Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.05.10 - sak 18/10 - Årsregnskap / årsberetning 2009 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivsaknr: 2010/2629 - /210
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 19.05.10 43/10
Kommunestyret 26.05.10 18/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.05.2010

Orientering i møte:
Regnskap 2009 PDF v/rådmann Ola Stene

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2009 fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 4.356.914,78.
 2. Rådmannens årsberetning tas til orientering.
 3. Ikke finansierte investeringer i 2009 foreslås dekket i 2010 ved økt låneopptak. Endelig beløp vil bli lagt fram ved behandling av regnskap etter 1. tertial 2010.
 4. Det regnskapsmessige resultatet for 2009 disponeres slik:
  Avsetning IA-fond     kr. 2.356.914,78
  Avsetning kompetansehevingsfond  kr. 1.000.000,-
  Avsetning enhetsfond    kr. 1.000.000,-   


Til toppen av siden     
 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2009 fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 4.356.914,78.
 2. Rådmannens årsberetning tas til orientering.
 3. Ikke finansierte investeringer i 2009 foreslås dekket i 2010 ved økt låneopptak. Endelig beløp vil bli lagt fram ved behandling av regnskap etter 1. tertial 2010.
 4. Det regnskapsmessige resultatet for 2009 disponeres slik:
  Avsetning IA-fond     kr. 2.356.914,78
  Avsetning kompetansehevingsfond  kr. 1.000.000,-
  Avsetning enhetsfond    kr. 1.000.000,-


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommuneloven §48 Årsregnskapet og årsberetningen

Vedlegg:

 1. Årsregnskap/årsberetning 2009 - Levanger kommune PDF (utdelt tidligere)
 2. Tillegg til årsregnskap/årsberetning 2009 - Levanger kommune PDF
 3. Særutskrift av Kontrollutvalgets sak 011/10 PDF
 4. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Levanger kommune 2009 PDF
 5. Revisjonsberetning 2009 - Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Med dette legges Levanger kommunes årsberetning og årsregnskap for 2009 fram til behandling. Det vises til tidligere utsendte/utdelte dokumenter i saken.

Kommunens regnskap for 2009 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på knapt 4,4 millioner kroner.

Som det framgår av investeringsregnskapet er investeringer for samlet 21,6 millioner kroner ufinansiert ved utgangen av 2009. Dette gjelder følgende prosjekter:

Prosjekt  Beskrivelse Beløp Kommentar:

 • 10000 Egenkap.innskudd KLP og red. overføringer fra drift 2008 (strykningsbestemmelser) Kr. 6.212.218 Blir delvis nedbetalt i 2010, forskudd spillemidler
 • 10490 Staup Kr. 5.198.677 Manglende restfinans., Rinnleiret ikke solgt
 • 10520 Trønderhallen Kr. 5.221.798 Finansiert i 2010
 • 66000 Vann og avløp, Rinnleiret Kr. 4.969.678 Skal finansieres ved salg av tomter.


Prosjekter som ikke er finansiert i 2010 foreslås dekket i 2010 ved økt låneopptak. Rådmannen vil i forbindelse med behandlingen av regnskapet etter 1. tertial komme tilbake med forslag om nøyaktig beløp.

Rådmannen foreslår at resultatet for 2009 avsettes til å styrke kommunens ulike fond. Det foreslås å avsette drøyt 3,3 millioner kroner til å vedlikeholde kommunes IA-fond og kompetansehevingsfond. I tillegg forslås det å avsette 1 millioner kroner til enhetsfond – dette er midler som skal fordeles på de enhetene som hadde et regnskapsmessig mindreforbruk i 2009. Midlene fordeles etter de retningslinjer som kommunestyret har vedtatt i sak 27/08.

Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av den vedlagte årsberetningen for 2009.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 30.11.2010 15:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051