Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.01.11 - sak 5/11 - Utbyggingsavtale Joplassen 1719/2/105

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2010/239  
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 19.01.11 11/11
Kommunestyret 26.01.11 5/11

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.01.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Joplassen gnr. 2 bnr. 105” godkjennes. 

Til toppen av siden    

Rådmannens forslag til innstilling:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Joplassen gnr. 2 bnr. 105” godkjennes.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Forslag til utbyggingsavtale vedrørende Joplassen gnr. 2/105 mellom Brevik Boligutleie AS og kommunen legges fram for sluttbehandling. Avtalen gjelder utbygging og gjennomføring av reguleringsplan for Joplassen på Levangernesset. Planen omfatter bl.a. vegstrekninger av Joplassvegen og Odins veg, som begge er kommunale veger.

Planendringen behandles som en mindre planendring og sluttbehandles i PUK.

Bakgrunn
Reguleringsplanen for Joplassen ble vedtatt 12.03.2008, sak 13/08. Da planen også omfattet offentlige trafikkområder (kommunale veger med fortau), ble det ved første gangs behandling av planen opplyst følgende:
”Utbyggingsavtale: Tiltakshaver er varsla om krav til utbyggingsavtale, og vil ta kontakt med teknisk i kommunen for videre drøftinger. Forslag til utbyggingsavtale vil bli lagt fram i et senere møte.”

Kommunen kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale om et område før arealplanen for området er vedtatt. Utbyggingsavtalen ble framforhandlet i fbm. pågående arbeid med en planendring, som nå er klar for sluttbehandling.

Utbyggingsavtalen ble utarbeidet og førstegangsbehandlet etter plan- og bygningsloven av 1985. Det er ikke gjort endringer i avtalens lovhenvisninger etter at ny byggesaksdel i ny plan- og bygningslov trådte i kraft den 01.07.10. Avtalen er heller ikke endret mht. justerte formålsbetegnelser, da den likevel synes forståelig.

§ 64b i plan- og bygningsloven (1985) sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:
”En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak”.

Videre heter det blant annet i § 64c i plan- og bygningsloven at dersom fremforhandlet
forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 64 b annet eller tredje ledd, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. Avtalen bygger på kompetansen i tredje ledd, og Plan- og utviklingskomiteen i Levanger vedtok i møte den 17. mars 2010, sak 24/10, at forslag til utbyggingsavtale vedrørende Joplassen, gnr. 2 bnr. 105, legges ut til offentlig ettersyn. Offentlig ettersyn ble kunngjort 20.03.10 og berørte parter ble tilskrevet med brev av 19.03.10. Frist for uttalelser var satt til 3. mai 2010. Det er ikke mottatt høringsuttalelser.

Plan- og bygningslovens Kap. XI A. Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f, hjemler bruk av
utbyggingsavtaler. I sak 53/06 fattet kommunestyret vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som herav følger.

Dette er lagt til grunn for å opprette utbyggingsavtale som følger nedenfor:

UTBYGGINGSAVTALE
vedrørende
JOPLASSEN, GNR 2 BNR 105

Mellom utbyggeren: Brevik Boligutleie AS
Adresse: Strindvegen 56, 7052 Trondheim, org nr:  889 209 682   heretter kalt utbygger,
og Levanger kommune, heretter kalt Kommunen, er det i dag inngått slik avtale:

I. Formål

 1. Denne avtale regulerer med endelig virkning betingelsene for at utbygging av Joplassen, gnr 2 bnr 105 kan skje.
 2. Avtalen er hjemlet i plan- og bygningsloven Kap. XI A Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f og kommunens prinsipielle vedtak om bruk av utbyggingsavtaler, k.sak 53/06.
 3. Avtalen skal sikre at området omfattet av reguleringsplanen for Joplassen, gnr 2 bnr 105 blir utbygd iht. plan og bestemmelser tilknyttet denne.


II. Avtalens omfang
Avtalen omfatter gjennomføring av tiltak som sikrer:

 • Trafikksikkerhet
 • Godt oppvekst- og bomiljø
 • Opparbeiding av areal for uteopphold og leik.
 • Infrastruktur/hovedanlegg
 • Overdragelse av offentlige areal og anlegg
 • Plan for etterfølgende vedlikeholdsplikt


III: Utbyggers forpliktelser
A. Areal for uteopphold og leik
1. Områder regulert til Felles lekeareal skal bekostes og være opparbeidet av utbygger før boligene tas i bruk.

