Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.10.10

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 20.10.10, kl. 16:00 (ordinært møte ble satt kl. 17.00) – 21:05

Sakliste som PDF - word  (7MB)  -  protokoll som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 50/10 Regulering av festeavgift og kjøp av festet areal på Moanområdet utredning vedtak video
PS 51/10 Bygging av ny bru Jeteen utredning vedtak video
mangler
PS 52/10 Trønderhallen - Klatrevegg utredning vedtak video
mangler
PS 53/10 Trønderhallen KF - Vedtekter utredning vedtak video
delvis
PS 54/10 Søknad om regulering av vegavgift for bomveger i Levanger kommune utredning vedtak video
PS 55/10 Reguleringsplan Vassmarka Industriområde Åsen utredning vedtak video
PS 56/10 Nesset ungdomsskole - rehabilitering og tilbygg utredning vedtak video
PS 57/10 Idrettspolitisk plan for Levanger utredning vedtak video
PS 58/10 Tertialrapport 2. tertial - Levanger kommune utredning vedtak video
RS 2/10 Kontrollutvalgets sak 023/10 Rapport etter gjennomgang av møteprotokoller 1. halvår 2010 dok PDF - video
FO 20/10 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Venstre vil ha lærerløft for Levangerskolen tekst PDF behandl. video
FO 21/10 Spørsmål fra Arne Solem (SP) - Kraftsituasjonen i Midt-Norge - Realisering av kraftvarmeverket på Fiborgtangen tekst PDF behandl. video
FO 22/10 Spørsmål fra Levanger Venstre v/Einar Vandvik - Bredbåndsutbygging i Levanger tekst PDF behandl. video
FO 23/10 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Vederlagsordning for barn som har vært utsatt for omsorgssvikt under offentlig omsorg tekst PDF behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 25 + 6 av 35.

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Vegard Granaune dna medlem - forfall
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem x  
Olav Strid dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Kristin Aas dna medlem x  
Anne Grete Krogstad dna medlem - forfall
Arman Rad dna medlem x  
Tove Irene Løvås dna medlem - forfall
Asle Granås dna medlem - forfall
Fanny Gausen dna medlem x  
Kjell Bullen dna medlem - forfall
Ole Jørstad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Arne Solem sp medlem x  
Siv By sp medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Mia Silkoset frp medlem x  
Inge Johansen frp medlem - forfall
Jostein Trøite sv medlem - forfall
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem - forfall
Nina Bakken Bye h medlem - forfall
Gerd Haugberg h medlem - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Heidi Flaten v medlem x  
Einar Vandvik v medlem x  
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Arild Nordli dna varamedlem 1 x Anne Grete Krogstad
Tove Randi Olsen dna varamedlem 8 x Vegard Granaune
Terje Veimo dna varamedlem 12 x Asle Granås
Regine Irene Steinvik dna varamedlem 15 x Kjell Bullen
Odd Einar Langø frp varamedlem 5 x Inge Johansen
Jan Rønning sv varamedlem 7 x Jostein Trøite

 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Trude Nøst kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Odd Håpnes enhetsleder kultur  
Terje Wist ass. revisjonsdirektør  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  


Merknader 

Per Anker Johansen (DNA) fikk permisjon og forlot møtet kl. 18.30, etter behandling av sak 50/10.

Merknader:
Karl Meinert Buchholdt (V) bemerket at kommunestyrets møte ble lagt til skolenes høstferie.

Orienteringer:


Interpellasjoner/spørsmål:
FO 20/10 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Venstre vil ha lærerløft for Levangerskolen - video
Ordføreren besvarte interpellasjonen, svar som PDF. Buchholdts forslag til vedtak avvist av ordføreren.

FO 21/10 Spørsmål fra Arne Solem (SP) - Kraftsituasjonen i Midt-Norge - Realisering av kraftvarmeverket på Fiborgtangen - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.

FO 22/10 Spørsmål fra Levanger Venstre v/Einar Vandvik - Bredbåndsutbygging i Levanger - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.

FO 23/10 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Vederlagsordning for barn som har vært utsatt for omsorgssvikt under offentlig omsorg - video
Interpellasjonen ble fremmet av Britt Tønne Haugan (KRF) 
Ordføreren besvarte interpellasjonen. Forslag til vedtak avvist av ordføreren.    Til toppen av siden

 

 

PS 50/10 Regulering av festeavgift og kjøp av festet areal på Moanområdet

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.10.2010  - video

Forslag i møte:
Ole Jørstad (SP) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 2:
Endelig kjøpekontrakt, med eksakt kjøpesum og omkostninger (dok.avg., fradelingsomkostninger, honorarer og lignende) legges frem til politisk behandling for endelig godkjenning.

Avstemning:
Formannskapets innstilling, pkt. 1, enstemmig vedtatt.
Jørstads endringsforslag pkt. 2, vedtatt med 17 mot 14 stemmer som ble avgitt for formannskapets innstilling pkt 2.

