Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.01.11 - sak 3/11 - Reguleringsplan Kleivan boligfelt, trinn 2 - 1719/288/

Ingrid Okkenhaug Bævre - klikk for personkort Thomas Møller - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre, Thomas Møller
Arkivsaknr: 2010/767 - /L2010001
Siv By - klikk for personkort
Saksordfører: Siv By, SP
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 17.03.10 27/10
Plan- og utviklingskomiteen 19.01.11 7/11
Kommunestyret 26.01.11 3/11

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.01.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Reguleringsplan for Kleivan, trinn 2 vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.  

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til instilling:
Reguleringsplan for Kleivan, trinn 2 vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

 1. Plankart PDF
 2. Datarapport - grunndersøkelser på Kleivan, Okkenhaug PDF
 3. Reguleringsplan Kleivan boligfelt, trinn 2 - 1719/288/40 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Planforslaget, ”Kleivan trinn 2”, er utarbeidet av Per Anders Røstad for å fortsette utbyggingen av Kleivan boligfelt i Okkenhaug. Grunneier er Levanger Tomteselskap AS. Reguleringsarbeidene omfatter eiendommen gnr. 288 bnr. 40.

Planområdet
Området ligger i Okkenhaug, øst for eksisterende boligfelt. Området er i dag ubebygd skogsareal. Planområdet er på ca. 12,5 daa, og planen grenser til bebyggelsesplan for Kleivan boligfelt, vedtatt 15.04.98.

Planstatus
I kommunedelplan for Okkenhaug, vedtatt 04.12.97, er området avsatt til framtidig boligområde.

Planområdets beliggenhet i Okkenhaug - klikk for større kart
Planområdets beliggenhet i Okkenhaug

Planforslaget
Det er planlagt både frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse.
Planen er utarbeidet med det formål å tilrettelegge for bygging av inntil 11 nye boliger. I tillegg er det planlagt veg med snuplasser, lekeplass, grønnstruktur og turveg.

Nedenfor skilles det mellom:

 1. Frittliggende eneboliger med tilhørende garasjer
 2. Konsentrert bebyggelse eller tomannsbolig i rekke med tilhørende garasjer


Grad av utnytting

 1. Grad av utnytting i området, % BYA, skal ikke overstige 25%. Det tillates likevel ikke bebyggelse med større grunnflate enn 150 m2. Garasje som tilbygg til bolig medregnes ikke i grunnflatebegrensningen på 150 m2. Maksimal grunnflate for garasjen er 50 m2.
 2. Grad av utnytting i området, % BYA, skal ikke overstige 25%. Det tillates likevel ikke bebyggelse med større grunnflate enn 300 m2. Garasje som tilbygg til bolig medregnes ikke i grunnflatebegrensningen på 300 m2. Maksimal grunnflate for garasjer er 100 m2.


Byggehøyder

 1. Gesimshøyden på eneboligene kan ikke overstige 7,0 m. Maksimal mønehøyde for boligene er 9,2 m. For garasjene er maksimal gesimshøyde 3,0 m og maksimal mønehøyde 6,0 m. Høyden er målt fra planert gjennomsnittlig terreng. For hus med sokkel måles høyden fra planert terreng foran sokkel.
 2. Gesimshøyden på boligen kan ikke overstige 7,0 m. Maksimal mønehøyde for boligen er 9,0 m. For garasjer er maksimal gesimshøyde 3,0 m og maksimal mønehøyde 6,0 m.


Alle bygg skal oppføres med saltak med en takvinkel på mellom 22-40 grader.

Biladkomst og parkering
Atkomst til området blir fra eksisterende kommunal veg i eksisterende boligfelt.
På hver boligtomt skal det være garasje eller opparbeidet plass for oppstilling av 2 biler per boenhet. Garasjen skal være inntegnet på situasjonsplan som følger byggesaken for
boligen, selv om garasjen ikke skal bygges samtidig med bolighuset. Garasjen skal tilpasses bolighuset med form, materialvalg og farge.
Lek og uteopphold
Sentralt i feltet er det regulert et område til lekeplass, ca. 0,5 daa. Det er også en lekeplass på omtrent samme størrelse i eksisterende felt. Ved skolen og barnehagen (ca. 400 meter unna) er det en større ballplass med muligheter for leik. Rundt feltet er det utmarksområder som er godt egnet til rekreasjon og aktivitet for både unge og gamle.

