Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 27.01.10 - sak 2/10 - Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre.

Anne Grete Wold - klikk for personkort
Saksbehandler: Anne Grete Wold
Arkivref.: 2008/628 - /031
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen i Levanger 02.12.09 36/09
Verdal arbeidsmiljøutvalg 07.12.09 58/09
Driftskomiteen i Verdal 09.12.09 79/09
Levanger Arbeidsmiljøutvalg 17.12.09 54/09
Levanger formannskap 13.01.10 9/10
Kommunestyret 27.01.10 2/10

 

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.01.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
 

INNSTILLING:
Arbeidet og grunnideene i kvalitetskommuneprogrammet videreføres. Med utgangspunkt i programmets hensikt og formål, og erfaringene fra våre delprosjekt, vurderes følgende områder som viktige å videreføre i etterkant av kvalitetskommuneprogrammet:

 1. Partssamarbeid og medvirkning
 2. Nærværsarbeid og helsefremmende arbeidsplasser
 3. Uønsket deltid
 4. Etikk og etisk kompetanseheving
 5. Omdømme og informasjonsarbeid
 6. Ansvarsplassering og organisering av det systematiske kvalitetsarbeidet, inkl. drifting av kvalitetssystemet ”Kvalitetslosen”.


I det videre arbeid må en ha mer fokus på målbare mål og indikatorer for måloppnåelse.   

Til toppen av siden 

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:
Arbeidet og grunnideene i kvalitetskommuneprogrammet videreføres. Med utgangspunkt i programmets hensikt og formål, og erfaringene fra våre delprosjekt, vurderes følgende områder som viktige å videreføre i etterkant av kvalitetskommuneprogrammet:

 1. Partssamarbeid og medvirkning
 2. Nærværsarbeid og helsefremmende arbeidsplasser
 3. Uønsket deltid
 4. Etikk og etisk kompetanseheving
 5. Omdømme og informasjonsarbeid
 6. Ansvarsplassering og organisering av det systematiske kvalitetsarbeidet, inkl. drifting av kvalitetssystemet ”Kvalitetslosen”.


I det videre arbeid må en ha mer fokus på målbare mål og indikatorer for måloppnåelse.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 02.12.2009

Forslag i møte:
Vegard Granaunet (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag – tillegg til strekpunkt 6:
I det videre arbeid må en ha målbare mål og indikatorer for måloppnåelse. Arbeidet gjennomføres fortrinnsvis i driftsorganisasjonen som ordinært arbeid og rapporteres til ordinært rapporteringssystem.

Avstemning:
Granaunets tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.
Administrasjonssjefens innstilling, med tillegg i møtet, enstemmig tiltrådt.

Til toppen av siden

Driftskomiteen i Levanger foreslår følgende INNSTILLING:
Arbeidet og grunnideene i kvalitetskommuneprogrammet videreføres. Med utgangspunkt i programmets hensikt og formål, og erfaringene fra våre delprosjekt, vurderes følgende områder som viktige å videreføre i etterkant av kvalitetskommuneprogrammet:

 1. Partssamarbeid og medvirkning
 2. Nærværsarbeid og helsefremmende arbeidsplasser
 3. Uønsket deltid
 4. Etikk og etisk kompetanseheving
 5. Omdømme og informasjonsarbeid
 6. Ansvarsplassering og organisering av det systematiske kvalitetsarbeidet, inkl. drifting av kvalitetssystemet ”Kvalitetslosen”. I det videre arbeid må en ha målbare mål og indikatorer for måloppnåelse. Arbeidet gjennomføres fortrinnsvis i driftsorganisasjonen som ordinært arbeid og rapporteres til ordinært rapporteringssystem.


I det videre arbeid må en ha mer fokus på målbare mål og indikatorer for måloppnåelse.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 07.12.2009

Forslag i møte:
AMU støtter innstillingen

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
AMU støtter innstillingen

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 09.12.2009

BEHANDLING:
Prosjektleder Anne Grete Wold og delprosjektleder Une Lyngsaunet Hallem orienterte.
Ved votering ble administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Arbeidet og grunnideene i kvalitetskommuneprogrammet videreføres. Med utgangspunkt i programmets hensikt og formål, og erfaringene fra våre delprosjekt, vurderes følgende områder som viktige å videreføre i etterkant av kvalitetskommuneprogrammet:

 1. Partssamarbeid og medvirkning
 2. Nærværsarbeid og helsefremmende arbeidsplasser
 3. Uønsket deltid
 4. Etikk og etisk kompetanseheving
 5. Omdømme og informasjonsarbeid
 6. Ansvarsplassering og organisering av det systematiske kvalitetsarbeidet, inkl. drifting av kvalitetssystemet ”Kvalitetslosen”.


I det videre arbeid må en ha mer fokus på målbare mål og indikatorer for måloppnåelse.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Levanger Arbeidsmiljøutvalg - 17.12.2009

Forslag i møte:
AMU støtter innstillingen til vedtak.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
AMU støtter innstillingen til vedtak.

