Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.06.10 - sak 43/10 - Grilstad Åsen - søknad om lån

Grete Ludvigsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Grete Ludvigsen
Arkivref.: 2010/4994
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 09.06.10 63/10
Kommunestyret 23.06.10 43/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.06.2010

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det utarbeides retningslinjer for søknader om økonomisk støtte for næringslivet og behandling av slike søknader.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, med tilleggsforslag fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Grilstad AS innvilges et rente- og avdragsfritt lån i 5 år under forutsetning av tilstrekkelig sikkerhet. Lånebeløp er stort kr 1.000.000 (en million).

Det utarbeides retningslinjer for søknader om økonomisk støtte for næringslivet og behandling av slike søknader. 

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:
Grilstad AS innvilges et rente- og avdragsfritt lån i 5 år under forutsetning av tilstrekkelig sikkerhet. Lånebeløp er stort kr 1.000.000 (en million).

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

  1. Grilstad Åsen - finansieringsplan PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Konsernet SPIS Grilstad (bruker Grilstad videre) ble etablert i 2007 etter en sammenslåing av Grilstad-Gruppen og SPIS-Gruppen, og ble etter fusjonen Norges største private kjøttforedler med en omsetning i 2009 på i overkant 1,8 milliarder NOK. Av dette er 2/3 av omsetningen solgt i dagligvaremarkedet og 1/3 i HORECA-markedet. Størstedelen av salget er koordinert gjennom selskapet Grilstad AS.
Konsernet har anlegg i Kristiansand, Hemsedal, Brumunddal, Gjøvik, Hamar, Stranda, Ranheim, Åsen, og Østersund i Sverige. Konsernet har til sammen ca. 650 ansatte.

Fra 1. januar 2010 kjøpte Grilstad aksjene i Midt-Norge Slakteri AS, og har etter dette slakting ved bedriftens anlegg i Verdal og Levanger. Denne slaktingen skal fra 1. september 2010 gjennomføres som leieslakting hos Nortura sine anlegg på Sveberg og i Steinkjer.
Fra samme dato som slaktingen av storfe overføres til Sveberg, starter Grilstad og Nortura driften av et felles nødslakteselskap. Dette selskapet vil ha sin drift med hovedbase i Levanger.

Prosjekt Åsen:
Grilstad har besluttet å etablere en betydelig aktivitet rundt skjæring av storfe og sau/lam ved konsernets anlegg i Åsen. Bakgrunnen for denne vurderingen er:

Anlegget er gunstig i forhold til lokalisering. Grilstad vil fra høsten 2010 få sine råvarer fra Steinkjer og Sveberg. Dette gir korte transportavstander. Anlegget ligger tett ved E6.

Det er investert mye på anlegget de siste 3-4 år, og anlegget holder en høy standard
Anlegget på Ranheim er ”storforbruker” av sorteringer og stykningsdeler som vil bli levert fra Åsen, og med det korte avstander
Felles lokalisering av ”flere prosesser” og større volum samlet på et anlegg gir økonomiske fordeler og bidrar til en riktigere anleggsstruktur for konsernet

Ledelsen i Grilstad vurderer en oppbygging av aktivitet ved anlegget i Åsen i 3 trinn, dette er:

Trinn 1 – Skjæring av storfe og sau/lam:
Dette medfører at all skjæring av storfe og sau/lam i konsernet blir gjort ved anlegget i Åsen. Dette medfører et skjærevolum på mellom 6000 - 7000 tonn slakt
Pakking av de skårede produktene
Oppstarten for skjæring av storfe var i april, og for småfe i august 2010
Vil sysselsette 25 – 35 personer fra oppstart
Skåret volum vil ha en omsetningsverdi på anslagsvis 350 millioner NOK pr år

Trinn 2 – Foredling:
Etablere produksjoner (foredling) som er en naturlig forlengelse av skjæreaktiviteten. Det vil si produksjon av produkter med storfe- og fårekjøtt som hovedråvare. Nærmere spesifiser gjelder dette produksjon av hamburgere, kjøttboller, kaker og steaklets. Totalt 2500 tonn. Pakking av disse foredlede produktene til HORECA og dagligvaremarkedet
Oppstart av denne produksjonen starter 1. september 2010
Vil sysselsett ytterligere 15 – 25 personer
Denne aktiviteten vil ha en ytterligere omsetningsverdi på over 140 millioner NOK, og kan med bedret teknologi og nye avtaler økes til over 200 millioner NOK

Trinn 3 – Pakking av kjøtt:
En ytterligere utvikling av pakking av kjøtt ved anlegget i Åsen skal utredes høsten 2010.

Grilstad søker om et rente og avdragsfritt lån på kr 1.000.000,- i 5 år, og som skal innfris i helhet 5 år etter at lånet er mottatt.

Dette vil innebære at Levanger kommune vil bli bærer av rentekostnaden for beløpet.  Dette anslås å bli en rentekostnad pr år for Levanger kommune på ca 45.000,-, beregnet etter 4,5% rente.

Vurdering:
Grilstad gjør en betydelig satsing på sitt anlegg i Åsen. Med den forestående investeringen vil 45 personer være ansatt og med en omsetning på 450 mill. kr.

Det har i samarbeid med Innovasjon Norge vært utredet muligheter for lån og for støtte.
Resultatet ble at lånet fra Innovasjon Norge ble betydelig lavere enn forutsatt. Søknad om tilskudd fra Innovasjon Norge ble avslått med begrunnelse at Levanger kommune ligger i et område som ikke er berettiget tilskudd gjennom Innovasjon Norge. (Distriktspolitisk virkeområde)

Etter rådmannens betydning vil et kommunalt lån på 1 mill kroner i forbindelse med etableringen ha en positiv signaleffekt som viser at Levanger kommune ønsker å stimulere til etablering i kommunen. Kommunen har også tidligere gitt rente- og avdragsfritt lån i forbindelse med etablering i kommunen. Lånet vil bli sikret med pant og skal innfris ved forfall.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 23.06.2010 21:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051