Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.06.10 - sak 35/10 - Innbyggerinitiativ etter kommunelovens prg 39a med forslag om oppretting av fast stilling som fysioterapeut med fast plassering ved Breidablikktunet

Øystein Sende - klikk for personkort
Saksbehandler: Øystein Sende
Arkivsaknr: 2010/4822
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 09.06.10 56/10
Kommunestyret 23.06.10 35/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.06.2010

Forslag i møte:
Jorunn Skogstad (SP) fremmet på vegne av DNA og SP følgende endringsforslag – nytt pkt. 2:
Det bes om at rådmannen utarbeider og fremmer forslag til fagplan for rehabilitering/habilitering. Planen skal beskrive organisering, bemanning og kompetanse og behov – også behovet for fysioterapitjeneste til de eldste i kommunen i institusjoner. Planen skal ferdigstilles innen 2010 og politiske ferdigbehandles i løpet av 1. halvår 2011.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 1, enstemmig tiltrådt.
Skogstads forslag til nytt pkt. 2, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Innbyggerinitiativet med forslag om oppretting av en fast stilling som fysioterapeut, fast plassert ved Breidablikktunet, Distrikt Nesset – Frol, gis ikke tilslutning. Det vises til føringene som er tatt inn for fagområdet i den vedtatte Pleie- og omsorgsplan for Levanger kommune.
 2. Det bes om at rådmannen utarbeider og fremmer forslag til fagplan for rehabilitering/habilitering. Planen skal beskrive organisering, bemanning og kompetanse og behov – også behovet for fysioterapitjeneste til de eldste i kommunen i institusjoner. Planen skal ferdigstilles innen 2010 og politiske ferdigbehandles i løpet av 1. halvår 2011. 


Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Innbyggerinitiativet med forslag om oppretting av en fast stilling som fysioterapeut, fast plassert ved Breidablikktunet, Distrikt Nesset – Frol, gis ikke tilslutning. Det vises til føringene som er tatt inn for fagområdet i den vedtatte Pleie- og omsorgsplan for Levanger kommune. 
 2. Det bes om at rådmannen ved forslag til ny fagplan for rehabilitering/habilitering, utarbeider og fremmer forslag til en effektiv organisering, bemanning, kompetanse og en behovsorientert opptrapping av rehabiliteringstilbudet i Levanger kommune. Ny fagplan utarbeides innen utgangen av 2011. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunelovens § 39a vedrørende innbyggerinitiativ.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Brev avsendt 11. oktober 2009 fra Pårørendeforeningen ved Breidablikktunet, Distrikt Nesset – Frol PDF (OBS! 6MB)

Saksopplysninger:
Rådmannen viser til brev mottatt etter den 11. oktober 2009 fra Pårørendeforeningen ved Breidablikktunet, Distrikt Nesset-Frol, og som i sakens anledning er sendt til ordføreren i Levanger, gruppelederne Nesgård, Ålberg, Bye, Karlsen, Heieraas, Trøite og Buckholdt, samt til enheten Helse og rehabilitering v/Sjøli.

Pårørendeforeningen viser i brevet til Lov om kommuner og fylkeskommuner (Lov 1992-09-25 nr. 107) § 39 a (Innbyggerinitiativ) og legger på bakgrunn av dette fram et forslag for kommunens til behandling om oppretting av egen fysioterapeut ved Breidablikktunet, Distrikt Nesset-Frol. 

Forslaget fra Pårørendeforeningen er begrunnet med at hele pasientgruppen ved Breidablikktunet generelt har blitt dårligere og er mer avhengig av hjelp og pleie til flere oppgaver i dag i forhold til for få år tilbake. Videre at ansatte som gir hjelp og pleie får flere tunge løft, fordi mange pasienter ikke har mulighet til å hjelpe seg selv, og at dette skaper fare for større og flere belastningsskader og en travlere og mer stresset hverdag for de ansatte ved Breidablikktunet. Videre at dette kan føre til sykemeldinger med konsekvens behov for bruk av vikarer. Det hevdes i begrunnelsen for forslaget at følgen av dette er lite forutsigbarhet i hverdagen til pasientene, og at dette er svært uheldig fordi veldig mange av dem er demente og blir da urolige, og at dette igjen fører til at det ikke blir nødvendig og god trygghet for dem. Pårørendeforeningen gir uttrykk for at dette skaper en vanskelig situasjon for fast ansatte, vikarer, pårørende, og aller verst for de som bor der.

