Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.05.11 - sak 23/11 - Mindre endring av reguleringsplan 1719/276/5 m.fl. Kathrines Minde

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2006/2044 - /L12
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 11.05.11 27/11
Kommunestyret 25.05.11 23/11

 

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.05.2011

Saksordfører:
Olav Strid, AP

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Vedlagte mindre endring av reguleringsplan for Kathrines Minde, datert 18.02.2011, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-14, jf. § 12-12

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:
Vedlagte mindre endring av reguleringsplan for Kathrines Minde, datert 18.02.2011, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-14, jf. § 12-12.

Vedlegg:

  1. Blink-Hus Arkitekter as 18.02.2011 PDF
  2. Reguleringsbestemmelser datert 18.02.2011 (mottatt 10.03.2011) PDF
  3. Plankart datert 18.02.2011 (mottatt 10.03.2011) PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Blink Hus Arkitekter as har pva. utbygger foreslått en mindre endring av regulerings-planen for Kathrines Minde, se orientering i brev av 18.02.2011. Hele planen er omarbeidet iht. ny plan- og bygningslov. Hovedendringen er at tidligere regulert felles avkjørsel på strekningen fra Sørvegen til planens område for VA, foreslås endret til offentlig kjøreveg (merket O KJØREVEG på plankartet). Antall rettighetshavere til den noe kortere felles vegen begrenses da noe. Andre endringer som kan nevnes er at linjer for bearbeidet terreng er tatt ut samt at siste kulepunkt i bestemmelsenes § 2.1 er tilføyd, jf. vanlig praksis vedrørende plassering av garasje ift. offentlig kjøreveg. Frisiktsonen er søkt rettet iht. mål angitt i gjeldende plan. Planen legger fortsatt til rette for 24 boenheter på Kathrines Minde/Geitingsvollen med tilhørende fellesområder og adkomst, men det foreslås nå offentlig veg i deler av planområdet.

Utbyggingsavtale
Tilhørende utbyggingsavtale var på offentlig ettersyn i mai/juni 2010. Avtalen er tilpasset en løsning med offentlig/kommunal veg. I tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser har vi avventet å sluttbehandle utbyggingsavtalen, i påvente av en planendring iht. avtalen.
Medvirkning
I kommunen ble endringsforslaget forelagt Kommunalteknikk, Levanger.
Kommunalteknikk, 09.03.11: Ingen innvendinger, men antyder utfordringer med hensyn til opplagring av snø ved videre utbygging av Geitingsvollen.

Høring
Plan- og byggesakssjefen vedtok den 30.03.2011, sak 114/11, at forslag til mindre endring av reguleringsplan for Kathrines Minde, datert 18.02.2011, sendes på høring iht. plan- og bygningslovens § 12-14 tredje ledd. Forslaget ble sendt på høring med brev av 30.03.2011. Planforslaget ble også lagt ut ved Servicekontoret, Levanger rådhus og gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Frist for evt. uttalelser var 18. april 2011.

Følgende høringsuttalelser er mottatt:

  • 01  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 13.04.2011: Ingen merknader.
  • 02  Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 15.04.2011: Ingen merknader.
  • 03  Block Watne, 02.05.2011 – se merknader angående vegrett.


03  Block Watne, 02.05.2011
Block Watne AS har avtale med grunneier Bjørn Eriksen om utbygging av hans eiendom Gjeitingsvollen gnr. 276/1. I 2005 inngikk Eriksen rett til å avstå veggrunn over sin eiendom gnr. 276/1 til gnr. 276/5 til utbygger av Kathrines Minde. Avtalen om veggrunn er videreført til Block Watne AS. Avtalen forutsetter at eier av 276/1 (Gjeitingsvollen) skal ha vegrett over 275/5 (Kathrines Minde) ved utbygging av 276/1 og at planlagte veger innenfor planen for 276/5 skal fungere som adkomstveg til tomter som utskilles fra 276/1. Det forutsettes videre at vegretten over 275/5 blir ivaretatt i reguleringsplanen for 275/5. § 3.2 i bestemmelsene bes korrigert slik at også eiendommer som skal utskilles fra 276/1 kan benytte vegen. Forutsetningen for at det avgis veggrunn fra 276/1 til 276/5 er at inngått avtale blir ivaretatt.

Kommentar:
I planendringen er tidligere regulert felles avkjørsel oppdelt i offentlig veg og felles veg.
I bestemmelsene er det kun angitt hvilke eiendommer som kan benytte felles veg. Denne vegstubben ender i en felles parkeringsplass, det tillates bygg forholdsvis nært vegen og tilliggende tomter er tenkt med direkte avkjørsler. Denne felles vegen egner seg ikke som adkomst til et større boligområde på Gjeitingsvollen. I planen er det ikke lagt begrensninger ift. brukere av offentlig veg (som delvis ligger på 276/5), men heller ikke denne, med flere private avkjørsler ser ut til å egne seg som adkomst til et større boligområde. Det er ikke uten grunn at planen har en rekkefølgebestemmelse ift. adkomstveg. Innspillet imøtekommes ikke her, da vegløsning for Gjeitingsvollen forutsettes vurdert i en større planprosess.

Vurdering:
Generelt bør offentlig (kommunal) veg ha tilfredsstillende snuplass. Her kan det imidlertid være en mulighet at vedlikeholdskjøretøy (brøytebil og lignende) kjører rundt, via regulert felles gangveg og kjøreveg, forutsatt at disse opparbeides med tilfredsstillende standard.
Kommunalteknikk har akseptert foreliggende planforslag, men påpekt utfordringer med hensyn til opplagring av snø ved videre utbygging av Geitingsvollen.

Planendringen synes såpass lite omfattende at noen omfattende planbeskrivelse med risiko- og sårbarhetsvurdering er vurdert som unødvendig i denne saken. Aktuelle forhold skal være vurdert ifb. vedtak av gjeldende reguleringsplan.

Annet: 24 boenheter er nært opptil det antall boenheter en anbefaler underjordisk renovasjonsløsning for. Utbygger bes vurdere om slik løsning kan være aktuell her.

Jf. Kommunalteknikks ønske legges den mindre planendringen fram for kommunestyret, da offentlig veg vil medføre utgifter for kommunen. Dette synes også praktisk da utbyggingsavtalen, med de samme forutsetningene, sluttbehandles parallelt.

Konklusjon
Det er kun mottatt en innvending til planendringen, og denne anses ikke å være av en slik art at den utløser full planprosess. Vi tilrår at det innstilles på at planendringen vedtas som en mindre endring.

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 25.05.2011 23:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051