Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.05.10 - sak 25/10 - Leksehjelp i kommunale grunnskoler i Levanger

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2010/3127
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 21.04.10 11/10
Formannskapet 05.05.10 35/10
Kommunestyret 26.05.10 25/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.05.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Driftskomiteens innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Leksehjelpsordning for 1. – 4. trinn, slik den er beskrevet i saken, vedtas.
 2. Ordningen evalueres etter 1 år.
 3. Økonomisk ramme for leksehjelpsordningen settes til 1,7 mill kr på årsbasis. Dette forutsetter en budsjettjustering som tas i behandling av tertialrapporten.
 4. I tillegg kan skolene disponere sparte ressurser, ved at behov for midtskyss faller bort, til økt kvalitet på henholdsvis leksehjelpordninga for 1. – 4. trinn og ordninga med fysisk aktivitet for 5. – 7. trinn.  


Til toppen av siden     
  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Aktuelle lenker, jfr. vedtak i dk-sak 11/10
 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 21.04.2010

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:
Driftskomiteen beklager de statlige frister og forventer at høringsuttalelser legges fram i fortsatt behandling av saken.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Leksehjelpsordning for 1. – 4. trinn, slik den er beskrevet i saken, vedtas.
 2. Ordningen evalueres etter 1 år.
 3. Økonomisk ramme for leksehjelpsordningen settes til 1,7 mill kr på årsbasis. Dette forutsetter en budsjettjustering som tas i behandling av tertialrapporten.
 4. I tillegg kan skolene disponere sparte ressurser, ved at behov for midtskyss faller bort, til økt kvalitet på henholdsvis leksehjelpordninga for 1. – 4. trinn og ordninga med fysisk aktivitet for 5. – 7. trinn.


Vedtak:
Driftskomiteen beklager de statlige frister og forventer at høringsuttalelser legges fram i fortsatt behandling av saken.

(Aktuelle lenker:

Lokale uttalelser til leksehjelpssaken:


Sentrale dokumenter i nasjonal debatt:

 
Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Leksehjelpsordning for 1. – 4. trinn, slik den er beskrevet i saken, vedtas.
 2. Ordningen evalueres etter 1 år.
 3. Økonomisk ramme for leksehjelpsordningen settes til 1,7 mill kr på årsbasis. Dette forutsetter en budsjettjustering som tas i behandling av tertialrapporten.
 4. I tillegg kan skolene disponere sparte ressurser, ved at behov for midtskyss faller bort, til økt kvalitet på henholdsvis leksehjelpordninga for 1. – 4. trinn og ordninga med fysisk aktivitet for 5. – 7. trinn.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

 1. Utredning om leksehjelp, fysisk aktivitet og SFO PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Forslag til nytt punkt i opplæringsloven, § 13-7a sier følgende: ” Kommunen skal ha eit tilbod om leksehjelp for elevar på 1.- 4. årstrinn. Tilbodet skal vere gratis for elevane. Elevane skal ha rett til å delta på leksehjelptilbodet, men det skal vere frivillig om dei ønskjer å delta. Regelen i § 10-9 første, andre og fjerde ledd gjeld tilsvarande for dei som skal gi leksehjelp. Departementet gir nærmare forskrifter om leksehjelptilbodet.”

Det ble i høringsnotatet for lovendringen lagt til grunn at kommunen og fylkeskommunen skal finne praktiske løsninger på skyss i forbindelse med leksehjelpa. Eventuelle merkostnader knyttet til dette skal dekkes innenfor kommunens og fylkeskommunens gjeldende budsjettrammer.

Skoleledernettverket for kommunene i Nord-Trøndelag og KS i Nord-Trøndelag ga i sin høringsuttalelse til lovendringen, datert18.12.09, referert i driftskomiteen 17.2.10, uttrykk for misnøye med at elevene ikke gis rett til skoleskyss etter leksehjelpa og at regjeringen derfor ikke bevilget penger til dette. Verken kommunen eller fylkeskommunen har ressurser til å etablere to skyssordninger. Dette betyr at flere kommuner har kommet fram til en ordning hvor tilsyn etableres som et alternativ for de elevene som ikke ønsker leksehjelp.

