Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 27.01.10 - sak 5/10 - Reguleringsplan for Mule industrihall - Levanger

Åge Isaksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Kristine Roaldsnes Ulvund - Åge Isaksen
Arkivsaknr: 2006/6206 - /1719/32/4 - 2009/4438 - /L12
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 10.06.09 56/09
Plan- og utviklingskomiteen 20.01.10 7/10
Kommunestyret 27.01.10 5/10

 

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.01.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Habilitet:
Geir Tore Persøy, FRP, ble av møtet enstemmig erklært habil.

Saksordfører:
Siv By, SP

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2, nr. 1 (PBL 1985) vedtas reguleringsplan for Mule industrihall, revidert 06.11.2009.  

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2, nr. 1 (PBL 1985) vedtas reguleringsplan for Mule industrihall, revidert 06.11.2009.

Vedlegg:

  1. Planbeskrivelse
  2. Plankart rev. 06.11.2009
  3. Planbestemmelser rev. 06.11.2009


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Planstyring as har på vegne av grunneier Trond Høilo utarbeidet reguleringsplan for Industrihall Mule på gnr 265, bnr 15, 27 i Levanger kommune. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av industrihall/lager på Mule.

Beskrivelse av planområdet
Planområdet ligger langs jernbane og E6 på Mule i Levanger kommune. Planområdet er i dag benyttet til næringsvirksomhet og omfatter bygninger som er forutsatt revet med tanke på nybygging. Det har vært brann i deler av den eksisterende bebyggelsen på tomta, og man ønsker å få ryddet opp og etablert nytt lokale for nærings¬virksomhet i området. Området ligger på eiendommen gnr. 265 bnr. 15,27 som eies av Trond Høilo.

Oversiktskart                                     

Figur 1: Planområdet er vist med rød sirkel.

Kommunalteknikk.
Vegadkomst er fra rv. 774 via plankryssing over jernbanen som er sikret med bomanlegg. Bygninger tilknyttes eksisterende kommunalt vann- og avløpsnett.

Planstatus.
Området er tidligere ikke regulert. I kommuneplanens arealdel er området disponert til LNF- område.

Planforslaget.
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av industrihall/lager på Mule, samt privat adkomst til det regulerte området og private områder vest for området. Planområdet dekker et areal på ca. 5,9 daa.

Naturgrunnlag.
Arealet rundt foreslått regulert område er ikke opparbeidet. Bak (mot nord) området er det bratt fjell med lauvskog. I deler av området som pr i dag ikke er utbygd er det fjell. Det har i tidligere tid foregått kalksteinuttak i området.

Kulturminner.
Det er ikke påvist registrert kulturminner i området.

Støy.
Området har en beliggenhet som medfører at det blir en god del trafikkstøy fra både veg og jernbane. Dette medfører at virksomheten i området må tilpasses denne problematikken. Det er tatt inn bestemmelser i reguleringsplanen som gir føringer for type virksomhet som kan etableres.

Beredskapsmessige vurderinger.
Tiltakshaver har vurdert planen opp mot Fylkesmannens sjekkliste for vurdering av sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn, uten merknader.
Planprosess
Tiltakshaver varslet oppstart av reguleringsarbeider den 25.02.09 i Levangeravisa og Trønder-Avisa. Berørte parter og sektormyndigheter ble tilskrevet ved brev datert 03.02.09.

Medvirkning.
Følgende merknader er mottatt fra sektormyndigheter / berørte parter:

Fylkesmannen.
Ber om støyvurdering i hht. retningslinje for behandling av støy i reguleringsplaner T-1442, og en vurdering av samfunnssikkerhet/beredskap i henhold til Fylkesmannens sjekkliste.

Kommentar.
I reguleringsbestemmelsene er det inntatt bestemmelser om at støynivå fra tekniske installasjoner i regulær virksomhet ikke skal overstige de krav som stilles i Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442. Det tillattes ikke etablert virksomhet som er ømfintlig for støy, uten at nødvendige støytiltak blir gjennomført.

Fylkeskommunen.
Minner om meldeplikt med tanke på eventuelle funn av fredede kulturminner.

Kommentar.
Tatt inn i bestemmelsene til reguleringsplanen.

Jernbaneverket.
Skeptisk til mer trafikk over planovergangen. Varsler en eventuell innsigelse fra Jernbaneverket.

Kommentar.
I reguleringsbestemmelsene er det fastsatt at det ikke tillates virksomhet i området som medfører betydelig trafikkøkning i forhold til dagens situasjon.

