Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.05.09 - sak 34/09 - Levanger Boligforvaltning KF, Årsrapport 2008 og Resultatregnskap 2008

Wenke Knudtsen - klikk for større foto
Saksbehandler: Wenke Knudtsen
Arkivref. 2009/4494
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 20.05.09 34/09

 

Styret i Levanger boligforvaltning KF sitt forslag til vedtak:

Resultatregnskap 2008 og årsrapport 2008 for Levanger Boligforvaltning KF godkjennes

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen

1 Levanger Boligforvaltning KF,  Årsrapport 2008 og Resultatregnskap 2008 PDF
 
2 Revisjonsberetning 2008 PDF
 
3 Kontrollutvalgets uttalelse til BF regnskap 2008 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Resultatregnskap - og årsrapport 2008 har vært til behandling i kontrollutvalget.  Kontrollutvalgets behandling og uttalelse er vedlagt.

Vurdering:

Driftsresultatet for 2008 viser et underskudd på vel 600 000. I hht tidligere kommunestyrevedtak skal 2,5 mill overføres til Levanger Kommune. Nødvendig bruk av egenkapital vil da bli vel 3,1 mill.

Årsak til merforbruket:

- Bytte av heis i Levanger Bo- og Aktivitetssenter(LBAS) ble ferdig i 2008. Nye dører til heisen var levert, men ble ikke satt inn før etter jul grunnet støy og støvproblematikk. Kostnadene vedr. skifte av heis kom på underkant av kr 700 000,-. Nye dører til heisen ca. 200 000,-

Kostnadene vedr. bytte av heis påløpt i 2008. Bytte av heis var ikke tatt med i budsjettet for 2008. Det var foreslått finansiert ved bruk av midler fra tidligere overskudd.

Overskuddsmidlene fra 2006, totalt kr. 1,4 mill, ble foreslått overført til 2007 for inndekking av økte renteutgifter og kostnader vedr. bestilt heis i LBAS. Det ble i 2007 besluttet å benytte overførte midler fra 2006 til inndekking av underskudd etter konsernbidrag og resterende ble foreslått overført til 2008 for å dekke kostnader vedr. bestilt heis.

- Økt aktivitet på LBAS og kuldeperioder har gitt en merkostnad i forhold til 2007 på vel 100 000,-. Sammen med økt energibehov grunnet bygging og ombygging og lengre kuldeperioder, viser regnskapet en total merforbruk på brensel, lys å renhold på ca. 400 000,-

 - Noe tap i forhold til budsjettert på husleieinntekter grunnet salg av boliger og tap på leie i forbindelse med renovering og inn og utflytting.

- Inntekt fra salg av boliger ble halvert i forhold til budsjettert. Dette skyldes i all hovedsak utviklingen i markedet og derav fallende boligpriser.

Styret i Levanger Boligforvaltning KF behandlet saken i sitt møte 27. mars 2009 og innstiller på at kommunestyret godkjenner resultatregnskap - og årsrapport 2008. 

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 09.05.2011 14:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051