Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.06.10 - sak 37/10 - Utbygging av bredbåndsdekning i Levanger

Magne Farstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Magne Farstad
Arkivsaknr: 2010/4501
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 09.06.10 58/10
Kommunestyret 23.06.10 37/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.06.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. I forbindelse med utbygging og rehabilitering av kommunaltekniske anlegg (veg, vann og avløp) skal nedlegging av trekkrør for bredbånd vurderes lagt inn i prosjektene. En kost-/nytteanalyse legges til grunn for vurderingen.
  2. Tilskudd til bredbåndsutbygging vurderes i forbindelse med utarbeidelsen av økonomiplan for 2011 – 2014 og budsjett for 2011. 


Til toppen av siden    

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. I forbindelse med utbygging og rehabilitering av kommunaltekniske anlegg (veg, vann og avløp) skal nedlegging av trekkrør for bredbånd vurderes lagt inn i prosjektene. En kost-/nytteanalyse legges til grunn for vurderingen.
  2. Tilskudd til bredbåndsutbygging vurderes i forbindelse med utarbeidelsen av økonomiplan for 2011 – 2014 og budsjett for 2011.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
I forbindelse med behandling av budsjett for 2010 ble følgende verbalforslag fra Karl Meinert Buchholdt enstemmig vedtatt i kommunestyret :
”Det ønskelig å få på plass en utredning om utbygging av full bredbåndsdekning i Levanger. Utredningen skal være klar i løpet av 1 halvår 2010. Utredningen skal inneholde en oversikt over områder i Levanger som i dag ikke har tilgang til bredbånd, kostnader for utbygging, mulige bidrag fra andre (fylkeskommune/stat) og eventuell kommunal andel.”

Vedlegg:

  1. Rapport kartlegging av bredbånd i Levanger kommune- Egge Access Network PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
1. Oversikt over eiendommer som i dag ikke har tilgang på bredbånd
Bredbånd er betegnelsen på medier, tjenesteplattformer eller teknologier for høyhastighets dataoverføring mellom to eller flere maskiner eller brukere. Bredbånd er både brukt om selve overføringsmediene (f.eks fiber, kabel, kobber), tjenesteplattformene (f.eks fast eller mobilt bredbånd) og teknologiene (f.eks ADSL,) som overfører data. Bredbånd kan betegne både fast, trådløs og mobil  høyhastighets dataoverføring. Også kabelTV-nett brukes som bredbåndsmedium.
Fornyings og administrasjonsdepartementet definerer bredbånd som min 640 Kbit / s nedstrømskapasitet og 128 Kbit /s oppstrømskapasitet- og i dag tilsvarer dette for fastnett normalt ADSL(bredbånd over telefonkabel) eller høyere overføringskapasitet.
Ofte er idag bredbånd eller høyhastighet definert som hastigheter fra 1-2 Mbit/s og oppover. Begrepet og grensen for «bredbånd» beveger seg imidlertid etter som forbrukerne venner seg til høyere kapasitet og enkelte leverandører vil hevde at «ekte» bredbånd må overstige 6 eller 10 Mbit/s for å fortjene betegnelsen høykapasitetsbredbånd / superbredbånd.

Egge Access Network har utført en vurdering av dekningen i Levanger (jfr vedlagte rapport), og finner at ca 270 eiendommer i dag ikke har tilgang på bredbånd tilsvarende ADSL. Eiendommene er vist på kartoversikt og ligger forholdsvis spredt, med unntak av noen områder . En del av disse eiendommene kan ha tilgang på radiobasert bredbånd, enten fra NTE eller ICE (det er utført stikkprøver på dekning av ICE langs enkelte veger) slik det er vist i rapporten. Imidlertid må dette vurderes for hver enkelt eiendom.

Tilgang til fiber er i hovedsak etablert kun følgende steder:

  • Levanger sentrum inkl bla Nesset og Momarka
  • Skogn sentrum
  • Åsen sentrum


Det er et økende ønske fra privatpersoner og bedrifter om tilgang til høykapasitets bredbånd (dvs fibernett). I den videre utredningen er det derfor tatt utgangspunkt i utbygging av fiber . Pr dato er det så vidt rådmannen kjenner til kun NTE Bredbånd som er aktuell tilbyder av fiber i spredt bebyggelse i Levanger kommune.