B. Hovedanlegg - veger
Utbygger utarbeider tekniske planer og bekoster og opparbeider:

 1. Utbygging av fortau langs Joplassvegen og Odins veg i samsvar med – og så langt det er vist i reguleringsplanen. Fortau skal ha asfaltert bredde 2,5 m + 0,25 m grusskulder. Kantstein skal være avfaset granitt.
 2. Utbygging av gatelys langs fortau i Joplassvegen.
 3. Utbygging av kryss mellom Joplassvegen og Odins veg i samsvar med reguleringsplanen –og utbedring av  Joplassvegen og Odins veg på strekningen som er omfattet av reguleringsplanen i nødvendig utstrekning for oppnå nødvendig asfaltert vegbredde min 4,0 m + 0,5 m grusskulder
 4. Nødvendige terrengtilpasninger slik at siktkrav iht vegnormal tilfredsstilles for nye avkjørsler


Krav til geometri, dimensjonering, materialer mm stilt i Statens Vegvesens ”Vegnormaler” skal oppfylles
Dersom anlegg forutsetter erverv av grunn fra gnr 2 bnr 105 overdras arealet vederlagsfritt til kommunen - jfr avtalens pkt IV B.

C. Interne veg-, vann- og avløpsanlegg samt fellesanlegg
Alle interne veg-, vann- og avløpsanlegg samt andre fellesanlegg bygges ut etter planer godkjent av kommunen. Utbygger bærer alle kostnadene knyttet til slik opparbeidelse.

D. Diverse bestemmelser
Bebyggelsen bør tilrettelegges for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder og for vannbåren oppvarming.

IV. Fremtidig ansvar for anlegg og arealer
A. Generelt for offentlige anlegg
For fremtidig ansvar for anlegg gjelder Plan og bygningsloven Kap. XII.
Byggetomta §§ 65-69, Spesielt §§ 67, 67 a hvis annet ikke fremgår av denne avtale.
Det skal føres protokoll fra overtakelsesforretning.

B. Hovedanlegg – veger
Alle offentlige veganlegg iht. regulerte arealer overtas av Kommunen uten vederlag for framtidig drift og vedlikehold når Kommunen har gitt ferdigattest og garantitiden er utløpt. Garantitiden er 3 år jfr. NS 8406. Kommunen kan overta driftsansvar for anlegget i garantitiden.

C. Fellesanlegg/ fellesområder
Ansvar for drift og vedlikehold:

 1. Utbygger skal sikre at det opprettes et organ som tar ansvar for framtidig drift og vedlikehold av fellesanlegg/ fellesområder iht. reguleringsplanen og denne avtale.
 2. Alle framtidige eiere, skal være forpliktet til å være medlem og skal være forpliktet til å være økonomisk ansvarlig for framtidig drift og vedlikehold av fellesanleggene/ fellesområdene.


V. Kommunens forpliktelser
Kommunen overtar de offentlige anlegg for framtidig drift og vedlikehold straks disse er ferdigstilt og godkjent iht. denne avtales Kap. IV B.

VI. Videresalg
Hvis Utbygger selger hele eller deler av sitt areal som omfattes av reguleringsplan for  Joplassen, gnr 2 bnr 105, skal utbygger påse at denne utbyggingsavtale blir tiltransportert ny eier.

Levanger ...........................   2010  

Levanger kommune 

------------------------------------------------
Robert Svarva
Ordfører 
------------------------------------------------
Utbygger

Vurdering:
Utbyggingsavtalen tar utgangspunkt i reguleringsplan vedtatt 12.03.08, men hvor punkt III B) ”Hovedanlegg – veger” er tilpasset de rammene avtalepartene er blitt enige om å legge til rette for gjennom en endring av reguleringsplanen. Forslag til planendring er nå klar for sluttbehandling og avtalen kan godkjennes når planendringen er vedtatt. Utbyggingsavtalen er vurdert til å følge opp intensjonene i den aktuelle planendringen.

Konklusjon
Rådmannen tilrår at det innstilles på at foreliggende utbyggingsavtale vedtas.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 26.01.2011 20:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051