Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.06.10 - sak 42/10 - Opsjonsavtale hotelltomt

Grete Ludvigsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Grete Ludvigsen
Arkivref.: 2010/3678
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 09.06.10 61/10
Kommunestyret 23.06.10 42/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.06.2010

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til innstilling:
Levanger kommune inngår opsjonsavtale for hotelltomt på havna som forelagt.
Opsjonsavtale kan ikke overføres til en 3. part

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for Aalbergs forslag til innstilling.

INNSTILLING:
Levanger kommune inngår opsjonsavtale for hotelltomt på havna som forelagt.

Til toppen av siden    

Rådmannens forslag til innstilling:
Levanger kommune inngår opsjonsavtale for hotelltomt på havna som forelagt.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

  1. Opsjonsavtale hotelltomt LK - Levanger Fjordhotell Eiendom AS PDF
  2. Opsjonsavtale hotelltomt - plankart PDF
  3. Levanger Fjordhotell, tegninger PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Levanger Fjordhotell Eiendom AS (LFE) har forespurt om opsjon på tomt for bygging av hotell.   LFE har igangsatt privat regulering av området i påvente av reguleringsplanen for hele havneområdet. Reguleringsplanen vedtatt i kommunestyret 26.5.10.
Det har vært flere arbeidsmøter for å komme fram til et omforent forslag til opsjonsavtale.
Indre Trondheimsfjord Havn IKS (ITH) forvalter i dag ytre havn. Havnevirksomheten i Levanger er trappet betydelig ned og Levanger kommune er i forhandlinger med ITH om å overføre forvaltningen av området til Levanger kommune.

Saken er behandlet i Levanger Næringsselskap AS 6. mai og 1. juni.
Ved 1. gangs behandling ba styret administrasjonen om å

  • vurdere formuleringen i punkt 1.2. med tanke på å lage en klarere formulering for dersom selskapet (LFE) overdrar avtalen til andre.
  • ta stilling til betaling for opsjonen.


Vurdering:
I prinsippet er ikke opsjonsavtale en ønsket prosess da en ikke ønsker å gi fordeler til en aktør framfor annen aktør.  Det har imidlertid ikke vært henvendelser fra andre aktører om å få bygge hotell på det omspurte området.
Det er forståelse for at LFE har behov for en forutsigbarhet i rettighet til kjøp for å kunne prosjektere og finansiere sine planer.
Det vil samtidig være vesentlig at opsjonen ikke gir noen rettighet i forhold til pris.

Administrasjonens vurdering og presisering til styret for 2. gangs behandling:
Avtalepunktet i I2:
Administrasjonen har gjort en ny vurdering av avtalepunktet i I 2 og mener den er ikke til å misforstå og kan derfor stå uendret.
Partene er enige om at kommunen ikke kan nekte overdragelse hvis ny ”rettighetshaver” forplikter seg til å tiltre opsjonsavtalen. En kunne ha tatt inn at ny rettighetshaver må tre inn i opsjonsavtalen, men en mener at det ikke er et ønske fra kommunens side. Slik avtalen nå er formulert kan en nekte overdragelse bare så lenge ikke ny rettighetshaver ikke trer inn i opsjonsavtalen.

Betaling for opsjonen:
Når det gjelder betaling for opsjonen, så har kommunen vurdert det som viktigere å finne en avtalepart som ønsker å oppføre et signalbygg, enn å ta seg betalt for opsjonen. De som inngår opsjonen må betale takst for tomten, og ta del i den omfattende infrastrukturkostnaden. Kommunen har vurdert det som god nok betaling. Skulle det på nåværende tidspunkt – etter flere forhandlingsrunder – konkluderes med at det skal betales for opsjonen, så bør beløpet være symbolsk. Rettighetshaver har allerede investert store beløp i regulerings- og planleggingsarbeid. Selv om dette ikke skal influere på om det skal betales for opsjonen eller ikke, så er det en del av det totale bildet.      

Styret i Levanger Næringsselskap AS stemte enstemmig for innstillingen ved 2. gangs behandling.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 23.06.2010 21:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051