Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.06.10 - sak 39/10 - Reguleringsplan Nesheim skole - 1719/16/7 - sluttbehandling

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2009/10420
Olav Strid - klikk for personkort
Saksordfører: Olav Strid, DNA
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 17.03.10 26/10
Plan- og utviklingskomiteen 16.06.10 55/10
Kommunestyret 23.06.10 39/10

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.06.2010

Utdelt i møte:


Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Reguleringsplan for Nesheim skole, datert 04.02.10, sist revidert 11.06.10, vedtas jfr. plan- og bygningslovens § 12-12.  

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:
Reguleringsplan for Nesheim skole, datert 04.02.10, sist revidert 11.06.10, vedtas jfr. plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse PDF
 2. Plankart datert 04.02.10, sist rev. 11.06.10 (utalgt 16.06.10)
 3. Reguleringsbestemmelser datert 04.02.10, rev. 11.06.10 (utalgt 16.06.10)
 4. Illustrasjon - trafikkløsning 15.12.09 PDF
 5. Risiko- og sårbarhetsanalyse - sjekkliste PDF
 6. Innmålt automatisk freda kulturminne med idnr. 135059 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn i hht. Plan- og utviklingskomiteens vedtak i møte 17. mars 2010, sak 26/10. Offentlig ettersyn ble kunngjort den 20.03.10 og berørte parter ble tilskrevet med brev av 19.03.10. Høringsfristen var satt til 3. mai 2010.

Følgende uttalelser er mottatt (PDF):
01  Eldres Råd, 07.04.10 - ingen merknader
02  Sametinget, 06.04.10
03  NTE Nett AS, 23.04.10
04  NVE, 26.04.10
05  Barnerepresentanten, 05.05.10
06  Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 30.04.10
07  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 03.05.10
08  Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger, 19.05.10
09  Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 21.05.10
Statens vegvesen har ikke uttalt seg til planen.

Endringer etter høring
Automatisk fredet kulturminne med idnr. 135059 er inntegnet med hensynssone og bestemmelsene er oppdatert med hensyn til dette. Bestemmelsenes § 5.3 Parkering er endret til: ”Parkeringsarealer skal opparbeides som vist på plankartet.” § 5.3 Generelle bestemmelser andre ledd er tatt ut.

Vurdering:
01  Eldres Råd, 07.04.10
Ingen merknader.

02  Sametinget, 06.04.10
Etter vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan en ikke se at det er fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til planforslaget. Minner om kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt.

Kommentar: Uttalelsen tas til orientering og forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.

03  NTE Nett AS, 23.04.10
Ingen merknader. Det fremkommer ikke av planen noe vesentlig økt behov for strømforsyning. Bekrefter tidligere innsendt kartskisse som viste at NTEs luftlinjer i området er fjernet. Vedlegger kartskisse som viser nettanleggene i området.

Kommentar: Uttalelsen tas til orientering og er formidlet til tiltakshaver.

04  NVE, 26.04.10
Vi kan ikke se at tiltaket kommer i berøring med kjente risiko- eller aktsomhetsområder. Det kan imidlertid ikke helt utelukkes at det for eksempel kan finnes lommer av kvikkleire i området selv om dette er lite sannsynlig i dette tilfellet. Vi kan derfor ikke se at dette forholdsvis begrensede tiltaket skulle innebære problemer eller særlige utfordringer i forhold til de interesser vi forvalter.

Kommentar: Uttalelsen tas til orientering og er formidlet til tiltakshaver.

05  Barnerepresentanten, 05.05.10
Ingen merknader.

06  Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 30.04.10
Ingen vesentlige planfaglige merknader.

Kulturminner:
Innenfor planområdet er det et kjent kulturminne med idnr. 135059 i
kulturminneregisteret Askeladden. Dette er listet som annet arkeologisk kulturminne.
Mest sannsynlig dreier det seg om et gravminne. Kulturminnet er automatisk fredet i hht. Kulturminnelovens § 3. For å ivareta hensikten med KML §§ 3 og 6 må det reguleres til hensynssone. Av hensyn til kulturminnene må det ikke skje inngrep i markoverflaten i form av veier, uttak av masse eller annen form for graving. Det må heller ikke oppføres bygg av noe slag i området. Forøvrig henvises til
Kulturminnelovens bestemmelser.