Støy
Fylkesveg 128 har ifølge Nasjonal vegdatabank en trafikkmengde på 500-1000 ÅDT.
Den reelle trafikken for denne vegen er nok nærmere 500 enn 1000 biler i døgnet.
Fartsgrensen på stedet er i dag 60 km/t. Gul sone er 20 meter fra senterlinja på Fv 128.
Byggegrensa i boligfeltet mot Fv 128 er derfor satt til 20 meter fra senterlinja.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Området ligger på berggrunn, med et usammenhengende eller tynt dekke med hav- og
fjordavsetning, og er dermed ikke utsatt for naturbaserte farer som flom, ras o.a.
Vi har ikke noe oppslagsverk i fht. evt. radonutsatte områder i kommunen.

Kulturminner
Ifølge Riksantikvarens database for kulturminner på internett, Askeladden, er det ikke registrert kulturminner i dette området. Ved evt. funn av automatisk fredete kulturminner
gjelder kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt.

Biologisk mangfold
Planforslaget anses ikke å være til skade eller ulempe for evt. biologisk mangfold.

Offentlig ettersyn
Forslag til reguleringsplan Kleivan trinn 2, 1719/288/40 har vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 18.3.2010 til 3.5.2010. Det kom inn sju uttalelser til planforslaget:

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag: Minner, når det gjelder grad av utnytting, som er fastsatt slik at % BYA ikke skal overskride 25 %, om at parkeringsareal inngår i beregningsgrunnlaget, jf. TEK § 3-12. Kommunen bes videre, gjennom undersøkelser, å forsikre seg om at det er stabile masser i planområdet.

Kommunens kommentar: Parkeringsarealet inngår i beregningsgrunnlaget. Det er videre gjennomført grunnundersøkelser i planområdet av Rambøll. Området vurderes til ikke å være utsatt for kvikkleireskred.

Nord-Trøndelag fylkeskommune: Anbefaler rekkefølgekrav i bestemmelsene for opparbeiding av leikeareal i takt med utbygging av feltet. Minner videre om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8-2 dersom noen treffer på automatisk freda kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette må videreformidles til de som skal foreta arbeidet.

Kommunens kommentar: Det innarbeides rekkefølgekrav som sikrer at lekeareal opparbeides i takt med utbygging av feltet.

NTE Nett AS: Gjør oppmerksom på at eksisterende strømforsyning ikke dekker tiltaket i planen og ny nettstasjon, enten integrert i den nye bebyggelsen, eller som frittstående nettstasjonstomt så sentralt som mulig i forhold til bebyggelsen (foreslår tomtegrense 16/17) og høyspennings kabeltrasé bør reguleres og bli en del av planen.

Kommunens kommentar: Det er regulert inn ny frittstående nettstasjonstomt som anbefalt. Kabeltraseen følger veg/turveg i planområdet.

Ståle Sivertsen og Laila Indal: Peker på endringer i forhold til gjeldende bebyggelsesplan for Kleivan boligfelt, vedtatt 15.04.98 (sak nr. 16/98) som de hevder viser friområde/fellesområde langs oversiden av deres tomt (288/47). Har sterkt ønske om at denne grøntstrukturen ikke blir fjernet i forbindelse med ny plan.

Kommunens kommentar: I henhold til gjeldende bebyggelsesplan for Kleivan boligfelt er området over tomten 288/47 (Sivertsen og Indal) samt 288/46 og 288/48 regulert til ”Friområde: turvei”. Kommunen har vurdert behovet i forbindelse med planarbeidet til Kleivan trinn 2 og kommet frem til at det ikke lenger er behov for egen turveg her i tillegg til internveger/turveg som etableres i forbindelse med trinn 2. Kommunen mener også at dette området raskt kunne blitt et ”ingenmannsland” uten ansvarlige for vedlikehold og skjøtsel. Kommunen har derfor, etter en helhetsvurdering kommet fram til å tilrå at turvegen etter gjeldende bebyggelsesplan omdisponeres til boligbebyggelse.

NVE: Peker på at dersom en er i tvil om noen av tomtene kan inneha dårligere grunnforhold, bør det tas inn rekkefølgebestemmelse om at det må gjennomføres geoteknisk vurdering før byggestart.

Kommunens kommentar: Det er gjennomført grunnundersøkelser i planområdet av Rambøll. Området vurderes til ikke å være utsatt for kvikkleireskred.

Eldres råd: Savner bestemmelse om universell utforming i reguleringsbestemmelsene.

Kommunens kommentar: Det er gitt egne bestemmelser for universell utforming knyttet til konsentrert småhusbebyggelse og lekeplass.