Høring.
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune vedtok i møte den 10.06.2009, sak 56/09, at forslag til reguleringsplan for Mule industrihall legges fram for høring og offentlig ettersyn. Nedenfor følger sammendrag av innkomne uttalelser med våre kommentarer.

1. Sametinget, dat. 22.06.09
Sametingets vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold tilsier at det ikke er fare for at tiltaket vil komme i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til planforslaget.

Dersom det under arbeid i marken skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i omradet, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. Sametinget minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kml. § 4 annet ledd.

Kommentar.
Det er gitt bestemmelse om kulturminner, og tiltakshaver må følge opp melde- og varslingsplikten etter kulturminneloven.

2. Nord-Trøndelag fylkeskommune, 30.06.09.
Fylkeskommunen viser til tidligere uttalelse i brev av 23.03.09 ved igangsetting av reguleringsarbeidet. En begrensende og klar ulempe med området er en vanskelig adkomst, enten via den lengre private adkomstvegen eller ved en innregulert kryssing av jernbanelinjen. Ingen av disse, og særlig kryssing av jernbanelinjen i plan, anses som en heldig løsning. Fylkeskommunen er derfor i sterk tvil om området fortsatt bør brukes til industri- /lagervirksomhet.
Det er ikke påvist freda kulturminner i området. Likevel kan det fortsatt ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende markoverflate, og det minnes derfor om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2.

Kommentar.
I bestemmelsene er det sagt at det ikke skal tillates virksomhet som medfører betydelig trafikkøkning i forhold til dagens situasjon.
Det er gitt bestemmelse om kulturminner, og tiltakshaver må følge opp melde- og varslingsplikten etter kulturminneloven.

3. Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, dat. 30.06.09.
Ingen merknader.

4. NTE-nett, dat. 08.07.09.
Ingen merknader til planforslaget, men ber tiltakshaver ta kontakt for videre avtale om strømtilførsel og ytterligere planlegging av denne dersom det er ønskelig.

Kommentar.
Tiltakshaver må følge opp dette.

5. Jernbaneverket, dat. 14.07.09.
Jernbaneverket er meget skeptisk til økt trafikk over planovergangen, som er tenkt brukt som atkomst til området. Planovergangen ligger i en kurve på jernbanesporet som gjør sikten redusert. Videre går atkomstveien nært og parallelt med sporet slik at det blir en lite oversiktlig kryssing av sporet. Disse forhold gjør at det er svært lite ønskelig med økt trafikk over planovergangen.
Det er foreslått en utnyttelse av tomtearealet (BYA) på 40 % noe som tilsier en vesentlig økning av bygningsmassen enn dagens bygg. Dette indikerer økt virksomhet og økt trafikk. I bestemmelsenes pkt. 2.6 er det tatt inn en bestemmelse om at det ikke skal tillates virksomhet som fører til betydelig trafikkøkning. Det er prisverdig at dette forholdet omtales, men kontroll og håndheving av en slik bestemmelse vil være vanskelig.
Jernbaneverket har innsigelse mot dagens løsning til adkomst over planovergangen.

Kommentar.
Med grunnlag i innsigelsen fra Jernbaneverket er det avholdt møte og befaring for om mulig å finne andre løsninger som kan tilfredsstille adkomstforholdene. Dette er nærmere belyst nedenfor under revidert forslag.

6. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, dat. 28.07.09.
Ingen merknader i forhold til regionale og nasjonale jordvernhensyn eller regionale og nasjonale miljøinteresser. Minner om at kommunen har et selvstendig ansvar for å ivareta lokale miljøhensyn i arealplanleggingen.
Bestemmelsene pkt. 2.5 fastsetter at det for regulert areal til industri/lager kreves minimum 1,0 parkeringsplass pr. 100 m2, uten at det er klargjort hva 100 m2 står for. Dette må klargjøres.

Kommentar.
Bestemmelsene vil bli endret slik at 1,0 parkeringsplass er pr. 100 m2 bebygd areal (BYA).

7. Danielsborg velforening og Nordtun grendehus, dat. 27.07.09.
Industriområdet ligger slik til at det er fritt innsyn fra boligområdet og grendehuset, og det bes derfor om at det stilles strenge krav til reguleringsplanen. Spesielt i forhold til utforming av bygninger, støy, utendørsområder og en generell estetisk vurdering av området. Området bør reguleres til næring og ikke industri/lager, maksimal mønehøyde på 14 meter blir for høyt, bygget må oppføres i trekonstruksjon for å få et mer likt utseende med nærliggende bebyggelse, det må settes forbud mot utendørslagring på området, parkering ved bruk av lysløypa og adkomst til lysbryter må avklares, virksomheten må ikke forårsake støyproblemer for bebyggelsen i nærheten.