2. Kostnader for utbygging av høykapasitetsbredbånd / fiber
Det finnes ingen nøyaktig oversikt , men NTE antar at ca 65 % av husholdningene i Levanger i dag har tilbud om fiber. Dette innebærer i tilfelle at ca 2700 husstander  i dag ikke har tilbud om fiber i Levanger .
I Namsskogan kommune bygges det ut fiber til alle kommunens 440 husstander . Kommunen bidrar med en betydelig del av utbyggingskostnaden som er kalkulert  til totalt ca 32 mill kr , noe som tilsvarer ca 70 000 pr husstand. Denne kommunen er mer spredt bebygd enn Levanger.  Dersom vi antar en utbyggingskostnad for Levanger i størrelsesorden 40 000- 60 000 pr husstand i gjennomsnitt medfører dette en total utbyggingskostnad på 110- 160 mill kr hvis det legges fiber til 2700 husstander.
Det presiseres at tallene er basert på grove gjennomsnittsbetraktninger og kan variere med grunnforhold, bebyggelse, behov for hovedtilførsel noder osv.. Dersom det skal gjøres mer detaljerte kalkyler må det utarbeides planer for den enkelte utbygging og strekning.
 
3. Mulige finansieringskilder- utbygging av høykapasitetsbredbånd / fiber
NTE Bredbånd
Normalt gis det tilskudd fra NTE Bredbånd på ca 20 000 kr pr abonnent, noe som tilsvarer selskapets selvkost ved den kommersielle andelen.

NTE bygdefiber
Dette er et prosjekt som har som målsetning å bidra til at det bygges fiber i ikke kommersielle områder. Dette skal skje i samarbeide mellom NTE Bredbånd, NTE, Fylkeskommunen,  kommunen og lokale lag og evt andre samarbeidspartnere. NTE har avsatt kr 25 mill i 2010 til såkalte bygdefiberprosjekt. Vurdering av tilskudd skjer for det enkelte prosjekt.
NTE har utarbeidet en egen håndbok Bygdefiber som beskriver problemstillinger, arbeids- og ansvarsfordeling i planleggings og byggeprosessen. Det forutsettes her at det skal etableres et lokallag som må framskaffe liste over interesserte i området. Det etableres så en kontakt og samarbeide mellom lokallaget, kommunen v bygdefiberkontakt og NTE bygdefiber om det videre arbeidet.

Nord Trøndelag Fylkeskommune
Det er avsatt midler som brukes til legging av rør for inntrekking av fiberkabel der fylkesveger oppgraderes og asfalteres gjennom opprustingspakken for fylkesveger.
Det kan også gis tilskudd  til utbygging av bredbånd til områder  hvor det ikke er dekning i dag. Det er avsatt kr 8 mill i år til dette.

Kommune
En forutsetning for tilskudd fra NTE Bygdefiber er at kommunen deltar i prosjektet.  Det er imidlertid ikke nærmere angitt omfang av det kommunale bidraget. Dette må det gjøres en egen vurdering av i den enkelte sak.
Rådmannen har oppnevnt Tor Arne Langås som kommunens bygdefiberkontakt.

Andre bruker
Økonomisk egenandel fra privatpersoner, bedrifter, kraftstasjoner, tekniske anlegg , skoler osv.  Egenandel fra privatpersoner inkl egeninnsats til graving med mer kan ligge i størrelsesorden fra 2 400 til maks 10 000 pr bolig.
Egenandeler fra bedrifter, tekniske anlegg osv kan utgjøre større beløp.

Samordning med annen utbygging
I forbindelse med utbygging av annen infrastruktur som vann, avløp og veg  kan det oppnås betydelige besparelser ved samordning .

For tiden er det  2 pågående prosjekt i Levanger mht utbygging av fiber:

  • Borgsåsen med ca 145 potensielle abonnenter. Kostnadsoverslag er ca 3,3 mill. NTE bygdefiber har gitt tilsagn om tilskudd på kr 2500 pr abb. Kommunen har bidratt med legging av rør for fiber sammen med legging av vann- avløpsledning i pågående anlegg  i området til en beregnet verdi av kr 90 000.
  • Heir- Munkeby med ca  140  potensielle abonnenter. Kostnadsoverslag er ca 4,5 mill med et foreløpig anslått tilskudd fra NTE bygdefiber på kr 2500 pr abb.