Sametinget: Ber om at det tas inn bestemmelse i forhold til om det skulle dukke opp gjenstander eller andre levninger under arbeidet i marken.

Kommunens kommentar: Slik bestemmelse er tatt med i bestemmelsene.

Det har tidligere også kommet uttalelser fra barnerepresentanten som viser til vedtektene i Levanger kommune hvor det står at det skal sikres areal til en kvartalslekeplass på 1,5 dekar, og ber om at dette vurderes tatt inn i planen. Alternativt bør det komme frem hvilket område som er tenkt å fylle denne funksjonen, med tanke på de litt større barnas mulighet for lek i nærområdet.

Kommentar: I etterkant er det beskrevet nærmere i planen at det er to lekeplasser, hver på ca. 0,5 daa, i planlagt og eksisterende felt, og i tillegg er det ballplass og større
lekeområde ved skolen og barnehagen 400 meter unna.

Fra kommunalteknikk har det kommet krav om at det reguleres inn snuplass i hver ende av vegen. Dette er nå gjort.

Det er inngått utbyggingsavtale mellom Levanger kommune og AS Levanger tomteselskap den 10.03.10 og sendt på høring/off. ettersyn. Utbyggingsavtalen behandles for 2.g i samme som planen.

Vurdering:
Planforslaget er utarbeidet er i samsvar med kommunedelplanen for Okkenhaug.

Gang- og sykkelveg til Okkenhaug skole er opparbeidet, og i planbestemmelsene er
byggehøyde, takvinkel, bebygd areal og avsatt areal til lek og opphold i samsvar med overordnet plan.

Det er gjennomført offentlig ettersyn uten at det har kommet uttalelser fra regionale myndigheter til hinder for gjennomføring av planforslaget. Flere av innspillene er tatt til følge i planbestemmelsene. Merknader fra Ståle Sivertsen/Laila Indal er vurdert, men ikke tatt til følge.

Planen synes å kunne bli et godt bidrag til videre utbygging i Okkenhaug og anbefales vedtatt i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.03.2010

Saksordfører:
Siv By, SP

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til reguleringsplan for Kleivan boligfelt, trinn 2, rev. 02.03.10, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningsloven § 12-10.  

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til reguleringsplan for Kleivan boligfelt, trinn 2, rev. 02.03.10, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningsloven § 12-10.

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse m/ bestemmelser, rev. 02.03.10 PDF
 2. Plankart, rev. 02.03.10 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Planforslaget, ”Kleivan trinn 2”, er utarbeidet av Per Anders Røstad for å fortsette utbyggingen av Kleivan boligfelt i Okkenhaug. Grunneier er Levanger Tomteselskap AS. Reguleringsarbeidene omfatter eiendommen gnr. 288 bnr. 40.

Planområdet
Området ligger i Okkenhaug, øst for eksisterende boligfelt. Området er i dag ubebygd skogsareal. Planområdet er på ca. 12,5 daa, og planen grenser til bebyggelsesplan for Kleivan boligfelt, vedtatt 15.04.98.

Planstatus
I kommunedelplan for Okkenhaug, vedtatt 04.12.97, er området avsatt til framtidig boligområde.
 
Planområdets beliggenhet i Okkenhaug - klikk for større kart
Planområdets beliggenhet i Okkenhaug

Planforslaget
Det er planlagt både frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Planen er utarbeidet med det formål å tilrettelegge for bygging av inntil 11 nye boliger. I tillegg er det planlagt veg med snuplasser, lekeplass, grønnstruktur og turveg.

Nedenfor skilles det mellom:

 1. Frittliggende eneboliger med tilhørende garasjer
 2. Konsentrert bebyggelse eller tomannsbolig i rekke med tilhørende garasjer


Grad av utnytting

 1. Grad av utnytting i området, % BYA, skal ikke overstige 25%. Det tillates likevel ikke bebyggelse med større grunnflate enn 150 m2. Garasje som tilbygg til bolig medregnes ikke i grunnflatebegrensningen på 150 m2. Maksimal grunnflate for garasjen er 50 m2.
 2. Grad av utnytting i området, % BYA, skal ikke overstige 25%. Det tillates likevel ikke bebyggelse med større grunnflate enn 300 m2. Garasje som tilbygg til bolig medregnes ikke i grunnflatebegrensningen på 300 m2. Maksimal grunnflate for garasjer er 100 m2.


