Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.06.10 - sak 34/10 - Reglement og fullmakt for Levanger Kommunes finansforvaltning

Meier Hallan - klikk for personkort
Saksbehandler: Meier Hallan
Arkivsaknr: 2010/4856
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 09.06.10 55/10
Kommunestyret 23.06.10 34/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.06.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Nytt finansreglement vedtas. Vedlagte rutiner for oppfølging av finansforvaltningen iverksettes fra og med andre halvår 2010.  

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:
Nytt finansreglement vedtas. Vedlagte rutiner for oppfølging av finansforvaltningen iverksettes fra og med andre halvår 2010.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunal og regionaldepartementet la den 16. juni 2009 frem en ny ”forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning” (finansforskriften). Denne erstatter forskrift med samme navn av 5. mars 2001.

Vedlegg:

  1. Nytt finansreglement for Levanger Kommune PDF
  2. Rutine for vurdering og håndtering av finansiell risiko PDF
  3. Rutine for forvaltning av overskuddslikviditet PDF
  4. Rutine for finansiering PDF
  5. Rutine for avvikshåndtering PDF
  6. Foreløpig uttalelse til Levanger kommunes finansreglement fra KomRev PDF
  7. Endelig uttalelse til Levanger kommunes finansreglement fra KomRev PDF (utlagt 22.06.10)


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Reglementets innhold.
Forskriften gjentar bestemmelsen i kommuneloven § 52, nr 1 med å uttrykke at kommunestyret skal lage et regelverk for kommunens finansforvaltning. Med regelverk siktes det til målsettinger, strategier, rammer og begrensninger for forvaltning av finansielle aktiva (skille mellom kortsiktige og langsiktige) og passiva, samt rapporteringsrutiner (frekvens og innhold). Kommunestyret må selv ta stilling til hvordan regelverket skal utformes ved å definere risikonivå og krav til avkastning. Videre skal finansreglementet inneholde krav til risikospredning, tillatte finansielle instrumenter og avvikshåndtering.

Daglig oppfølging og delegering.
Kommunestyret kan delegere myndighet til rådmannen i saker som ikke er av prinsipiell betydning. Det er derfor naturlig at rådmannen forestår den løpende finansforvaltningen innenfor det finansreglement som kommunestyret vedtar, slik at den løpende finansforvaltningen kan foregå på en effektiv måte.

Oppfølging.
Finansforskriften utrykker et krav om at kommunens finansreglement minst skal vedtas en gang i hver kommunestyreperiode. Det skal da være gjenstand for drøfting og behandling i kommunestyret. Finansreglementets utforming skal være slik at det dekker utøvelsen av finansforvaltningen i både gode og dårlige tider. Reglementet skal være langsiktig og robust mot svingninger i finansmarkedet.

Hensyn.
Ved fastsettelsen av finansreglement skal det vektlegges en forsvarlig økonomiforvaltning. Det overordnede mål er at kommunen skal kunne dekke sine løpende betalingsforpliktelser og være i stand til å yte stabile gode tjenester. Kommuner skal ikke ta vesentlig finansiell risiko, men dette må også ses i sammenheng med bestemmelsen i kommunelovens § 52, nr 3 som angir at kommuner skal oppnå ”..tilfredsstillende avkastning…uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko..”. Følgelig må det være en sammenheng mellom det avkastningsmål kommunestyret fastsetter i reglementet og den risiko det åpnes for.

Finansiell avkastning er nært knyttet til tidshorisonten på plasseringer. Kommunen må derfor skille mellom ledig likviditet og midler beregnet på driftsformål på den ene siden – og langsiktige finansielle aktiva på den andre siden. Kortsiktige midler må forvaltes under hensynet til lav risiko og høy likviditetsgrad, mens langsiktige midler kan plasseres med høyere risiko og høyere forventet avkastning.

For Levanger kommune legges det til grunn at man ikke har langsiktige finansielle aktiva. Dersom man på et senere tidspunkt vil få langsiktige finansielle aktiva skal omfanget av dette fastsettes av kommunestyret. En annen grunn til at Levanger kommune ikke åpner for plassering av langsiktige finansielle aktiva ligger også i at langsiktige finansielle aktiva etter regnskapsreglene må regnes som ”finansielle omløpsmidler” – noe som medfører at verdiendringer må regnskapsføres i det året de oppstår. En risikerer altså at langsiktige plasseringer, på kort sikt, kan påvirke kommunens tjenestetilbud.

Egen kompetanse.
Finansforskriften fastslår at det i kommunen må være kunnskap om finansforvaltning som er slik at man til enhver tid kan utøve sin forvaltning i tråd med finansreglementet. Dette gjelder også om kommunen kjøper forvaltningstjenester av eksterne forvaltere.

Kvalitetssikring av reglementet.
Finansforskriften bestemmer at en uavhengig instans med finanskompetanse skal vurdere om finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens bestemmelser og reglene i finansforskriften. Levanger kommunes finansreglement er forelagt vår revisjon (som har finanskompetanse og er uavhengig) til vurdering. De innspill revisjonen har kommet med er innarbeidet i reglementet og vedlagt saksdokumentene.

