Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.09.11 - sak 42/11 - Utbyggingsavtale Handballvegen 11

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2011/5085
Geir Tore Persøy - klikk for personkort
Saksordfører: Geir Tore Persøy, FRP
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 15.06.11 41/11
Plan- og utviklingskomiteen 24.08.11 48/11
Kommunestyret 28.09.11 42/11

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 24.08.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Handballvegen 11” godkjennes. 

Til toppen av siden    

Rådmannens forslag til innstilling:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Handballvegen 11” godkjennes.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger vedtok i møte den 15. juni 2011, sak 41/11, at utbyggingsavtale for ”Handballvegen 11” legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. Berørte parter ble tilskrevet med brev av 21.06.11 og offentlig ettersyn ble kunngjort den 25.06.11. Høringsfristen var satt til 23.07.11.
Det er ikke mottatt høringsuttalelser.

Utbyggingsavtalen er mellom Kjølen og Nydal Bygg AS og Levanger kommune, og avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i forslag til reguleringsplan for Handballvegen 11, som lå ute til offentlig ettersyn i mars/april 2011, samt bygging av fortau langs kommunevegen fra Håndballvegen/Holanvegen til Holanvegen/Åsvegen (se kartvedlegg). Reguleringsplan med tilhørende utbyggingsavtale sluttbehandles parallelt.

Vedlegg:

 1. Kartvedlegg fortau PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Tidligere hjemlet plan- og bygningslovens Kap. XI-A Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f (1985) bruk av utbyggingsavtaler. I sak 53/06 fattet kommunestyret vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som herav følger.

Kapittel 17 Utbyggingsavtaler i gjeldende plan- og bygningslov synes forholdsvis lite endret ift. overnevnte. § 1.2 i bestemmelser til kommuneplanens arealdel, vedtatt 13.04.11, sak 18/11, hjemler også bruk av utbyggingsavtaler.
Overnevnte er lagt til grunn for å opprette utbyggingsavtale som følger nedenfor:

---------------------------------------------------

UTBYGGINGSAVTALE
vedrørende
HÅNDBALLVEGEN 11
Mellom utbyggeren
Kjølen og Nydal bygg
Adresse:,    Remyra, 7620 Skogn 
org nr: 979663889   , heretter kalt utbygger, og
Levanger kommune, heretter kalt Kommunen, er det i dag inngått slik avtale:

I. Formål
1. Denne avtale regulerer med endelig virkning betingelsene for at utbygging av Håndballvegen 11 kan skje.

2. Avtalen er hjemlet i plan- og bygningsloven Kap. 17 Utbyggingsavtaler §§ 17-2 til 17-7 og kommunens prinsipielle vedtak om bruk av utbyggingsavtaler, k.sak 53/06 samt § 1.2 i bestemmelser til kommuneplanens arealdel, vedtatt 13.04.11, k.sak 18/11.

3. Avtalen skal sikre at området omfattet av reguleringsplanen for Handballvegen 11  blir utbygd iht. plan og bestemmelser tilknyttet denne.

II. Avtalens omfang
Avtalen omfatter gjennomføring av tiltak som sikrer:

 • Trafikksikkerhet
 • Godt oppvekst- og bomiljø
 • Opparbeiding av areal for uteopphold og leik.
 • Infrastruktur/hovedanlegg
 • Overdragelse av offentlige areal og anlegg
 • Plan for etterfølgende vedlikeholdsplikt


III: Utbyggers forpliktelser
A. Trafikksikkerhet
Anleggstrafikk på eksisterende veger i boligfeltet må begrenses til et minimum. Trafikksikkerheten skal ivaretas - også for gående og syklende.

B. Areal for uteopphold og leik
Området regulert til Felles leikeplass skal bekostes - og være opparbeidet av utbygger før innflytting.

C. Hovedanlegg – eksterne veger
1. Utbygger anlegger fortau langs kommunevegen fra X Håndballvegen/Holanvegen til X Holanvegen/Åsvegen. Asfalteres i 2,0 meters bredde med asfalttykkelse 4,0 cm.

D Hovedanlegg – veger
Utbyggingen omfatter bare interne veger som ikke berøres av utbyggingsavtalen, med unntak av fortau som anlegges som nevnt i kap. III – c. Fortau på anlegges på en side som vist i vedlagte kartutsnitt.

E. Hovedanlegg- vann, avløp
1. Utbyggingen berører ikke offentlige ledningsnett. Stikk er tidligere utlagt fra Holanvegen og som benyttes.

F. Sikring
Utbygger skal besørge og bekoste utarbeidelse av nødvendig faglig dokumentasjon på at planlagte tiltak ikke vil øke faren for skred hverken i eller utenfor planområdet (masseforflytning, gravearbeider, endret avrenning av overflatevann etc. skal tas med i betraktningen) og at planlagte bygninger har tilstrekkelig sikkerhet mot skred og flom.

