Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.06.10 - sak 38/10 - Staup Natur og Aktivitetsbarnehage- kommunal overtakelse

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson (19.05.10)

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene (16.06.10 - 23.06.10)
Arkivsaknr: 2010/4133
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 19.05.10 48/10
Formannskapet 16.06.10 66/10
Kommunestyret 23.06.10 38/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.06.2010

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til innstilling:

 • Kommunen oppfordrer eier av barnehagen til å sjekke ut om det er aktuelle interessenter i det private markedet.
 • Når det er gjennomført slik at andre interessenter har fått muligheten til å delta, og markedspris er avdekket, kan kommunen evt. kontaktes på nytt ift overtagelse.


Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for Aalbergs forslag til innstilling.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune overtar Staup Natur og Aktivitetsbarnehage as fra 1.8.2010 gjennom å overta alle aksjene fra LHK Marked as for 1 mill kr.
 2. Aksjekjøpet finansieres ved å bruke av udisponert investeringsfond.
 3. Så snart det er praktisk hensiktsmessig slås barnehagen sammen med Nesheim skole til nytt oppvekstsenter. 


Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommune overtar Staup Natur og Aktivitetsbarnehage as fra 1.8.2010 gjennom å overta alle aksjene fra LHK Marked as for 1 mill kr.
 2. Aksjekjøpet finansieres ved å bruke av udisponert investeringsfond.
 3. Så snart det er praktisk hensiktsmessig slås barnehagen sammen med Nesheim skole til nytt oppvekstsenter.


Vedlegg:

 1. Protokoll styremøte LHK Marked as 11.6 PDF
 2. Resultatregnskap og Balanse 2009 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I tråd med vedtaket i formannskapet er det gjennomført forhandlinger med Levanger Håndballklubb Marked as om overtakelse av barnehagen. Med forbehold om kommunestyregodkjenning har rådmannen tilbudt 1 mill kr for aksjene i selskapet. Dette er samme beløp som LHK marked overtok aksjene for fra Levanger Håndballklubb i 2008.

Styret i LHK marked har behandlet saken og vedtok i sitt styremøte 11.6 følgende:
LHK Marked AS aksepterer kommunens tilbud om salg av barnehagen for NOK 1. mill under forutsetning av at kommunestyres godkjennelse foreligger innen 30.06.10.
Utskrift av styrets protokoll følger vedlagt.

Både av hensyn til brukere, ansatte og de planlagte tilpasningene av lokalene på Staup er det nødvendig med en avklaring før sommerferien. En er kjent med at private aktører har vært i kontakt med LHK etter at det ble kjent at de ønsket kommunal overtakelse. Overfor kommunen har LHK understreket at de primært ønsker å forholde seg til kommunen. Dette først og fremst av hensyn til de ansatte, men også fordi det er ønskelig med en rask avklaring før neste barnehageår.

For at det skal være mulig å behandle saken i kommunestyret 23.6 har ordføreren derfor kalt inn til ekstra formannskapsmøte 16.6.10.

Vurdering:
Rådmannens vurdering ang kommunal overtakelse framgår av saksdokumentet til formannskapet 19.5.

Rådmannen har imidlertid på nytt vurdert markedssituasjonen i lys av planer om større privat barnehage på Bamberg. På bakgrunn av søknader om barnehageplass og erfaringer fra andre kretser tyder det på at en stor kommunal barnehage på Staup vil være ettertraktet. Særlig er det interessant når den blir knyttet opp til barneskolen på Nesheim til oppvekstsenter.

Rådmannens vurdering er at prisen på 1 mill kr for aksjene er riktig. Egenkapitalen i barnhagen er intakt. I tillegg finnes utstyr og inventar som ikke er aktivert på vel 600 000. I tillegg til dette ligger en verdi i løpende drift kontra evt etablering av ny kommunal barnehage på min 200 000.

At LHK ønsker å frigjøre kapital for å konsentrere seg om klubbens primæroppgave er forståelig og rasjonelt. Etter min vurdering er overtakelse på de premisser som framgår av denne saken en vinn-vinn sak der kommunen sikrer videre drift av en veldreven og populær barnehage samtidig som LHK løser sitt behov for konsoldidering.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.05.2010

Forslag i møte:
Nina Bakken Bye (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunen tar kontakt med private barnehager for å høre om det er noen som er interessert i å overta Staup Natur og Aktivtetsbarnehage.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Bye sitt tilleggsforslag avvist med 6 mot 3 stemmer.

VEDTAK:
Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med Levanger håndballklubb om overtakelse av Staup Natur og Aktivitetsbarnehage med virkning fra 01.08.10.  

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med Levanger håndballklubb om overtakelse av Staup Natur og Aktivitetsbarnehage med virkning fra 01.08.10.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Forespørsel fra Levanger håndballklubb om kommunal overtakelse av Staup Natur- og aktivitetsbarnehage.

Vedlegg:

 1. Brev fra Levanger Håndballklubb av 06.05.10 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Brannsyn -  merknad
 • Kart tegninger- bygninger
 • Lov om barnehager med forskrifter
 • Rundskriv -investeringstilskudd til nye barnehageplasser 2010


Saksopplysninger:

Levanger håndballklubb har rettet en forespørsel til Levanger kommune om kommunal overtakelse av Staup Natur- og aktivitetsbarnehage.

Staup Natur og aktivitetsbarnehage ble etablert i 2006 med Levanger håndballklubb som eier. Eier inngikk en 10-årig leieavtale med Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Barnehagen fikk da investeringstilskudd for å gjøre bygningsmessige tilpasninger. 

Levanger kommune overtok Staup-området 1.10.09.

Barnehagen har helt siden oppstarten i 2006 hatt en stabil god søkermasse.

