Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 27.01.10 - sak 3/10 - Reguleringsplan Hegglund 1719/1/9

Kristine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kristine Karlsaune
Arkivsaknr: 2006/3588 - /L12
Saksordfører: Olav Strid, DNA
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 03.12.08 103/08
Plan- og utviklingskomiteen 11.02.09 18/09
Plan- og utviklingskomiteen 20.01.10 5/10
Kommunestyret 27.01.10 3/10

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.01.2010

Forslag i møte:
Ingen

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Reguleringsbestemmelsenes §§ 2.04 og 2.05 endres slik at dokumentasjoner vedrørende grunnforhold og støy skal foreligge ved ramme- eller ett-trinnssøknad.

Reguleringsplan m/bestemmelser for Hegglund, revidert 18.11.2009, og med endring som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Bebyggelsen bør tilrettelegges for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder og for vannbåren oppvarming. 

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:
Reguleringsbestemmelsenes §§ 2.04 og 2.05 endres slik at dokumentasjoner vedrørende grunnforhold og støy skal foreligge ved ramme- eller ett-trinnssøknad.

Reguleringsplan m/bestemmelser for Hegglund, revidert 18.11.2009, og med endring som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Bebyggelsen bør tilrettelegges for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder og for vannbåren oppvarming.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
En prosess med planendring av området sørvest for krysset Nordsivegen x Hegglia på Levangernesset, inntil Staupslia Hagesenter, har pågått siden 2006. Revidert forslag til reguleringsplan er utarbeidet av Make Arkitekter AS pva. Saupset Utvikling AS. Eksisterende veksthus forutsettes fjernet, og det legges til rette for boligbebyggelse med tilhørende garasje/carporter, boder, avfallshus og fellesområder. Det planlegges 7 boenheter. Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn før 01.07.09, og planen sluttbehandles etter PBL 1985.

Vedlegg:

  1. Planbeskrivelse revidert 18.11.09 PDF
  2. Reguleringsbestemmelser rev. 18.11.09 PDF
  3. Plankart revidert 18.11.09 PDF
  4. Illustrasjoner PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune vedtok i møte den 11.02.09, sak 18/09, at forslag til reguleringsplan for Hegglund legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2. Offentlig ettersyn ble kunngjort den 21.02.09, og berørte parter ble tilskrevet med brev av 19.02.09. Høringsfristen var satt til 24.03.09.

Følgende uttalelser er mottatt:
1   NTE Nett AS, 23.02.09 PDF
2   Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 13.03.09 PDF
3   Eldres Råd, 19.03.09 PDF
4   Advokathuset pva. Greta Kjøde, 23.03.09 PDF
5   Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 24.03.09 PDF
6   Make Arkitekter AS, 17.04.09 – kommentarer til uttalelse nr. 4 PDF

Før sluttbehandling ønsket forslagsstiller å vurdere en justering av planforslaget. Planforslag revidert 18.11.09, ble sendt på en begrenset høring med brev av 25.11.09. Høringsfristen var satt til 14.12.2009. Gjennom denne revisjonen var det også søkt å imøtekomme noen av høringsuttalelsene. Foruten naboer og div. offentlige instanser ble også følgende tilskrevet: Eldrerådet, Estetikkutvalget, Kommunalt råd for funksjonshemmede, Kommunalteknikk samt barnerepresentanten.

Følgende uttalelser er mottatt:
2B  Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 10.12.09 PDF
4B  Advokathuset pva. Greta Kjøde, 11.12.09 PDF
5B  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 14.12.09 PDF
6B  Make Arkitekter AS, 07.01.10 - kommentarer til uttalelse nr. 4B PDF

Revisjon av plandokumentene 18.11.09:
§ 2.05: Grunnforhold skal dokumenteres ved søknad om igangsettingstillatelse.
§ 3.05: Teksten boder/avfallshus er fjernet.
§ 6.02: Teksten privat vei/snuplass er fjernet.
Rutenett/koordinater er påført plankartet og tegnforklaringens målestav er justert i samsvar med angitt målestokk. Byggegrense mot gnr. 1/365 er justert og målsatt. Byggegrenser i områder som ikke kan bebygges er fjernet. Avkjørselspiler er fjernet ved Bygg A. Avkjørselspil er angitt i tegnforklaringen. Div. justering av tekst/plassering er foretatt. Bygg A er rotert. Sistnevnte medfører også justering av utomhusarealene, inkl. lekeplass og grøntanlegg, se før-/ettersituasjonen under.

