Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.05.10 - sak 26/10 - Ny ruspolitisk handlingsplan for Levanger kommune

Øystein Sende - klikk for personkort
Saksbehandler: Øystein Sende
Arkivref. 2010/3241
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 21.04.10 10/10
Formannskapet 05.05.10 36/10
Kommunestyret 26.05.10 26/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.05.2010

Forslag i møte:
Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt under punkt 2.1 (før overskiften Salgs og skjenkebevillinger.)
FOKUS PÅ HOLDNINGER:
I det holdningsdannende rusforebyggingsarbeidet skal det rettes fokus på de skader nesteperson påføres gjennom rusbruk i nære relasjoner og i et samfunnsøkonomisk perspektiv.(Passive russkader)
Dette kan bl.a. gjøres ved:

 • å skape gode holdninger til rusmidler
 • forbildeutvikling gjennom relasjonsbygging mellom ungdom og voksne
 • å skape tradisjoner og vaner som er bra
 • å videreføre arbeidet i MOT
 • å sette fokus på de fysiske og psykiske skader som skjer i nære relasjoner når noen ruser seg
 • å skape gode holdninger i voksen generasjonen
 • å innføre rusfrie soner eksempelvis i offentlige bygning , kjøpesenter o.l.
 • å gjøre aktuelle arrangement i kommunal regi, idretts- og kulturarrangement rusfrie


Avstemning:
Driftskomiteens innstilling enstemmig tiltrådt.
Karlsens tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Forslag til ny ruspolitisk handlingsplan for Levanger kommune vedtas med følgende tillegg:
  Nytt punkt under punkt 2.1 (før overskiften Salgs og skjenkebevillinger.)
  FOKUS PÅ HOLDNINGER:
  I det holdningsdannende rusforebyggingsarbeidet skal det rettes fokus på de skader nesteperson påføres gjennom rusbruk i nære relasjoner og i et samfunnsøkonomisk perspektiv.(Passive russkader)
  Dette kan bl.a. gjøres ved:
  - å skape gode holdninger til rusmidler
  - forbildeutvikling gjennom relasjonsbygging mellom ungdom og voksne
  - å skape tradisjoner og vaner som er bra.
  - Å videreføre arbeidet i MOT.
  - å sette fokus på de fysiske og psykiske skader som skjer i nære relasjoner når noen ruser seg
  - å skape gode holdninger i voksen generasjonen
  - å innføre rusfrie soner eksempelvis i offentlige bygning , kjøpesenter o.l.
  - å gjøre aktuelle arrangement i kommunal regi, idretts- og kulturarrangement rusfrie. 
 2. Når det gjelder framtidige ressursmessige prioriteringer av foreslåtte tiltakene i planen, så vil tiltakene i planen satt opp som nr. 1 ”Kunsten å bo”, nr. 2 ”Dagsverket”, nr. 3 ”Miljøkontakt rus”, nr. 4 ”Helsestasjon rus” nr. 5 ”Homla” og nr. 6 ”Rusteam 0 – 18 år” bli sterkest prioritert i behandlingen av framtidige økonomiplaner og budsjetter for det enkelte år.
 3. Ruspolitisk handlingsplan har status som temaplan i kommunens plansystem, og rulleres hvert 4. år. 


Til toppen av siden    

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 21.04.2010

Forslag i møte:
Per Anker Johansen fremmet følgende forslag til vedtak:
Høringsuttalelser legges ved saken i den videre behandling.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Forslag til ny ruspolitisk handlingsplan for Levanger kommune vedtas.
 2. Når det gjelder framtidige ressursmessige prioriteringer av foreslåtte tiltakene i planen, så vil tiltakene i planen satt opp som nr. 1 ”Kunsten å bo”, nr. 2 ”Dagsverket”, nr. 3 ”Miljøkontakt rus”, nr. 4 ”Helsestasjon rus” nr. 5 ”Homla” og nr. 6 ”Rusteam 0 – 18 år” bli sterkest prioritert i behandlingen av framtidige økonomiplaner og budsjetter for det enkelte år.
 3. Ruspolitisk handlingsplan har status som temaplan i kommunens plansystem, og rulleres hvert 4. år.


Vedtak:
Høringsuttalelser legges ved saken i den videre behandling.


