Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.05.10 - sak 29/10 - Festiviteten kino og kulturhus - iverksetting av digitalisering

Odd S Håpnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Odd S Håpnes
Arkivsaknr: 2010/4167
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 19.05.10 49/10
Kommunestyret 26.05.10 29/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.05.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Den vedtatte digitaliseringen av Festiviteten kino og kulturhus iverksettes innenfor en kostnad på kr 260.000.-
  2. Det investeres i et nytt 3D-lerret innenfor en kostnad på kr 210. 000.-
  3. Investeringene finansieres med bruk av ubundet investeringsfond 


Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Den vedtatte digitaliseringen av Festiviteten kino og kulturhus iverksettes innenfor en kostnad på kr 260.000.-
  2. Det investeres i et nytt 3D-lerret innenfor en kostnad på kr 210. 000.-
  3. Investeringene finansieres med bruk av ubundet investeringsfond   


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunestyresak 13/09 - Evaluering Festiviteten – sluttrapport fra prosjektgruppen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Festiviteten kino og kulturhus ble evaluert gjennom et eget prosjektarbeid høsten 2008. Evalueringsrapporten ble behandlet politisk i Driftskomiteen, Formannskapet og Kommunestyret.

I kommunestyresak 13/09 den 4. mars 2009 ble det i pkt 2 gjort følgende vedtak:
”De foreslåtte strakstiltak inkl. digitalisering av kinoen, økte leieinntekter ved utleie til studentene (SiNOT) og kontorer, gjennomføres.”

Et av de foreslåtte strakstiltakene, enkel oppussing av foajeen på Festiviteten ble gjennomført i mars/april 2009. Studentorganisasjonen på HiNT v/SiNOT har vært leietaker e i Kroa på Festiviteten siden 1. mars 2009, noe som har styrket driftsgrunnlaget for Festiviteten og har vært en positiv utvidelse i bruken av anlegget.

Levanger kommune har vært innmeldt i det nasjonale digitaliseringsprosjektet for kinoer i Norge siden juni 2008. Dette prosejktet medførte at alle kinoer i Norge fikk et tilbud om å bli digitalisert med installering av nytt teknisk utstyr der Kulturdepartementet, Film&Kino og den lokale kino deler på utgiftene. Dette gjøres slik at Levanger kommune dekker ca 25% av de samlede investeringsutgiftene.

Gjennomføring av digitaliseringen:
Selve digitaliseringen (utrullingen), starter i juni 2010, noe forsinket. Kinoene i de største byene Oslo, Bergen og Trondheim blir digitalisert først. Disse har egne avtaler med Film&Kino. Selve digitaliseringsprosessen med alle kinoene i Norge tar 11 måneder. De siste kinoene blir dermed digitalisert i mai 2011. Den første kinoen som digitaliseres utenfor de tre storbyene, er Festiviteten på Levanger. Det skjer i begynnelsen av august 2010. (Så følger kinoene på Steinkjer og kinosal 2 på Norsk Kino, Verdal. Norsk Kino på Verdal har forøvrig hatt digital kino i den største kinosalen siden 2007).

Vi er meget godt fornøyd med dialogen med sentrale myndigheter når vi har kommet så langt fram i køen for digitalisering. Dette er et signal på at digitalisering bare av den ene av de to kinoene på Innherred, har ført til en åpenbar konkurransevridning i Levangers disfavør. Konsekvensen har vært at populære filmer kunne vises på Levanger først opptil 1-2 uker etter premiere på Norsk Film på Verdal – som kunne vise filmen på premieredatoen. Det må framheves at det er flott at publikum på Innherred har kunnet benytte seg av det gode tilbudet på Verdal, men nå kommer også samme teknologi til Levanger. Digitalisering betyr at publikum får se filmene mens de er nye og omtalte i media, og ikke minst at de har topp kvalitet uten striper og andre slitasjeskader uansett hvor mange ganger de vises.

Digitalisering vil også gi gevinst ”i begge ender” ved at filmene både kommer hurtigst mulig til publikum og at de kan vises så lenge det er etterspørsel. Det vil samtidig være andre faktorer som påvirker en kinos attraksjon, men å kunne tilby filmene samtidig på premieredatoen, er uansett en viktig faktor. En annen viktig faktor er det samlede kinotilbudet på ett sted. Steinkjer har tre kinosaler, Verdal to kinosaler. Det betyr større variasjon i tilbudet, flere filmer kan vises samtidig noe som igjen fører til økt publikumstilstrømming og økte inntekter uten vesentlig økning av driftsutgiftene.