På grunn av beliggenheten i nærhet av over nevnte kulturminne er det stor sannsynlighet for at det også finnes automatisk fredete kulturminner under markoverflaten i den delen av planområdet hvor det er planlagt inngrep i form av opparbeidelse av parkeringsplass. Før vi kan vedta reguleringsplanen, må vi av den grunn gjøre en arkeologisk forundersøkelse.

Det gis en del praktiske opplysninger.
Dersom det skulle vise seg at prøveundersøkelsen avdekker freda kulturminner i hht. KML § 3-4, må det søkes om dispensasjon etter KML § 8.4. Søknad sendes gjennom oss til rette myndighet etter KML med forskrift, som er Riksantikvaren.

Kommentar:
Uttalelsen ble videresendt tiltakshaver for oppfølging. Kjent kulturminne ble innmålt mer nøyaktig i juni i år (se vedlegg). Kulturminnet er inntegnet med hensynssone i siste revisjon av plankartet og bestemmelsene er oppdatert mht. dette. Se også fylkeskommunens uttalelse etter gjennomført forundersøkelse.

07  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 03.05.10
Landbruksavdelingen støtter seg til den landbruksfaglige vurderingen i planforslaget, og har på denne bakgrunn ingen merknader til planforslaget.

Miljøvernavdelingen har ut fra hensynet til regionale og nasjonale miljøverninteresser ingen merknader til planforslaget.

Fra Kommunal- og administrasjonsavdelingen:
Når det gjelder forslaget til bestemmelser § 5.3, antar Fylkesmannen at det er falt ut noen ord. Dette bør rettes opp.

En reguleringsplan regulerer bruken av areal innenfor planens grenser, Fylkesmannen stiller derfor spørsmål ved forslaget til bestemmelser § 5.3 andre ledd.

Det er gjennomført en ROS-vurdering av tiltaket, og kommunen anser de geotekniske
forholdene å være uproblematiske. Fylkesmannen antar ut fra dette at det ikke foreligger noen risiko ved forslaget til reguleringsplan. Vi vil likevel orientere om at løsmassekart for området viser delvis tykke avsetninger med hav- og fjordavsetninger i området, og kan derfor potensielt bestå av ustabil kvikkleire. Kommunen bes derfor om å forsikre seg om at dette er stabile masser gjennom undersøkelser dersom det ikke allerede er utført.

Kommentar:
Det er gjort følgende endringer i bestemmelsene:
• § 5.3 Parkering er endret til: ”Parkeringsarealer skal opparbeides som vist på plankartet.”
• § 5.3 Generelle bestemmelser andre ledd: Gjelder forhold utenfor planområdet og er tatt ut.

Geotekniske forhold forutsettes hensyntatt av tiltakshaver.

08  Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger, 19.05.10
Det må legges til rette slik at det er mulighet for bil å komme fram til hovedinngangen.
Pullerter må være synlig for blinde- og svaksynte, det er viktig når en tenker fargevalg.
Hvis det skal plantes i området er det viktig at en er bevisst på valg av planter i fht. barn med allergiproblemer.

Kommentar: Uttalelsen tas til orientering og er formidlet til tiltakshaver.

09  Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 21.05.10
Det vises til varsel 30.04.10 om arkeologiske forundersøkelse. Det vises videre til undersøkelser 19. og 20. mai i år.

Ved befaringen ble det påvist konflikt med automatisk fredete kulturminner fra tiden før 1537 i planområdet. Dette er en kokegrop som vitner om aktivitet i området i forhistorisk tid. Det ble ikke påvist andre kulturminner. En avtale ble gjort med NTNU/ Vitenskapsmuseet og Riksantikvaren om at NTFK skulle foreta nødvendig dokumentasjon gjennom en utgravning av kokegropa. Denne er gjennomført, og området er dermed avklart med tanke på automatisk fredete kulturminner. 

Det kan likevel fortsatt ligge upåviste fredete kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet.

Kommentar:
Vi har forstått det slik at overnevnte avklaringer gjelder et begrenset område av planen. Etter dialog med fylkeskommunen ble det klart at tidligere nevnt kulturminne med idnr. 135059 fortsatt ønskes inntegnet som hensynssone i planen og dette er utført.
Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.

Konklusjon
Vi anser at siste revisjon av plandokumentene vil imøtekomme merknadene fra fylkeskommunen og fylkesmannen. Automatisk fredet kulturminne med idnr. 135059 er inntegnet med hensynssone og bestemmelsene er oppdatert med hensyn til dette. Bestemmelsenes § 5.3 Parkering og § 5.3 Generelle bestemmelser andre ledd er endret for å imøtekomme merknader fra fylkesmannen.
Vi tilrår at det innstilles på at planen vedtas. 

