Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.10.09 - sak 55/09 - Økonomiplan 2010-2013 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2009/8136
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger Administrasjonsutvalg 16.09.09 8/09
Levanger Arbeidsmiljøutvalg 17.09.09 35/09
Levanger formannskap 30.09.09 92/09
Levanger kommunestyre 21.10.09 55/09

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.09.2009

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet  på vegne av DNA, SP og KRF følgende forslag til vedtak:

Økonomiplan (med vedtatte merknader/ tillegg/endringer i møtet) 2010 – 2013 legges ut til offentlig ettersyn fram til 13.10.09. Deretter behandles saken i Kommunestyret 21.10.09.

Hans Heieraas (SP) fremmet  på vegne av DNA, SP og KRF følgende forslag til innstilling:

Forslag til økonomiplan 2010-2013 vedtas med følgende merknader:

I den videre politiske behandling av økonomiplan 2010 – 2013 legges det til grunn at skolestrukturen består, likevel må det vurderes om det er muligheter for innsparinger innenfor området oppvekst.

Det vises forøvrig til behandling av skolebruksplan i løpet 2010.

Det legges videre til grunn at Pleie og omsorg styrkes i perioden.

En gjennomføring av dette vil en oppnå ved:

 • Å vurdere retaksering av eiendommer. Dette vil gi et mer rettferdig grunnlag å beregne eiendomsskatten ut i fra.
 • En effektivisering av administrative oppgaver
 • Vurdere salg av kommunale boliger


Heidi Flaten (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Tiltak nevn i punkt 6.1.6.2 ”Tiltak det ikke er funnet rom for” vedrørende klima og energiplanen tas inn i økonomiplanen.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til innstilling:

Rådmannens forslag til økonomiplan 2010-2013 med følgende endringer vedtas:

Drift

Eiendomsskatt 
2010 -3000
2011 -2500
2012 -1500
2013 -500
 
Sum renter og avdrag
2010 - 
2011 -2000
2012 -4000
2013 -6000
  
Lønnsoppgj/pensjonsøkn.
 2010 -1000
 2011 -1000
 2012 -1000
 2013 -1000
 
Overført til inv.regnskap
2010 -3700
2011 -1400
2012 -2000
   
Felleskostnad
2010 -500
2011 -500
2012 -500
2013 -500
 
Oppvekst strukturtiltak
2010 +833
2011 +2893
2012 +4000
2013 +4350
 
PPT – økt bemanning
2010 +600
2011 +600
2012 +600
2013 +600
 
Barnehage: 
 - spes.ped
2010 +200
2011 +200
2012 +200
2013 +200
 
 - min.språkl.
2010 +250
2011 +250
2012 +250
2013 +250
 
Støttekontakter:
 - omsorgslønn
2010 +120  

Handlingsprogram investeringer: 
Inv. i forhold til ny skolebruksplan
2010 -1000
2011 -30000
2012 -30000
2013 
 
Nesset u-skole
2010 +1000
2011 +15000
  
Mule
2011 +1000
2012 +10000 

 1. Det er ikke aktuelt å legge inn investeringer og driftsutgifter i forhold til en skolebruksplan som ikke er behandla.
 2. Barn og unge i skolen skal ha mer fysisk aktivitet enn tidligere. Det forutsettes at dette følges opp. Dette som et ledd både i forebyggende helsearbeid og som læringsstrategi. Eventuelle budsjettmessige endringer vurderes i årsbudsjett  for 2010.
 3. Det legges til grunn at det foretas en retaksering for eiendomsskatt. Skatten reduseres fra 3,50/00 til 3,20/00 


Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende endringsforslag:

Det foretas ikke en retaksering av eiendommer i Levanger kommune for å hente inn økt eiendomsskatt.

Avstemning:

Heieraas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Trøites forslag til innstilling avvist med 6 mot 3 stemmer.

Heieraas forslag til innstilling tiltrådt med 6 mot 3 stemmer.

Flatens tilleggsforslag avvist med 6 mot 3 stemmer.

Trøites verbalforslag, pkt. 1, avvist med 6 mot 3 stemmer.

Trøites verbalforslag, pkt. 2, avvist med 6 mot 3 stemmer.

Trøites verbalforslag, pkt. 3, avvist med 8 mot 1 stemme.

Aalbergs endringsforslag avvist med 7 mot 2 stemmer.

Innstillingen, med tiltrådte merknader/tillegg/endringer i møtet, enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:

Økonomiplan (med vedtatte merknader/ tillegg/endringer i møtet) 2010 – 2013 legges ut til offentlig ettersyn fram til 13.10.09. Deretter behandles saken i Kommunestyret 21.10.09.

INNSTILLING:

Forslag til økonomiplan 2010-2013 vedtas med følgende merknader:

I den videre politiske behandling av økonomiplan 2010 – 2013 legges det til grunn at skolestrukturen består, likevel må det vurderes om det er muligheter for innsparinger innenfor området oppvekst.

Det vises forøvrig til behandling av skolebruksplan i løpet 2010.

Det legges videre til grunn at Pleie og omsorg styrkes i perioden.

En gjennomføring av dette vil en oppnå ved:

 • Å vurdere retaksering av eiendommer. Dette vil gi et mer rettferdig grunnlag å beregne eiendomsskatten ut i fra.
 • En effektivisering av administrative oppgaver
 • Vurdere salg av kommunale boliger   

Rød skillelinje

Rådmannens forslag til vedtak:

Økonomiplan 2010-2013 (Rådmannens forslag med foreslåtte endringer i formannskapsmøte 30.09.09) legges ut til offentlig ettersyn fram til 13.10.09. Deretter behandles saken i Kommunestyret 14.10.09.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunelovens § 44

Vedlegg:

Rådmannens forslag til økonomiplan 2010-2013 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Rådmannens foreløpige forslag til økonomiplan ble presentert for Administrasjonsutvalget i møte 16.09.09.

Saken legges nå fram til behandling i Formannskapet.

Rådmannen foreslår følgende framdriftsplan for økonomiplanarbeidet:

 • Behandling i Formannskapet 30.09.09
 • Offentlig ettersyn til 13.10.09
 • Behandling i Kommunestyret 14.10.09


Vurdering:

Rådmannens vurderinger fremgår av vedlagte forslag til økonomiplan.

Rød skillelinje 

Saksprotokoll i Levanger Arbeidsmiljøutvalg - 17.09.2009

Orientering i møte:


Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

AMU tar saken til orientering.

Rød skillelinje

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 16.09.2009

Orientering i møte:


Forslag i møte:

Robert Svarva (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Rådmannens orientering tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Rådmannens orientering tas til orientering.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 25.03.2011 10:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051