Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.01.11 - sak 4/11 - Utbyggingsavtale for reguleringsplan Kleivan boligfelt, trinn 2 - 1719/288/40

Ingrid Okkenhaug Bævre - klikk for personkort Thomas Møller - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre, Thomas Møller
Arkivsaknr: 2010/1557 - /L81
Siv By - klikk for personkort
Saksordfører: Siv By, SP
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 21.04.10 42/10
Plan- og utviklingskomiteen 19.01.11 8/11
Kommunestyret 26.01.11 4/11

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.01.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende reguleringsplan Kleivan boiligfelt, trinn 2 – 1719/288/40 godkjennes.

Til toppen av siden   

Rådmannens forslag til innstilling:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende reguleringsplan Kleivan boiligfelt, trinn 2 – 1719/288/40 godkjennes.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Reguleringsplan for Kleivan trinn 2, 1719/288/40

Saksopplysninger:
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune vedtok i møte den 21.4.2010. sak 42/10 at: ”Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Kleivan, trinn 2” legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader”

Offentlig ettersyn ble kunngjort den 24.4.2010, og berørte parter ble tilskrevet med brev av 26.4.2010. Høringsfristen var satt til 27.5.2010.

Det har ikke kommet merknader til utbyggingsavtalen i forbindelse med offentlig ettersyn.

Vurdering:
Utbyggingsavtalen ligger innenfor rammene lagt i forslag til reguleringsplan for Kleivan, datert 02.03.10, og er vurdert til å følge opp intensjonene i den aktuelle planen.

Utbyggingsavtalen er vurdert til å følge opp intensjonene i foreliggende reguleringsplan, og tilrås godkjent.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.04.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Kleivan, trinn 2” legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. 

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til vedtak:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Kleivan, trinn 2” legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Forslag til reguleringsplan for Kleivan boligfelt, trinn 2, datert 02.03.10 (første gang behandlet i PUK 17.03.10, sak 27/10).
             
Saksopplysninger:
Plan- og bygningslovens Kap. XI A. Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f, hjemler bruk av utbyggingsavtaler. I sak 53/06 fattet kommunestyret vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som herav følger.

Dette er lagt til grunn for å opprette utbyggingsavtale som følger nedenfor:

UTBYGGINGSAVTALE
vedrørende
Kleivan, trinn 2 

Mellom utbyggeren: AS Levanger Tomteselskap
Adresse: Postboks 130 , 7601 Levanger
heretter kalt utbygger,
og Levanger kommune, heretter kalt Kommunen, er det i dag inngått slik avtale:

I. Formål
1. Denne avtale regulerer med endelig virkning betingelsene for at utbygging av Kleivan, trinn 2 kan skje.
2. Avtalen er hjemlet i plan- og bygningsloven Kap. XI A Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f og kommunens prinsipielle vedtak om bruk av utbyggingsavtaler, k.sak 53/06 .
3. Avtalen skal sikre at området omfattet av reguleringsplanen for  Kleivan, trinn 2 blir utbygd iht. plan og bestemmelser tilknyttet denne.

II. Avtalens omfang
Avtalen omfatter gjennomføring av tiltak som sikrer:
- Undersøkelse av grunn
- Trafikksikkerhet
- Godt oppvekst- og bomiljø
- Opparbeiding av areal for uteopphold og leik.
- Infrastruktur/hovedanlegg
- Overdragelse av offentlige areal og anlegg
- Plan for etterfølgende vedlikeholdsplikt

III: Utbyggers forpliktelser
A. Undersøkelser av grunn mm
1. Evt arkeologiske undersøkelser som er nødvendig for gjennomføring av reguleringsplan  og tiltak iht utbyggingsavtale bekostes av utbygger.
2. Evt grunnundersøkelser som er nødvendig for gjennomføring av reguleringsplan og tiltak iht utbyggingsavtale bekostes av utbygger
3. Utbygger skal besørge og bekoste utarbeidelse av evt nødvendig faglig dokumentasjon på at planlagte tiltak ikke vil øke faren for skred hverken i eller utenfor planområdet ( masseforflytning, gravearbeider, endret avrenning av overflatevann etc skal tas med i betraktningen ) og at planlagte bygninger har tilstrekkelig sikkerhet mot skred og flom
4. Evt støydempende tiltak som blir nødvendig pga gjennomføring av utbyggingen  bekostes av utbygger

B. Areal for uteopphold og leik
Områder regulert til Felles lekeareal skal bekostes og være opparbeidet av utbygger før boligene tas i bruk.