Til toppen av siden   

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Forslag til ny ruspolitisk handlingsplan for Levanger kommune vedtas.
 2. Når det gjelder framtidige ressursmessige prioriteringer av foreslåtte tiltakene i planen, så vil tiltakene i planen satt opp som nr. 1 ”Kunsten å bo”, nr. 2 ”Dagsverket”, nr. 3 ”Miljøkontakt rus”, nr. 4 ”Helsestasjon rus” nr. 5 ”Homla” og nr. 6 ”Rusteam 0 – 18 år” bli sterkest prioritert i behandlingen av framtidige økonomiplaner og budsjetter for det enkelte år.
 3. Ruspolitisk handlingsplan har status som temaplan i kommunens plansystem, og rulleres hvert 4. år.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Alkohollovens § 1-7d

Vedlegg:
Forslag til ny ruspolitisk handlingsplan PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Utarbeidelse av ny ruspolitisk handlingsplan for Levanger kommune har skjedd samtidig med utarbeidelsen av ruspolitisk handlingsplan for Verdal kommune. Det er gjennomført 2 separate prosjekter, men begge prosjektene har hatt samme prosjektleder.

Fylkesmannen har etter søknad støttet utarbeidelsen av ny ruspolitisk handlingsplan med kr. 200.000,- fordelt på kr. 100.000,- til hver kommune. Planprosessen har vært meget åpen, og med brei deltakelse. Den har hatt en god politisk forankring i Driftskomiteen, og det er gjennomført både åpne innspillsmøter og formell høring.

Den planen som legges fram for politisk behandling, er den samme som den planen prosjektgruppen har oversendt rådmannen som forslag. Rådmannen har ikke funnet grunn til å foreslå endringer i forslaget fra prosjektgruppen.
Ruspolitisk plan for Levanger kommune 2009-2020 er en temaplan som inngår i det kommunale plansystemet. Det betyr at Ruspolitisk plan er underlagt føringer i ”Kommuneplanens samfunnsdel”.

Kommuneplanens samfunnsdel er overordnet 6 kommunedelplaner: ”Helse, velferd, pleie og omsorg”, Oppvekst”, ”Kultur”, ”Næring, landbruk og naturforvaltning”, ”Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø” og ”Støttefunksjoner”.

Kommunedelplanene skal beskrive delmål og ha en tiltaksdel på minimum 4 år. Tiltaksdelen utarbeides på grunnlag av temaplaner.

Ruspolitisk plan inngår i grunnlaget for flere av kommunedelplanene.

Ressurser til og gjennomføring av tiltak i kommunedelplaner og temaplaner avklares i den årlige behandlingen av økonomiplanen, hvor det foretas en samlet prioritering av tiltak fra alle kommunedelplanene.

Kommuneplanen har flere satsningsområder og mål. De som er særlige aktuelle for rusarbeidet er:

Samfunn og tjenester:

 1. Folkehelse – En aktiv befolkning med god helse.
 2. Omsorg for alle - Tjenestetilbudet er trygt og forutsigbart, samtidig som det er dimensjonert og strukturert i forhold til befolkningens sammensetning og behov.  Enhver har en meningsfylt hverdag ut fra egne forutsetninger.
 3. Oppvekstmiljø - Barn og unge opplever motivasjon og mestring.
 4. Kultur for alle - Kunst, idrett og kultur har en viktig rolle i offentligheten. Alle innbyggere har mulighet til kulturopplevelser og aktiv deltakelse i kulturlivet.


Organisasjon:

 1. Koordinering - Kommunale tjenester er koordinert og samhandlingen med eksterne samarbeidspartnere er god.


Nasjonale strategier:
I 2007 kom den nasjonale planen for opptrapping for rusfeltet. Planen vil løpe til og med 2010. Den har 5 hovedmål:

 1. Tydelig folkehelseperspektiv
 2. Bedre kvalitet og økt kompetanse
 3. Mer tilgjengelige tjenester
 4. Mer forpliktende samhandling
 5. Økt brukerinnflytelse og bedre ivaretakelse av barn og pårørende


Det lages årlige statusrapporter på hvordan opptrappingsarbeidet følges opp. Helse og omsorgsdepartementet har begynt arbeidet med ny Opptrappingsplan fra 2011.

Samhandlingsreformen vil få betydning for kommunens arbeid på rusfeltet. Også her vektlegges bl. a. tidlig intervensjon. I kommunens arbeid med rullering av planen, bør særlig denne reformen være sentral. 

Formålet med rusarbeidet i Levanger kommune:
Gjennom forebyggende, kompetansehevende, rehabiliterende og omsorgsbaserte tiltak skal Levanger bli et område med færre rusavhengige og god livskvalitet for alle rusavhengige.

