Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 22.06.11 - sak 37/11 - Utbyggingsavtale Kathrines Minde

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2009/7960 - /L81
Saksordfører: Olav Strid, DNA
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 15.06.11 40/11
Kommunestyret 22.06.11 37/11

 

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2011

Saksordfører:
Olav Strid (DNA).

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Kathrines Minde” godkjennes. 

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Kathrines Minde” godkjennes.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Høringsversjon av forslag til utbyggingsavtale ble lagt fram for sluttbehandling i Plan- og utviklingskomiteen og kommunestyret i mai 2011.

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i møte den 25.05.2011, sak 24/11:
Saken utsettes og utbyggingsavtalen sendes tilbake til administrasjonen for reforhandling med sikte på deltakelse fra utbygger for å få ferdigstilt fortau langs Sørvegen.

Begrunnelse:
Etableringen av 24 nye boenheter på eiendommen Kathrines Minde vil øke trafikken i Sørvegen. Denne veien er allerede i dag belastet med en del trafikk og har tversgående gater som gir et uoversiktelig trafikkbilde – særlig på vinters tid. Blant annet brukes veien av skolebarn. Langs Sørvegen er det delvis opparbeidet fortau, men dette er ikke ferdigstilt. Ferdigstilling av fortau vil sikre gående og vil øke trafikksikkerheten. Etablering av 24 nye boenheter på eiendommen Kathrines Minde vil gi økt trafikk, og det er rimelig at utbygger deltar i ferdigstilling av fortau langs Sørvegen for å ivareta trafikksikkerheten i området.

I samme kommunestyremøte ble en mindre endring av planen vedtatt. Tidligere regulert felles avkjørsel på strekningen fra Sørvegen til planens område for VA, ble endret til offentlig kjøreveg.

Foreliggende utbyggingsavtale er reforhandlet etter overnevnte kommunestyre-behandling, og kapittel III C er endret. Vi finner at følgende rød tekst er tilføyd: Utbygger bidrar med et anleggstilskudd på kr 49 000 pr bolig- til ny atkomstveg til Geitingsvolden samt ferdigstillelse av eksisterende fortau i Sørvegen. Avtalens henvisninger til plan- og bygningsloven er også oppdatert iht. gjeldende lovutgave. Vi ser ikke behov for ny høring av nevnte endringer.

Utbyggingsavtalen bygger opprinnelig på kompetansen i § 64c i plan- og bygningsloven (1985) tredje ledd, og Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune vedtok i møte den 20.05.2010, sak 50/10, at: ”Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Kathrines Minde” legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.”

Offentlig ettersyn ble kunngjort den 19.06.2010, og berørte parter ble tilskrevet med brev av 21.05.2010. Høringsfristen var satt til 21. juli 2010. Det er ikke mottatt høringsuttalelser.

Plan- og bygningslovens Kap. XI A. Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f (1985), hjemler bruk av utbyggingsavtaler. I sak 53/06 fattet kommunestyret vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som herav følger.
Dette er lagt til grunn for å opprette utbyggingsavtale som følger nedenfor:

-----------------------------------

UTBYGGINGSAVTALE
vedrørende
KATHRINES  MINDE
Mellom utbyggeren
Kathrines Minde AS
Adresse: Okkenhaugvegen 2, 7600 Levanger 
org nr: 992070633, heretter kalt utbygger, og
Levanger kommune, heretter kalt Kommunen, er det i dag inngått slik avtale:

I. Formål
1. Denne avtale regulerer med endelig virkning betingelsene for at utbygging av Kathrines Minde kan skje.

2. Avtalen er hjemlet i plan- og bygningsloven Kap. 17 Utbyggingsavtaler §§ 17-2 til 17-7 og kommunens prinsipielle vedtak om bruk av utbyggingsavtaler, k.sak 53/06.

3. Avtalen skal sikre at området omfattet av reguleringsplanen for Kathrines Minde blir utbygd iht. plan og bestemmelser tilknyttet denne.

II. Avtalens omfang
Avtalen omfatter gjennomføring av tiltak som sikrer:
- Trafikksikkerhet
- Godt oppvekst- og bomiljø
- Opparbeiding av areal for uteopphold og leik.
- Infrastruktur/hovedanlegg
- Overdragelse av offentlige areal og anlegg
- Plan for etterfølgende vedlikeholdsplikt

III: Utbyggers forpliktelser
A. Trafikksikkerhet
Anleggstrafikk på eksisterende veger i boligfeltet må begrenses til et minimum. Trafikksikkerheten skal ivaretas - også for gående og syklende.
Eksisterende veg til eiendommene Skogheimvegen 6 B, 6 C og 6 D samt Sørvegen 23, 25, 27 og gårdsbruket Geitingsvold må til enhver tid være åpen for vanlig trafikk.

B. Areal for uteopphold og leik
Området regulert til Felles leikeplass skal bekostes - og være opparbeidet av utbygger før innflytting.

C. Hovedanlegg – eksterne veger
1. Utbygger bidrar med et anleggstilskudd på kr 49 000 pr bolig- til ny atkomstveg til Geitingsvolden samt ferdigstillelse av eksisterende fortau i Sørvegen. Anleggstilskuddet forfaller til betaling etter hvert som hver enkelt tomt selges og skal være innbetalt til kommunen før det gis ferdigattest / brukstillatelse for den enkelte bolig i feltet. Anleggstilskuddet for hele feltet utgjør totalt kr 1 176 000 

2. Dersom den nye atkomstvegen til Geitingsvolden ikke er påbegynt innen utløpet av 2020 tilbakebetales innbetalt anleggstilskudd til utbygger.

