Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.10.09 - sak 56/09 - Klima- og energiplan for Nord-Trøndelag - Høringsuttalelse

Øystein Lunnan - klikk for personkort
Saksbehandler: Øystein Lunnan
Arkivref. 2009/6421 - /K22
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 24.09.09 21/09
Levanger kommunestyre 21.10.09 55/09

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 24.09.2009

Forslag i møte:

SV v/Jostein Trøite fremmet følgende forslag til vedtak:

”I ”Klima- og energiplan for Nord-Trøndelag” står det at ”Det antas at kommunene rår over virkemidler som kan påvirke rundt 20% av de nasjonale utslippene”. På den bakgrunn er det viktig at planen behandles i kommunestyrene. Saken oversendes derfor til kommunestyret i Levanger og Verdal”.

KRF v/Marita Gustad fremmet følgende forslag til nytt kulepunkt:

”- fylkeskommunen må veilede kommunene i valg av framgangsmåter, planredskap og planløsninger.”

Avstemning:

Ved votering ble forslaget fra SV v/Jostein Trøite enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

I ”Klima- og energiplan for Nord-Trøndelag” står det at ”Det antas at kommunene rår over virkemidler som kan påvirke rundt 20 % av de nasjonale utslippene”. På den bakgrunn er det viktig at planen behandles i kommunestyrene. Saken oversendes derfor til kommunestyret i Levanger og Verdal.

Rød skillelinje

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Innherred Samkommune har behandla utkast til klima og energiplan for Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Samkommunestyret mener Fylkeskommunen har kommet godt i gang med dette viktige arbeidet og vil gi noen kommentarer:

  • Planen er konkret for tiltak i egen virksomhet, og gir her gode impulser til kommunene
  • Fjernvarme har større potensial i de største tettstedene enn planen sier.
  • Areal og transportutvikling er viktige samarbeidsprosjekt med kommunene
  • I videre arbeid bør en prioritere forpliktende samarbeid med andre samfunnsaktører med sikte på felles konkrete mål


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Forslag til klima og energiplan for Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Saksopplysninger:

Nord-Trøndelag Fylkeskommune har sendt sitt forslag til klima og energiplan på høring. Planen er resultat av en prosess starta på grunnlag av fylkesrådets politiske plattform. Allerede der, i den politiske plattformen, er tydelige miljømål satt opp.

  1. Vi skal utarbeide en regional klima og energiplan med konkrete forslag til hvordan vi i Nord-Trøndelag kan bidra til å kutte utslippene av klimagasser med 30 % innen 2020. Utslippene fra fylkeskommunal virksomhet skal redusere men minst 50 % innen 2020. I planen integreres plan for småkraft og vindkraft.
  2. Det skal utarbeides en egen reisepolicy for ansatte og politikere i fylkeskommunen.
  3. Vi vil arbeide for at Midt-Norge skal bli satsingsområde for miljøvennlige energiløsinger.
  4. Vi vil utfordre kommunene til å utarbeide klima og energiplaner.
  5. Satsing på bioenergi må organiseres slik at det sikrer en balansert ressursutnyttelse, og en langsiktig utvikling for landbruket. Vi vil arbeide for at rammevilkårene skal favorisere en lokal utnyttelse av bioenergien.


Planen er på over 60 sider, og er todelt i sine strategier. Den ene delen går på fylkeskommunens egen virksomhet. Der er tiltak som mer klimavennlig transport og oppvarming de store tiltakene som gir sikker virkning. Tiltak for holdningsarbeid, undervisning og innkjøp kommer i neste rekke.

Planen omfatter ikke bedrifter der Fylkeskommunen er eier helt eller delvis, som feks NTE.

Den andre delen handler om prosesser og strategier utenfor egen virksomhet. Det er fagfelt som arealforvaltning, fornybar energi, transport, landbruk og kommunene. Her vil Fylkeskommunens rolle være pådriver og i noen sammenhenger å bidra med virkemidler.  Naturlig nok er denne delen ikke så konkret som den første, og strategiene er ikke like klare. Potensialet for bidrag til nasjonal kontroll med utslipp er på den andre side større. Kommunene er utfordra på at de har stor påvirkning på klimaspørsmål, at de bør ha planer innen feltet, og arealbruk er viktig i klimaspørsmålet.

Planen gir videre mye faktagrunnlag om klimaspørsmål og spesielt om klimaspørsmål for Nord-Trøndelag.

Planen skal ikke oppfattes som en plan som vil vare i lang tid, men like mye som en start på en kontinuerlig planprosess.

Vurdering:

Klimaspørsmålet er kalt vår tids største utfordring. Det er et komplekst fag, der sammenhengen mellom tiltak og effekt ofte ikke er entydig.

Planutkastet fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune viser dette godt.

Måla i plattformen er klare og ambisiøse, men ikke forankra i en faglig sammenheng. Planforslaget blir starten på en planprosess, og kan ikke forholde seg til hele plattformen. Dette er ingen kritikk mot planen, men viser kompleksiteten.

Naturlig nok er forslaga mest tydelig der eieren sjøl har beslutningskraft, og planen viser stor vilje til å prioritere klima i egen virksomhet. Kommunene i fylket, også våre kommuner, får gode eksempler her. Retningen er den samme som vi har valgt i forhold til drift av bygninger, mens en her går lengre på transportsida. Reisepolicy er det ene, det andre er bevisst valg i forhold til offentlig kjøp av transporttjenester, og hurtigbåtvalget i Ytre Namdal er en logisk følge av dette.

Planen virker mer uferdig for forhold utenfor egen virksomhet. Rolle og ansvar er verre å få tak på, og det er vanskelig å sortere de ulike elementa, både etter hvor viktige de er og etter hvor vanskelig det er å gjøre noe med dem.

I forhold til klima og energiplanen for Levanger er det lagt lite vekt på fjernvarme hos fylkeskommunen. Det kan for fylket være riktig, men likevel er det i de største tettstedene et viktig tiltak.

For jordbruk, skogbruk og samferdsel er det stort sett samsvar med Levangers plan, det er store spørsmål uten klare løsninger der små skritt må til i første omgang.

Som kommune blir vi utfordra noe ullent der rollene som planmyndighet, samfunnsaktør og driver av egen virksomhet er nevnt.

Administrasjonssjefen vil konkludere med at fylkeskommunen har kommet godt i gang med planarbeidet i klimaspørsmålet. Planen vil bidra godt til og trolig sikre at måla for reduksjon i fylkets egen virksomhet kan nås. Planen må følges opp av mer forpliktende samarbeidsavtaler med alle samfunnsaktører i fylket for å kvalitetssikre fylkesrådets mål om reduksjon av klimautslipp i Nord-Trøndelag.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 25.03.2011 10:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051