Lokaler:
Barnehagen har hatt tilhold i ”Rektorboligen”.
I forbindelse med brannsyn /brannrapport ble det konkludert med at lokalene ikke tilfredstilte krav med hensyn til brannsikkerhet.
Det ble umiddelbart arbeidet med alternative løsninger.

Alternativ til dagens lokaler er ”Låven” som i dag er utleid. Med en del tilpasninger vil lokalet kunne bli et funksjonelt barnehagebygg for både barn og ansatte.

1.etasje vil kunne ferdigstilles fra 01.08.010, mens 2.etasje vil først bli frigjort fra ca. 01. februar 2011. Barnehagen vil da midlertidig benytte rektorboligen, 1.etasje fra august og fram til innflytting er klar på låven. 
Bygget ligger i et LNF(Landbruk/Natur/Friluft)område. Det må da søkes om bruksendring.

Økonomi:
Kommunen har hatt kontakt med Fylkesmannen vedrørende investeringstilskudd. Selv om bindingstida(10år)for drift av dagens barnehage brytes vil en ikke måtte tilbakebetale utbetalt investeringstilskudd da lokalene ikke lengre kan benyttes til formålet.
Innflytting i nye lokaler gjør at barnehagen vil være berettiget investeringstilskudd for barna som flytter inn. Dette vil utgjøre anslagsvis kr.2.500,000,- Beløpet vil bli utbetalt etter hvert som en tar i bruk lokalene i august i år, og februar 2011.

Det er regnet på hva Staup Natur og Aktivitetsbarnehage vil koste som kommunal barnehage. Fra 2011 er barnehagene foreslått rammefinansiert. Fram til i dag har de fleste private barnehagene i kommunen mottatt tilskudd tilsvarende kostnadsdekning.
Dette innebærer i utgangspunktet at Staup Natur og Aktivitetsbarnehage ikke vil ha krav på større tilskudd som kommunal barnehage i 2011 enn om barnehagen fortsatte i privat regi.

Når det gjelder driftskostnader vil disse være tilnærmet Momarka barnehage som er den største kommunale barnehagen, og også den med mest kostnadseffektiv drift av dagens kommunale barnehager. Modellen for fordeling av ressurser til private barnehager er slik at effektivt drevne kommunale barnehager stimulerer til effektiv drift i private barnehager.

I forbindelse med rammefinansiering av barnehagesektoren Kunnskapsdepartementet har utsendt et høringsnotat til alle landet kommuner hvor det blant annet blir foreslått at eiers muligheter for å ta utbytte vil bli sterkt begrenset i forhold til dagens regelverk. Dette gjør det lite interessant for dagens eier å fortsette barnehagedrifta.

Selve høringen om nytt finansieringssystem har høringsfrist 31.07.10, og vil bli behandlet politisk i juni.

Lovrettet barnehageplass- hva innebærer dette.
I henhold til §12 i lov om barnehager med forskrifter har barn som fyller et år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med  loven om barnehager med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen det er bosatt i.

Levanger kommune har et samordnet hovedopptak. Dette innebærer blant annet at foreldre som får tildelt en barnehageplass er garantert en plass for barnet fram til skolestart. Garantien gjelder ikke nødvendigvis en bestemt barnehage.
Enkelte barnehager vil kunne ha noe ledig kapasitet, men det vil være umulig å finne barnehagetilbud til 58 barn som har plass i Staup natur og aktivitetsbarnehage fra august i år.

Dersom Staup Natur og Aktivitetsbarnehage blir nedlagt fra høsten vil Levanger kommune være ansvarlig for å skaffe alternative tilbud til barn/foreldre.

Organisering:
Av dagens 39 barnehager er 8 kommunale. Alle kommunale barnehager er organisert under skolene i et oppvekstsenter. Av skolene er det er kun skolene Skogn barne- og ungdomsskole, Nesset ungdomskole og Nesheim skole som ikke har barnehager knyttet til virksomheten.

 Samarbeid med Sjefsgården
I forbindelse med at voksenopplæringstilbudet for flyktninger er flyttet til Staup det inngått avtale med Innvandretjenesten om å disponere barnehageplasser ved barnehagen.
Dette innebærer at foreldrene raskt kan starte på norskopplæringa, og få plass til barna nært opplæringstilbudet.
I tillegg vil elever ved voksenopplæringa få tilbud om praksisplass og sommerjobb ved barnehagen.

Vurdering:
Barnehagen har sentral beliggenhet. Området er attraktivt med store og gode friarealer i umiddelbar nærhet. Bruksendring i forhold til nytt lokale (LNF-omåde) vil være kurant å få, da dette ble innvilget i forhold til dagens barnehagelokaler.

I forbindelse med innflytting i og rehabilitering av nye lokaler vil en kunne motta investeringstilskudd på anslagsvis kr.2.500.000. Dette med utgangspunkt i dagens barnegruppe. Fra beløpet vil det bli trukket merverdiavgift av arbeid/materiell som benyttes i forbindelse med bygningsmessige tilpasninger av ”låven.” Restbeløpet vurderes som tilstrekkelig for å gjøre nødvendige tilpasninger av lokalene.

Staup Natur og Aktivitetsbarnehage vil kunne organiseres sammen med Nesheim skole, og da som en del av nytt Nesheim oppvekstsenter.

En kommunal overtakelse vil balansere forholdet mellom antall kommunale og private barnehager på en bedre måte enn i dag.

Barnehagen har en størrelse som gir rom for kostnadseffektiv drift. Det er behov for en barnehage med tilsvarende antall plasser i området og kommunen vil ha problemer med å erstatte plassene ved å fylle opp andre barnehager i nærheten.

Rådmannen vil på denne bakgrunn tilrå at det tas opp forhandlinger med sikte på kommunal overtakelse.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 23.06.2010 21:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051