Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.09.11 - sak 40/11 - Reguleringsplan E6, Gråmyra - endring

Åge Isaksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Åge Isaksen
Arkivsaknr: 2008/10895 - /L12
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 24.08.11 48/11
Kommunestyret 28.09.11 40/11

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 24.08.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 jfr. § 12-14 vedtas endring av reguleringsplan E6, Gråmyra, sist rev. 16.08.2011.

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 jfr. § 12-14 vedtas endring av reguleringsplan E6, Gråmyra, sist rev. 16.08.2011.

Vedlegg:
Legges fram i møtet:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
6 stk uttalelser,
Søknad om reguleringsendring fra Coop Inn-Trøndelag, dat. 04.05.2011,
Kommunestyresak nr. 48/09,

Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Reguleringsplan for E6, Gråmyra ble vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den 02.09.2009, sak nr. 48/09. Hensikten med denne planen var i hovedsak knyttet opp mot tiltak for bedring av trafikksikkerheten i området, da dette er en av fylkets mest ulykkesbelastede vegstrekninger. Planen tilrettelegger for bygging av rundkjøring i kryss med fv. 119, samt omfattende avkjørselssanering til eksisterende næringsvirksomhet i området.

Næringsarealene på nordsiden av E6 som inngår i planen, får ny samleveg fra fv. 119. Midt inne i dette næringsarealet like vest for YX-stasjonen er det innregulert en boligeiendom gnr.19 bnr. 37. Denne boligeiendommen er nå innløst av Coop Inn-Trøndelag som ønsker å bruke eiendommen for utvikling av næringsvirksomheten i området. Det planlegges bygd ny bensinstasjon vest for boligeiendommen, og arealet fra boligeiendommen vil være aktuelt å se i sammenheng med denne utvikling. Det er derfor bedt om en reguleringsendring av denne eiendommen fra boligformål til forretnings-/industriformål.

Utsnitt av eksisterende reguleringsplan, vedtatt 02.09.2009 
Utsnitt av eksisterende reguleringsplan, vedtatt 02.09.2009.

Planforslaget.
Trønder-plan har på vegne av Coop Inn-Trøndelag utarbeidet planendringen som er dat. 12.04.2011. Planen viser nå den tidligere boligeiendommen 19/37 med formålet forretning/industri på 3,2 dekar. I tillegg har også planendringen med området vest for boligeiendommen som også er innløst av Coop Inn-Trøndelag. Dette området på 10,6 dekar har formål som er i samsvar med vedtatt regulering og innebærer således ingen endring, men er tatt med for å vise sammenhengen.

Med hjemmel i delegert myndighet har plan- og byggesakssjefen i sak nr. 271/11 vedtatt å legge fram forslag om reguleringsendring for høring og offentlig ettersyn. Bensinstasjon/vegserviceanlegg er et eget reguleringsformål og i forbindelse med høringen ble det derfor påpekt at når området skal brukes til dette formålet, bør dette også inngå i endringsforslaget. Det ble derfor laget en ny sak om dette som ble ettersendt til høringsinstansene (se utsnitt nedenfor).
 
Tilleggsendringer om bensinstasjon/vegserviceanlegg;  høringsforslag område vest for rød strek, utvidet til grønn strek etter høring.
Tilleggsendringer om bensinstasjon/vegserviceanlegg;  høringsforslag område vest for rød strek, utvidet til grønn strek etter høring.

Høring.
I forbindelse med høringen har det innkommet følgende uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:

Statens vegvesen, dat. 16.05.2011.
Har ingen innvendinger til foreslått omregulering fra boligformål til forretnings-/industriformål. Mener dette er fornuftig av hensyn til støy og miljø.

Nord-Trøndelag fylkeskommune, dat. 23.05 og 15.06.2011.
Har i utgangspunktet ingen merknader til omregulering fra boligformål til forretnings-/industriformål. Er også enig i at arealet som skal brukes til bensinstasjon/ vegserviceanlegg gis rett formålsbenevnelse i samsvar med nye tegneregler. Det er søkt om dispensasjon i tilknytning til byggesaken, og her er arealet som tenkes brukt til bensinstasjon/vegserviceanlegg vist en del større enn det planendringen omfatter. Planendringen bør derfor gjennomføres slik at den omfatter hele det arealet som er aktuell for bensinstasjon/vegserviceanlegg.

Kommentar.
Endringen blir utvidet til å omfatte hele det aktuelle arealet, jfr. uttalelse fra Coop Inn-Trøndelag nedenfor.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, dat. 22.06 og 30.06.2011.
Forutsetter at det foretas en vurdering om reguleringsendringen vil få konsekvenser for aktuelle samfunnssikkerhetsforhold, og at det i tilfelle utføres en ROS-analyse. Ellers ingen merknader til foreslått reguleringsendring.

Kommentar.
I forbindelse med behandling av opprinnelige plan har Statens vegvesen kommentert at det er gjennomført grunnundersøkelser i området tidligere. I forbindelse med det aktuelle tiltaket vil Statens Vegvesen også supplere med nye grunnundersøkelser, og foreta en vurdering av grunnforholdene som vil foreligge før anleggsarbeider igangsettes.
I forbindelse med byggesaken vil det også av tiltakshaver for bensinstasjonen bli innhentet nødvendige tillatelser i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven.

Coop Inn-Trøndelag, dat. 24.06.2011.
Coop har søkt om bygging av ny bensinstasjon vest for boligeiendommen 19/37 som det opprinnelig var foreslått omregulert til forretning/industri. Planene til Coop inneholder også oppstillings-/hvileplass for langtransport, og det er derfor ønskelig at dette området også innlemmes i det som reguleres til bensinstasjon/vegserviceanlegg. Dette betyr at formålsgrensen må flyttes øst for boligeiendommen 19/37 og noe inn på område for eksisterende YX-stasjon.

Kommentar.
Denne utvidelse østover synes uproblematisk å innlemme i det som nå foreslås omregulert til bensinstasjon/vegserviceanlegg. Avkjørsel til området blir dessuten noe revidert, og dette må tas med i pågående planendring.

Endringer etter høring.
Plankart;

  • endres til formålet bensinstasjon/vegserviceanlegg som vist i saksframlegget,
  • ny adkomst til området innreguleres,


Planbestemmelser;

  • bensinstasjon/vegserviceanlegg tilføyes som nytt formål med bestemmelser om største tillatt BYA = 50 % og maksimal takhøyde er 9,5 m over ferdig planert terreng,
  • nødvendige endringer for å etterkomme krav i ny pbl. (2008).


Vurdering:
Den aktuelle boligeiendommen er innløst av Coop Inn-Trøndelag, og ønskes dermed brukt til annet formål enn bolig. Eiendommen ligger inneklemt i et regulert næringsområde nært inntil E 6, og vil som bolig bli påvirket av mye støy og annen forurensning fra trafikk og næringsaktivitet. Det synes derfor mer fornuftig at dette arealet opphører som boligformål, og reguleres til formål som kan bidra til en mer helhetlig næringsutvikling i området.

Når det nå er klart at arealet vest for eksisterende YX-stasjon skal brukes til ny bensinstasjon og vegserviceanlegg, vil det være riktig å gi dette område det formål som er i samsvar med plan- og bygningsloven.
Planendringen tilrås på dette grunnlag vedtatt.

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 21.10.2011 09:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051