Pårørendeforeningen grunngir videre at det overfor politikerne og administrasjonen i Levanger kommune er viktig for foreningen å peke på at pasienter visner bort og blir unødig fort lenket til rullestol fordi de ikke får tilstrekkelig hjelp til opptrening etter for eksempel operasjon,  og at det finnes eksempler på at pasienter ikke har fått hjelp til å komme på beina igjen, eller ikke har hatt mulighet til å trene opp andre deler av kroppen etter sykdom eller skade av ulike slag.

Pårørendeforeningen viser til Forskrift om habilitering og rehabilitering (For 2001-06-28 nr. 765), § 1 og 12, Lov om helsetjenester i kommunen (Lov 1982-11-19 nr. 66), § 1-3. 2. ledd punkt 3, og Lov om pasientrettigheter (Lov 1999-07-025 nr. 63), §§ 1-1.

Pårørendeforeningen mener at det trolig på grunn av nedskjæringer i kommunen er kuttet ned på tilbudet om fysioterapitjenester ved Breidablikktunet, og foreningen er av den oppfatning at dette får slike konsekvenser at det er i strid med kommunens egne uttalte beskrivelser av det eksisterende tjenestetilbudet om rehabilitering, fysio og ergoterapitjenester. Videre at tjenestetilbudet er i strid med de gjeldende lov og forskrifter som foreningen henviser til i sitt brev.

I forhold til ansatte og HMS på arbeidsplassen, så viser Påførendeforeningen til Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Lov 2005-06-17 nr. 62), § 4-4 2. ledd, og gir uttrykk for at å opprette en stilling som fysioterapeut vil gi færre løft og færre belastningskader hos ansatte. Pårørendeforeningen mener til slutt at å ansette fysioterapeut ved Breidablikktunet er en vinn – vinn situasjon, og at en slik stilling vil ha en samfunnsøkonomisk gevinst.   

Rådmannen viser til Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven - LOV 1992-09-25 nr 107), § 39a. om Innbyggerinitiativ. 

 1. Innbyggerne i kommunen eller fylket kan fremme forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig.


Forslaget som er fremmet har et tilstrekkelig antall underskrifter, og er dermed formelt lovlig.

Det forutsettes kommunelovens § 39a nr. 2 at kommunestyret skal ta stilling til forslaget innen 6 mnd etter at det er fremmet. Tid medgått til å fremme saken for politisk behandling er noe oversittet, og rådmannen beklager det.

Et forslag som er fremmet etter bestemmelsene i kommunelovens § 39a, og som er nedstemt av kommunestyret, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler.

Rådmannen ser det som nødvendig i sakens anledning å gi en brei en redegjørelse av
av dagens organisering av ergo- og fysioterapitjenesten i kommunen, en beskrivelse av tjenestene som utføres, vise statistikk over mottatte henvisninger, opplyse om den faglige prioriteringsnøkkelen og hvordan kommunens ergo- og fysioterapitjeneste samhandler med pleie- og omsorgstjenesten i kommunen.

Til sist så vil rådmannen foreta en vurdering av selve forslaget og gjøre rede for en kostnadsberegning.

Beskrivelse av dagens organisering:
I Levanger kommune er fysioterapitjenesten organisert slik:

 • Tilbudet til barn og unge under 18 år er organisert i Enheten barn og familie (BAFA). Tjenesten til denne gruppen består av 1, 8 stilling for fysioterapeut og 1 stilling for ergoterapeut.
 • Ergo og fysioterapitjenesten for voksne og eldre er organisert i Enhet helse og rehabilitering.


Enhet helse rehabilitering består av fagområdene samfunnsmedisin, psykisk helse og oppfølgingstjeneste og ergo/fysioterapitjenesten for voksne/eldre.

