Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.05.09 - sak 33/09 - Skatteoppkreverfunksjonen

Mangler foto
Saksbehandler: KomSek Trøndelag IKS v/Paul Stenstuen
Arkivref. 2009/1471 - /033
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 21.04.09 8/09
Kommunestyret 20.05.09 33/09

 

Saksprotokoll fra kontrollutvalget møte 21.04.2009

Skatteoppkrever ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag i møtet:

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens redegjørelse for skatteregnskapet 2008 til orientering.

2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2008 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Levanger kommune til orientering.

Kontrollutvalgets til innstilling til kommunestyret

1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens redegjørelse for skatteregnskapet 2008 til orientering.

2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2008 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Levanger kommune til orientering.

Rød skillelinje

Saksbehandlers forslag til vedtak

1.        Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens redegjørelse for skatteregnskapet 2008 til orientering.

2.        Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2008 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Levanger kommune til orientering.

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret

1.        Kommunestyret tar Skatteoppkreverens redegjørelse for skatteregnskapet 2008 til orientering.

2.        Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2008 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Levanger kommune til orientering.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

1.        Kommunestyret tar Skatteoppkreverens redegjørelse for skatteregnskapet 2008 til orientering.

2.        Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2008 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Levanger kommune til orientering.

Vedlegg

1.        Brev til kommunestyret i Levanger kommune, datert 13.2.09, fra Skatt Midt-Norge ”Kontrollrapport 2008 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Levanger kommune”

2.        Skatteoppkreverens årsrapport for 2008

Ikke trykte vedlegg

1.        Brev av 21.2.2005 fra Skattedirektoratet til ”Kommune” v/rådmannen - Kommunens behandling av skatteregnskapene etter at kontroll og revisjon er overtatt av staten

2.        Brev av 2.7.2004 fra Skattedirektoratet til Skatteoppkreverkontorene – Overføring av kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i sin helhet fra kommunene til Skatteetaten

Saksopplysninger

Skatteetatens kontrollrapport 2008 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Levanger kommune

Skatteregnskapet avgis overfor Skattedirektoratet. Skattedirektoratet stiller ingen krav til formell behandling av kontrollrapporten i den enkelte kommune, men forutsetter at eventuelle anmerkninger og forbedringspunkter blir fulgt opp.

Kontrollutvalget plikter imidlertid å følge opp at kommunen ivaretar skatteoppkreverfunksjonen på en tilfredsstillende måte, og at funksjonen blir utøvd i samsvar med regelverket og eventuelle pålegg fra skatteetaten. Skatteetaten gjennomfører løpende kontroll med skatteoppkrever. I forbindelse med denne kontrollen utarbeides det årlig en kontrollrapport som sendes til kommunestyret i den enkelte kommune, med gjenpart til kontrollutvalget. 

Ved denne kontrollrapporten får kommunestyret og kontrollutvalget en tilbakemelding mht. hvorledes skatteoppkreverfunksjonen er blitt ivaretatt og utført. Rapporten vil også kunne inneholde konkrete forslag til tiltak og forbedringspunkter.

Skatteetaten gir i sin rapport uttrykk for at regnskapsføringen og utførelsen av oppgavene i det alt vesentligste er i samsvar mer regelverket og er av tilstrekkelig kvalitet.

Skatteoppkreverens beretning for skatteregnskapet 2008

Den totale skatteinngangen for året 2008 utgjorde kr. 1 330 224 450. Av totalt innfordret beløp utgjør kommunens andel 293 736 035. Se også tallmaterialet i skatteoppkrevers redegjørelse.

Skatteoppkrever gir i sin årsrapport uttrykk for at ut fra de oppgaver skatteoppkreveren er pålagt ligger en på grensen bemanningsmessig.

Skatteoppkreveren vil for øvrig også gi en orientering i møte.

Vurdering

Resultatet av utført kontroll gjengis i Skattetatens rapport punkt 3, og her kan kontrollutvalget spesielt legge merke til

Skatte- og avgiftsinnkrevingen
Etter en samlet vurdering finner skattekontoret at utførelsen av innkrevingsarbeidet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

Arbeidsgiverkontroll
Utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i det alt vesentlige i samsvar med gjeldende regelverk, retningslinjer, men utføres ikke i tilstrekkelig omfang

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 09.05.2011 14:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051