Rusarbeidet i Levanger skal gjenspeile de nasjonale strategier og kommuneplanens føringer og har følgende delmål:

 • Tidlig intervensjon - overfor gravide rusmiddelavhengige og familier med barn og ungdommer
 • Sammenhengende tiltakskjeder, både innen forebygging, rehabilitering og skadereduksjon
 • Tilgjengelige og kvalitativt gode tjenester
 • Styrke og videreutvikle samhandling på systemnivå, både internt og eksternt
 • Økt kompetanse på rus


Det er behov for å utvikle effektmål og måleindikatorer for om en oppnår de målene som er satt. Det må foretas jevnlige evalueringer av alle nye tiltak. Dette må det jobbes med under oppfølgingen av planen, og Ressursteamene får et særlig ansvar for dette.

Planen skal kunne gi svar på hvem som har ansvar for hva på rusfeltet i Levanger.

Et av de viktigste forebyggende tiltakene er alkoholpolitikken. Denne beskrives i kapittel 2.

Behovet for nye tiltak for å få sammenhengende tiltakskjeder er kartlagt, men det er en erkjennelse at det ikke vil være ressurser til å dekke alle behov. Planen skal påpeke behovene, og samtidig vise en prioritering av nye tiltak i planperioden. Opptrappingsplanen på rusfeltet er lagt opp slik at det kan søkes prosjektmidler sentralt for utprøving av nye tiltak. Dette innebærer bl. a at de tiltak vi prioriterer som de viktigste ikke nødvendigvis vil bli vurdert som viktigst av fordelingsinstansen. Det er en forutsetning at tiltak som fungerer godt skal videreføres med kommunale midler, noe som forutsetter at eventuell innfasing av prosjektfinansiert aktivitet vurderes før prosjekter igangsettes.

Forankring:
”Det er lett å legge planer, men enda lettere å glemme hvor man har lagt dem” (Storm. P.)

Implementering av planen må være et vedvarende arbeid som må pågå i hele planperioden. Ressursteamene for rus vil ha ansvar for at administrativ og politisk ledelse holdes oppdatert i forhold til satsningsområder, gjennomføring av tiltak og effekt.

Planens oppbygging
I kapittel 2 beskrives planens samfunnsdel.
Først alkoholpolitikk, deretter eksisterende aktivitet på rusområdet i Levanger i dag og nye tiltak som foreslås innført i planperioden. Det skilles mellom Forebygging – Gravide og Familier med barn 0-18 (23) år, og Rehabilitering og skadereduksjon.

Kapittel 3 omhandler organisering, samhandling og koordinering. I kapittel 4 settes de nye tiltakene i prioritert rekkefølge, med kostnadsberegninger og frister.

Planens del to skal etter hvert legges til kommunens Utfordringsdokument. Den omhandler russituasjonen nasjonalt, russituasjonen i Levanger og kommunens utfordringer på dette feltet.

Rullering
Ruspolitisk handlingsplan skal rulleres hvert 4. år. Det skal gjøres en årlig gjennomgang med utsjekking av tiltak innen desember. Videre er det behov for nytt møte i forbindelse med arbeidet med kommunedelplaner og økonomiplanen (1. kvartal). Det må sikres at foreslåtte tiltak i denne planen kommer med i kommunedelplaner og i Økonomiplanen. Ansvarlig for dette punktet er rådmannen.

Det har gjennom høringsrunden for Ruspolitisk handlingsplan kommet flere innspill på at det er ønskelig med en tyngre satsning på forebyggende arbeid og tidlig intervensjon. Dette bør tas med i rulleringen av planen.

Salgs- og skjenkebevillinger
Bevillingspolitikken i Levanger kommune er basert på at alle som fyller kravene til skjenking får bevilling, og at det skal være lett å få og lett å miste. Det ligger ingen begrensninger i antall bevillinger.

Det er 01.01.2010 23 bedrifter som har skjenkebevilling. 7 bedrifter har til sammen 17 salgsbevillinger. Bevillingene gis for inntil 4 år, og fornyes sommeren etter at nytt kommunestyre har tiltrådt, i hht Alkohollovens § 1.6.

Det er rådmannens stab ved rådgiver som er ansvarlig saksbehandler for saker etter Alkoholloven. Sosialtjenesten, skattemyndighetene og politiet skal gi uttalelse i forkant av formannsskapets behandling av bevillingssøknader. I hht ny forskrift til Alkoholloven, skal bevillingssøknader behandles innen 4 mnd etter at søknaden er fremmet og all dokumentasjon er innhentet. Saker etter Serveringsloven behandles av Enhet for Helse og Rehabilitering

Ambulerende skjenkebevillinger:
Det skilles mellom to ulike typer ambulerende bevillinger. Dette er ambulerende bevilling (1) og ambulerende bevilling gitt for en enkelt anledning (2). Disse søknadene behandles også av rådmannens stab.

Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger
Kommunen har ansvaret for kontroll med salgs- og skjenkebevillinger jfr. alkohollovens § 1-9. Kontrollen skal særlig omfatte salgs- og skjenketidene, aldersgrensebestemmelsene og at det ikke selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Bevillingshaverne plikter å følge alkoholloven med tilhørende forskrifter, vilkårene i bevillingen og kommunens retningslinjer for øvrig, og kontrollinstansen skal føre tilsyn med dette. Kommunen skal også føre kontroll med bevillingshavernes internkontrollsystem, jfr. Alkoholforskriftens kap 8.

I henhold til alkohollovens § 1-7c skal styrer og stedfortreder ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne. Dette kravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve som kommunen er ansvarlig for å avholde for styrer og stedfortredere i virksomheter som har kommunal salgs- eller skjenkebevilling. Prøven skal avholdes innen 2 mnd etter at kommunen har mottatt melding om at prøve ønskes avlagt.

Kommunen har inngått kontrakt med Vakt Service Svinn AS, om salgskontroll, skjenkekontroll og kunnskapsprøve. Hvert sted skal kontrolleres 3 ganger pr år. Kontroll etter Tobakksskadeloven og Intern-kontroll inngår i avtalen.

Politiet har anledning til å pålegge skjenkebevillingsinnehavere å ha ordensvakter til stede i åpningstiden. Dette gjøres i dag ved enkelte skjenkesteder.

Det er et godt samarbeid mellom skjenkebransjen, kommunen, vaktselskapet og politiet. Det avholdes flere møter årlig med ulike tema, kursing med mer.

Salgstider alkoholholdig drikk i gruppe 1:

 • Ukens fem første hverdager (mandag-fredag): Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00
 • På dager før søn- og helligdager: Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
  Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.
 • Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften: Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
 • På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt etter lov skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.
 • Bevillingsinnehaver har ansvaret for at bevillingspliktig alkoholholdig drikk ved salgstidens slutt ikke lenger er tilgjengelig i butikken. Alkoholholdig drikke skal tildekkes ved salgstidens slutt.


Skjenketider alkoholholdig drikk i Levanger kommune:

 • Kl. 08.00 – 01.00 søndag til torsdag
 • Kl. 08.00 – 02.00 natt til lørdag og søndag


Gebyr for salg og skjenking:
Det kreves gebyrer for salg og skjenking jfr Alkohollovens kap. 6. Gebyrenes størrelse følger lovens anvisning. Inntektene fra disse gebyrene går til saksbehandling og oppfølging av kontroller.

Organisering:
Dagens organisering (side 28 i planen) viser inndelingen av de oppgaver som ligger til de forskjellige enheter og fagområder. Hva som er kommunale tiltak og hva som ikke er kommunale tiltak.
Det finnes mange ulike samhandlingsarenaer mellom de ulike områdene. Det finnes ingen formell oversikt eller noe kart over den samhandlingen som skjer pr. i dag.

Levanger kommune sin politikk når det gjelder bruk av rusmidler for ansatte er beskrevet i retningslinjer for AKAN-arbeidet i kommunen PDF

Nye tiltak som ikke innebærer økte kostnader (side 30 i planen):
Tiltak som ikke krever økte kostnader er i det vesentlige knyttet til informasjonsarbeid, temadager for rusområdet, faglig fokus, samarbeid med frivillige lag og foreninger, omfordeling av ressurser internt, samhandling og samarbeid mellom enheter og fagområder, bruk av samhandlingsavtaler, etablering av prosjektoversikter, bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten på fagområdet, oversikt over frivillige lag og foreninger/organisasjoner, og et bedre definert koordineringsansvar.

Prioritering av tiltak som krever nye ressurser (side 31 i planen):
Det er i planen foretatt en prioritering fra 1 osv ut fra hva som er vurdert som tiltakets viktighet. Det er foreslått 15 tiltak som ved realisering vil kreve økte økonomiske ressurser.

Av de 15 tiltakene som er foreslått i planen, så er de 6 tiltakene som er sterkest prioritert følgende tiltak:

1).
Kunsten å bo – som er et booppfølgingstiltak mot enkeltpersoner for å unngå utkastelser.

2).
Dagsverket – som er et aktivitetstiltak, og som er forelått utvidet i forhold til oppgaver og aktivitet pr 2009.

3).
Miljøkontakt rus – som er et oppfølgingstiltak mot rusmiljøet.

