Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.06.10 - sak 36/10 - Søknad om fritak fra vervet som leder av Levanger forliksråd - Martin Stavrum

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2010/4709 - /033
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 09.06.10 57/10
Kommunestyret 23.06.10 36/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.06.2010

Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet på vegne av DNA og SP følgende forslag.
Som ny leder for Levanger forliksråd velges: Johan Fossan
Som nytt medlem til Levanger forliksråd velges: Jarle Øra

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, med forslag i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Martin Stavrum fritas fra sitt verv som leder for Levanger forliksråd ut resten av inneværende valgperiode.
Som ny leder for Levanger forliksråd: Johan Fossan
Som nytt medlem til Levanger forliksråd velges: Jarle Øra 

Til toppen av siden    

Rådmannens forslag til innstilling:
Martin Stavrum fritas fra sitt verv som leder for Levanger forliksråd ut resten av inneværende valgperiode.

Som ny leder for Levanger forliksråd velges: ___________________

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommuneloven
Domstolloven

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Brev fra Martin Stavrum, datert 25. mai 2010 PDF

Saksopplysninger:
Martin Stavrum søker i brev datert 25. mai d.å. om fritak fra sitt verv som leder av Levanger forliksråd. Dette av helsemessige årsaker.
Forliksrådet i Levanger har disse medlemmer (k-sak 71/07):


Utdrag fra Kommuneloven§ 15:
2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

Utdrag fra Domstolloven § 27: I hver kommune skal det være et forliksråd.
Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. …

Utdrag fra Domstolloven§ 59:
…Kommunestyret kan tillate et medlem eller varamedlem å fratre sin stilling før tiden og foretar i så fall nytt valg etter reglene i første ledd. …
Dersom det holdes valg på nytt medlem fordi formannen har fratrådt e.l., kan kommunestyret selv velge ny formann uavhengig av første punktum.

Vurdering:
Etter rådmannens vurdering fyller Martin Stavrum kravene for å kunne bli fritatt fra vervet som leder av Levanger forliksråd. Rådmannen vil tiltrå at søknaden innvilges.

Kommunestyret må foreta valg på ny leder.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 23.06.2010 21:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051