I følge høringsnotat om forskriftsfesting av leksehjelp på 1. – 4. trinn i grunnskolen, gis elever på småtrinnet rett til leksehjelp. Tilbudet er for alle elever. Formålet med leksehjelpa er å gi eleven økt læringsutbytte og hjelpe eleven med skolearbeidet. Dette betyr at leksehjelpa skal forstås som skolearbeid som eleven har behov for å jobbe mer med generelt og ikke bare forstås som tradisjonelle lekser. Ordninga skal virke sosialt utjevnende. Leksehjelpa er ikke en del av opplæringa til eleven, men skal sees i sammenheng med opplæringa.
 
Kommunen er ansvarlig for å tilby leksehjelp og har ansvar for organiseringa. Det totale omfanget skal være 8 uketimer. Hvert årstrinn skal ha minimum en time leksehjelp pr uke. Kommunen avgjør hvordan resten av timene fordeles mellom trinnene. Gruppene skal ikke være større enn det som er trygt og pedagogisk forsvarlig. Leksehjelpa skal være gratis for eleven. Dersom leksehjelpa organiseres som en del av skolefritidsordningen, kan kommunen ikke ta betalt for den tida eleven mottar leksehjelp. Kommunen skal sikre at elevene har et forsvarlig læringsmiljø i leksehjelpordninga.

Regjeringen skal bevilge 424 mill kr som helårseffekt for ordningen. Fagarbeiderlønn legges til grunn og det er gitt påslag på 25% til administrasjon slik at pedagogisk personale kan samarbeide nært med leksehjelperne. For Levanger kommune utgjør dette 1,7 mill kr på årsbasis.

Rådmannen nedsatte en gruppe til å utrede forslag til leksehjelpsordning for de kommunale grunnskolene i Levanger. Gruppa har bestått av enhetsleder/rektor John Grønli, rektor Terje Hellesø og avdelingsleder for SFO ved Frol os Tove Hynne Aasenhuus. Gruppa la fram sitt forslag i rektormøtet 9. april og gruppas forslag ligger vedlagt saken. Rektormøtet konkluderte med at dette er en skisse som alt i alt gir det beste tilbudet innenfor den økonomiske rammen som er stilt til rådighet.

Timetallet gitt i loven er omregnet til 45 minutters skoletimer av gruppa. Gruppa utnytter muligheten for å samordne økt timetall til fysisk aktivitet i 5. til 7. trinn for å få til likt tilstedeværelsestid for 1.-7. trinn hver ukedag. Dette betyr at elevene i barneskolen får tre dager med seks timer og to dager med fem timer.

Da vi ikke har rom for å tilby to skyssordninger, tilbys tilsyn for elever som ikke ønsker leksehjelp. Det er den ytre rammen for start og slutt på skoledagen som må være lik for alle skolene på grunn av skoleskyssen. Hver skole står fritt til å organisere timeplanen ut fra egne ønsker innenfor den ytre tidsrammen.

Gruppa anbefaler at det settes av ressurser til vikarinnleie og forsterkningstiltak i grupper med atferdsutfordringer. Dette krever bevilgning på 350.000 kr ut over det som regjeringen har forutsatt ved rammetildeling til kommunen.

Gruppa ble bedt om å se på konsekvenser for SFO. Det er ca. 220 elever på hvert av trinnene i småskolen. I 1. og i 2. trinn er det ca 140 elever som benytter SFO i dag. I 3. trinn er det 66 og i 4. trinn er det 32. Leksehjelpa gis i forslaget av skolen ikke av skolefritidsordningen. Gratis leksehjelp/tilsyn kan føre til at behovet for SFO reduseres. Bemanningen må da reduseres tilsvarende. Konsekvenser for SFO vil vi ikke se før ordningen er prøvd førstkommende skoleår.

Gruppa har beregnet hvor mange assistenter som trengs til å gjennomføre fysisk aktivitet, leksehjelp og tilsynsordning. Det er anbefalt at man legger seg på et elevtall på ca 20 elever pr leksehjelper og pr assistent som gjennomfører tilbudet om økt fysisk aktivitet. Det er behov for et anselig antall assistenter og det kan bli utfordrende å få på plass tilstrekkelig antall. Gruppa har fremmet et forslag om at man delvis erstatter assistent med lærer til å gjennomføre ordningen med økt fysisk aktivitet i 5. – 7. trinn. Dette vil øke kvaliteten og redusere utfordringen med å rekruttere assistenter. Det koster imidlertid 300.000 kr mer enn det som var beregnet i budsjettet til å gjennomføre fysisk aktivitet.