I tillegg er systemansvaret for Koordinerende Enhet (KE) plassert ved enheten. Enheten er faglig og organisatorisk ansvarlig for kommunes rehabiliteringstilbud til befolkningen over 18 år.

Ergo- og fysioterapitjenesten har 2 stillinger for fysioterapeut, og i tillegg 1 stilling for turnusfysioterapeut. Turnusfysioterapeuten deler sin arbeidstid mellom barn og voksne/eldre, ved at 40% brukes til barn, og 60% til voksne/eldre.
Tjenesten har i tillegg 1, 2 stilling for ergoterapeut og 1 stilling fagleder som arbeider 20 % klinisk som ergoterapeut.

Totalt sett er kommunes ergo- og fysioterapitilbud til gruppen voksne/eldre (og som brukes i klinisk arbeid) bemannet med 2,6 stilling for fysioterapeut og 1, 4 stilling for ergoterapeut.

I tillegg så har Levanger kommunen har 8,9 driftshjemler til privatpraktiserende fysioterapeuter. Disse hjemlene er fordelt på 12 fysioterapeuter som driver sin praksis ved fysikalske institutter i kommunen. 

Deres inntekt er en kombinasjon av driftstilskudd fra kommunen, refusjon fra NAV og egenandel fra pasienten som mottar behandling. En del diagnoser gir rett til egenandelsfritak.

Fysioterapeutene med driftsavtale har ikke refusjonsrett på beboere i institusjon, det er derfor kommunens fastlønte fysioterapeuter som må behandle denne pasientgruppen. Beboere i omsorgsboliger kan motta tjenester fra fysioterapeuter med driftsavtale, enten ved at pasientene mottar behandling ved et fysikalsk institutt, eller at fysioterapeuten drar hjem til pasienten og gjennomfører behandling i hjemmet. De privatpraktiserende fysioterapeutene skal yte tjenester til hele befolkningen i Levanger uavhengig av alder.

Pleie og omsorgsplan for 2008 - 2025 for Levanger kommune, beskriver det kommunale behovet slik:

 • Mål om å opprette 6-8 døgnrehabiliteringsplasser på Skogn helsetun innen utgangen av 2011. Målgruppen er pasienter som faller utenom dagens tilbud i 2. linjetjenesten.
 • Det utarbeides egen fagplan for rehabilitering/habilitering som angir forslag til effektiv organisering, bemanning, kompetanse og en behovsorientert opptrapping av tilbudet.
 • Nødvendig kompetanse innen fysio-/ergoterapifaget i tilknytning til rehabiliteringstilbudet på Skogn helsetun, bygges opp på Skogn helsetun.
 • Spesialkompetansen deles aktivt med hjemmetjenesten-/institusjonene i kommunen.


Både fagplan for demens, fagplan for palliativ behandling (smertelindring/kreft), og fagplan for habilitering/rehabilitering er utsatt i forhold til opprinnelig administrativ og faglig utarbeiding med påfølgende politisk behandling før utgangen av 2010 som følge av manglende sentrale politiske vedtak om omfanget av Samhandlingsreformen og selve finansieringen av Samhandlingsreformen.

Kommunen har store utfordringer med å planlegge å foreta en oppbygging av flere og nye tjenester uten en større trygghet for tilgangen av nye statlige ressurser.

Nedleggingen av Bjørnang Rehabiliteringssenter har forsterket kommunens behov for å gi tilbud gjennom både døgnrehabiliteringsplasser og flere andre rehabiliteringstjenester, slik at planverket bør faglig og administrativt utarbeides og politisk behandles før utgangen av 2011.     

Fysioterapeutenes arbeidsområde og oppgaver:
Fysioterapeutene arbeider med personer som har en tapt funksjon, eller står i fare for å tape funksjoner knyttet til aktiviteter i sitt daglige liv. Målet er å fremme endringer hos pasienten/brukeren for å fjerne eller lindre smerte og bedre eller opprettholde funksjonsevnen.
I dette arbeidet vektlegges aktiv deltakelse og tilrettelegging fra omgivelsene.
Både i forebyggende arbeid og behandling/rehabilitering/habilitering legges det vekt på at brukeren kan ta i bruk sine fysiske, psykiske og sosiale ressurser for å mestre hverdagen. Kommunefysioterapeutene prioriterer brukere med sammensatte funksjonsproblemer, og arbeider i brukerens hjem og institusjon.