Kommentar.
Planens bestemmelser regulerer mange av de påpekte forhold, blant annet skal det i forbindelse med søknad om tiltak framlegges situasjonsplan som viser bebyggelsens plassering og utforming, gesimshøyder, adkomstforhold, parkeringsløsning, opparbeidelse av utearealer og renovasjonsenhet. Disse forhold vil da bli nærmere vurdert. Støy er også omtalt i bestemmelsene. Tiltakshavers formål med planen er tilrettelegging for industri-/lagervirksomhet. Bygningen vil bli liggende kloss inntil fjellveggen som rager høyt over bygget, og bygget blir da lite dominerende i landskapet. Forhold omkring bruk av lysløypa vil være av privatrettslig avtale og reguleringsplanen tar ikke stilling til dette.

8. NVE, dat. 07.09.09.
Innherred er et område med mye kvikkleire. I følge kart og register er det ikke registrert kvikkleire ved lokaliteten og i følge konsulenten vil lageret fundamenteres på fjell. Med bakgrunn i den informasjon som foreligger om det foreslåtte tiltaket, er det ingen innvendinger til tiltaksrealisering.

Revidert planforslag.
Med grunnlag i dette ble det gjennomført befaring den 05.11.2009, der representanter fra Jernbaneverket, Statens vegvesen, tiltakshaver og kommunen deltok. Konklusjonen fra befaringen var at det gjøres endringer i planbestemmelsene slik at det defineres nærmere at formålet industri/lager skal forbeholdes foredlingsindustri og at det ikke tillates utsalg i tilknytning til virksomheten. Denne endring framkommer av pkt. 3.1.1 i bestemmelsene. I tillegg ble det avtalt å fjerne regulerte parkeringsfelt fra plankartet. Bestemmelsene i pkt. 2.5 er også endret, slik at parkeringskravet om 1 plass pr. 100 m2 knyttes til bebygd areal, noe som ble bemerket av fylkesmannen i forbindelse med høringen.

Revidert plankart og bestemmelser ble etter dette sendt på en ny begrenset høring, og det har innkommet uttalelser som følger nedenfor.

Jernbaneverket, dat. 12.11.09.
Bekrefter at tidligere innsigelse anses imøtekommet gjennom revidert planforslag, og at de da trekker sin innsigelse til planen.

Nord-Trøndelag fylkeskommune, dat. 12.11.09.
Viser til tidligere uttalelse og har ingen øvrige merknader til planforslaget.

Fylkesmannen i Nord- Trøndelag dat. 20.11.09.
Ingen merknader.

Vurdering:
Området som tidligere er eiet av Levanger næringsselskap er forfallent og framstår som lite estetisk tiltalende for naboskapet. En regulering som bidrar til aktivitet og oppussing av området, må derfor være en positiv løsning. På grunn av at adkomsten må krysse jernbanen, vil det være nødvendig å legge begrensninger på aktiviteten slik at trafikken til området blir av begrenset omfang. Dette synes oppnådd gjennom revidert planbestemmelser som setter forbud mot utsalg fra området.

Revisjon av planen har medført at Jernbaneverket trekker sin innsigelse, og planen kan da vedtas av kommunestyret med endelig virkning. 

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.06.2009

Habilitet:

Geir Tore Persøy, FRP, ba om vurdering av habilitet.

Møtet erklærte Persøy som inhabil, han fratrådte derfor under behandling av saken.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt (9 stemmer).

VEDTAK:

Forslag til reguleringsplan for industrihall Mule, datert 25.05.09, legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til reguleringsplan for industrihall Mule, datert 25.05.09, legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Bakgrunn for saken:

Planstyring as har på vegne av grunneier Trond Høilo utarbeidet reguleringsplan for Industrihall Mule på gnr 265, bnr 15, 27 i Levanger kommune. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av industrihall/lager på Mule. Det vises til vedleggene for utfyllende informasjon og bakgrunn for saken.