VEDTAK:

 1. Forslag til avtale mellom Eilif Due og Levanger kommune datert den 7. september 2010 godkjennes.
 2. Endelig kjøpekontrakt, med eksakt kjøpesum og omkostninger (dok.avg., fradelingsomkostninger, honorarer og lignende) legges frem til politisk behandling for endelig godkjenning.    Til toppen av siden


 

PS 51/10 Bygging av ny bru Jeteen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.10.2010

Forslag i møte:
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:
Bygging av ny bru Jeteen gjennomføres etter vedtatte økonomiplan, dvs. planlegging i 2012 og bygging i 2013.

Avstemning:
Formannskapets innstilling vedtatt med 27 mot 3 stemmer som ble avgitt for Buchholdts forslag.

VEDTAK:

 1. Ny bru over Jeteen planlegges som vist i alternativ 2 (skråstagbru).
 2. Detaljplanlegging og utarbeidelse av anbudsgrunnlag igangsettes med sikte på utsendelse av anbud i løpet av 2010. Det tas forbehold om finansiering av prosjektet.
 3. Finansiering avklares ved behandling av budsjettet for 2011 og da innenfor en kostnadsramme på 4,9 mill. kr. eks. mva    Til toppen av siden


 

PS 52/10 Trønderhallen - Klatrevegg

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.10.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Det bygges en klatre-/buldrevegg innenfor en total kostnadsramme på 2,2 mill. kr. inkl. mva.
 2. Anlegget finansieres ved økt låneopptak på 1,45 mill.kr., 0,35 mill. kr. av tilsagnet på spillemidler og bruk av momskompensasjon.    Til toppen av siden


 

PS 53/10 Trønderhallen KF - Vedtekter

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.10.2010 - video delvis

Forslag i møte:
Terje Veimo (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret ønsker en mellomevaluering etter 1 år og en grundig rullering/evaluering etter 2 år.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Veimo’s tilleggsforslag vedtatt med 22 mot 8 stemmer.

VEDTAK:

 1. Trønderhallen KF får ansvar for drift og finanskostnader vedrørende hallen.
 2. Under forutsetning av kulturdepartementets godkjenning vedtas alt. 1 som vedtekter for Trønderhallen KF.
 3. Kommunestyret ønsker en mellomevaluering etter 1 år og en grundig rullering/evaluering etter 2 år.


Tillegg §9 – Styremøter -  nytt punkt:
Styrets møter holdes for åpne dører.
Dørene skal likevel lukkes dersom styret skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.     Til toppen av siden

 

 

PS 54/10 Søknad om regulering av vegavgift for bomveger i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.10.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune samtykker i at vegavgifta for bomveger i Levanger kommune forhøyes til følgende satser:
Turkort
Personbil:  buss/lastebil:  Årskort:
Vulusjøvegen   kr. 40,-  kr. 80,-  kr. 400,-
Skogn og Grønningen All. kr. 50,-  kr. 80,-  kr. 500,-
Åsen bygdeallm.     kr. 50,-  kr. 80,-  kr. 500,-
Bulandsvegen  kr. 50,-  kr. 80,-  kr. 500,-    Til toppen av siden

 

 

PS 55/10 Reguleringsplan Vassmarka Industriområde Åsen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.10.2010 - video

Forslag i møte:
Alf Magnar Reberg (SP) fremmet følgende endringsforslag:
Pkt. 2 i innstillingen strykes.

Begrunnelse:
Dette punktet berører et område som faller utenfor reguleringsplanens yttergrenser og kan dermed ikke vedtas i selve reguleringsplanen.
Derimot kan denne bestemmelsen inngå som en rekkefølgebestemmelse i utbyggingsavtalen.
Planavdelingen foreslår følgende tekst i §2.2 siste ledd i utbyggingsavtalen som er under utarbeidelse: "Offentlig gang-/sykkelveg mellom Veg 1 og Veg 2, og mellom Veg 2 og Fv 111, skal være ferdig opparbeidet før ny bebyggelse i område for Kontor/Industri 1 tas i bruk."

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende endringsforslag:
Pkt. 1 i innstillingen strykes.

Avstemning:
Innstillingens pkt. 1 vedtatt med 26 mot 4 stemmer som ble avgitt for Løvås endringsforslag.
Ved alternativ votering mellom PUK’s innstilling pkt. 2 og Rebergs endringsforslag, ble Rebergs endringsforslag enstemmig vedtatt
PUK’s innstilling med endringer i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Område for boliger B1 er en del av planen, med tilhørende privat adkomstveg, veg 3
 2. Følgende tas ut av reguleringsbestemmelsene
  Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:
  a) § 3.4 suppleres med følgende ”Ved detaljregulering av næringstomter større enn 10 daa skal det av hensyn til nærmiljø og klima reguleres privat vegetasjonsskjerm på minst 2 m bredde i ytterkanten av tomta, der tomta ikke grenser til annen grønnstruktur eller LNFR-formål. Vegetasjonsbeltene tillates ikke brukt til lagring. Den delen av tomten som ikke er bebygd skal opparbeides og holdes ryddig. Utomhusområdene skal være ferdigstilt samtidig med bebyggelsen. Det gjøres følgende endringer i plandokumentene:
  Erstattes med følgende:
  Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:
  a) § 3.4 suppleres med følgende: ”Ved detaljregulering av næringstomter skal det opparbeides parkmessige områder mellom tomtene/veiene. Den delen av tomten som ikke er bebygd skal opparbeides og holdes ryddig. Utomhusområdene skal være ferdigstilt samtidig med bebyggelsen.