Sammenstilling - klikk for større kart

Utbyggingsavtale
Forslag til utbyggingsavtale lå ute til offentlig ettersyn med høringsfrist 7. mai 2009. Denne legges fram for sluttbehandling parallelt med reguleringsplanen.

Vurdering:
Høringsuttalelsene er i det følgende delvis gjengitt og kommentert. Det er gitt en samlet kommentar til de som har avgitt høringsuttalelse både i fbm. offentlig ettersyn og den begrensede høringen.
 
1   NTE Nett AS, 23.02.09
Ingen merknader, men det må fremføres strømforsyning for nye boenheter. Ber utbygger ta kontakt for videre avtale om strømtilførsel og ytterligere planlegging av denne dersom dette er ønskelig.

Kommentar:
Uttalelsen tas til orientering og forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.

2   Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 13.03.09
Er tilfreds med at kommunen gjennom en prosess med tiltakshaver, og der barnerepresentanten er rådspurt, legger ut en plan der felles leike- og grøntareal er sikra og der prosjektet synes å ha fått en bedre helhetsløsning. Ingen planfaglige merknader. Kartgrunnlaget mangler rutenett/koordinater, dette må påføres før sluttbehandling.

Kulturminner
Gjennom søk i arkiv, askeladden.ra.no og vurdering av terrenget finner en at det ikke foreligger konflikt med automatisk freda kulturminner. Ingen innvendinger til planen, men det minnes om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet.

2B  Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 10.12.09
Anser de endringer som er gjort som forbedringer av prosjektet. Viser derfor til tidligere uttalelse og har ikke ytterligere merknader.

Samlet kommentar til fylkeskommunen:
Rutenett/koordinater er påført plankartet. Øvrige forhold forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.

3   Eldres Råd, 19.03.09
Ingen merknader.

4   Advokathuset pva. Greta Kjøde (eier av naboeiend. gnr. 1/365), 23.03.09
Bygg A bør trekkes nærmere Nordsivegen og barne-/lekeområdet bør legges inn mot Kjødes eiendom. Dette vil ivareta sikkerheten på en bedre måte (jfr. barne-representantens merknader), gi bygget en bedre utsikt (ikke direkte inn i drivhusene) og være en fordel for Kjødes eiendom mht. solforhold. Bygget er bredt og høyt og vil medføre betydelig skygge på hennes eiendom.

Kjøde reagerer på at garasjeanlegget legges kun 1 m fra hennes eiendom og ønsker at disse trekkes noe lenger bort fra grensa. Carporten er 26 m lang og blir meget dominerende mot naboeiendommen slik Kjøde ser det.

Gesims-/mønehøyde bør holdes innenfor grensene i reguleringsplan for Fv 119 Staupslia m/tilliggende områder og Nordsivegen fra hhv. 1976 og 1977 som vist til i sakspapirene fra kommunen. Maks gesimshøyde 6 meter.

4B  Advokathuset pva. Greta Kjøde, 11.12.09
Det vises til tidligere innsendte kommentarer og endret reguleringssøknad.
Kjøde er godt fornøyd med at bygg A er trukket bort fra hennes eiendom og at leke-området er lagt mot hennes eiendom. Imidlertid forstår hun ikke hvorfor huset (bygg A) nå er snudd. Det kunne etter hennes mening fortsatt ha stått den opprinnelige retning, men trukket nærmere Nordsiveien. Kjøde opplever det slik at hun blir mer utsatt for innsyn med den løsningen som nå er valgt. Det bes om en begrunnelse for at huset nå er snudd. Det er viktig at huset blir liggende 10,8 m fra Kjødes eiendomsgrense også om det snus.