Følgende oppgaver utføres:

 • Undersøkelse og vurdering av kroppsfunksjon
 • Opptrening/vedlikehold av funksjon ved skade/sykdom
 • Formidle og tilpasse forflytningshjelpemidler
 • Informere, veilede og undervise bruker, pårørende og annet helsepersonell/samarbeidspartnere
 • Delta i habiliterings- og rehabiliteringsprosesser i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • Deltakelse i ansvarsgruppe og utarbeidelse av individuell plan
 • Forebyggende og helsefremmende arbeid

Gruppetilbud:


Ergoterapeutens rolle:
Ergo- og fysioterapitjenesten er organisert sammen, og faggruppene samarbeider tett.

Ergoterapeutene hovedoppgaver er:
Tilrettelegge for gjøremål og deltakelse gjennom tilpasning av omgivelser og ved bruk av tekniske hjelpemidler.

Anvende aktivitet som behandling og opptrening i privathjem og institusjon.

Endre selve aktiviteten, for eksempel ved å tilrettelegge for forenkling, energiøkonomisering, livsstilsendring eller aktivitetsbalanse.

I institusjon er det ofte ergoterapeutene som deltar i diskusjoner rundt tekniske hjelpemidler og tilrettelegging tilpassing av ansattes arbeidssituasjon.

Henvisninger:
Vi yter tjenester på bakgrunn av henvisninger vi mottar. Henvisninger kommer fra brukere, pårørende, leger, sykehus og opptreningsinstitusjoner, tilsynsleger, kommunal inntaksnemnd, ansatte på institusjoner, ansatte i hjemmetjenesten og andre.

Henvisningene fordeles etter prioriteringsnøkkel.

Statistikk over antallet henvisninger i 2008 og 2009:

 Tekst

Fysioterapi 2009

Ergoterapi

2009

Totalt

2009

Fysioterapi 2008

Ergoterapi

2008

Totalt

2008

BBT

16

14

30

6

12

19

Andre institusjoner

i Åsen, Skogn, og Ytterøy

13

6

19

5

7

12

Hjemmeboende

55

147

202

41

131

171

Sum

84

167

251

52

150

202


 
Hoveddelen av henvisningene er i forhold til hjemmeboende brukere.

Det er økning i henvisninger både i institusjon og blant hjemmeboende.

Presset på tjenesten er stort, og det påvirker også omfanget av tjenester til den enkelte. Ergo- fysiotjenesten må basere mye av innsatsen på veiledning av brukers/pasients nærpersoner, i tillegg til at kommunens terapeuter gir direkte tilbud i perioder.

Antall henvisninger sier ingenting om mengden tjenester den enkelte mottar. Det er store variasjoner på mengden tjeneste som går fra trening/behandling 4-5 ganger ganger pr. uke til at en del av henvisningene medfører bare ett besøk.  Fysioterapitjenesten har flere saker med hyppig og langvarig innsats, enn hva som er tilfellet for ergoterapeutene.

Samhandling:
Ergo- og fysioterapitjenesten har ikke faste oppmøte dager for fysio- eller ergoterapeutene på den enkelte institusjon i kommunen. Det avholdes samarbeidsmøter med lederne i pleie og omsorgdistriktene, samt at fagleder for ergo og fysioterapitjenesten deltar ukentlig i P/O inntaksnemnd som behandler søknader og tildeler institusjonsplasser i Levanger kommune. Deltakelse i inntaksnemnd har medført at behov for tjeneste har blitt registrert raskere, og pasienten har fått bistand fra ergo/fysioterapitjenesten tidligere enn før.