4).
Helsestasjon rus – som er et fellestiltak for Levanger og Verdal kommuner i dag

5).
”Homla” – som er et aktivitetstiltak som drives felles for Levanger og Verdal kommuner, og Nav Levanger og Nav Verdal.

6).
Rusteam 0 – 18 år, som er et tverrfaglig arbeidsteam mellom flere enheter i Levanger.

De 5 første prioriterte tiltakene er organisatorisk ivaretatt av hovedområdet felles helse, hvor enheten Helse- og rehabilitering har oppfølgingsansvaret for tiltakene. Tiltakene er organisert som prosjekter, og har betydelig innslag av statlig finansiering gjennom tildeling fra Fylkesmannen i forbindelse med rusreformen.

Det tiltaket som er prioritert som nr. 6, er organisatorisk knyttet til Oppvekst. Det er det søkt om eksterne prosjektmidler til Fylkesmannen for statlig medfinansiering av rusteam 0-18 år, og til miljøterapeut innefor forebyggende barnevern.

Midlene til rusteam 0-18 skal brukes til å legge til rette for å koordinere tverrfaglig samarbeid innenfor rus i aldersgruppen 0-18 år. Det er i planen påpekt et behov for en koordinator i 60 % stilling til dette arbeidet og teamet skal gi direkte hjelp til gravide, barn og familier, og skal gi veiledning til skoler og barnehager.

Stillingen kan kombineres med en framtidig SLT-koordinatorstilling.

Midlene til miljøterapeut innenfor forebyggende barnevern er ment benyttet i arbeidet med å få ned antall plasseringer av ungdom hvor rus er definert som ett av problemområdene. Oppsøkende virksomhet i heimen og å motivere og veilede ungdom og foreldre til å motta hjelp i 1. og 2. linje er prioritert. Begge disse styrkingstiltakene anses som viktige for å møte de utfordringer vi ser i barne- og ungdomsgruppen i kommunen.

Satsingene vil presenteres som nye tiltak i kommunedelplan oppvekst. For å kunne realisere tiltakene, så er det helt avgjørende at BaFa styrkes med statlige opptrappingsmidler på rusfeltet for å få til denne satsingen

Behov for investeringer (side 32 i planen):
Det er i planen pekt på behov for ombygging og tilpasninger av tiltaket Dagsverket gjennom at dette ønskes flyttet fra dagens lokalisering på Rinnleiret til en mer sentrumsorientert plassering. Kostnaden er ikke beregnet da ny lokalisering ikke er avklart. Også utviklingen av et nytt aktivitetstiltak for LAR brukere vil kunne kreve investeringer, noe som heller ikke er avklart i planen da tiltaket ikke er konkretisert.

Vurdering:
Rådmannen viser til den vedlagte planen i sin helhet. Planen er meget godt organisert, og den har en inndeling som gir en god oversikt over de konkrete tiltakene som er foreslått.

Planen vil sikre et bedre samarbeid og en samhandling internt i kommunen, og mellom aktørene i kommunen og de ikke kommunale aktørene.

Kommunen fikk meget god uttelling på sine søknader på rusprosjekter for året 2009, og har videreført arbeidet med å søke ny tildeling for året 2010 til de prosjekter som ble innvilget støtte i 2009. Det er også søkt på nye prosjekter i 2010, ut over de som det ble søkt på i 2009.

Fylkesmannen har opplyst muntlig i fellesmøter med kommunene at kommunene ikke kan påregne og få statlige midler til nye prosjekter for 2010, slik at en forventet økning av statlige ressurser til russatsingene i kommunene for 2010 ikke ser ut til å bli innfridd.

Rusarbeidet i Levanger er styrket betydelig siste året.
Kommunen er helt avhengig av statlige prosjektmidler for å kunne opprettholde dagens aktivitet og tiltak på rusområdet.

For å sikre kontinuitet og resultater på rusområdet, så må kommunen planlegge med å ta større del av kostnadene med de enkelte rustiltakene selv etter at de statlige prosjektmidlene har opphørt. Normalt så går disse 3 år fra oppstart.

Rådmannen ser det derfor som viktig at en utviser en stor nøkternhet når det gjelder etablering av nye tiltak som ikke har en statlig medfinansiering.
Videre at det ved den politiske behandlingen avklares tydelig hvilke tiltak som bør være sterkest prioritert framover, slik at det er en realisme i hva det er mulig å få til. Ingen er tjent med at det etableres tiltak som må legges ned kort tid etter at det er startet opp.

Rådmannen mener at tiltakene som er prioritert fra nr. 1 til og med nr. 6 bør prioriteres sterkest.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 10.01.2011 15:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051