Til toppen av siden

Vedlegg:

 1. Evalueringer delprosjektene - Kvalitetskommuneprogrammet PDF
 2. Kvalitetskommuneprogrammet fra prosjekt til drift PDF
 3. Referat fra møte i styringsgruppa 30. oktober 2009 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Verdal kommune og Levanger kommune har deltatt i kvalitetskommuneprogrammet siden oppstarten i 2007. Nærmere 140 kommuner har i løpet av de siste to årene arbeidet i programmet. Innsatsområdene har kommunene selv valgt, hovedsakelig basert på allerede eksisterende utviklings- og prosjektarbeid på det tidspunktet det ble søkt om deltakelse. Delprosjektene har i stor grad hatt sin egen prosjektorganisering, og mål- og framdriftsplan. Våre kommuner har hatt en omfattende portefølje i sitt kvalitetskommuneprogram, og følgende delprosjekter har vært lagt inn i denne:

 • Redusert uønsket deltid (begge kommuner)
 • Redusert sykefravær (Levanger)
 • Medarbeiderskap (begge kommuner)
 • Helhetlige oppvekstplaner (Verdal)
 • Elektronisk kvalitetssystem (begge kommuner)


Kvalitetskommuneprogrammets sentrale mål har vært å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet. Dette blant annet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte slik at innbyggeren merker en forbedring. Den bærende ideen er at det er mer å hente i et konstruktivt trepartssamarbeid lokalt i forhold til utvikling av kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet. Det har vært et sentralt og gjennomgående mål å redusere sykefraværet i kommunesektoren.

Som en del av programmet, er det blitt arrangert nasjonale og lokale nettverkssamlinger 1-2 ganger i året. I tillegg er det arrangert to store kvalitetskonferanser som har samlet alle deltakerkommunene. Utgiftene til nasjonale og regionale samlinger er blitt dekket av programmet sentralt, mens kommunene selv har måttet dekke utgifter til sine utviklingsprosjekter. Sykefraværsprosjektene og Medarbeiderskap i Levanger har fått tildelt midler fra kommunens IA-fond i prosjektperioden, mens ”Prosjekt redusert uønsket deltid” delvis har fått bevilgninger over budsjettene i begge kommuner i 2007 og 2008. Prosjektet ”Kvalitetssystemer” er delvis finansiert av skjønnsmidler fra Fylkesmannen.

Kvalitetskommuneprogrammet avsluttes i løpet av 2009 (tidlig 2010), men flere av prosjektene i våre kommuner videreføres og vil delvis bli avsluttet i løpet av 2010.

Resultater og evaluering av delprosjektene er vedlagt. Det er verdt å nevne at Verdal kommune fikk en gledelig anerkjennelse for sitt arbeid med helhetlige oppvekstplaner ved å bli tildelt ”Pris for fremragende kvalitetsarbeid” på Kvalitetskonferansen i august 2009.

Vurdering:
Generelt kan man si at det er arbeidet aktivt i alle delprosjekter, og det er gjort betydelig utviklingsarbeid som har bidratt til gode erfaringer og resultater. Likevel er det en gjennomgående utfordring at prosjektene i for liten grad har hatt gode nok målbare mål og indikatorer for måloppnåelse. Dette er et område som må få en tydelig forbedring i videre utviklingsarbeid.

Det anses som viktig for våre kommuner å videreføre mye av arbeidet og grunnideene i kvalitetskommuneprogrammet. Med utgangspunkt i programmets hensikt og formål, og erfaringene fra våre delprosjekt, vurderes følgende områder som viktige å videreføre i etterkant av kvalitetskommuneprogrammet:

 1. Partssamarbeid og medvirkning
 2. Nærværsarbeid og helsefremmende arbeidsplasser
 3. Uønsket deltid
 4. Etikk og etisk kompetanseheving
 5. Omdømme og informasjonsarbeid
 6. Ansvarsplassering og organisering av det systematiske kvalitetsarbeidet, inkl. drifting av kvalitetssystemet ”Kvalitetslosen”.


Helhetlige oppvekstplaner i Verdal er et delprosjekt som følger egen prosjektplan etter 2009, og som til dels allerede er lagt inn i driftsorganisasjonen. Denne omhandles derfor ikke her.

Det er en gjennomgående vurdering i de fleste prosjektene, at arbeidet i større grad bør fortsette i en form som legger tiltak og rapportering i driftsorganisasjonen - og ikke som enkeltstående prosjekter ”ved siden av drift”. For å oppnå mer effektfulle tiltak, bør aktørene i kjernevirksomheten i organisasjonen i enda større grad involveres og ansvarliggjøres. Arbeidet bør sees i sammenheng med kommune(del)planer, økonomiplan, og budsjettprosess, og ikke minst legges inn som en del av ordinær rapporteringsstruktur (årshjulet).

Det vil være viktig for det videre arbeidet at relevante folkevalgte og partssammensatte organer diskuterer og beslutter i hvilken grad og i hvilke faser de skal og bør involveres i det framtidige kvalitets- og utviklingsarbeidet.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 27.01.2010 20:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051