Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.10.09 - sak 53/09 - Boliganalyse for Verdal og Levanger kommuner

Jon Marius Vaag Iversen - mangler foto
Saksbehandler: Jon Marius Vaag Iversen (e-post)
Arkivref. 2009/6711
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 23.09.09 87/09
Levanger kommunestyre 21.10.09 53/09

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 23.09.2009

Orientering i møte:

Trainee Jon Marius Vaag Iversen orienterte PDF - powerpoint

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Boliganalysen for Levanger og Verdal kommuner tas til orientering 

Rød skillelinje

Rådmannens forslag til innstilling:

Boliganalysen for Levanger og Verdal kommuner tas til orientering

Vedlegg:

Boliganalyse for Verdal og Levanger kommuner PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Denne boliganalysen er ment for å skape en oversikt over framtidig befolkningsutvikling og boligbehov i Levanger og Verdal kommuner. Analysen tar utgangspunkt i data fra SSB, både offentlig tilgjengelig data på SSB sine hjemmesider, og mer detaljerte data med alderssammensetning på grunnkretsnivå som kommunene har fått tilgang til. Disse dataene viser dagens sammensetning på grunnkretsnivå, i tillegg til utviklingen de siste 20 årene. Etter å ha behandlet datamaterialet, har man kommet frem til en del resultater. Noen kretser ser ut til å ha nådd en topp når det gjelder barnetall, andre har hatt en sterk nedgang og er på vei opp igjen. Kretsene Gjemble og Brannan er eksempler hvor det har vært en kraftig nedgang i barnetall. Momarka/Høgberget ser også ut til å være over toppen, og gjennomsnittsalderen er på vei opp. Kretsen Verdalsøra øst har vært gjennom en utskifting, i tillegg til at det har vært noe nybygging, slik at barnetallet har økt veldig.

Disse historiske data, sammen med mer overordnet befolkningsframskriving, skal gi et bilde av hva man kan forvente seg i framtiden.

Det har vært tegn til sentralisering i begge kommuner. Kommunene har hatt en befolkningsvekst i sentrum på bekostning av utkantene. Eldre har bidratt særlig til dette. Vi har sett flere eksempler på at antallet over 67 år har gått ned i utkantene og har økt i sentrum. På Verdal gjelder det fullt og helt inn til Verdal sentrum. På Levanger har vi lignende tendenser inn til småsentra, som Åsen og Skogn. Det har vært klare tendenser til at antallet eldre i utkantene går ned, mens de øker i sentrale strøk. Det presenteres flere figurer på dette. Årsaken til dette kan være sentralisering, men også ulik demografiutvikling.

Boligdata tar utgangspunkt i folke- og boligtellingen fra 2001, i tillegg til tidligere folke- og boligtellinger. Enhet PBOM i Innherred samkommune har fremskaffet data for boligbygging etter 2001 og fram til mars 09. De siste 7-8 årene har det vært en stor endring på boligtyper, en vridning i retning av flere leiligheter. Antallet blokkleiligheter/leiegård har mer en doblet seg de siste 8 årene. I Verdal utgjør byggingen 58,4 % av all bygging i perioden mens andelen er 44,3 i Levanger. Dette ses i sammenheng med sentraliseringen av eldre.

Analysen forsøker å avdekke utvikling blant de store brukergruppene til Verdal og Levangers tjenester, det vil si eldre og barn. Det har vært store forskjeller mellom grunnkretser i utviklingen blant de store brukergruppene. Barnetall utvikles forskjellig mellom kretser og analysen avdekker mønstre i flyttetrender blant eldre.

Den nasjonale eldrebølgen har påvirkning på befolkningssammensetningen også i Levanger og Verdal. Detaljerte beskrivelser av dette analyseres i boliganalysen.

Framtidig fødselstall på grunnkretsnivå er utfordrende å estimere. Med bakgrunn i utviklingen fram til nå og alderssammensetning i kretsene kan man gjøre antakelser av hvordan utviklingen vil bli. For eksempel vil antall kvinner i aldersgruppen 25-35 år være en indikasjon på fødselstall på kort sikt. Videre kan antall kvinner i aldersgruppen like under dette være en indikasjon på lang sikt. Antall over 60 år i etablerte boligfelt med større eneboliger, kan være en indikasjon på utskifting i feltet, og dermed en yngre befolkning fram i tid med større sannsynlighet for å få barn.

Rapporten diskuterer hvilken framskrivingsmetode for kommunene som kan være mest realistisk, og ser på utviklingen i boligtyper blant befolkningen. Framskrivingen sammen med utviklingen i boligtyper kan fortelle en del om boligbehovet de nærmeste tiårene.

Verdal og Levanger ses på som et felles bo- og arbeidsmarked. Det presenteres i analysen tall på pendlestrømmen mellom kommunene som underbygger dette. Sektorinndelingen og arbeidsmarkene i Levanger og Verdal utfyller hverandre godt. Med sykehuset Levanger og Norske skog på Levanger, og Industriparken på Verdal har kommunen et rikt arbeidsmarked, og pendlestrømmene mellom kommunene gir et bilde av dette. Antallet som pendler mellom kommunene øker. Omtrent halvparten av de som pendler ut av Verdal pendler til Levanger. Pendlingen motsatt vei utgjør ¼ av den totale pendlestrømmen ut av Levanger. Omtrent 1700 personer pendler mellom Levanger og Verdal.

Det er enkelte grupper av befolkningen som er mer krevende i form av ressurser. SSB’s behovsprofil fra 1999 og fram til i dag sier noe om hvordan utviklingen blant disse gruppene har vært. En kort diskusjon rundt befolkningsutviklingens konsekvenser for ulike sektorer og problemstillinger i kommunene er også inkludert. Antall personer med økt sannsynlighet få tjenestebehov i kommunene øker. Dette gjelder for eksempel innvandrere, uførepensjonister, skilte og separerte. Særlig innvandrerbefolkning i aldersgruppen 0-5 år har økt mye.

Andre kommuner har gjennomført lignende analyser. For eksempel Råde kommune. Disse har fungert som utgangspunkt for denne analysen.

Analysen har følgende disposisjon:

  1. Innledning
  2. Befolkningsutvikling
  3. Befolkningsframskrivinger
  4. Boligtyper
  5. Pendlestrømmer
  6. Tjenestetilbud og infrastruktur
  7. Oppsummering


Vurdering:

Boliganalysen plasseres i det kommunale plansystemet som et tilleggsdokument til kommuneplanens arealdel. Informasjon og resultater som kommer fram av boliganalysen, brukes inn mot kommuneplanens arealdel.

Sett i sammenheng med utsiktene innenfor sektorene i begge kommunene kan analysene vist her være av god hjelp i planlegging, både innenfor sektorene og i utvikling av kommunenes boligpolitikk. Større endringer i bosettingsmønstre blant eldre kan for eksempel få konsekvenser for organisering av pleie- og omsorgstjenestene. Større endringer i bosetting av barnefamilier kan få konsekvenser for inntaksområder til skolene og skolestruktur. Det er også viktig å ta inn over seg det boligsosiale perspektivet i boligplanleggingen. Problemstillinger her er for eksempel å skape en spredt bosetting ut fra boligsosiale behov. Tilstrekkelig spredte, men sentrumsnære tomter er en viktig forutsetning for videreutvikling av den kommunale boligmassen.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 25.03.2011 10:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051