiarbeidet for Campus Røstad. 

 

Det oppnevnes en egen kontaktperson i kommunen som har særskilt ansvar for oppfølging av studentene i samarbeid med studentorganisasjonen. 

Kontaktpersonen starter snarest med å invitere til etablering av et forum med representanter fra studentorganisasjoner, leder i næringsforumet og frivilligkoordinatoren i kommunen. Målet til forumet skal være å bidra til tettere samspill mellom universitetene/studentene og øvrige samfunnsaktører, for å gjøre byen enda mer attraktiv for studentene, og bygge opp under Levanger som universitetsby. 

Administrativ kontaktperson er næringssjef Håkon Okkenhaug. Det ble lagt fram egen sak til formannskapet om kommunale representanter i samarbeidsforum 20. Mai. Ordføreren ble valgt 

 

 

FO 8/20 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - jordbruk Kommunedirektøren vurderer konkret fra år til år om kommunen skal levere en uttalelse til jordbruksforhandlingene. Hvis næringa lokalt ber om det, skal slik uttalelse gis.  

Vurderes første gang våren 2021. 

 

Publisert: 12.05.2015 14:49 Sist endret: 11.08.2020 07:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051