Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.03.11 - sak 11/11 - Lokalt manifest mot mobbing 2011 - 14 - Levanger kommune

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivsaknr: 2011/1017      
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 02.03.11 16/11
Kommunestyret 23.03.11 11/11

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.03.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune slutter seg til nasjonalt manifest mot mobbing.
 2. Levanger kommune lager et lokalt manifest for et godt læringsmiljø og mot mobbing basert på innholdet denne saken.
 3. Ordfører undertegner manifestet og inviterer rektorer, barnehagestyrere, fagforeninger i barnehage og skole, det kommunale foreldreutvalget for grunnskolen og fritidsledere til å delta i det lokale partnerskapet.  


Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommune slutter seg til nasjonalt manifest mot mobbing.
 2. Levanger kommune lager et lokalt manifest for et godt læringsmiljø og mot mobbing basert på innholdet denne saken.
 3. Ordfører undertegner manifestet og inviterer rektorer, barnehagestyrere, fagforeninger i barnehage og skole, det kommunale foreldreutvalget for grunnskolen og fritidsledere til å delta i det lokale partnerskapet.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

 1. Manifest mot mobbing 2011 - 2014  PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Invitasjon til samarbeid mot mobbing – Kunnskapsdepartementets hjemmeside
 2. Handlingsplan for et godt læringsmiljø og nulltoleranse for mobbing i Levanger kommune PDF


Saksopplysninger:
Regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Norsk skolelederforbund, Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Foreldreutvalget for barnehager har undertegnet et nasjonalt manifest mot mobbing (2011 – 14) hvor de forplikter seg til å arbeide for at barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Kommunene inviteres til å bli med på manifestsamarbeidet ved å slutte seg til den nasjonale satsingen for å styrke arbeidet for gode og inkluderende oppvekst- og læringsmiljøer for alle barn og unge. Det er viktig at kommunen signaliserer nulltoleranse for mobbing. Kommunen oppfordres til å gjøre dette til et bredt samarbeidsprosjekt i kommunen som forankres hos ordfører og inkluderer relevante lokale parter.

Innholdet i et lokalt manifest
Følgende elementer bør være med i et lokalt manifest mot mobbing og for et godt læringsmiljø:
Kommunen skal arbeide for at:

 • Barnehager og skoler arbeider systematisk for å oppnå et godt oppvekst- og læringsmiljø for alle barn og unge.
 • Barnehager, skoler, fritidsmiljøer og andre steder barn og unge oppholder seg er mobbefrie soner.
 • Ledere på alle nivåer tar ansvar og har nulltoleranse for mobbing.
 • Alle som har et ansvar knyttet til barn og unges oppvekstmiljø samarbeider systematisk og målrettet mot mobbing.
 • Det skal finnes planer, kompetanse og etablerte rutiner for forebygging og håndtering av mobbing ved alle skoler som en del av skolens internkontrollsystem.


Levanger kommune skal følge opp arbeidet gjennom systematisk arbeid med læringsmiljø og med aktuelle undersøkelser og kartlegginger, blant annet med

 • drøfting av Elevundersøkelsen som kommer hvert år.
 • drøfting av den årlige tilstandsrapporten for grunnopplæringen (jfr. opplæringsloven §13-10 og privatskoleloven § 5-2).


Status i Levanger
Levanger kommune som skoleeier har utarbeidet gode rutiner for handlingsrekken ved mistanke om mobbing og når mobbing er avdekket. Handlingsplanen for et godt læringsmiljø og nulltoleranse for mobbing i skolene i Levanger kommune ligger som uttrykt vedlegg til denne saken. Handlingsplanen beskriver også et minimum av forebyggende tiltak. Hver skole og barnehage har i tillegg et stort mangfold av tiltak som har forebyggende effekt. Levanger kommune ønsker å ha et helhetlig fokus på alle barn/elever i dette arbeidet. Det handler både om plager, mobbeoffer og om tilskuere. Det er viktig å skape en kultur der mobbing ikke tolereres.

Det legges fram en årlig kvalitetsmelding for skole for kommunestyret som er vår tilstandsrapport. Her analyseres også resultatene for elevundersøkelsen. Dette er en del av kommunens internkontrollsystem iht. §13-10.

Skoleeier (inkl. PPT) har ansvar for å tilby skolene kompetanseutvikling innenfor temaet læringsmiljø. Skolene tilbys 2 internasjonalt forskningsbaserte program: Olweus kjerneprogram mot mobbing og antisosial atferd i skolen og ”De utrolige årene” av Webster Stratton (DUÅ), som styrker og tydeliggjør de voksnes rolle for å bidra til positiv atferd, tydelig klasseledelse og et godt læringsmiljø. Barnehagene tilbys også DUÅ. Det er et mål at alle barnehager og skoler får opplæring i ”DUÅ”-programmet i kommunedelplanperioden fram mot 2020. Frol og Åsen os samt flere barnehager har gjennomført opplæringen i DUÅ. Det kjøres også foreldrekurs i DUÅ. Frol ungdomsskole er med på den nasjonale satsingen for et bedre læringsmiljø. Levanger kommune er et lokalsamfunn med MOT og benytter MOT-programmet i ungdomsskolen. Videre er det gitt opplæring i Olweus-programmet ved tre av kommunens skoler. Det viktigste barnehager og skoler gjør er å jobbe aktivt og systematisk med dette temaet. Tydelig ledelse av virksomheten og tydelig klasseledelse er en viktig del av dette. Det er valgt ut årlige tema for rektormøtet.

Som en oppfølging av kommunestyrevedtaket ved behandling av kommunedelplan for oppvekst, planlegges et kurs med Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved høyskolen i Hedmark og et kurs med Inger Bergkastet spesialpedagog ved Majorstuteamet, et ressursteam/veiledningsteam ved Utdanningsetaten i Oslo. Disse kursdagene vil fokusere spesielt på hvordan skape et positivt læringsmiljø gjennom tydelig klasseledelse.  Det er lagt opp til at alle skolene følger opp dette arbeidet på egen enhet i etterkant med bistand fra pedagogisk fagstab. Det er viktig at alle ansatte involveres i arbeidet med å skape en kultur for nulltoleranse for mobbing.

Regjeringen legger opp til at man nasjonalt velger ut et årlig tema for oppfølging i skole og barnehage. Levanger kommune vil gjøre seg nytte av det materiell som kommer i denne satsingen.

Foreldrene har en viktig rolle i arbeidet med å videreutvikle et godt læringsmiljø og å tydeliggjøre forventninger til positiv atferd og sosial kompetanse. Tema som bidrar til nulltoleranse for mobbing må tas opp årlig på foreldremøtene. Forventninger til positiv atferd bør være tema på konferansetimene med elever og foreldre.

Vurdering:
Regjeringen inviterer lokalpolitikere til å gi et viktig signal til ansatte og til innbyggerne i kommunen om at hos oss er det nulltoleranse for mobbing.

Rådmannen tilrår at kommunen slutter seg til nasjonalt manifest mot mobbing og at det utformes et lokalt manifest som konkretiserer kommunens arbeid og undertegnes ordfører. Ordfører inviterer med et lokalt partnerskap til å forplikte seg til manifestet.

I et lokalt partnerskap mot mobbing er det naturlig å invitere med rektorer og styrere, fagforeningene i barnehage og skole, kommunalt foreldreutvalg og fritidsledere til å undertegne en lokal avtale sammen med ordfører.

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 23.03.2011 20:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051