Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 27.01.10 - sak 1/10 - Levanger Boligforvaltning KF - Budsjett 2010

Asbjørn Eriksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Asbjørn Eriksen
Arkivref. 2010/490
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 27.01.10 1/10

 

Styret i Levanger Boligforvaltning sin innstilling:
Budsjett 2010 for Levanger Boligforvaltning KF vedtas.

Vedlegg:

  1. Budsjett 2010 PDF
  2. Investeringsbudsjett 2010 (videreført fra 2009) PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Økonomiplan 2009-2012 (ikke endret, jfr. merknad*)

Saksopplysninger:
Levanger Boligforvaltning forvalter 310 boenheter fordelt på gjennomgangsboliger og omsorgsboliger.
Deler av året 2009 har for BKF sin del vært noe preget av lite bemanning. Ny daglig leder tiltrådte ved Boligforvaltningen 7. september 2009. På dette tidspunkt ble det registrert ca. 30 leiligheter stående tomme.

Leilighetene er systematisk oppusset og det er fra september og ut året innflyttet 30 nye leietakere. Pr. dags dato er 11 gjennomgangsboliger tomme (tildeling skjer av etablert tildelingsgruppe for gjennomgangsboliger) og 8 ”omsorgsboliger” tomme (tildeles av kommunens inntaksnemnd).

Boligmassen er av varierende standard og en del av boligene er utsatt for meget stor slitasje. Styret i BKF er forespeilet at Levanger Bo- og aktivitetssenter alene har behov for 500 – 600.000 i vedlikeholdsmidler til utbedring av bl.a. taklekkasjer, dører/vinduer, maling m.m.) og at dette fortrinnsvis må finansieres med låneopptak.
Boligforvaltningen hadde ved årsskiftet en lånegjeld på kr. 105.492.000,-.
95 % av låneporteføljen er lån med inngåtte fastrentekontrakter med 5,2 % rente som utløper i 2013. To mindre lån på tilsammen 6 700 000 har forøvrig en rente på hhv 2,15 og 2,45 %.

Vurdering:
Budsjettet tilfredsstiller kommunestyrets vedtak om at kr. 2.500.000,- av Boligforvaltningens drift skal tilfalle morkommunen.
Det er få tiltak som kan iverksettes for å skaffe Boligforvaltningen flere inntekter for inneværende år. Generell økning i husleiene er lite ønskelig ettersom husleie må ses i sammenheng med den standard en kan forvente, spesielt med tanke på bad/kjøkken. Rentenivå på lån kan heller ikke endres for inneværende år ut fra de fastrentekontrakter som er inngått.
Arbeidet med å redusere den tid leiligheter står tomme mellom ut- og innflytting kan gi en viss økning i inntektene og er hensyntatt i budsjettforslag. I tillegg vil det intensiverte arbeidet ISK v/innfordring gjør i forhold til husleierestanser Boligforvaltningen har, forventet å gi en positiv virkning.
Boligforvaltningen har etablert et godt samarbeide med avd. Psykisk Helse og oppfølgingstjenesten og boveiledertjenesten som også vurderes å kunne gi positiv effekt både på bruk av leilighetene og økonomi/redusering av husleierestanser over tid.

*Økonomiplan for 2009-2012 er ikke endret, dette med bakgrunn av at arbeidet med revidering av Boligsosial handlingplan er oppstartet og skal være ferdig høsten 2010, noe som forventes å gi nye konkrete tiltak.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 27.01.2010 20:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051