Arbeidssituasjonen for ansatte og bruk av ergo- og fysioterapitjenesten:
I begrunnelsen for forslaget fra Pårørendeforeningen om oppretting av egen fysioterapeut ved BBT, så er ansatte i forhold til arbeidssituasjon og belastninger nevnt. Ergo- og fysioterapitjenesten har ikke noe faglig oppfølgingsansvar eller driver med noen generell veiledning i forhold til arbeidsteknikk for ansatte, tjenesten er kun forbeholdt arbeid med enkeltsaker opp mot pasienter og brukere. For generell tilrettelegging av arbeidsmiljøet eller forflytningskurs for ansatte, så benyttes bedriftshelsetjenesten Aktimed, som kommunen har avtale med.

Vurdering av det foreslåtte tiltaket om egen fysioterapeut ved BBT:
Behovet for ergo- og fysioterapitjenester til brukere over 18 og spesielt eldre er økende, og vil øke merkbart i årene som kommer som følge av den demografiske utviklingen.
Utviklingen og utviklingstrekkende er forøvrig godt belyst i den vedtatte Pleie og omsorgsplan for Levanger kommune.

Rådmannen er enig i Pårørendeforeningen sin beskrivelse om at brukerne/pasientene ved BBT (og kommunens øvrige institusjoner) har blitt dårligere, og er også enig i at ansvaret er å gi tjenester er plassert i henhold til lov og forskrift.

For rådmannen så er det i sakens anledning nødvendig å påpeke at dette forholdet også gjelder brukere og pasienter ved de andre institusjonene i kommunen, ikke bare ved BBT.

Økningen av den totale mengden med henvisninger til ergo- og fysioterapitjenesten påvirker den mengden av tjenester som dagens bemanning ved ergo- og fysioterapitjenesten har kapasitet til å yte til den enkelte. Dette vil over tid gi som konekvens at hver enkelt vil få noe mindre tjeneste.  Dette fører også med seg som en konsekvens en viss nedprioritering av forebyggende og helsefremmende arbeid.

Tanken bak å ha ergo- og fysioterapitjenesten faglig og administrativ organisert ved Enhet helse og rehabilitering, er at denne organiseringen gir et større og sterkere kompetansemiljø som i sum gir flere tjenester for kommunens innbyggere. Ergoterapeutene og fysioterapeutene har gjennom denne organiseringen et felles fagmiljø, sammen med andre som arbeider med rehabilitering, helsefremmende og forebyggende helsearbeid, noe som oppfattes som viktig for arbeidssituasjon og utviklingen av fagkompetansen.

Ved å opprette en fysioterapistilling, eller ved å opprette flere fysioterapistillinger også ved alle de andre institusjonene, så vil denne type tjenester bli løsere faglig og administrativt organisert og ressursene vil mest sannsynlig bli mindre effektivt utnyttet og ikke tilgjengelig for alle, eller for dem som trenger dem mest. 

Fordelen med å opprette en fysioterapeutstilling ved den enkelte institusjon vil være at fysioterapeuten vil bli bedre kjent med beboerne, ansatte og vil inngå i arbeidsfellesskapet og miljøet ved institusjonen.

For eldre i institusjon så er innsatsen som gjøres gjennom hele døgnet, dvs all gitt pleie og omsorgtjeneste en meget viktig del av hele rehabiliteringstiltaket.

Rehabiliteringstankegangen ved den enkelte institusjon ville helt sikkert ha blitt styrket som følge av en mer stedlig fysioterapeut, og brukerne hadde nok også fått mer jevnlig og forutsigbar behandling, og personalet hadde nok også fått mer faglig veiledning av fysioterapeut. En vil også kunne ha gjennomført mer faste møter med tilsynslegene ved den enkelte institusjon, noe som er mer krevende å gjennomføre med dagens organisering.

Forutsigbarheten for pasient, ansatte og pårørende inkl faste samarbeidsmøter med ansatte og tilsynslege vil derimot kunne ivaretas bedre enn i dag ved at ergo- og fysioterapeutene i kommunen hadde hatt flere dager/tider i uka hvor de var fysisk ved den enkelte institusjon.

En tettere samhandling, bedre struktur og større tilgjengelighet av dagens ergo- og fysioterapitjeneste ved institusjonene, av de ansatte som i dag er organisert ved Enheten helse og rehabilitering, vil være en forbedring i forhold til dagens praksis, og vil bedre ivareta institusjonens behov for nærmere tilknytning til denne tjenesten.