Til toppen av siden   

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.03.2010

Saksordfører:
Olav Strid, DNA

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til reguleringsplan for Nesheim skole, datert 04.02.10, rev. 25.02.10, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 12-10

Til toppen av siden   

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til reguleringsplan for Nesheim skole, datert 04.02.10, rev. 25.02.10, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse PDF
 2. Plankart datert 04.02.10, rev. 25.02.10 PDF
 3. Reguleringsbestemmelser datert 04.02.10, rev. 25.02.10 PDF
 4. Illustrasjon - trafikkløsning 15.12.09 PDF
 5. Risiko- og sårbarhetsanalyse - sjekkliste PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Bakgrunn
Planforslaget er innsendt av Selberg Arkitektkontor AS, pva. Levanger kommune.

Planforslaget legger til rette for bedre trafikale løsninger knyttet til hente-/bringeforhold og parkering ved Nesheim skole. Planen vil stramme opp trafikkarealene ved skolen og legge til rette for flere parkeringsplasser for bil/sykkel, avslippsplasser for elever som hentes/bringes av foreldre samt oppstillingsplass for busser. Kjøretrafikken samles i vest. Det tas sikte på ferdigstillelse til skolestart 2010.
Planen tar også høyde for noe mer bebyggelse, om det skulle bli behov for det.

Tiltaket er vurdert til ikke å være av en slik størrelse at det utløser krav om konsekvensutredning.

Planområdet
Planområdet er på ca. 23 daa og ligger på Levangernesset, syd for fylkesveg 119, noe nord for Eidsbotn. Planområdet grenser til dyrka mark i øst, sør og vest. Området disponeres til skolebygninger med tilhørende utomhusarealer. Ca. 2 daa landbruksareal i vest inngår i planområdet, da dette gjennom dispensasjon/makeskifte er godkjent fradelt til skoleformål. Området heller mot sør og har høydeforskjeller på ca. 4 meter.
Langs fylkesvegen er det opparbeidet gang- og sykkelveg, som krysses av eksisterende adkomst til skolen. Areal øst for Nesheimvegen benyttes til lek.

Planstatus
Planområdet omfattes av reguleringsplan for Sørlia, stadfestet 06.03.1995 og reguleringsplan for fylkesveg 119 Nesheim skole - Gjemblekorsen, stadfestet 02.08.1983. Innenfor aktuelt planområde er det kun en stripe langs fylkesvegen som er regulert. Det er regulert gang- og sykkelveg langs sydsiden av fylkesvegen samt adkomst til skole (med pil for kjøreretning) og kryss med Nesheimvegen. Kun en stripe av skoleområdet, langs gang- og sykkelvegen, er regulert til offentlige bygg. Øvrige områder av planområdet er i kommunedelplan sentrum avsatt til landbruk-, natur- og friluftsområde.
Det kan også nevnes at et område B3 øst for Nesheimvegen, sydøst for skolen, er avsatt som framtidig boligområde i kommunedelplanen. Adkomsten til dette området bør avklares gjennom en reguleringsplan.

Planforslaget
Generelt
Intensjonen med planen er å bedre trafikksikkerheten for alle trafikanter, men planen legger også til rette for noe mer bebyggelse i tilfelle skolen skulle få behov for det.

Bebyggelsen
Skolen er bygd ut i flere faser, og det er gjennom bestemmelsene tatt høyde for evt. ytterligere utbyggingsbehov. Det ble enighet om å foreslå maks %-BYA = 20 %.
Ifølge planbeskrivelsen har planområdet i dag en %-BYA på 11 %. Områdene for bebyggelse og anlegg - undervisning er på tilsammen 19,324 daa, og maks utnyttingsgrad tillater følgelig et bebygd areal på ca. 3865 m2 inkl. evt. parkering innenfor dette området. Utvidelsespotensialet blir på ca. 1740 m2 bebygd areal.
Det forslås gesimshøyde på 12 m, og takformer som muliggjør at evt. ny bebyggelse kan tilpasses eksisterende bebyggelse.

