Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 24.03.10 - sak 10/10 - Kommunens delegasjonsreglement

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref.: 2009/6779
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 10.03.10 17/10
Kommunestyret 24.03.10 10/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.03.2010

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende endringsforslag:
”Rådmannen får videre fullmakt til å erverve / selge / bortfeste / innfeste areal som følge av vedtatt anleggs- og utbyggingsvirksomhet når totalbeløpet er under 1 000 000.”
Endres til:
”Rådmannen får videre fullmakt til å erverve / selge / bortfeste / innfeste eiendom som følge av vedtatt anleggs- og utbyggingsvirksomhet når totalbeløpet er under 1 000 000.”

Avstemning:
Heieraas endringsforslag enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling, med endring i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Arbeidsgruppens konklusjoner og tilrådninger i forbindelse med revisjon av kommunens delegasjonsreglement vedtas med den endring at punktet om revidering av klima og energiplanen tas ut, da dette ikke berører delegasjon av kommunestyrets myndighet.

I tillegg endres:
”Rådmannen får videre fullmakt til å erverve / selge / bortfeste / innfeste areal som følge av vedtatt anleggs- og utbyggingsvirksomhet når totalbeløpet er under 1 000 000.”
Endres til:
”Rådmannen får videre fullmakt til å erverve / selge / bortfeste / innfeste eiendom som følge av vedtatt anleggs- og utbyggingsvirksomhet når totalbeløpet er under 1 000 000.”       

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:
Arbeidsgruppens konklusjoner og tilrådninger i forbindelse med revisjon av kommunens delegasjonsreglement vedtas med den endring at punktet om revidering av klima og energiplanen tas ut, da dette ikke berører delegasjon av kommunestyrets myndighet.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. Kommunens delegasjonsreglement, senest revidert den 13.06.2007 i K-sak nr. 038/07.
2. Eksempel fra Røros kommune på delegasjon til rådmannen PDF

Saksopplysninger:
Levanger kommunes delegasjonsreglement ble vedtatt den 30.01.2002 i sak nr. 009/02. Revisjon har etter dette blitt foretatt gjennom vedtak i K-sakene nr. 051/02, nr. 062/03 og nr. 038/07.

På bakgrunn av vedtak i F-sak nr. 80/09 av den 26.08.2009 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å få gjennomgått kommunens delegasjonsreglement.
Det vises for øvrig til kommunestyrets vedtak av den 24.06.2009 i sak nr. 40/09.

Følgende medlemmer med rådmannens stab som sekretariat ble oppnevnt:


Gruppen har avholdt 5 møter der gjeldende delegasjonsreglement er gjennomgått og evaluert. Videre er delegasjonsreglementene for en del nabokommuner skaffet til veie og oversendt gruppens medlemmer og disse er også i etterkant gjennomgått i plenum.

Under henvisning til gruppens mandat, jfr. F-sak nr. 80/09 av den 26.08.2009 og på bakgrunn av avsluttende møte den 15.02.2010, foreslås følgende endringer og presiseringer:

Forslag – Delegasjonsreglement

”Gruppen oppnevnt av formannskapet i sak 80 / 09 (Hans Heieraas, Jostein Trøite og Jorunn Skogstad – sekretær Finn Christiansen) for å gjennomgå delegasjonsreglementet (kommunestyresak 40 / 09) foreslår følgende endringer i dagens delegasjonsreglement:”

Under ”Kommunestyrets myndighetsområde” foreslår gruppen nytt avsnitt (1): ”Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse. Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak.”