Samlet kommentar til Advokathuset pva. Greta Kjøde:
Til Advokathusets første høringsuttalelse hadde forslagsstiller bl.a. følgende kommentar: ”Ved å flytte bygg A ut mot Nordsivveien som foreslått fra Kjøde vil dette skape en trang situasjon mellom bygg A og B samt skape en situasjon med en kontinuerlig bebyggelse lang Nordsivveien.” - Da saken var under forberedelse til sluttbehandling, i slutten av april i 2009, fant forslagsstiller likevel grunn til å justere planen og videre behandling ble utsatt. Bygg A ble snudd ved revisjon den 18.11.09.

Vi hadde helst sett at det ble opprettholdt en åpning/avstand mellom bygningene mot Nordsivegen, og anså tidligere tunformasjon av bebyggelsen som en grei løsning. Planprosessen har imidlertid pågått i svært lang tid og av hensyn til berørte parter har vi forståelse for at en nå prøver å finne en revidert løsning. Ved å snu Hus A kan en si at overnevnte noe uheldige situasjon har oppstått, men veid opp imot andre forhold finner vi å kunne akseptere dette. Bygg A er bl.a. trukket vesentlig lengre unna Kjødes eiendom. Videre har husene ulik avstand til Nordsivegen, slik at det fortsatt dannes et uterom i sydøst. For grøntarealene synes endret plassering av Hus A å være av mindre betydning. Når det gjelder evt. innsyn minner vi om at ny bebyggelse ligger noe lavere i terrenget og lengre unna nabogrense enn det som må anses som normalt i boligområder. 

Make Arkitekter AS´ argumenter for forrige planforslag (i uttalelse nr. 6) er ikke oppsummert/gjengitt, da det nå foreslås en annen orientering av Hus A.

Forslagsstiller oppgir følgende begrunnelse for at Hus A er snudd i revidert planforslag:
Overordnet er bygningsvolumene plassert etter nøye vurdering og ønske om optimalisering av solforhold, siktlinjer, utearealer og volumvirkning mot alle tilstøtende eiendommer/ veier. Vi har sett det som et hovedpoeng i utviklingsprosessen at det dannes gode mellomrom og plassdannelser mellom husene. Bygg A vil solmessig i liten grad påvirke Kjødes eiendom hvor eventuelle slagskygger fra kl 1200 og utover ikke vil gå innover hennes eiendom. Når det kommer til gesims og mønehøyder er byggehøydene moderate hvor vi har to normale etasjer over terreng med ovenpåliggende saltak. Bygg A er nå dreid 90 grader ift. opprinnelig løsning samt flyttet fra 4 meter til en avstand på 10,8 meter fra Kjødes eiendom. Dreiningen begrunnes i ønske om å optimalisere utsiktsforholdene for fremtidige beboere i bygget samt definere gode utearealer på hver side av det foreslåtte bygget.

Videre kommentarer fra administrasjonen:
Barns sikkerhet er viktig, og dette forutsettes ivaretatt. Småbarnslekeplassen er fortsatt tenkt mot Kjødes eiendom.

Omriss av bebyggelsen er angitt som veiledende. Det vil si at det gis rom for noe justering, innenfor viste byggegrenser og formål. Planen er imidlertid svært anstrengt og det vil ikke være mulig å trekke garasjerekken på inntil 23 m (ikke 26 m) lengre unna nabogrense uten en samtidig justering av andre forhold i planen. Forslagsstiller har i kommentar til første høringsuttalelse fra Advokathuset påpekt at garasjerekken er forskjøvet og delt opp i to mindre volumer ift. Kjødes grense hvor en av disse ligger i en avstand på 1 meter fra felles grense. Vi finner at 8,8 m av garasjerekken er vist 1 m fra nabogrense. Resten ligger 1,5 m fra nabogrensen. Illustrasjonene viser nevnte mulighet for oppsplitting av garasjerekken. Videre er det tatt ut av bestemmelsenes § 3.05 at boder/avfallshus kan plasseres 1 m fra nabogrense, da omriss av planlagt bebyggelse heller ikke viser dette.