C. Hovedanlegg - veger
Utbygger utarbeider tekniske planer  og bekoster og opparbeider: 
Utbygging av offentlig veger  iht  reguleringsplan.
Veger skal opparbeides iht reguleringsplan og  reguleringsbestemmelser med asfaltdekke + 2 x 0,5 meters skulder. Asfaltdekkets tykkelse skal være min 100 kg/m2. Krav til geometri , dimensjonering, materialer  mm stilt i Statens Vegvesens ”Vegnormaler” skal oppfylles

D. Hovedanlegg- vann, avløp
1. Utbygger utarbeider tekniske planer for vann og avløpsanlegg.
2. Utbygger bekoster og opparbeider ovennevnte kommunaltekniske anlegg iht. godkjente planer.
Anlegget ferdigstilles før innflytting skjer.

E. Interne veg-, vann- og avløpsanlegg samt fellesanlegg
Alle interne veg-, vann- og avløpsanlegg samt andre fellesanlegg bygges ut etter planer godkjent av kommunen. Utbygger bærer alle kostnadene knyttet til slik opparbeidelse.

IV. Fremtidig ansvar for anlegg og arealer
A. Generelt for offentlige anlegg
For fremtidig ansvar for anlegg gjelder Plan og bygningsloven Kap. XII.
Byggetomta §§ 65-69, Spesielt §§ 67, 67 a hvis annet ikke fremgår av denne avtale.
Det skal føres protokoll fra overtakelsesforretning.

B. Hovedanlegg – veger
Alle offentlige veganlegg iht. regulerte arealer overtas av Kommunen uten vederlag for framtidig drift og vedlikehold når Kommunen har gitt ferdigattest og garantitiden er utløpt. Garantitiden er 3 år jfr. NS 8406. Kommunen kan overta driftsansvar for anlegget i garantitiden.

C. Hovedanlegg – vann og avløp
Alle ledninger som iht. godkjente planer er planlagt og dimensjonert som offentlig ledningsnett, overdras vederlagsfritt til Kommunen for framtidig drift og vedlikehold.

D. Fellesanlegg/ fellesområder
Ansvar for drift og vedlikehold:
1. Utbygger skal sikre at det opprettes et organ som tar ansvar for framtidig drift og vedlikehold av fellesanlegg/ fellesområder iht. reguleringsplanen og denne avtale.
2. Alle framtidige eiere, skal være forpliktet til å være medlem og skal være forpliktet til  å være økonomisk ansvarlig for framtidig drift og vedlikehold av fellesanleggene/ fellesområdene.

V. Kommunens forpliktelser
Kommunen overtar de offentlige anlegg for framtidig drift og vedlikehold straks disse er ferdigstilt og godkjent iht. denne avtales Kap. IV B og C.

VI. Videresalg
Hvis Utbygger selger hele eller deler av sitt areal som omfattes av reguleringsplan for  Kleivan, trinn 2, skal utbygger påse at denne utbyggingsavtale blir tiltransportert ny eier.

Levanger ...........................   2010  

Levanger kommune 

------------------------------------------------
Robert Svarva
Ordfører 
------------------------------------------------
Utbygger

Vurdering:
§ 64b i plan – og bygningsloven sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:
”En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak”.


Utbyggingsavtalen ligger innenfor rammene lagt i forslag til reguleringsplan for Kleivan, datert 02.03.10, og er vurdert til å følge opp intensjonene i den aktuelle planen.

Videre heter det blant annet i § 64c i plan – og bygningsloven at dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 64 b annet eller tredje ledd, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Den framlagte avtalen bygger på kompetansen i tredje ledd, og det anbefales derfor at foreliggende utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. 

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 11.10.2012 09:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051