Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.06.10 - sak 40/10 - Revidering av sanitærreglement for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer og Inderøy

Magne Farstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Magne Farstad
Arkivref.: 2010/2516
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 14.04.10 28/10
Levanger formannskap 09.06.05 59/10
Kommunestyret 23.06.10 40/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.06.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Forslag til abonnementsvilkår tekniske og administrative bestemmelser for vann og avløp vedtas og trer i kraft for Levanger kommune fra og med 1 jan 2011.
Fra samme dato oppheves ”Sanitærreglement – tekniske og administrative bestemmelser ” som gjeldende for Levanger kommune. 

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:
Forslag til abonnementsvilkår tekniske og administrative bestemmelser for vann og avløp vedtas og trer i kraft for Levanger kommune fra og med 1 jan 2011.
Fra samme dato oppheves ”Sanitærreglement – tekniske og administrative bestemmelser” som gjeldende for Levanger kommune.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

 1. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Standard abonnementsvilkår for vann og avløp- tekniske bestemmelser (kommuneforlaget)
 • Sanitærreglement - Levanger kommune (Gjeldende sanitærreglement – tekniske og administrative bestemmelser)
 • Sak 28/10 for formannskapet


Saksopplysninger:
Kommunene i Verdal, Levanger, Inderøy og Steinkjer vedtok i 2000 et felles sanitærreglement:  Sanitærreglement for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer.
Bakgrunnen for dette var at rørleggere og entreprenører her på Innherred skulle ha et felles reglement å forholde seg til.
Hensikten med sanitærreglementet er å ivareta kommunens, samfunnets og den enkeltes interesser ved å stille krav til utførelse og drift av sanitæranlegg. Reglementet gjelder sanitæranlegg som tilknyttes kommunens vann og avløpsledninger.

Sanitærreglementet består av to deler:

 • Administrative bestemmelser
 • Tekniske bestemmelser


Formålet med disse bestemmelsene er å

 • fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår kommunen, som eier av offentlig vann- og avløpsanlegg og leverandør av tjenestene, stiller for tilknytning til og bruk av offentlig vann- og avløpsanlegg. Dette omfatter også det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent som er eller blir tilknyttet offentlig vann- og av¬løpsanlegg.
 • stille krav til aktørene slik at de private vann- og avløpsanlegg som til¬knyttes kommunalt nett, blir utført på en betryggende måte med hen¬syn til funksjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet.


KS har i den senere tid revidert standardutgaven for Normalreglement for Sanitæranlegg og omdøpt den til : Standard abonnementsvilkår for vann og avløp .
Representanter fra administrasjonen i Verdal, Levanger, Inderøy og Steinkjer kommuner har i felleskap vurdert forslaget fra KS og foreslår å benytte dette i sin helhet uten endringer på teksten.

I innledningen til heftene heter det :
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte. De administrative bestem¬melsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tek¬niske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.
Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sani¬tærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bør vedtas av den enkelte kommune for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vilkårene er utformet slik at de uforandret kan vedtas av kommunen. Det er imidlertid også mulighet for kommunen til å legge inn egne særbestemmelser.
Bestemmelsene gis i hovedsak av kommunen som eier av hovedanleg¬gene og leverandør av tjenestene innenfor vann og avløp. En del bestem¬melser er i tillegg direkte eller indirekte hjemlet i lover og forskrifter, som plan- og bygningsloven (pbl) og teknisk forskrift (TEK). Den foreliggende teksten er ment å utdype og konkretisere bestemmelsene i eksisterende lovverk og gi en kortfattet og lett tilgjengelig sammenfatning av de krav som gjelder. Det er imidlertid ikke meningen å presentere informasjon som finnes andre steder hvis dette ikke er nødvendig for sammenhengen i disse vilkårene. Det er brukt henvisninger til aktuelt regelverk der dette er naturlig.
Den foreliggende revisjonen har tatt hensyn til endrede krav og bestemmelser og nye utfordringer som kommunene står overfor, blant annet når det gjelder klimaendringer.
Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kommunalt ansatte, skal kunne ha nytte av å bruke disse abonnementsvilkårene.

Hjemmelsgrunnlaget for abonnementsvilkårene: Vedtakelsen av abonnementsvilkårene er å anse som utøvelse av eierrådigheten over eget ledningsnett og fastsettelse av standard leveringsbetingelser for å levere vann- og avløpstjenester. Vedtakelse av og håndhevelse av standard abonnementsbetingelser er derfor ikke utøving av offentlig myndighet, men av privatrettslig myndighet, på samme måte som et privat vannverk kan fastsette sine standardiserte leveringsbetingelser.
Det er anbefalt at kommunene bør tilstrebe såkalt kontradiksjon ved fastsettelsen av abonnementsvilkårene, ved at det blir sendt ut på høring til berørte organisasjoner som representerer abonnentene etc. i tråd med den prosess som blir fulgt i forbindelse med vedtakelse av forskrifter. Abonnementsvilkårene bør så formelt forankres i et kommunestyrevedtak og kunngjøres på behørig måte ovenfor abonnentene ved oppslag i pressen, publisering på kommunens internettsider og/eller ved at abonnentene tilskrives om vedtakelsen på annen måte.