Vi anser at man gjennom gjentatte justeringer av prosjektet nå har kommet fram til gesims- og mønehøyder som bør kunne anses som akseptable også mot naboeiendom, jfr. også kommentar fra forslagsstiller.

5   Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 24.03.09
Landbruksavdelingen skriver at dette er et sentrumsnært område, hvor det må forutsettes høg utnytting ved omforming av arealer. Det understrekes samtidig at det er viktig at omformingsområder bebygges/fortettes med kvalitet. Landbruksavdelingen beklager at utnyttingsgraden senkes på et såvidt sentrumsnært areal, sammenlignet med opprinnelig planforslag, og mener det kunne vært rom og muligheter for en utbyggingsform som innebærer utnytting inntil maks utnytting gitt i kommuneplanen.

Miljøvernavdelingen minner om at den aktuelle boligtomta tidligere er benyttet til gartnerivirksomhet med muligheter for at det finnes forurensninger i grunnen. Det er tatt hensyn til dette ved at det i planbestemmelsene er stilt rekkefølgekrav om at grunn-undersøkelser og opprydding av evt. forurensede masser skal skje før byggetillatelse kan gis. Miljøvernavdelingen mener dette er en sentral bestemmelse. Spesielt med tanke på at dette er areal som skal benyttes også til felles lek og uteareal for barn og unge.

Kommunal- og administrasjonsavdelingen påpeker manglende samsvar mellom bestemmelsenes pkt. 6.02 privat vei/snuplass og plankartet. De har også merket seg at kommunen har vurdert sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i fbm. planarbeidet, og har skrevet at grunnforholdene forutsettes nærmere vurdert i fbm. byggesaken, og at dette også gjelder forurensninger i grunnen. I bestemmelsene til reguleringsplanen er det imidlertid bare tatt inn at forurensning skal sjekkes før igangsettingstillatelse gis. Det sies ingenting om grunnforhold ellers.

5B  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 14.12.09
Landbruksavdelingen: Landbruksavdelingen vurderer det som klart positivt at det i dette planforslaget legges til rette for en høgere utnytting av dette så vidt sentrumsnære arealet. For øvrig ingen merknader.
Miljøvernavdelingen og Kommunal- og administrasjonsavdelingen: Ingen merknader.

Samlet kommentar til fylkesmannen:
Selv om %-BYA innenfor byggeområdet er på 39 % ligger prosent bebygd areal i fht. hele tomta på ca. 31,3 %. Kommunedelplanens mulighet for utnyttingsgrad inntil BYA = 35 % synes vanskelig oppnåelig for denne typen bebyggelse, når all parkering legges på bakkenivå og man samtidig skal oppnå både kvalitet og tilfredsstillende uteoppholdsarealer. Denne utfordringen har ikke vært ansett som godt nok løst i tidligere planforslag med høyere utnyttingsgrad/flere boenheter. Vi ser derfor ikke grunn til å øke utnyttingsgraden og landbruksmyndighetene synes i siste uttalelse å være tilfreds.
   
Merknader vedrørende bestemmelsene er søkt imøtekommet i §§ 6.02 og 2.05, se innledende informasjon om revisjon av plandokumentene 18.11.09.
Forslag: I tråd med vår kommentar i siste høringsbrev endres bestemmelsenes slik at dokumentasjoner vedrørende grunnforhold og støy skal foreligge ved ramme- eller ettrinnssøknad, ikke først ved igangsettingssøknad.

