Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 27.01.10 - sak 4/10 - 1719/1/9 Utbyggingsavtale Hegglund

Kristine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kristine Karlsaune
Arkivsaknr: 2009/2559 - /L81
Saksordfører: Olav Strid, DNA
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 01.04.09 40/09
Plan- og utviklingskomiteen 20.01.10 6/10
Kommunestyret 27.01.10 4/10

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.01.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende Hegglund, gnr. 1 bnr. 9 (del av) godkjennes.

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende Hegglund, gnr. 1 bnr. 9 (del av) godkjennes.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune vedtok i møte den 01.04.09, sak 40/09, at: ”Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Hegglund, gnr 1 bnr 9 (del av)” legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.”

Offentlig ettersyn ble kunngjort den 04.04.09, og berørte parter ble tilskrevet med brev av 02.04.09. Høringsfristen var satt til 07.05.09.
Det er ikke mottatt uttalelser eller merknader.

Utbyggingsavtale og tilhørende reguleringsplan legges fram for sluttbehandling parallelt. Forslag til reguleringsplan er revidert noe siden avtalen ble behandlet første gang. På forespørsel til avtalepartene har Kommunalteknikk presisert at de ikke ser behov for å gjøre endringer i avtalen.

Vurdering/konklusjon:
Omfang og innhold i utbyggingsavtalen sikrer en rasjonell og forsvarlig utbygging av Hegglund med tilstøtende infrastruktur.

Da ny byggesaksdel til plan- og bygningsloven ennå ikke er trådt i kraft, er det ikke behov for å justere avtalens henvisninger til plan- og bygningsloven.  

Utbyggingsavtalen er vurdert til å følge opp intensjonene i foreliggende reguleringsplan, og tilrås godkjent.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 01.04.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Hegglund, gnr 1 bnr 9 (del av)” legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader  

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til vedtak:

Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Hegglund, gnr 1 bnr 9 (del av)” legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Forslag til reguleringsplan for Hegglund datert 19.12.08 m/bestemmelser revidert i hht. Plan- og utviklingskomiteens vedtak i sak 18/09 (første gangs behandling)

Saksopplysninger:

Plan- og bygningslovens Kap. XI A. Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f, hjemler bruk av utbyggingsavtaler. I sak 53/06 fattet kommunestyret vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som herav følger.

Dette er lagt til grunn for å opprette utbyggingsavtale som følger nedenfor:

-----------------------------------------------------------------

UTBYGGINGSAVTALE

vedrørende

HEGGLUND, GNR 1 BNR 9            (DEL AV)

Mellom utbyggeren: Saupset Utvikling AS

Adresse: c/o Profier AS , pb. 485, 1373 Asker

org nr: 989 466 879  heretter kalt utbygger, og Levanger kommune, heretter kalt Kommunen, er det i dag inngått slik avtale:

I.             Formål
1.        Denne avtale regulerer med endelig virkning betingelsene for at utbygging av Hegglund, gnr 1 bnr 9 (del av) kan skje.

2.        Avtalen er hjemlet i plan- og bygningsloven Kap. XI A Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f og kommunens prinsipielle vedtak om bruk av utbyggingsavtaler, k.sak 53/06.

3.        Avtalen skal sikre at området omfattet av reguleringsplanen for Hegglund, gnr 1 bnr 9 (del av) blir utbygd iht. plan og bestemmelser tilknyttet denne.

II.            Avtalens omfang
Avtalen omfatter gjennomføring av tiltak som sikrer:

-          Trafikksikkerhet

-          Godt oppvekst- og bomiljø

-          Opparbeiding av areal for uteopphold og leik.

-          Infrastruktur/hovedanlegg

-          Overdragelse av offentlige areal og anlegg

-          Plan for etterfølgende vedlikeholdsplikt

III:          Utbyggers forpliktelser
 

A.            Areal for uteopphold og leik

1.        Områder regulert til Felles lekeareal og Felles grøntanlegg skal bekostes og være opparbeidet av utbygger før boligene tas i bruk.