IV. Fremtidig ansvar for anlegg og arealer
A. Generelt for offentlige anlegg
For fremtidig ansvar for anlegg gjelder Plan og bygningsloven Kap. 18, 27 og 28.
Spesielt §§ 18-1, 18-2, 27-1, 27-2 og 27-4 hvis annet ikke fremgår av denne avtale.
Det skal føres protokoll fra overtakelsesforretning

B. Hovedanlegg – veger
Tidligere omtalte fortau overtas til kommunal drift og vedlikehold.
Kommunen overtar ikke andre veger til drift og vedlikehold enn de som er regulert til offentlig område.

C. Hovedanlegg – vann og avløp
Planen berører ikke offentlige vann- og avløpsledninger.

D. Fellesanlegg/ fellesområder
Ansvar for drift og vedlikehold:

 1. Utbygger skal sikre at det opprettes et organ som tar ansvar for framtidig drift og vedlikehold av fellesanlegg/ fellesområder iht. reguleringsplanen og denne avtale.
 2. Alle framtidige eiere, skal være forpliktet til å være medlem og skal være forpliktet til  å være økonomisk ansvarlig for framtidig drift og vedlikehold av fellesanleggene/ fellesområdene.


V. Kommunens forpliktelser
Kommunen overtar de offentlige anlegg for framtidig drift og vedlikehold straks disse er ferdigstilt og godkjent iht. denne avtales Kap. IV A, B og C

VI. Videresalg
Hvis Utbygger selger hele eller deler av sitt areal som omfattes av reguleringsplan  Handballvegen 11, skal utbygger påse at denne utbyggingsavtale blir tiltransportert ny eier.

Levanger ...........................   2011 

Levanger kommune
Robert Svarva
Ordfører

Kjølen og Nydal Bygg AS
Utbygger

------------------------------------------------

Vurdering:
§ 17-3 i plan- og bygningsloven sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:
§ 17-3. Avtalens innhold

 • En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan. 
 • Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris. 
 • Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen. 
 • Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.


Bestemmelser til kommuneplanens arealdel sier følgende:
1.2 Utbyggingsavtale (§ 11-9, nr. 2).
1.2.1 Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele kommunen. Utbyggingsavtale skal inngås før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med tilhørende bestemmelser også forutsetter andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.
1.2.2 Utbyggingsavtale kan også inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming.

Utbyggingsavtalen ligger innenfor rammene i høringsversjonen av forslag til reguleringsplan for Handballvegen 11 (som var ute til offentlig ettersyn mars/april 2011) samt vurderinger i sakspapir, og er vurdert til å følge opp intensjonene i den aktuelle planen samt vurderinger i tilhørende sakspapir. Omfang og innhold i utbyggingsavtalen sikrer en rasjonell og forsvarlig utbygging av planområdet med nødvendig infrastruktur.
Rådmannen tilrår at det innstilles på at foreliggende utbyggingsavtale godkjennes. 

Til toppen av siden  

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Handballvegen 11” legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.  

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til vedtak:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Handballvegen 11” legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Vedlegg:

 1. Kartvedlegg fortau PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Tidligere hjemlet plan- og bygningslovens Kap. XI-A Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f (1985) bruk av utbyggingsavtaler. I sak 53/06 fattet kommunestyret vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som herav følger.

Kapittel 17 Utbyggingsavtaler i gjeldende plan- og bygningslov synes forholdsvis lite endret ift. overnevnte. § 1.2 i bestemmelser til kommuneplanens arealdel, vedtatt 13.04.11, sak 18/11, hjemler også bruk av utbyggingsavtaler.

Overnevnte er lagt til grunn for å opprette utbyggingsavtale som følger nedenfor:

---------------------------------------------

UTBYGGINGSAVTALE
vedrørende
HÅNDBALLVEGEN 11
Mellom utbyggeren
Kjølen og Nydal bygg
Adresse: Remyra, 7620 Skogn 
org nr: 979663889, heretter kalt utbygger, og
Levanger kommune, heretter kalt Kommunen, er det i dag inngått slik avtale:

I. Formål
1. Denne avtale regulerer med endelig virkning betingelsene for at utbygging av Håndballvegen 11 kan skje.

2. Avtalen er hjemlet i plan- og bygningsloven Kap. 17 Utbyggingsavtaler §§ 17-2 til 17-7 og kommunens prinsipielle vedtak om bruk av utbyggingsavtaler, k.sak 53/06 samt § 1.2 i bestemmelser til kommuneplanens arealdel, vedtatt 13.04.11, k.sak 18/11.

3. Avtalen skal sikre at området omfattet av reguleringsplanen for Handballvegen 11  blir utbygd iht. plan og bestemmelser tilknyttet denne.