Konklusjon
Jfr. utbyggingsavtalens punkt III E bør bebyggelsen tilrettelegges for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder og for vannbåren oppvarming.

Vi tilrår at plan revidert 18.11.09, med vårt forslag til endring av bestemmelsene, vedtas.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.02.2009.

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Olav Strid, DNA

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

§ 2.06, tilføyelse: ”Uteoppholdsarealer skal ha tilfredsstillende barnesikring/gjerde mot trafikkert vei.”

Planforslag m/bestemmelser, begge datert 19.12.08 og med endring som anført ovenfor, legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Utbygger bør tilrettelegge for alternativ oppvarming basert på fornybare/ miljøvennlige energikilder.

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

§ 2.06, tilføyelse: ”Uteoppholdsarealer skal ha tilfredsstillende barnesikring/gjerde mot trafikkert vei.”

Planforslag m/bestemmelser, begge datert 19.12.08 og med endring som anført ovenfor, legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Utbygger bør tilrettelegge for alternativ oppvarming basert på fornybare/ miljøvennlige energikilder.

Vedlegg:

  1. Planbeskrivelse 19.12.08 PDF
  2. Plankart 19.12.08 PDF
  3. Reguleringsbestemmelser 19.12.08 PDF
  4. Illustrasjoner, sist rev. 19.12.08 PDF
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

·         PUK-sak 32/06 (første gangs behandling av tidl. planforslag for boliger/forretning).

·         Høringsuttalelser i fbm. offentlig ettersyn i 2006 av tidligere planforslag.

Saksopplysninger:

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger behandlet et tidligere planforslag for boliger i møte den 03.12.2008, sak 103/08 (denne saken er gjengitt til slutt i saken), hvor det bl.a. ble gjort vedtak om at planen skulle legges ut til offentlig ettersyn, forutsatt at byggegrenser ble justert og at ”Planens totale bebygde areal reduseres ved at en av de fire tomannsboligene blir tatt ut av planen. Det arealet som en da vinner, blir disponert for leik og grøntanlegg.”

Kartet over viser tidligere planforslag, 19.11.08, som skulle justeres noe før offentlig ettersyn - klikk for større kart

Kartet over viser tidligere planforslag, 19.11.08, som skulle justeres noe før offentlig ettersyn.

Nytt planforslag av 19.12.08, se vedlegg, imøtekommer delvis overnevnte vedtak, ved at byggegrenser er supplert, en tomannsbolig er tatt ut og det foreslås grøntanlegg i stedet. En tomannsbolig er imidlertid endret til tremannsbolig. Forslaget legges derfor fram for behandling. Det planlegges nå 7 boenheter, se vedlegg for utfyllende informasjon.

Ny arealoversikt

Tomt/gult byggeområde    1810 m2

Felles lek og grøntanlegg  350 m2

Kjøre/snuareal                    251 m2                                   

Hus A, B C og D                517 m2

Carporter                             123 m2

Boder på terreng                  39 m2

Avfallshus                              15 m2

Totalt bebygd areal           694,0 m2

Forslagsstillers BYA-utregning:694/1810 = 38,3 %. Dette gir BYA 39 %.

Planstatus og medvirkning - Se PUK-sak 103/08, i slutten av saken.

Barnerepresentanten, 23.01.09, har følgende kommentar til nytt planforslag:

”Avsatt leik/friareal samsvarer med kravene i lokale vedtekter. Eiendommen grenser til Nordsivegen. Det framgår ikke av planen om det er tenkt noen form for sikring/gjerde mot trafikkert vei. Jeg ber om at dette vurderes tatt inn i planen.”

Vurdering:

Vi begrenser oss her til å vurdere de endringer som er gjort i fht. forrige behandling, som forøvrig er gjengitt til slutt i saken. Reguleringsbestemmelsene har kun fått en ny dato.

Plankartet mangler noen formålsgrenser, men farge og skravur gjør det likevel mulig å skille reguleringsformålene fra hverandre. Dette rettes i fbm. evt. reguleringsvedtak.