Nytt avsnitt (2): ”Aksjeselskap og foretak som er heleid av kommunen rapporterer til kommunestyret sammen med tertialrapporteringen”

Under ”Delegasjon til formannskapet” foreslår gruppen tilføyelse til punktet om suppleringsvalg: ”Myndighet til å foreta suppleringsvalg til utvalg, råd og nemnder delegeres fra kommunestyret til formannskapet, når det gjelder representanter fra de partier som er representert i formannskapet” 

Under ”Delegasjon til plan- og utviklingskomiteen” foreslår gruppen: ”Delegasjon etter kulturminneloven av 9.6.1978 tas ut (overføres DK)”

Under ”Delegasjon til driftskomiteen” foreslår gruppen: ”Delegasjon etter kulturminneloven av 9.6.1978 tas inn (overført fra PUK)
”DK skal årlig behandle rullering av klima – og energiplan før den framlegges for kommunestyret.”
”Punkt vedr. delegasjon til Levanger Næringsselskap AS tas ut.”

Under ”Delegasjon til rådmannen” foreslår gruppen tillegg til 1. avsnitt: ”En sak oppfattes som prinsipiell når det ikke foreligger klare retningslinjer for hvordan saken skal behandles og man ikke har praksis fra behandlingen av tilsvarende saker.”

Nytt avsnitt under ”Generelt”: ”Rådmannen gis myndighet til å foreta endringer i delegasjonsreglementet når det er en nødvendig tilpasning til lovendringer (henvisning til hjemmel etc.) som ikke er av prinsipiell art. Rådmannen gis myndighet til å foreta endringer i delegasjonsreglementet når det er fattet politisk vedtak om delegering. Redigering som nevnt ovenfor skal foretas en gang pr. halvår”

Endring av 6. og 7. avsnitt under ”Annen delegasjon”: ”Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre om tidligere bortfestet tomt i Levanger sentrum kan selges. Likeledes får rådmannen fullmakt til å erverve /  selge / bortfeste / innfeste areal i forbindelse med justering av målebrev som følge av godkjent reguleringsplan / bebyggelsesplan. Det samme gjelde for inngåelse av leiekontrakter når totalbeløpet er under kr 1 000 000.”

”Rådmannen får videre fullmakt til å erverve / selge / bortfeste / innfeste areal som følge av vedtatt anleggs- og utbyggingsvirksomhet når totalbeløpet er under 1 000 000.” 

Under ”Generelle regler om bruk av delegert myndighet” foreslår gruppen ett nytt punkt: ”Tilbakekalling av delegert myndighet rapporteres til overordnet organ”   

Vurdering:
Rådmannen mener at gruppen har foretatt en grundig og samvittighetsfull gjennomgang av kommunens delegasjonsreglement.

En forbedring og utvikling av gjeldende regelverk, både lokalt og sentralt, vil alltid være av stor viktighet.

Rådmannen har vurdert gruppens tilrådninger og slutter seg på bakgrunn av en totalvurdering til de fleste av disse. Det foreslås en flytting av den myndighet kommunen har etter kulturminneloven fra plan og utviklingskomiteen til driftskomiteen. Rådmannen ser at dette kan gi en viss kompetansestrid mellom de to utvalgene, men ettersom kommunen ikke har noen avgjørende myndighet etter denne loven vil det kunne fungere. Jeg antar at formannskap og kommunestyret også vil vurdere denne arbeidsdelingen.

Arbeidsgruppen ønsker å pålegge driftskomiteen å foreta en årlig rullering av klima og energiplanen for så å legge fram årlig sak til kommunestyret. Rådmannen kan ikke se at det er hensiktsmessig at slike pålegg tas inn i delegasjonsreglementet. Hensikten med dette reglementet er å tydeliggjøre hvor kommunestyrets myndighet delegeres. Dersom en ønsket at driftskomiteen skulle delegeres kommunestyrets myndighet til å vedta planen var det relevant å ta det inn i delegasjonsreglementet, men jeg kan ikke se at arbeidsgruppen hadde intensjon om å endre arbeids- eller ansvarsdelingen. Ved siste kommunestyrebehandling 20.5.2009 ble det vedtatt at planen skulle revideres hvert 4. år. Det må være opp til kommunestyret å beslutte hvor ofte en ønsker planen revidert, men da i forbindelse med en plansak, evt ved budsjettbehandlingen, men ikke i forbindelse med vurdering av delegasjonsreglementet.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 24.03.2010 21:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051