II. Avtalens omfang
Avtalen omfatter gjennomføring av tiltak som sikrer:
- Trafikksikkerhet
- Godt oppvekst- og bomiljø
- Opparbeiding av areal for uteopphold og leik.
- Infrastruktur/hovedanlegg
- Overdragelse av offentlige areal og anlegg
- Plan for etterfølgende vedlikeholdsplikt

III: Utbyggers forpliktelser
A. Trafikksikkerhet
Anleggstrafikk på eksisterende veger i boligfeltet må begrenses til et minimum. Trafikksikkerheten skal ivaretas - også for gående og syklende.

B. Areal for uteopphold og leik
Området regulert til Felles leikeplass skal bekostes - og være opparbeidet av utbygger før innflytting.

C. Hovedanlegg – eksterne veger
1. Utbygger anlegger fortau langs kommunevegen fra X Håndballvegen/Holanvegen til X Holanvegen/Åsvegen. Asfalteres i 2,0 meters bredde med asfalttykkelse 4,0 cm.

D Hovedanlegg – veger
Utbyggingen omfatter bare interne veger som ikke berøres av utbyggingsavtalen, med unntak av fortau som anlegges som nevnt i kap. III – c. Fortau på anlegges på en side som vist i vedlagte kartutsnitt.

E. Hovedanlegg- vann, avløp
1. Utbyggingen berører ikke offentlige ledningsnett. Stikk er tidligere utlagt fra Holanvegen og som benyttes.

F. Sikring
Utbygger skal besørge og bekoste utarbeidelse av nødvendig faglig dokumentasjon på at planlagte tiltak ikke vil øke faren for skred hverken i eller utenfor planområdet (masseforflytning, gravearbeider, endret avrenning av overflatevann etc. skal tas med i betraktningen) og at planlagte bygninger har tilstrekkelig sikkerhet mot skred og flom.

IV. Fremtidig ansvar for anlegg og arealer
A. Generelt for offentlige anlegg
For fremtidig ansvar for anlegg gjelder Plan og bygningsloven Kap. 18, 27 og 28.
Spesielt §§ 18-1, 18-2, 27-1, 27-2 og 27-4 hvis annet ikke fremgår av denne avtale.
Det skal føres protokoll fra overtakelsesforretning

B. Hovedanlegg – veger
Tidligere omtalte fortau overtas til kommunal drift og vedlikehold.
Kommunen overtar ikke andre veger til drift og vedlikehold enn de som er regulert til offentlig område.

C. Hovedanlegg – vann og avløp
Planen berører ikke offentlige vann- og avløpsledninger.

D. Fellesanlegg/ fellesområder
Ansvar for drift og vedlikehold:
1. Utbygger skal sikre at det opprettes et organ som tar ansvar for framtidig drift og vedlikehold av fellesanlegg/ fellesområder iht. reguleringsplanen og denne avtale.
2. Alle framtidige eiere, skal være forpliktet til å være medlem og skal være forpliktet til  å være økonomisk ansvarlig for framtidig drift og vedlikehold av fellesanleggene/ fellesområdene.

V. Kommunens forpliktelser
Kommunen overtar de offentlige anlegg for framtidig drift og vedlikehold straks disse er ferdigstilt og godkjent iht. denne avtales Kap. IV A, B og C

VI. Videresalg
Hvis Utbygger selger hele eller deler av sitt areal som omfattes av reguleringsplan  Handballvegen 11, skal utbygger påse at denne utbyggingsavtale blir tiltransportert ny eier.

Levanger ...........................   2011 

Levanger kommune Kjølen og Nydal Bygg AS
------------------------------------------------
Robert Svarva
Ordfører 

------------------------------------------------
Utbygger

---------------------------------------------------------------------

Vurdering:
§ 17-3 i plan- og bygningsloven sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:
§ 17-3. Avtalens innhold
En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.
Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.
Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.
Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel sier følgende:
1.2 Utbyggingsavtale (§ 11-9, nr. 2).
1.2.1 Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele kommunen. Utbyggingsavtale skal inngås før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med tilhørende bestemmelser også forutsetter andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.
1.2.2 Utbyggingsavtale kan også inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming.

Utbyggingsavtalen ligger innenfor rammene i høringsversjonen av forslag til reguleringsplan for Handballvegen 11 (som var ute til offentlig ettersyn mars/april 2011) samt vurderinger i sakspapir, og er vurdert til å følge opp intensjonene i den aktuelle planen samt vurderinger i tilhørende sakspapir. Omfang og innhold i utbyggingsavtalen sikrer en rasjonell og forsvarlig utbygging av planområdet med nødvendig infrastruktur.

Før sluttbehandling av reguleringsplan og utbyggingsavtale bør det i planen vurderes gitt en rekkefølgebestemmelse ift. gjennomføring av avtalens punkt III C 1 (fortau).

Videre heter det i plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd at dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 17-3 andre eller tredje ledd, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.
Den framlagte avtalen bygger på kompetansen i tredje ledd, og det anbefales derfor at foreliggende utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 28.09.2011 21:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051