Formannskapet behandlet saken i møte den 14.04.10 og vedtok å legge forslaget ut til høring og offentlig ettersyn.
Utlegging er annonsert ved annonse i aviser og på kommunens hjemmeside med frist for å gi uttalelse til 25.05.10.
Det er ikke innkommet uttalelser.

Vurdering:
Rådmannen tilrår at forslag til standard abonnementsvilkår administrative og tekniske betingelser vedtas.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.04.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til standard abonnementsvilkår administrative og tekniske bestemmelser for vann og avløp legges ut til høring og offentlig ettersyn

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til standard abonnementsvilkår administrative og tekniske bestemmelser for vann og avløp legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

 1. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Administrative bestemmelser (Kommuneforlaget 2008) PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Kommunene i Verdal, Levanger , Inderøy og Steinkjer vedtok i 2000 et felles sanitærreglement:  Sanitærreglement for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer.
Bakgrunnen for dette var at rørleggere og entreprenører her på Innherred skulle ha et felles reglement å forholde seg til.
Hensikten med sanitærreglementet er å ivareta kommunens, samfunnets og den enkeltes interesser ved å stille krav til utførelse og drift av sanitæranlegg. Reglementet gjelder sanitæranlegg som tilknyttes kommunens vann og avløpsledninger.

Sanitærreglementet består av to deler:

 • Administrative bestemmelser
 • Tekniske bestemmelser


Formålet med disse bestemmelsene er å

 • fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår kommunen, som eier av offentlig vann- og avløpsanlegg og leverandør av tjenestene, stiller for tilknytning til og bruk av offentlig vann- og avløpsanlegg. Dette omfatter også det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent som er eller blir tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg.
 • stille krav til aktørene slik at de private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes kommunalt nett, blir utført på en betryggende måte med hensyn til funksjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet.


KS har i den senere tid revidert standardutgaven for Normalreglement for Sanitæranlegg og omdøpt den til : Standard abonnementsvilkår for vann og avløp .
Representanter fra administrasjonen i Verdal, Levanger, Inderøy og Steinkjer kommuner har i felleskap vurdert forslaget fra KS og foreslår å benytte dette i sin helhet uten endringer på teksten.

I innledningen til heftene heter det :
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.
Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bør vedtas av den enkelte kommune for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vilkårene er utformet slik at de uforandret kan vedtas av kommunen. Det er imidlertid også mulighet for kommunen til å legge inn egne særbestemmelser.
Bestemmelsene gis i hovedsak av kommunen som eier av hovedanleggene og leverandør av tjenestene innenfor vann og avløp. En del bestemmelser er i tillegg direkte eller indirekte hjemlet i lover og forskrifter, som plan- og bygningsloven (pbl) og teknisk forskrift (TEK). Den foreliggende teksten er ment å utdype og konkretisere bestemmelsene i eksisterende lovverk og gi en kortfattet og lett tilgjengelig sammenfatning av de krav som gjelder. Det er imidlertid ikke meningen å presentere informasjon som finnes andre steder hvis dette ikke er nødvendig for sammenhengen i disse vilkårene. Det er brukt henvisninger til aktuelt regelverk der dette er naturlig.
Den foreliggende revisjonen har tatt hensyn til endrede krav og bestemmelser og nye utfordringer som kommunene står overfor, blant annet når det gjelder klimaendringer.
Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kommunalt ansatte, skal kunne ha nytte av å bruke disse abonnementsvilkårene.

Vurdering:
Hjemmelsgrunnlaget for abonnementsvilkårene: Vedtakelsen av abonnementsvilkårene er å anse som utøvelse av eierrådigheten over eget ledningsnett og fastsettelse av standard leveringsbetingelser for å levere vann- og avløpstjenester. Vedtakelse av og håndhevelse av standard abonnementsbetingelser er derfor ikke utøving av offentlig myndighet, men av privatrettslig myndighet, på samme måte som et privat vannverk kan fastsette sine standardiserte leveringsbetingelser.
Det er anbefalt at kommunene bør tilstrebe såkalt kontradiksjon ved fastsettelsen av abonnementsvilkårene, ved at det blir sendt ut på høring til berørte organisasjoner som representerer abonnentene etc, i tråd med den prosess som blir fulgt i forbindelse med vedtakelse av forskrifter. Abonnementsvilkårene bør så formelt forankres i et kommunestyrevedtak og kunngjøres på behørig måte ovenfor abonnentene ved oppslag i pressen, publisering på kommunens internettsider og/eller ved at abonnentene tilskrives om vedtakelsen på annen måte.
Rådmannen anbefaler at forslag til standard abonnementsvilkår administrative og tekniske bestemmelser for vann og avløp legges ut til høring og offentlig ettersyn før reglementet behandles i kommunestyret

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 23.06.2010 21:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051