Gruppa skisserer at det går an å benytte sparte kostnader på redusert midtskyss til å finansiere deler av de økte kostnadene.

Lov- og forskriftsendringen er enda ikke vedtatt. Høringsfrist for forskriftsendringen er satt til 10. mai. Skolene trenger å få tid til å planlegge neste skoleår. Kommunen er i gang med å rekruttere personer nå i april/mai. Det begynner å haste med å få på plass rammene for ordninga. Vi kan ikke vente til stortinget har behandlet lovendringen og regjeringen har behandlet forskriftsendringen.

Gruppas forslag til ordning er sendt ut til det kommunale foreldreutvalget/lederne i skolenes FAU til orientering den 12. april. De har fått anledning til å komme med synspunkter med frist 26. april. Eventuelle uttalelser vil legges fram for politikerne når saken går i formannskap og kommunestyre.
 
Vurdering:
Rådmannen mener det er bra at vi nå får et tilbud om leksehjelp. Foreldre og lærere har imidlertid gitt klart uttrykk for at en leksehjelpordning er mer etterspurt for 5. – 10 trinn enn for småtrinnet. Det er derfor merkelig at regjeringen starter med et tilbud for småtrinnet.

Rådmannen beklager at høringsinstansene ikke ble hørt under høringsrunden for lovendringen hva gjelder manglende finansiering av skyssordning og ønske om å få en definert standard for hvilken kvalitet som skal tilbys.

Levanger kommune har ikke økonomisk handlingsrom til å etablere en ordning som er bedre enn det regjeringen har lagt til grunn. Rådmannen vil derfor tilråde at det bevilges 1,7 mill kr på årsbasis for å utvikle leksehjelpsordningen for 1. – 4. trinn. Det er ikke avsatt midler til tiltaket i budsjettet for 2010. Rådmannen skrev i budsjettdokumentet at man ville komme tilbake til saken i tertialrapporten. Når denne saken skrives er det for å beskrive ordningen mer detaljert enn det ville være naturlig å gjøre i tertialrapportsaken. Det legges opp til en prosess hvor denne saken går parallelt med tertialrapporten i formannskap og kommunestyre.

Rådmannen vil anbefale at maksimalsatsen for SFO videreføres. Det er allerede i dag skoler som tilbyr SFO-ordning med lavere sats enn maksimalsatsen. Det er delegert til enhetsleder å vurdere hvilken betalingssats som er nødvendig for at SFO skal gå i budsjettmessig balanse.

Gruppa som har utredet forslaget til ny ordning har påpekt at det vil være en utfordring å rekruttere tilstrekkelig antall assistenter til leksehjelpsordninga og ordninga med økt fysisk aktivitet for 5. – 7. trinn. Gruppa mener at det vil være lettere å få på plass tilstrekkelig antall assistenter om man setter inn litt lærerressurs i ordninga med økt fysisk aktivitet for 5. – 7. trinn. Dette vil også øke kvaliteten på tilbudet. Rådmannen mener at skolene kan få nytte den ressursen kommunen sparer på at behovet for midtskyss på barnetrinnet nå faller bort til dette formålet.

Rådmannen beklager at det igjen viser seg at kommunene som skal iverksette ordningene, får rammevilkårene presentert fra regjeringen i 12. time. Det har i flere år kommet lov- og forskriftsendringer i mai/juni som er forventet iverksatt fra august. Forskriftsendringen er ute på høring med høringsfrist 10. mai. Vi kan ikke vente på den før vi bestemmer oss for hvordan vi skal løse saken her i kommunen.

Regjeringen gir kommunene for dårlig tid til å få til gode planleggings- og medbestemmelsesprosesser. Rådmannen beklager at det i denne saken gis lite rom for høring ute blant foreldrene. De synspunkter som kommer innen fristen 26. april vil legges fram for formannskap og kommunestyre.

Det er etter rådmannens vurdering, lite å gjøre med de ytre rammene. De må være felles for alle skolene i kommunen. Det er viktig at FAU gir innspill til sin skole om hvordan de ønsker det skal organiseres innenfor de ytre rammene.

Ordningen bør evalueres etter ett år.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 26.05.2010 22:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051