Bebyggelsen

Det planlegges en tremannsbolig og to tomannsboliger (forrige forslag viste 4 tomannsboliger). Dette innebærer også en garasje- og bodplass mindre. Samlet sett gir dette et romsligere uttrykk. Bodene er forøvrig flyttet og samlet foran bygg B og C, og garasjerekken er bl.a. redusert fra 26 til 23 m.

Grad av utnytting

Da både byggeområdet og bebygd areal er redusert ligger prosent bebygd areal i byggeområdet fortsatt på prosent BYA = 39 %. P-plasser sikret med eget formål regnes da ikke med. – Sammenlignet med kommunedelplanens hovedregel ved fortetting (maks BYA 35 %) ligger prosent bebygd areal i fht. hele tomta nå på ca. 31,3 %, dvs. noe lavere enn sist. Boligtettheten er redusert fra 3,3 til 2,9 enheter/dekar.

Høyde, takform, boligtype, estetikk

Bebyggelse i søndre del av planområdet er trukket godt unna Nordsivegen, slik at man også unngår den smale korridoren mellom bygningene som forrige forslag viste. Dette vil også gi en mindre dominerende fasade mot Nordsivegen. Evt. omrokkering av tremannsbolig og grøntanlegg er tatt opp med arkitekten, men ble av flere grunner (bl.a. estetikk) vurdert som en mindre god løsning.

Byggehøyde og takform anses ikke å bryte vesentlig med strøkets øvrige bebyggelse. Som nevnt tidligere kan boligtypen synes noe fremmed, men det forventes i dag høye krav til arealutnytting. Forøvrig er rekke-/kjedehus tillatt i nærområdet, jfr. gjeldende reguleringsplaner, se nærmere omtale i PUK-sak 103/08.

Lek og annet uteoppholdsareal

For planlagte 7 boenheter bør det sikres minst 350 m2 felles eller offentlig uteareal.

Plankartet viser felles lekeplass på 100 m2 pluss felles grøntanlegg på 250 m2. Sistnevnte kunne like gjerne gått helt ut til plangrensen. I bestemmelsene er det foreslått at det innenfor planområdet skal avsettes minst 50 m2 privat uteareal pr. bolig.

Staupshaugen friområde, som ligger i gangavstand (ca. 150 m) fra planområdet, kan benyttes av de større barna, se PUK-sak 103/08 under.

På bakgrunn av barnerepresentantens siste kommentar vil vi foreslå følgende:

§ 2.06, tilføyelse: ”Uteoppholdsarealer skal ha tilfredsstillende barnesikring/gjerde mot trafikkert vei.”

Adkomst og parkering

Foreslått parkeringsdekning er i samsvar med kommunens vedtekter til plan- og bygningslovens § 69 nr. 3. Garasje-/carportrekken er redusert med en plass, pga. at prosjektet nå omfatter en leilighet mindre. Fasade nordøst viser garasjer/carporter med takfall mot port/innkjøring og boder med takfall mot dør. Dette er lite gunstig med tanke på snø, men anses ikke juridisk bindende for endelig utforming.

Støy i forhold til uteareal er hensyntatt i § 2.04. Lekeplassen ligger fortsatt mot vest, men pga. færre hus er det også blitt plass til et felles grøntanlegg mot Nordsivegen.

Annet

Universell utforming, utbyggingsavtale samt sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn er omtalt i PUK-sak 103/08, som er gjengitt til slutt i saken.

Konklusjon

Det nye planforslaget oppfyller bl.a. både krav til uteareal og parkering, ligger innenfor kommunedelplanens hovedregel for grad av utnytting og synes noe romsligere enn ved forrige behandling. Vi tilrår at planen legges ut til offentlig ettersyn. 

Til toppen av siden 

Plan- og utviklingskomiteen, 03.12.08, sak 103/08 - vedtak

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 27.01.2010 20:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051