Byggehøyder

 1. Gesimshøyden på eneboligene kan ikke overstige 7,0 m. Maksimal mønehøyde for boligene er 9,2 m. For garasjene er maksimal gesimshøyde 3,0 m og maksimal mønehøyde 6,0 m. Høyden er målt fra planert gjennomsnittlig terreng. For hus med sokkel måles høyden fra planert terreng foran sokkel. 
 2. Gesimshøyden på boligen kan ikke overstige 7,0 m. Maksimal mønehøyde for boligen er 9,0 m. For garasjer er maksimal gesimshøyde 3,0 m og maksimal mønehøyde 6,0 m.


Alle bygg skal oppføres med saltak med en takvinkel på mellom 22-40 grader.

Biladkomst og parkering
Atkomst til området blir fra eksisterende kommunal veg i eksisterende boligfelt.
På hver boligtomt skal det være garasje eller opparbeidet plass for oppstilling av 2 biler per boenhet. Garasjen skal være inntegnet på situasjonsplan som følger byggesaken for boligen, selv om garasjen ikke skal bygges samtidig med bolighuset. Garasjen skal tilpasses bolighuset med form, materialvalg og farge. 

Lek og uteopphold
Sentralt i feltet er det regulert et område til lekeplass, ca. 0,5 daa. Det er også en lekeplass på omtrent samme størrelse i eksisterende felt. Ved skolen og barnehagen (ca. 400 meter unna) er det en større ballplass med muligheter for leik. Rundt feltet er det utmarksområder som er godt egnet til rekreasjon og aktivitet for både unge og gamle. 

Støy
Fylkesveg 128 har ifølge Nasjonal vegdatabank en trafikkmengde på 500-1000 ÅDT. Den reelle trafikken for denne vegen er nok nærmere 500 enn 1000 biler i døgnet. Fartsgrensen på stedet er i dag 60 km/t. Gul sone er 20 meter fra senterlinja på Fv 128. Byggegrensa i boligfeltet mot Fv 128 er derfor satt til 20 meter fra senterlinja.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Området ligger på berggrunn, med et usammenhengende eller tynt dekke med hav- og fjordavsetning, og er dermed ikke utsatt for naturbaserte farer som flom, ras o.a.
Vi har ikke noe oppslagsverk i fht. evt. radonutsatte områder i kommunen.

Kulturminner
Ifølge Riksantikvarens database for kulturminner på internett, Askeladden, er det ikke registrert kulturminner i dette området. Ved evt. funn av automatisk fredete kulturminner gjelder kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt.

Biologisk mangfold
Planforslaget anses ikke å være til skade eller ulempe for evt. biologisk mangfold.

Planprosess
Kunngjøring om igangsatt regulering ble gjort ved annonsering i Trønder-Avisa og Levanger Avisa  19.06.09.

Kommunen har mottatt uttalelser fra barnerepresentanten og fra kommunalteknikk.

Barnerepresentanten:
Han mener at det er en god løsning å regulere inn felles uteareal/lekeplass midt i området, særlig med tanke på små barns muligheter for leik/uteaktiviteter i umiddelbar nærhet til der de bor.
I vedtektene for Levanger kommune står det at det skal sikres areal til en kvartalslekeplass på minimum 1,5 dekar. Barnerepresentanten ber om at dette vurderes tatt inn i planen. Alternativt bør det komme fram hvilket område som er tenkt å fylle denne funksjonen, med tanke på de litt større barnas muligheter for leik i nærområdet.

Kommentar: I etterkant er det beskrevet nærmere i planen at det er to lekeplasser, hver på ca. 0,5 daa, i planlagt og eksisterende felt, og i tillegg er det ballplass og større lekeområde ved skolen og barnehagen 400 meter unna.

Kommunalteknikk:
I og med at det nye vegen i feltet foreslås regulert til offentlig veg, må det reguleres inn snuplass i hver ende av vegen.

Det skal inngås utbyggingsavtale.

Kommentar:
Snuplasser er nå lagt inn i reguleringsplanen.

Vurdering:
Planforslaget som er utarbeidet er i samsvar med kommunedelplanen for Okkenhaug. Gang- og sykkelveg til Okkenhaug skole er opparbeidet, og i planbestemmelsene er byggehøyde, takvinkel, bebygd areal og avsatt areal til lek og opphold i samsvar med overordnet plan.
Planen synes å kunne bli et godt bidrag til videre utbygging i Okkenhaug.
Det tilrådes derfor at planforslaget sendes på høring og offentlig ettersyn.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 23.04.2013 12:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051