Hvis en skal kunne gjennomføre dette i en betydelig utstrakt grad i forhold til dagens bemanning, dvs at alle institusjoner i kommunen skal ha faste dager stedlig med ergo- og fysioterapeut, så vil det være behov for å øke ressursene i ergo- og fysioterapitjenesten fra dagens nivå. En mellomvei innenfor dagens ressursrammer vil derimot gi en bedring.

Kostnad ved opprettelse av 1 fysioterapistilling:
Lønn fysioterapeut m/ 10 års ansiennitet:       353.700,-
Pensjonspremie (15 % av  353.700,-) :          53.050,-
Arbeidsgiveravgift (14,1 % av  406.750,-)     57.350,-
-------------------------------------------------------
Sum lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter:            464.100,-
- fradrag for fastlønnstilskudd:                       157.500,-
-------------------------------------------------------
Sum lønnsutgifter – fastlønnstilskudd:             306.600,-
-------------------------------------------------------
Fastlønnstilskuddet er da regnet ut fra 2009-tilskuddet.
Andre følgekostnader ved opprettelse av stilling utgjør ca kr. 30.000,- pr år

Vurdering:
Rådmannen kan ikke ut fra en faglig, organisatorisk eller økonomisk vurdering tilrå at det vedtas oppretting av en fast stilling som fysioterapeut, fysisk og administrativt varig plassert ved Breidablikktunet, Distrikt Nesset-Frol. Dette vil lett føre til en forfordeling av tilgangen på tjenester til brukerne og pasientene ved BBT, i forhold til kommunens øvrige institusjoner og hjemmeboende brukere. 

Rådmannen viser til den vedtatte Pleie- og omsorgsplanen, hvor det av kommunestyret i den vedtatte planen er lagt tydelige føringer for den geografiske plasseringen av nye rehabiliteringstjenester, med mål om å opprette 6 - 8 døgnrehabiliteringsplasser ved Skogn helsetun. Målgruppen er pasienter som faller utenom dagens tilbud i 2. linjetjenesten.

Rådmannen vil prioritere at det innen utgangen av 2011 blir utarbeidet en egen fagplan for rehabilitering/habilitering, som vil angi forslag til effektiv organisering, bemanning, kompetanse og en behovsorientert opptrapping av rehabiliteringstilbudet i kommunen. 

Etter rådmannens vurdering så vil et vedtak om en styrking av fysioterapitilbudet kun forbeholdt behovet ved BBT også bryter med den faglige tenkningen som en har i forhold til organisering og faglig innretning av tjenestene i dag.

Rådmannen mener bestemt at brukerne ved de andre institusjonene i Levanger, og hjemmeboende i hele kommunen skal ha den samme tilgang til slike tilbud, da behovet ut fra rådmannens kjennskap er rimelig sammenfallende ved de øvrige institusjonene og boområdene.

Levanger kommune har ikke ressurser å bygge opp tjenester som ikke er organisert eller forvaltet i en helhetlig tankegang og praksis. Den er viktig å ha samlede fagfelleskap, og at de som har de største behovene raskest skal ha tilgang til ressursene.

Rådmannen er klar over at det er et dokumentert behov for en faglig styrkning av rehabiliteringstjenesten, og at det også vil føre til en bedring innenfor dagens organisering og ressurser ved å bedre tydeliggjøre samarbeidet med den enkelte institusjon mer systematisk. Dette vil derimot ikke løse alle utfordringene alene, og rådmannen mener at de samlete behov for rehabiliteringstjenester innenfor området må beskrives ved utarbeidelse av fagplan for rehabilitering/habilitering.

Rådmannen vil til saken bemerke at innbyggerinitiativet hos rådmannen oppfattes som både enestående og prisverdig, og det viser at mange av kommunens innbyggere har stor omtanke for og en sterk interesse av at Levanger kommune skal være en god kommune å leve og bo i for alle, ikke minst de som trenger bistand og gode helse og omsorgstjenester. Kommunen er helt avhengig av engasjerte innbyggere for å lykkes.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 23.06.2010 21:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051