3. Dersom det senere fastsettes et lavere anleggstilskudd til vegen fra den andre utbyggingen på Geitingsvollen ( Block Watne ) skal differansen utbetales utbygger.

D Hovedanlegg – veger
Utbygger utarbeider tekniske planer  og bekoster og opparbeider: 
Utbygging av offentlig veger iht. reguleringsplan.
Veger skal opparbeides iht reguleringsplan og  reguleringsbestemmelser med asfaltdekke + 2 x 0,5 meters skulder. Asfaltdekkets tykkelse skal være min 100 kg/m2. Krav til geometri, dimensjonering, materialer mm stilt i Statens Vegvesens ”Vegnormaler” skal oppfylles

E. Hovedanlegg- vann, avløp
1. Utbygger utarbeider tekniske planer for vann og avløpsanlegg.
Spillvann fra boligfeltet ledes til ny pumpestasjon og pumpes til eksisterende kommunalt anlegg. Pumpestasjonen skal bygges med et overbygg som er tilpasset omgivelsene og tilfredsstille tekniske krav i VA Miljøblad 76,77 og 78 utarbeidet av Norsk Rørsenter .

2. Utbygger bekoster og opparbeider ovennevnte kommunaltekniske anlegg iht. godkjente planer.

3. Anlegget ferdigstilles før innflytting skjer.

F. Interne veg-, vann- og avløpsanlegg samt fellesanlegg
Alle interne veg-, vann- og avløpsanlegg samt andre fellesanlegg bygges ut etter planer godkjent av kommunen. Utbygger bærer alle kostnadene knyttet til slik opparbeidelse.

G. Sikring
Utbygger skal besørge og bekoste utarbeidelse av nødvendig faglig dokumentasjon på at planlagte tiltak ikke vil øke faren for skred hverken i eller utenfor planområdet ( masseforflytning, gravearbeider, endret avrenning av overflatevann etc skal tas med i betraktningen ) og at planlagte bygninger har tilstrekkelig sikkerhet mot skred og flom.

IV. Fremtidig ansvar for anlegg og arealer
A. Generelt for offentlige anlegg
For fremtidig ansvar for anlegg gjelder Plan og bygningslovens Kap. 18, 27 og 28, spesielt §§ 18-1, 18-2, 27-1, 27-2, 27-4 hvis annet ikke fremgår av denne avtale. Det skal føres protokoll fra overtakelsesforretning

B. Hovedanlegg – veger
Alle offentlige veganlegg iht. regulerte arealer overtas av Kommunen uten vederlag for framtidig drift og vedlikehold når Kommunen har gitt ferdigattest og garantitiden er utløpt. Garantitiden er 3 år jfr. NS 8406. Kommunen kan overta driftsansvar for anlegget i garantitiden.
Kommunen overtar ikke andre veger til drift og vedlikehold enn de som er regulert til offentlig område.

C. Hovedanlegg – vann og avløp
Alle ledninger som iht. godkjente planer er planlagt og dimensjonert som offentlig ledningsnett, overdras vederlagsfritt til Kommunen for framtidig drift og vedlikehold. Avløpspumpestasjon overdras vederlagsfritt til kommunen.
Hvis ledninger og pumpestasjon blir liggende på privat grunn, skal rett til å ha anlegg liggende og foreta nødvendig vedlikehold sikres/tinglyses.

D. Fellesanlegg/ fellesområder
Ansvar for drift og vedlikehold:
1. Utbygger skal sikre at det opprettes et organ som tar ansvar for framtidig drift og vedlikehold av fellesanlegg/ fellesområder iht. reguleringsplanen og denne avtale.
2. Alle framtidige eiere, skal være forpliktet til å være medlem og skal være forpliktet til å være økonomisk ansvarlig for framtidig drift og vedlikehold av fellesanleggene/ fellesområdene.

V. Kommunens forpliktelser
Kommunen overtar de offentlige anlegg for framtidig drift og vedlikehold straks disse er ferdigstilt og godkjent iht. denne avtales Kap. IV A ,B og C

VI. Videresalg
Hvis Utbygger selger hele eller deler av sitt areal som omfattes av reguleringsplan  Kathrines Minde  , skal utbygger påse at denne utbyggingsavtale blir tiltransportert ny eier.
    Levanger ...........................   2011 

Levanger kommune Kathrines Minde AS


------------------------------------------------
Robert Svarva
Ordfører 

------------------------------------------------
Utbygger

-------------------------------------------------------------------------

Vurdering:
§ 64b i plan- og bygningsloven (1985) sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:
”En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak”.

Gjeldende plan- og bygningslov § 17-3 tillater samme innhold.

Utbyggingsavtalen ligger innenfor rammene i nylig vedtatt mindre planendring for Kathrines Minde, datert 18.02.2011, og er vurdert til å følge opp intensjonene i den aktuelle planen. Omfang og innhold i utbyggingsavtalen sikrer en rasjonell og forsvarlig utbygging av ”Kathrines Minde” med tilstøtende infrastruktur.

Konklusjon
Utbyggingsavtalen er vurdert til å følge opp intensjonene i nylig vedtatt planendring, og tilrås godkjent.

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 22.06.2011 20:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051