Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.06.10 - sak 44/10 - Årsmelding Eldres råd i Levanger 2009

Reidun Johansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Reidun Johansen
Arkivref.: 2008/1006 - /033
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Eldres råd 09.06.10 15/10
Kommunestyret 23.06.10 44/10

 

Saksprotokoll i Eldres Råd - 09.06.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

INNSTILLING:
Årsmelding fra Eldres råd for 2009 vedtas.

Til toppen av siden 

Forslag til innstilling:
Årsmelding fra Eldres råd for 2009 vedtas.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
I henhold til reglement for Eldres Råd pkt. 6 skal Rådet hvert år utarbeide en årsmelding om sin virksomhet. Årsmeldingen legges frem for kommunestyret som behandler den som egen sak. Den oversendes også til Eldrerådet i fylket.

Saksopplysninger:
INNLEDNING
Levanger kommunestyre oppnevnte i møte 22.11.07 følgende medlemmer og varamedlemmer til Eldres Råd:

Medlemmer:                 Varamedlemmer:
Asgjerd Valstad            1. Aashild Gilberg
Hans-Fredrik Donjem      2. Gunnar Myhr    
Gunn Elin Nyvik             3. Per Aunet     
Aud Moe                       4. Kåre Røe     
Judith Haugdahl          
Ole Vordal (død)
Cesilie Iversen           
Klara Fossbakken            

Som leder i Rådet ble valgt Hans-Fredrik Donjem. Som nestleder ble valgt Asgjerd Valstad.                              

Formannskapet vedtok på møte 05.03.08 å frita Stig Gundersen fra vervet. Det ble samtidig vedtatt at Eldres Råd videre skulle bestå av 8 medlemmer.                                                    

MØTER I ELDRES RÅD         
Eldres Råd har i 2009 avholdt i alt 9 møter og behandlet 29 saker. I  tillegg kommer en god del referatsaker bl a knyttet til uttalelse til reguleringsplaner. I reguleringssaker der uttalefristen er satt før møte i Eldres Råd, avgir leder i Rådet uttalelse på vegne av Rådet. Det går så som referatsak i Rådet.  Rådet har i 2009 uttalt seg til 8 reguleringsplaner hvorav uttalelse til reguleringsplan for Levanger stadion og reguleringsplan for hotell / kulturhus på havna. Dessuten er det gitt uttalelse til bebyggelsesplan for Trønderhallen.                            

Av omfattendeog viktige saker som Rådet har behandlet, kan nevnes:

  • Uttalelse til Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag 2008 – 2012
  • Uttalelse til Kollektivtransport i distriktene og deltatt aktivt i utarbeidelsen av ruteplaner for dette
  • Uttalelse til Pleie- og omsorgsprosjektet i OU 2009. Rådet slutter seg til planen om å bygge 20 nye institusjonsplasser samt dagsenter for demente på Staup
  • Uttalelse til Økonomiplanen 2010 – 2013. Eldres Råd sier seg tilfreds med at økonomiplanen følger opp pleie- og omsorgsprosjektet i OU 2009. Rådet stiller seg også positiv å utrede ”Senter for kultur og helse” lagt til Staup.
  • Uttalelse til nedlegging av Bjørnang Rehabiliteringssenter. Rådet viser her til forslagene til fremtidig organisering av felles helsetjenester i Samhandlingsreformen.
  • Uttalelse til budsjettforslaget for 2010.   Eldres Råd viser til Samhandlingsreformens vektlegging av forebyggende helsearbeid og rehabilitering. Rådet ber nok en gang om opprettelse av eldreombud som et servicetilbud for kommunens pensjonister og at Rådets budsjett må økes.


ANDRE AKTIVITETER
Eldres Råd har i 2009 deltatt og medvirket i følgende aktiviteter:

  • Deltatt aktivt i utarbeidelsen av program for Den kulturelle spaserstokken gjennom deltakelse i ressursgruppen for dette prosjektet
  • Deltatt på Eldrekonferansen for Nord-Trøndelag i Steinkjer 14. – 15. Mai
  • Deltatt på møte med Helseutvalget i Pensjonistforbundet i Nord-Trøndelag
  • Markering av Eldres Dag. Eldres Råd har i samarbeid med Levanger  - Okkenhaug diakonat planlagt og gjennomført markering av Eldres Dag 2009. Dagen ble markert 1. Oktober med gudstjeneste i Levanger kirke og middag med underholdning på LBAS.   


AVSLUTNING           

Eldres Råd har hatt et relativt høgt aktivitetsnivå i 2009. Det er behandlet  en god del saker og gitt uttalelser  til flere viktige saker i kommunen. Rådet mener det har vært arbeidet seriøst med disse sakene, men har en følelse av at vi ikke helt når frem i den kommunale beslutningsprosessen. Rådet vil her spesielt trekke frem våre uttalelser knyttet til budsjett og økonomiplan.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 23.06.2010 21:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051