Vedlegg:

Reviderte bestemmelser for Industrihall Mule PDF
 
Reviderte planbeskrivelse for Industrihall Mule PDF
 
Plankart - reguleringsplan - industrihall på Mule - 1719/265/15,27 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Planbeskrivelse 25.05.09

Saksopplysninger:

Beskrivelse av planområdet

Planområdet ligger langs jernbane og E6 på Mule i Levanger kommune. Planområdet er i dag benyttet til næringsvirksomhet og omfatter bygninger som er forutsatt revet med tanke på nybygging. Det har vært brann i deler av den eksisterende bebyggelsen på tomta, og man ønsker å få ryddet opp og etablert nytt lokale for nærings­virksomhet i området. Området ligger på eiendommen gnr. 265 bnr. 15,27 som eies av Trond Høilo.

Kommunalteknikk

Veiadkomst er fra Rv 774 via plankryssing over jernbanen som er sikret med bomanlegg. Bygninger tilknyttes eksisterende kommunalt vann- og avløpsnett.

Oversiktskart

Figur 1: Planområdet er vist med rød sirkel.

Planstatus

Området er tidligere ikke regulert. I kommuneplanens arealdel er området disponert til LNF- område.

Planforslaget

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av industrihall/lager på Mule, samt privat adkomst til det regulerte området og private områder vest for området. Planområdet dekker et areal på ca. 5,9 daa.

Naturgrunnlag

Rundt området ellers er det ikke opparbeidet. Bak (mot nord) området er det bratt fjell med lauvskog. I deler av området som pr i dag ikke er utbygd er det i fjell.

Kulturminner

Det er ikke påvist registrert kulturminner i området.

Støy

Området har en beliggenhet som medfører at det blir en god del trafikkstøy fra både veg og jernbane. Dette medfører at virksomheten i området må tilpasses denne problematikken. Det er tatt inn bestemmelser i reguleringsplanen som gir føringer for type virksomhet som kan etableres.

Beredskapsmessige vurderinger

Tiltakshaver har vurdert planen opp mot Fylkesmannens sjekkliste for vurdering av sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn, uten merknader.

Planprosess

Tiltakshaver varslet oppstart av reguleringsarbeider den 25.02.09 i Levangeravisa og Trønder-Avisa. Berørte parter og sektormyndigheter ble tilskrevet ved brev datert 03.02.09.

Medvirkning

Følgende merknader er mottatt fra sektormyndigheter / berørte parter:

Fylkesmannen: Ber om støyvurdering i hht. retningslinje for behandling av støy i reguleringsplaner T-1442, og en vurdering av samfunnssikkerhet/beredskap i henhold til Fylkesmannens sjekkliste.

Kommentar

I reguleringsbestemmelsene er det inntatt bestemmelser om at støynivå fra tekniske installasjoner i regulær virksomhet ikke skal overstige de krav som stilles i Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442. Det tillattes ikke etablert virksomhet som er ømfintlig for støy, uten at nødvendige støytiltak blir gjennomført.

Fylkeskommunen: Minner om meldeplikt med tanke på eventuelle funn av fredede kulturminner.

Kommentar

Tatt inn i bestemmelsene til reguleringsplanen.

Jernbaneverket: Skeptisk til mer trafikk over planovergangen. Varsler en eventuell innsigelse fra Jernbaneverket.

Kommentar

I reguleringsbestemmelsene er det fastsatt at det ikke tillates virksomhet i området som medfører betydelig trafikkøkning i forhold til dagens situasjon.

Statens vegvesen: Ingen merknader.

Naboer: Ingen merknader.

Eldrerådet i Levanger: Ingen merknader.

Vurdering:

Planområdet er avsatt til LNF-område i kommuneplanens arealdel for Levanger. Det utarbeides derfor reguleringsplan for området.

Planområdet er på ca 5,9 daa.. Med en utnyttingsgrad på 40% BYA tilsier det et areal på ca. 2360 m2. I henhold til forskrift om konsekvensutredning § 3 skal reguleringsplaner for næringsbygg og lagerbygg som har et bruksareal på mer enn 5.000 m2 vurderes om de kan få vesentlige virkinger for miljø, naturressurser eller samfunn, jf. kriteriene i § 4. Reguleringsplanen for Mule Industrihall faller ikke inn under forskriftens § 3. Det kreves derfor ikke konsekvensutredning.

Planområdet grenser i nord-vest mot en bratt bergvegg og mot E6 og jernbanen i sør-øst.

Med bakgrunn i ovenstående anser Levanger kommune området som lite egnet til friluftsområde el. lign. bruk. Saken tilrås lagt ut til offentlig ettersyn.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 21.10.2011 09:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051