Vurdering:
Etter rådmannens vurdering kan det være flere aktuelle hovedstrategier for evt kommunal medvirkning til utbygging av høyhastighets fibernett. Det er da tatt utgangspunkt i den aktuelle etablerte ordningen gjennom NTE bygdefiber. Dersom det etableres tilsvarende tilbud fra andre leverandører må det forutsettes likebehandling ved at også disse tilbys lignende vilkår.

Aktuelle alternativer for kommunal deltakelse:
Alt 1
Levanger kommune oppretter en tilskuddsordning for  utbygging av bredbånd gjennom NTE`s bygdefiberprosjekt. Det kan da ytes et kommunalt tilskudd til hvert prosjekt. For å forenkle saksbehandling kan en mulighet være å knytte tilskuddet til tilsvarende tilskuddet fra NTE bygdefiber.
Dersom det skal ytes tilskudd til de planlagt prosjekt i Heir / Munkeby og Borgsåsen i år må det evt tilleggsbevilges kr 500 000 på årets budsjett til ordningen. For senere år søkes bevilget kr 1 mill kr pr år så lenge ordningen består. Tilskuddet må bevilges over driftsbudsjettet da bevilgninger over investeringsbudsjettet må aktiviseres og avskrives over flere år (10 år).
 
Alt 2
Kommunen kan gjøre et prinsippvedtak om full utbygging av bredbånd i kommunen slik  Namsskogan kommune har gjort.
Totalkostnaden ved dette antas å bli i størrelsesorden ca kr 110-160 mill kr . Finansiering fra NTE Bredbånd og private kan antas å dekke ca 50 % av kostnaden, noe som innebærer at kommunen og NTE bygdefiber i hovedsak må finansiere resterende kostnad. Før et slik prosjekt evt igangsettes bør det utarbeides et forprosjekt som beskriver hovedtraseer og tekniske løsninger samt kalkulerer kostnader  og finansiering. 

Alt 3
Kommunen legger til rette for utbygging av bredbånd ved legging av trekkrør i forbindelse med utbygging/rehabilitering av kommunaltekniske anlegg – veg-, vann- og avløpsanlegg. I og med at kommunen står som eier av disse rørene, kan disse kostnadene tas over investeringsbudsjettet, aktiveres og avskrives. Kostnadene kan da inngå i prosjektbudsjettene. Det bør også i dette tilfelle knyttes opp mot nytten av investerringen f.eks. ved å sette et tak pr. abonnent/husstand – f.eks. kr. 2 500 pr. husstand.

Alt. 3 bør kunne brukes sammen med de andre alternativene som en del av det kommunale tilskuddet for å oppnå støtte fra andre parter.

Utbygging av bredbånd er ikke en lovpålagt kommunal oppgave. All den tid det er for knappe midler til å løse de lovpålagte oppgavene og de oppgavene kommunen allerede har tatt på seg, vil det naturlig være motforestillinger til at kommunen tar på seg nye oppgaver og kostnader ved å finansiere utbygging av bredbånd .
Etter rådmannens vurdering vil slik utbygging kunne ha betydning for utviklingen av kommunen, og det er vanskelig i dag å se for seg slik utbygging uten et visst kommunalt engasjement.
Rådmannen vil anbefale at det i forbindelse med utbygging/rehabilitering av kommunaltekniske anlegg legging av trekkrør for bredbånd blir vurdert som en del av prosjektet. Vurderingen må undergis en kost-/nytteanalyse, jfr. alt.3 ovenfor.  Dersom kommunen skal engasjere seg økonomisk til utbyggingen bør det skje etter alt 1, evt ved at tilskuddet fastsettes til et fast kronebeløp pr husstand. Saken vurderes i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplanen 2011 – 2014 og budsjettet for 2011. Tilskuddet må inngå i driftsbudsjettet så lenge dette ikke kan aktiviseres. Tilskuddet må også sees opp mot eventuelt tilskudd gjennom legging av trekkrør over investeringsbudsjettet.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 23.06.2010 21:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051