Rutiner.
Det er i forbindelse med utarbeidelsen av finansreglementet etablert rutiner som sørger for at finansforvaltningen utøves i tråd med finansreglementet. Disse omfatter også rutiner for vurdering og håndtering av finansiell risiko, samt rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet. Rutinene er forelagt uavhengig finanskompetanse for vurdering og deres innspill er innarbeidet i det endelige utkastet.

Nærmere om rammer og begrensning av finansiell risiko, samt avkastningsmål.
I kommentarene til den nye finansforskriften defineres ulike typer finansiell risiko:

Kredittrisiko

Kredittrisiko representerer faren for at motparten i en kontrakt, for eksempel en låntaker eller motparten i en derivatkontrakt, ikke innfrir sine forpliktelser. Eksempelvis at motpart i en låneavtale eller en selger av en obligasjon ikke betaler tilbake hele eller deler av lånet (inkludert rentene).

Markedsrisiko

Markedsrisiko er risikoen for tap eller økte kostnader som følge av endringer i markedspriser (kurssvingninger) i de verdipapirmarkedene kommunen eller fylkeskommunen er eksponert, herunder:

Renterisiko

Renterisiko representerer risikoen for at verdien på plasseringer i rentebærende verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går renten opp, går verdien av plasseringer i rentebærende verdipapirer ned (og motsatt). Det er også renterisiko knyttet til kommunens eller fylkeskommunens innlån. Endringer i markedsrenten påvirker rentekostnader, og for eksempel også innløsningsverdi på opptatte fastrentelån.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er faren for at plasseringer ikke kan gjøres disponible for kommunen eller fylkeskommunen på kort tid, uten at det oppstår vesentlige prisfall på plasseringene i forbindelse med realisasjon.

Valutarisiko

Valutarisiko representerer risikoen for tap på plasseringer og lån pga. kurssvingninger i valutamarkedet.

Systematisk risiko i aksjemarkedet (generell markedsrisiko)

Systematisk risiko er forbundet med sannsynligheten for at det aktuelle aksjemarkedet vil stige eller falle - både på kort og lang sikt.

Usystematisk risiko i aksjemarkedet (selskapsrisiko)

Usystematisk risiko er forbundet med risikoen for at verdien av det aktuelle investeringsobjekt (selskap) en investerer i, vil stige eller falle i forhold til verdien på markedet - både på kort og lang sikt.


Vurdering:
I Levanger kommunes finansreglement definerer vi at kommunen ikke har langsiktige finansielle aktiva. Dette betyr at vi kun har korte midler til plassering. På denne bakgrunn vil kommunens finansielle aktiva oftest være plassert hos hovedbankforbindelsen og det er derfor naturlig å definere et avkastningskrav/benchmark som er lik innskuddsrenten i bank. Bankinnskudd regnes å ha lav risiko i forhold til de opplistede risikotyper ovenfor, selv om innskuddsgarantiordningen kun dekker innskudd inntil 2 millioner kroner.

Likevel vil det oppstå perioder hvor kommunen er mer likvid og bør kunne plassere midler utenfor bankinnskudd. Dette tar utgangspunkt i at bankene har mindre innskudd enn utlån. De er derfor avhengige av å utstede obligasjoner og sertifikater for å skaffe sine marginale innlån. Slike marginale innlån har ofte en rente som flyter i takt med den mest brukte referanserenten, 3 måneders nibor, og med regulering av renten hver 3. måned. På denne måten vil ”renterisikoen”(jfr. tabellen ovenfor) fortsatt være lav ved at papirene får en ny markedsriktig rente hver 3. måned.

Man bør likevel sette et tak på løpetiden for slike obligasjoner for å begrense ”markedrisikoen”. Det er slik at jo lengre løpetiden (tid til innfrielse) er på obligasjonen (for eksempel 3- eller 5 år), jo høyere vil ”markedsrisikoen” være. Dette springer ut av det forhold at den tilleggsprisen i forhold til 3M nibor bankene må betale for å legge ut nye obligasjoner, kan endres (markedsutviklingen). Finanskrisen viste tydelig at tillegget bankene måtte betale ble endret, men dette førte likevel ikke til kursendringer som er uakseptable for plasseringer som kommunen kan gjøre med litt tidshorisont. I finansreglementet er derfor maksimal løpetid på slike obligasjoner satt til 3 år. Sertifikater utstedes for perioder på inntil 12 måneder.

Det foreslås en beløpsbegrensning på 3 millioner kroner pr bank eller maks 10% pr utsteder. Prosentsatsen regnes ut fra det totale volum plassert utenfor konsernkonto i bank.  I tillegg må banken på anskaffelsestidspunktet ha en rating (kvalitetsvurdering) som er minimum BBB-. Ratingen angis av analysemiljøene med bokstavkarakterer der AAA er best og BBB regnes som dårligste ”investment grade”. De fleste bankene i Norge ligger i området A til BBB. Det kan ikke investeres i papirer utstedt av banker som har dårligere rating enn BBB.

Oppsummering.
Det fremlagte finansreglementet har en klar målsetting og rammene er godt innenfor de normer og regler som kommunen er underlagt. Reglementet er forelagt uavhengig finanskompetanse for vurdering, risikoprofilen er begrenset og det er utarbeidet rutiner for oppfølging av finansforvaltningen.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 23.06.2010 21:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051