B.            Hovedanlegg - veger

Utbygger utarbeider tekniske planer og bekoster og opparbeider: 

1.        Forlengelse av fortau langs Nordsivegen og langs Hegglia i samsvar med – og så langt det er vist i reguleringsplanen.

2.        Utbedring av Hegglia i samsvar med – og så langt det er vist i reguleringsplanen

Krav til geometri, dimensjonering, materialer mm stilt i Statens Vegvesens ”Vegnormaler” skal oppfylles

C.            Hovedanlegg- vann, avløp

1.                   Utbygger utarbeider tekniske planer for vann og avløpsanlegg.

2.                   Utbygger bekoster og opparbeider ovennevnte kommunaltekniske anlegg iht. godkjente planer.

3.                   Anlegget ferdigstilles før innflytting skjer.

D.            Interne veg-, vann- og avløpsanlegg samt fellesanlegg

Alle interne veg-, vann- og avløpsanlegg samt andre fellesanlegg bygges ut etter planer godkjent av kommunen. Utbygger bærer alle kostnadene knyttet til slik opparbeidelse.

E.            Diverse bestemmelser

Bebyggelsen bør tilrettelegges for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder og for vannbåren oppvarming.

IV.          Fremtidig ansvar for anlegg og arealer
A.            Generelt for offentlige anlegg

For fremtidig ansvar for anlegg gjelder Plan og bygningsloven Kap. XII.

Byggetomta §§ 65-69, Spesielt §§ 67, 67 a hvis annet ikke fremgår av denne avtale.

Det skal føres protokoll fra overtakelsesforretning.

B.            Hovedanlegg – veger

Alle offentlige veganlegg iht. regulerte arealer overtas av Kommunen uten vederlag for framtidig drift og vedlikehold når Kommunen har gitt ferdigattest og garantitiden er utløpt. Garantitiden er 3 år jfr. NS 8406. Kommunen kan overta driftsansvar for anlegget i garantitiden.

C.            Hovedanlegg – vann og avløp

Alle ledninger som iht. godkjente planer er planlagt og dimensjonert som offentlig ledningsnett overtas av Kommunen uten vederlag for framtidig drift og vedlikehold når Kommunen har gitt ferdigattest og garantitiden er utløpt. Garantitiden er 3 år jfr. NS 8406.  Hvis ledninger blir liggende på privat grunn, skal rett til å ha ledningen liggende og foreta nødvendig vedlikehold sikres/tinglyses.

D.            Fellesanlegg/ fellesområder

Ansvar for drift og vedlikehold:

1.                   Utbygger skal sikre at det opprettes et organ som tar ansvar for framtidig drift og vedlikehold av fellesanlegg/ fellesområder iht. reguleringsplanen og denne avtale.

2.                   Alle framtidige eiere, skal være forpliktet til å være medlem og skal være forpliktet til å være økonomisk ansvarlig for framtidig drift og vedlikehold av fellesanleggene/ fellesområdene.

V.            Kommunens forpliktelser
Kommunen overtar de offentlige anlegg for framtidig drift og vedlikehold straks disse er ferdigstilt og godkjent iht. denne avtales Kap. IV B og C.

VI.          Videresalg
Hvis Utbygger selger hele eller deler av sitt areal som omfattes av reguleringsplan for  Hegglund, gnr 1 bnr 9 (del av), skal utbygger påse at denne utbyggingsavtale blir tiltransportert ny eier.

Levanger ...........................   2009  

Levanger kommune
 xxxx

------------------------------------------------

Robert Svarva

Ordfører 

------------------------------------------------

Utbygger

------------------------------------------

Vurdering:

§ 64b i plan – og bygningsloven sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:

”En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak”.

Utbyggingsavtalen ligger innenfor rammene lagt i forslag til reguleringsplan for Hegglund, datert 19.12.08 m/bestemmelser revidert i hht. Plan- og utviklingskomiteens vedtak i sak 18/09, og er vurdert til å følge opp intensjonene i den aktuelle planen.

Videre heter det blant annet i § 64c i plan – og bygningsloven at dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 64 b annet eller tredje ledd, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Den framlagte avtalen bygger på kompetansen i tredje ledd, og det anbefales derfor at foreliggende utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. 

 

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 27.01.2010 20:32
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051