Denne nye og avanserte teknologien gir kinopublikumet nye opplevelser og kinoen nye inntektsmuligheter. Det er for eksempel mulig å vise konserter og teaterforestillinger, både ”live” og i opptak. Det vil være mulig å overføre store idrettsarrangementer samtidig som de finner sted..

Behovet for tredimensjonal kinodrift (3D-kino)
Stadig flere filmer produseres i dag slik at publikum kan oppleve filmen tredimensjonalt. Dette kalles 3D kino og gir en helt ny kinoopplevelse. For å få en tredimensjonal opplevelse kreves det at publikum benytter spesielle briller -3D briller. Grunninvesteringen for å kunne vise 3D kino er å kjøpe inn et nytt 3D-lerret, et lerret som både kan brukes på todimensjonale (vanlige) og tredimensjonale filmer. 

Anbefalt levetid på et kinolerret er 6-8 år. Lerretet på Festiviteten er 16 år. Det bør uansett byttes ut for å ivareta god billedkvalitet. Den installatøren som har ansvar for digitalisering på Festiviteten – Unique – anbefaler et 3D-system som benevnes ”Real 3D”. Dette lerretet gir meget bra billedkvalitet både på vanlig film og 3-D film. Publikum vil kunne kjøpe briller til ca 20 kroner. Dette er briller som kan tas vare på av den enkelte og benyttes mange ganger.

Installering av 3D utstyr er en framtidsrettet, fornuftig og nødvendig investering. Det er et stort inntektspotensiale her. Som eksempel nevnes: Norsk Kino på Verdal som har installert 3D-lerret, hadde 50% av sitt totalbesøk på filmer som ble vist i 3D (i perioden  1.1 til 30.04 2010)

Økonomi og finansiering
Totalkostnader for installering av nye digitale kinomaskiner vil samlet beløpe seg til ca 1.1 mill kroner. Levanger kommunes andel av utgiftene vil være 260 000.- kroner.
Et nytt sølvlerret ”Real 3D” fra installatøren Unique vil beløpe seg til en investering på  maks kr 210 000.-       

Videre utvikling av kino på Levanger
I kommunestyresak 13/09 – Evaluering Festiviteten – sluttrapport fra prosjektgruppen – står det under ”Vurdering” blant annet: 

” For at sambruken  mellom kinodrift og andre kulturaktiviteter/arrangement skal bli bedre – større fleksibilitet i bruken, vil nok en utbygging/ombygging med en mindre kinosal og utvidelse av scenen være nødvendig. Rådmannen vil foreslå at dette blir tatt opp etter at virkningen av strakstiltakene er vurdert og en avgjørelse mht. det private initiativet ved.  bygging av et kulturhus på havna,  foreligger.”

Et framtidig kulturhus på Levanger vil kunne ivareta en moderne kinodrift. Fram til vi har slike lokaler tilgjengelige, vil det ta betydelig tid. Dette må ikke forsinke utviklingen av en konkurransedyktig kinodrift på Levanger i mellomtida, noe som fra bransjehold innebærer minimum to separate kinosaler, der den ene er en liten sal.

Vurdering:
Digitalisering av kinodrifta er en nødvendig teknologisk oppgradering og er vedtatt i kommunestyresak 13/09.  Levanger har kommet langt fram i køen i forhold til digitalisering, og kan fra august 2010 ta i bruk den nye teknologien. I tillegg til at alle aktuelle filmer kan vises på premieredatoen, gir det nye utstyret mulighet for nye typer tilbud: direkteoverføring av idrettsbegivenheter, overføring av konserter og andre kulturbegivenheter, nye samarbeidsmåter for gjennomføring av kurs og konferanser.

Rådmannen anbefaler at det gamle kinolerretet skiftes ut med et nytt lerret som gjør det mulig å vise 3D-kino. Dette gir kinoen store muligheter for økt inntjening.

Det vil bli fremmet en egen sak i Formannskapet for å igangsette utredning av en liten kinosal på Festiviteten. Da vil publikum få større valgmuligheter og det vil bli mulig med et vesentlig større inntektspotensiale uten å øke driftsutgiftene. Vi kan samtidig få utnyttet Festiviteten som kulturhus på en bedre måte enn i dag – i påvente av et nytt nytt og tidsmessig kulturhus. Et forbedret kinotilbud vil bidra til å styrke kulturlivet og vil være et bidrag til attraksjonsutviklingen av Levanger som bosted, vertskommune for HiNT og som turistmål.

Rådmannen tilrår at investeringen finansieres ved ubundet investeringsfond, som i følge regnskap pr 31.12.2009 er på 8,1 mill kr.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 26.05.2010 22:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051