Biladkomst og gang-/sykkelveg
Da skolens parkeringsplass foreslås flyttet fra nordøst til nordvest, blir all kjøretrafikk; buss, ansatte, foreldrekjøring, renovasjon m.m. samlet i nordvest. Vedlagte trafikkløsing viser hvordan dette er tenkt løst i detalj.
Frisiktsoner i østlige avkjørsler er opplyst å dekke frisiktsone i fht. gang- og sykkelveg samt fylkesveg. Dette skal være bakgrunnen for at en frisiktlinje har en knekk. Det skal være tatt utgangspunkt i vegvesenets håndbok 017.

I tråd med gjeldende plan og eksisterende situasjon viser planen g/s-veg langs fv. 119.
Som følge av at parkeringsplassen foreslås flyttet, foreslås Nesheimvegen, som deler skoleområdet i to, regulert som gang- og sykkelveg. Vegen vil på sikt stenges for bilkjøring, når eksisterende boliger i sør har fått ny adkomst via veg vist i reguleringsplan for Sørlia.

Parkering
Foreslått parkeringsområde i vest vil ifølge planbeskrivelsen legge til rette for ca. 50 p-plasser. Illustrert trafikkløsing viser 57 parkeringsplasser vinkelrett på internt kjøreareal. Oppstillingsplassene er ikke vist på plankartet, og blir følgelig ikke juridisk bindende. Fire p-plasser ved skolen, parallelt med adkomstvegen, er beregnet til hente- og bringeplasser for barn til småtrinnene.
Det tas høyde for at det ved større arrangementer kan plasseres et par busser på areal regulert til annen veggrunn - grøntanlegg (mellom busslomme og gang-/sykkelveg).

Sykkelparkering for ca. 150 sykler er antydet i nordøst, adskilt fra øvrig biltrafikk til skolen. Antall sykkel- og bilparkeringsplasser er ikke angitt i bestemmelsene.

Lek og uteopphold
Skolens tomteareal i kvadratmeter blir omtrent som før. Areal som i dag benyttes til parkeringsplass, vil bli opparbeidet til lekeområde og sykkelparkering. Å samle kjøretrafikken vest for skolen gjør skolens uteområde tryggere.

Universell utforming
Universell utforming er hensyntatt i § 3.2 i bestemmelsene. Bebyggelse og utomhusarealer skal utformes etter prinsippene for tilgjengelighet for alle. Det vil si at arealene skal være tilgjenglig for alle uten spesielle tilrettelegging, med unntak av opplagte terrengformer/hauger. Ifølge planbeskrivelsen vil det også bli lagt til rette for 2 parkeringsplasser for bevegelseshemmede.

Støy og forurensing
Tiltak i reguleringsplanen skal ikke innebære noen trafikkøkning langs fylkesvegen, og støy er hensyntatt i bestemmelsenes § 3.3.
Statens vegvesen har utarbeidet støysonekart, som viser gul støysone nærmest fylkesvegen. Gul sone er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Det foreslås 25 m byggegrense mot fylkesvegen, og mesteparten av støysonen ser ut til å ligge utenfor byggegrensen.
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Ifølge planbeskrivelsen er tiltaket i reguleringsplanen og områdets beliggenhet vurdert å være av en av en slik karakter at omfattende ROS-analyse anses lite aktuelt. Ifølge planbeskrivelsen er grunnforhold/geotekniske forhold ansett som uproblematiske.
Det vises også til vedlagte ROS-sjekkliste.

Ifølge opplysninger og kart fra NTE er luftlinjeanleggene som vises på kartgrunnlaget revet og dagens strømforsyningsnett består av kabelanlegg.

Kulturminner
Fylkeskommunen har i sin høringsuttalelse ikke nevnt noen forekomst av automatisk freda kulturminner i dette området, men fra kommunen er det opplyst at haugen i søndre del av planområdet antas å være en gravhaug. Byggegrensen ser ut til å være lagt utenom haugen. 

Biologisk mangfold
Det er ikke registrert spesielle forhold som må hensyntas.

Landbruksmessige konsekvenser
Omdisponering av landbruksarealet i vest er vurdert gjennom dispensasjon/makeskifte mellom eiendommene gnr. 16/132 og 16/133. Det antydes at makeskiftet ikke medfører noen netto reduksjon av landbruksarealer, da areal til foreslått parkeringsområde i vest er byttet mot kommunens areal i øst av tilsvarende størrelse.

Vann, avløp m.m.
Ifølge planbeskrivelsen vil avrenning fra parkeringsplassen oppsamles i sandfang, og det tas sikte på å ta vare på eget overvann som kobles til eksisterende ledningsnett.
Det ligger kommunalt ledningsnett i planområdet, og det opplyses å være behov for skifting av spillvannsledning.
Evt. behov for kjøreadkomst til trafo, sydøst i planområdet, avklares under høringen.