Forslag til områdereguleringsplan for Vassmarka, sist revidert 28.09.2010 og med endringer som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedrørende innstilling fra PUK, pkt. 2:
Dette punktet berører et område som faller utenfor reguleringsplanens yttergrenser og kan dermed ikke vedtas i selve reguleringsplanen.
Derimot kan denne bestemmelsen inngå som en rekkefølgebestemmelse i utbyggingsavtalen.
Planavdelingen foreslår følgende tekst i §2.2 siste ledd i utbyggingsavtalen som er under utarbeidelse: "Offentlig gang-/sykkelveg mellom Veg 1 og Veg 2, og mellom Veg 2 og Fv 111, skal være ferdig opparbeidet før ny bebyggelse i område for Kontor/Industri 1 tas i bruk."    Til toppen av siden


 

PS 56/10 Nesset ungdomsskole - rehabilitering og tilbygg

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.10.2010 - video 

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Den foreliggende planløsning dat. 28.09. 2010 fra HUS arkitekter for utbygging og ombygging av skolelokaler og til dels utomhusområder for Nesset ungdomsskole godkjennes.
Brutto kostnadsramme for prosjektet settes til 57,5 mill kroner, og resterende del av finansieringen tas inn i investeringsbudsjettene for 2011/2012.
Innenfor den godkjente kostnadsramma får rådmannen fullmakt til å undertegne kontrakter med entreprenørene slik at prosjekteringen kan videreføres med henblikk på oppstart av byggearbeidene 3. januar 2011.    Til toppen av siden


 

PS 57/10 Idrettspolitisk plan for Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.10.2010 - video

Habilitet:
Olav Strid (DNA) og Ole Jørstad (SP) ble av et enstemmig kommunestyre erklært habil.

Forslag i møte:
Arne Solem (SP) fremmet følgende endringsforslag – nytt punkt 4:
Det er behov for styrking av kulturkontorets ressurser ved oppretting av en stilling med krav om høy kompetanse innenfor fagfeltet.

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende tillegg/endringsforslag:

 • Idrettspolitisk handlingsplan deles i 2, ved at alt som har med anlegg å gjøre legges i en egen ”Idrettspolitisk anleggsplan”/evt. skilles i samme dok.
 • Aktivitet i forhold til kommunalt ansatte utgår. Utadrettet og ansatte får del i dette som innbyggere.


Avstemning:
Driftskomiteens innstilling, pkt. 1, enstemmig vedtatt.
Driftskomiteens innstilling, pkt. 2, enstemmig vedtatt.
Driftskomiteens innstilling, pkt. 3, enstemmig vedtatt.
Driftskomiteens innstilling, pkt. 4, vedtatt med 17 mot 13 stemmer som ble avgitt for Solems endringsforslag.
Driftskomiteens innstilling, pkt. 5, enstemmig vedtatt.
Aalbergs tilleggsforslag avvist med 18 mot 12 stemmer.

VEDTAK:

 1. Den idrettspolitiske planen for Levanger (2010-2025) vedtas.
 2. Det utarbeides egne retningslinjer for leie av kommunale anlegg for å ivareta en mest mulig rettferdig ordning. Prinsippene i denne plan legges til grunn. Retningslinjene vedtas av Kommunestyret innen utgangen av 2010.
 3. Leiepriser for kommunale anlegg vedtas årlig av Kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandling.
 4. Det er behov for ressurser for å ivareta pålagt kommunale saksbehandling - oppgaver knyttet til spillemiddelbehandling, veiledning av idrettslag og annen nødvendig oppfølging av den idrettspolitiske planen. Det søkes samarbeid med Verdal kommune gjennom ISK for opprettelse av en stilling innenfor dette området.
 5. Nødvendige midler søkes innarbeidet i budsjettet for 2011.    Til toppen av siden


 

PS 58/10 Tertialrapport 2. tertial - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.10.2010 - video

Utdelt i møte:
Notat fra rådmannen datert 20.10.10.

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det bevilges kr 500.000 som tilskudd til bredbåndsprosjekt som nevnt i PS 37/10. Beløpet dekkes inn over reserveposten for 2010.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Heieraas tilleggsforslag vedtatt med 29 mot 1 stemme.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.08.10 til orientering.
 2. Kommunens låneopptak økes med 16,4 millioner kroner for å finansiere udekkede investeringer fra tidligere år.
 3. Avsatte midler til enhetsfond fordeles mellom enhetene slik det framkommer i rådmannens vurderinger.
 4. Det bevilges kr 500.000 som tilskudd til bredbåndsprosjekt som nevnt i PS 37/10. Beløpet dekkes inn over reserveposten for 2010.    Til toppen av siden
Publisert: 24.12.2009 08:29 Sist endret: 26.04.2016 14:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051