Utbyggingsavtale
Kommunalteknikk har ikke hatt kommentarer til plansaken, og har heller ikke signalisert behov for utbyggingsavtale.

Andre aktuelle forhold
Økonomiske forhold vedrørende gjennomføring av planen er omtalt i planbeskrivelsen.

Planprosess
Medvirkning
Det er avholdt oppstartsmøte og internt fagmøte med Levanger kommune, ved enhet for Bygg og eiendom. Planavdelingen så ikke behov for noe eget møte.

Kunngjøring av planoppstart ble varslet i Trønder-Avisa og Levanger-Avisa den 19.12.09, samt på kommunens internettsider.
Berørte parter ble tilskrevet med brev av 12.12.09. 

Gjennom planprosessen skal det ha vært løpende dialog med rektor, og Foreldrenes arbeidsutvalg skal ha blitt tatt med på råd underveis i prosessen.

Det er mottatt innspill fra Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Sametinget samt Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

FAU har vært opptatt av logistikken og utformingen på trafikkarealene. Forholdene rundt bil- og sykkelparkering, samt oppstillingsplass for busser har vært svært sentralt. Langsgående parkering ved hente- og bringeområdet har vært et konkret ønske fra FAU. Fylkesmannen viser til generell innskjerping av jordvernet og forvaltningen av kulturlandskapet. Det forutsettes at evt. omdisponering av dyrka jord minimeres. Det forutsettes videre at det utarbeides ROS-analyse.
Sametinget og fylkeskommunen minner om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminneloven mht. automatisk freda kulturminner.

Intern høring i kommunen: Planforslaget er forelagt kommunens landbruksavdeling, barnerepresentant, kommunalteknikk, helse/rehabilitering samt kultur.

Landbruksavdelingen har muntlig opplyst å ikke ha merknader. Når det gjelder foreslått parkeringsareal i vest ble det den 29.02.08 gitt dispensasjon til delingstillatelse/ makeskifte, hvor det også går fram at landbruksmyndigheten har varslet at det ikke er nødvendig med behandling etter jordloven og at de ikke har innvendinger mot makeskiftet.

Kommunalteknikk samt barnerepresentant har opplyst å ikke ha merknader.

Vurdering:
Eksisterende skole ligger innenfor avsatt LNF-formål i kommunedelplanen, men planforslaget anses å være i samsvar med dagens arealbruk og i tråd med dispensasjon/makeskifte for det vestlige området (foreslått parkeringsplass).

Forholdet til konsekvensutredning: Når en ser foreslått grad av utnytting og byggehøyde i sammenheng, og trekker fra det som allerede er bebygd, kan planen, noe avhengig av romhøyde, gi mulighet for ytterligere bruksareal (BRA) utover 5000 m2. En slik plan skal behandles etter forskriften hvis planen er lokalisert i eller kommer i konflikt med forskriftens § 4 b), som bl.a. omhandler kulturminner. Da byggegrensen foreslås lagt utenom antatt gravhaug (som for øvrig ikke er nevnt av fylkeskommunen) kan en ikke se at det er grunnlag for konsekvensutredning.

Planen legger til rette for bedre trafikale forhold, både for kjørende og myke trafikanter, og dette anses positivt. Å lage gode løsninger for mange trafikantgrupper innenfor et lite område kan imidlertid være en utfordring, i fht. å begrense mulige konfliktpunkter. Framtidig stenging av Nesheimvegen vil innbære en forbedring for myke trafikanter. Om det er nødvendig at denne i framtida kobles til fylkesvegen bør vurderes i fht. evt. nødvendig kjøretrafikk. Foreslått frisikt i enden av Nesheimvegen (det er foreslått 10 x 10 m) forutsettes nærmere vurdert, på bakgrunn av framtidig løsning. Det bør også være tilstrekkelig frisikt i fht. midlertidig løsning - så lenge dette er et kjørbart kryss med fylkesvegen. Løsninger mot fylkesvegen forutsettes vurdert av vegvesen/fylkeskommune under høringen. Innspill til planarbeidet synes for øvrig hensyntatt. Videre synes planen å gi tilfredsstillende mulighet for evt. ny bebyggelse tilpasset eksisterende bygninger.

Planforslaget tilrås sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 23.06.2010 21:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051